Tổng quan

Hướng dẫn tổng quan về ứng dụng tin tức

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng tin tức có tính tương tác, sử dụng một thành phần Figma có tên là Thẻ tin tức với các biến thể. Chúng ta cũng sẽ cung cấp dữ liệu và logic cho các thành phần bên trong Android Studio. Hướng dẫn này bao gồm:

  • Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Chuyển tiếp (Relay) với các thành phần chứa các biến thể trong Figma.
  • Thêm dữ liệu động vào thành phần bằng cách sử dụng tham số nội dung. Việc này cho phép News Card hiển thị dữ liệu chứa nhiều nội dung tin tức.
  • Phản hồi hành động của người dùng thông qua trình xử lý tương tác. Việc này cho phép các ứng dụng Android phản ứng với thao tác nhấn của người dùng.

Bước tiếp theo

Xử lý các biến thể thiết kế

Trước tiên, hãy tìm hiểu cách xử lý các biến thể trong thiết kế.