Tham số nội dung

Khi được triển khai, nội dung của hầu hết thành phần không phải ở dạng tĩnh. Nội dung này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào dữ liệu được cung cấp cho một thành phần. Để thể hiện điều này trong thiết kế, bạn có thể sử dụng các tham số nội dung. Tham số nội dung cho phép bạn chỉ định phần nào của thiết kế chứa dữ liệu mà không cần mã hoá cứng dữ liệu thực tế.

Tham số tiêu đề trong trình bổ trợ

Thêm tham số nội dung

 1. Trong tệp Figma, hãy chọn thành phần rồi mở trình bổ trợ Chuyển tiếp cho Figma (Plugins > Relay for Figma (Trình bổ trợ > Chuyển tiếp cho Figma)).

  Trình bổ trợ Figma với thẻ Hello được chọn
 2. Trong cửa sổ Figma chính, hãy chọn lớp Title (Tiêu đề) bằng + nhấp trên máy Mac hoặc Ctrl + nhấp trên Windows và Linux. Sau đó, trong trình bổ trợ, nhấp vào + bên cạnh “Parameters” (Tham số) và chọn text-content để thêm một tham số cho lớp này.

  Trình đơn chọn tham số trong trình bổ trợ Figma
 3. Để thay đổi tên của tham số nội dung văn bản Tiêu đề, hãy nhập vào mục Tên. Nhập Tiêu đề đối với hướng dẫn này.

  Thông tin chi tiết về tham số trong trình bổ trợ Figma

  Ngoài việc chỉnh sửa tên, bạn có thể chọn các loại thuộc tính hoặc thêm nội dung mô tả để tạo nhận xét trong mã. Làm việc với nhà phát triển của bạn để tìm ra lược đồ đặt tên phù hợp nhất. Tên của các tham số nội dung dịch thành tên của các tham số trong thành phần kết hợp đã tạo.

Lưu phiên bản đã đặt tên

Bây giờ, hãy tích hợp thành phần đã cập nhật vào cơ sở mã. Để đảm bảo rằng nhà phát triển sử dụng phiên bản mới nhất của thành phần, hãy tạo một phiên bản mới đã đặt tên:

 1. Nhấp vào Tệp > Lưu vào nhật ký phiên bản, sau đó nhập tiêu đề và nội dung mô tả về phiên bản mới.

  Tiêu đề mẫu: Hello World Card V3

  Mô tả ví dụ: Tham số được thêm

  Lưu vào tuỳ chọn nhật ký phiên bản trong trình đơn

Cập nhật thành phần trong Android Studio

Hãy cập nhật thành phần:

 1. Trong Android Studio, đảm bảo cửa sổ Dự án đang ở chế độ xem Android. Sau đó, hãy nhấp chuột phải vào app/ui-packages/hello_card/ rồi nhấp vào Cập nhật Gói giao diện người dùng.

  Cập nhật tuỳ chọn Gói giao diện người dùng trong trình đơn theo bối cảnh
 2. Nhấp vào Nút Tạo dự án để tạo lại dự án. (Bạn sẽ gặp lỗi bản dựng — chúng ta sẽ khắc phục lỗi này trong giây lát.)

  Nút tạo bản dựng trên thanh công cụ

  Nếu mở app/java/com/example/hellofigma/hellocard/HelloCard.kt, bạn sẽ nhận thấy một tham số đã được thêm: title. Tên của tham số là tên của tham số nội dung mà chúng ta chỉ định trong Figma:

  Tham số tiêu đề trong Figma và trong mã được tạo

  Tuy nhiên, giờ bạn sẽ gặp lỗi bản dựng, No value passed for parameter 'title', vì mã trong MainActivity gọi HelloCard không bao gồm giá trị cho tham số tiêu đề mới. Chúng ta cần sửa MainActivity để truyền một giá trị vào tham số title của HelloCard.

 3. Mở app/java/com/example/hellofigma/MainActivity.kt.

 4. Thay đổi một dòng trong lớp MainActivity để thêm giá trị vào tham số title:

  class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      setContent {
        HelloFigmaTheme {
          // A surface container using the 'background' color from the theme
          Surface(color = MaterialTheme.colors.background) {
            HelloCard(title="Balloon World!") // Change this line
          }
        }
      }
    }
  }
  
 5. Ở phía dưới tệp, tại chế độ xem trước của thành phần kết hợp, thay đổi một dòng:

  @Preview(showBackground = true)
  @Composable
  fun DefaultPreview() {
    HelloFigmaTheme {
      HelloCard(title="Balloon World!") // Change this line
    }
  }
  
 6. Hãy tạo lại dự án và xem thành phần được cập nhật trong bản xem trước nhé! Lưu ý rằng hiện tại giá trị tham số mới sẽ xuất hiện.

  Bản xem trước của thẻ Hello với kiểu văn bản cập nhật
 7. Chạy ứng dụng để xem các bản cập nhật tương tự trong trình mô phỏng.

  Thật tuyệt! Bạn đã tìm hiểu kiến thức cơ bản về quy trình Chuyển tiếp.

Bước tiếp theo

Hướng dẫn cơ bản đến đây là hết. Mặc dù bạn đã nhìn thấy nhiều tính năng của quy trình Chuyển tiếp, nhưng vẫn còn nhiều tính năng có sẵn khác chưa được khám phá. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng các tính năng như trình xử lý tương tác, làm việc với các thành phần có nhiều biến thể Figma và hơn thế nữa, hãy chuyển đến hướng dẫn nâng cao!