Tổng quan

Thành phần Thẻ có hình ảnh và tiêu đề

Hướng dẫn cơ bản này trình bày cho bạn thấy cả quy trình thiết kế và quy trình dành cho nhà phát triển của Chuyển tiếp (Relay), cung cấp trải nghiệm đầu tiên toàn diện. Sau khi thiết lập trình bổ trợ Chuyển tiếp (Relay), bạn có thể nhanh chóng chuyển sang giai đoạn có thể thấy giao diện người dùng xuất hiện trong Android Studio. Chúng tôi khuyến khích bạn tiếp tục theo dõi phần này!

Phần hướng dẫn sẽ tạo một thành phần thẻ cơ bản trong Figma rồi nhập thành phần đó vào Android Studio để bạn có thể xem mã đã tạo. Bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện những việc sau:

Trong Figma:

  1. Thiết kế thành phần giao diện người dùng trong Figma.
  2. Tạo Gói giao diện người dùng bằng trình bổ trợ Figma.
  3. Lưu phiên bản đã đặt tên của thiết kế.
  4. Chia sẻ URL Figma với các nhà phát triển.

Trong Android Studio:

  1. Sử dụng URL Figma, nhập Gói giao diện người dùng vào một dự án.
  2. Tạo mã Jetpack Compose bằng cách tạo dự án.
  3. Thêm tham chiếu đến thành phần kết hợp đã tạo trong mã giao diện người dùng của dự án.
  4. Chạy dự án.

Bước tiếp theo

Trước tiên, hãy thiết kế và tạo Gói giao diện người dùng trong Figma.