Hiệu ứng

Relay hiện chỉ hỗ trợ bóng đổ.

Ví dụ về bóng

Các điểm hạn chế

Giới hạn hiệu ứng bóng đổ:

  • Hiệu ứng bóng đổ hiện không hoạt động trên các lớp sau:
    • Vectơ không phải hình chữ nhật
    • Vectơ hình chữ nhật xoay
  • Chưa hỗ trợ nhiều bóng đổ trên từng lớp.
  • Các chế độ trộn bóng đổ không phải "Bình thường" (Normal) chỉ có tại Android phiên bản 10 trở lên (vui lòng bỏ qua nếu bạn không dùng Android phiên bản này).
  • Hiệu ứng bóng đổ trên gần như các lớp chỉ có tại phiên bản Android 9 trở lên, tuy nhiên Hiệu ứng bóng đổ trên văn bản lại có mặt trong mọi phiên bản Android mà Compose hỗ trợ.
  • Bóng sẽ luôn hiện phía sau các lớp trong suốt trong Compose.