Bắt đầu với Jetpack Compose

Jetpack Compose là một bộ công cụ hiện đại giúp xây dựng giao diện người dùng gốc của Android. Trong phần đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin mới nhất về cách sử dụng Compose.

 • Tổng quan: Xem tất cả tài nguyên có sẵn dành cho các nhà phát triển Compose.
 • Hướng dẫn: Bắt đầu với Compose bằng cách sử dụng Compose để xây dựng một giao diện người dùng đơn giản.

Nền tảng

 • Suy nghĩ về Compose: Tìm hiểu xem cách tiếp cận qua khai báo của Compose khác với cách tiếp cận dựa trên lượt xem mà bạn có thể đã sử dụng trước đây như thế nào và cách xây dựng một mô hình tư duy làm việc với Compose.
 • Quản lý trạng thái: Tìm hiểu về cách thiết lập và sử dụng trạng thái trong ứng dụng Compose.
 • Vòng đời của thành phần kết hợp: Tìm hiểu về vòng đời của thành phần kết hợp và cách Compose quyết định xem có cần vẽ lại thành phần kết hợp hay không.
 • Công cụ sửa đổi: Tìm hiểu cách sử dụng công cụ sửa đổi để làm nổi bật hoặc trang trí cho thành phần kết hợp.
 • Hiệu ứng lề trong Compose: Tìm hiểu những cách tốt nhất để quản lý các hiệu ứng lề.
 • Các giai đoạn trong Jetpack Compose: Tìm hiểu về các bước mà Compose thực hiện để hiển thị giao diện người dùng và cách sử dụng thông tin đó để viết mã hiệu quả
 • Phân lớp kiến thúc: Tìm hiểu về các lớp kiến trúc tạo nên Jetpack Compose và các nguyên tắc cốt lõi định hình nên thiết kế của Jetpack Compose.
 • Hiệu suất: Tìm hiểu cách tránh những lỗi lập trình phổ biến có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng.
 • Ngữ nghĩa trong Compose: Tìm hiểu về cây Ngữ nghĩa, có nhiệm vụ sắp xếp giao diện người dùng của bạn theo cách mà các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận và khung thử nghiệm có thể sử dụng.
 • Dữ liệu trong phạm vi cục bộ với CompositionLocal: Tìm hiểu cách sử dụng CompositionLocal để truyền dữ liệu thông qua Bản sáng tác.

Môi trường phát triển

Thiết kế

 • Bố cục: Tìm hiểu về các thành phần bố cục gốc của Compose và cách thiết kế thành phần của riêng bạn.
  • Kiến thức cơ bản về bố cục: Tìm hiểu về các khối dựng để có một giao diện người dùng ứng dụng đơn giản.
  • Thành phần và bố cục Material: Tìm hiểu về các thành phần và bố cục Material trong Compose.
  • Bố cục tuỳ chỉnh: Tìm hiểu cách kiểm soát bố cục của ứng dụng và cách thiết kế bố cục tuỳ chỉnh của riêng bạn.
  • Tạo bố cục thích ứng: Tìm hiểu cách sử dụng Compose để tạo bố cục thích ứng với nhiều kích thước màn hình, hướng và hệ số hình dạng.
  • Đường căn chỉnh: Tìm hiểu cách tạo đường căn chỉnh tuỳ chỉnh để căn chỉnh và định vị chính xác các thành phần trên giao diện người dùng.
  • Đo lường hàm nội tại Vì Compose chỉ cho phép bạn đo lường các thành phần trên giao diện người dùng một lần cho mỗi lần truyền, nên trang này giải thích cách truy vấn thông tin về các thành phần con cháu trước khi đo lường chúng.
  • ConstraintLayout: Tìm hiểu cách sử dụng ConstraintLayout trong giao diện người dùng Compose.
 • Hệ thống thiết kế: Tìm hiểu cách triển khai hệ thống thiết kế và mang lại giao diện nhất quán cho ứng dụng.
 • Danh sách và lưới: Tìm hiểu về một số tuỳ chọn quản lý, hiển thị danh sách và lưới dữ liệu trong Compose.
 • Văn bản: Tìm hiểu về các tuỳ chọn chính trong Compose dùng để hiển thị và chỉnh sửa văn bản.
 • Đồ hoạ: Tìm hiểu về các tính năng của Compose để xây dựng và làm việc với các đồ hoạ tuỳ chỉnh.
 • Ảnh động: Tìm hiểu về các tuỳ chọn khác nhau của Compose để tạo ảnh động cho các thành phần trên giao diện người dùng.
 • Cử chỉ: Tìm hiểu cách tạo giao diện người dùng trên Compose giúp phát hiện và tương tác với các cử chỉ của người dùng.
 • Xử lý các hoạt động tương tác của người dùng: Tìm hiểu cách chế độ Compose chiết tách các đầu vào cấp thấp thành các hoạt động tương tác cấp cao hơn để bạn có thể tùy chỉnh cách các thành phần phản hồi thao tác của người dùng.

Sử dụng Compose

 • Di chuyển các ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị: Tìm hiểu cách di chuyển ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị sang Compose.
  • Chiến lược di chuyển: Tìm hiểu chiến lược để từng bước đưa Compose vào cơ sở mã một cách an toàn.
  • API có khả năng tương tác: Tìm hiểu về các API của Compose để giúp bạn kết hợp Compose với giao diện người dùng dựa trên Khung hiển thị.
  • Những điểm khác cần cân nhắc: Tìm hiểu những điểm khác cần cân nhắc như sắp xếp theo chủ đề, cấu trúc và kiểm thử trong khi di chuyển ứng dụng dựa trên Khung hiển thị sang Compose.
 • Compose và các thư viện khác: Tìm hiểu cách sử dụng các thư viện dựa trên khung hiển thị trong nội dung Compose.
 • Cấu trúc Compose: Tìm hiểu cách triển khai mẫu luồng một chiều trong Compose, cách triển khai sự kiện và chủ thể trạng thái, cũng như cách làm việc với ViewModel trong Compose.
 • Điều hướng: Tìm hiểu cách sử dụng NavController để tích hợp thành phần Điều hướng bằng giao diện người dùng trên Compose.
 • Tài nguyên: Tìm hiểu cách làm việc với các tài nguyên của ứng dụng trong mã Compose.
 • Hỗ trợ tiếp cận: Tìm hiểu cách giúp giao diện người dùng trên Compose phù hợp với người dùng có các yêu cầu khác nhau về hỗ trợ tiếp cận.
 • Thử nghiệm: Tìm hiểu về thử nghiệm mã Compose.

Tài nguyên khác