Thiết lập dự án Android

Tạo dự án Compose mới

Các dự án Android Studio cần định cấu hình để hoạt động với Relay. Để bắt đầu, bạn cần có một dự án hỗ trợ Jetpack Compose.

 1. Trong Android Studio, tạo một dự án mới (File > New > New Project…). (Tệp > Mới > Dự án mới...).
 2. Chọn Empty Compose Activity (Hoạt động trống trong Compose) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).

  Tạo dự án Compose mới trong Android Studio
 3. Đặt tên cho dự án. Chấp nhận mọi giá trị mặc định khác, bao gồm cả ngôn ngữ như Kotlin và SDK tối thiểu như API 21: Android 5.0 (Lollipop) rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).

  Cấu hình của dự án Android Studio

Chỉnh sửa tệp bản dựng Gradle cấp mô-đun

Thiết lập tệp bản dựng Gradle cấp mô-đun để sử dụng trình bổ trợ Chuyển tiếp cho Gradle.

 1. Mở build.gradle (Module Hello_Figma.app — Tên này có thể thay đổi dựa vào tên mà bạn đã nhập ở trên). Đây là tệp bản dựng Gradle cấp mô-đun.

  Tệp Gradle cấp mô-đun trong Android Studio
 2. Thêm dòng in đậm vào tệp Gradle của mô-đun như bên dưới rồi thay đổi số phiên bản cho phù hợp. Lưu tệp.

  Groovy

  plugins {
    id 'com.android.application'
    id 'kotlin-android'
    id 'com.google.relay' version '0.3.02'
  }
  

  Kotlin

  plugins {
    id("com.android.application")
    id("kotlin-android")
    id("com.google.relay") version "0.3.02"
  }
  
 3. Nhấp vào Sync Now (Đồng bộ hoá ngay).

  Thông báo Đồng bộ hoá Gradle trong Android Studio