android.adservices.common

Lớp

AdData Hiển thị dữ liệu cụ thể cho một quảng cáo cần thiết cho việc lựa chọn và hiển thị quảng cáo. 
AdData.Builder Trình tạo cho các đối tượng AdData
AdFilters Một lớp vùng chứa cho các bộ lọc liên kết với một quảng cáo. 
AdFilters.Builder Trình tạo để tạo các đối tượng AdFilters
AdSelectionSignals Lớp này lưu giữ JSON sẽ được truyền vào hàm JavaScript trong quá trình lựa chọn quảng cáo. 
AdServicesPermissions Các quyền mà API AdServices sử dụng. 
AdTechIdentifier Giá trị nhận dạng đại diện cho người mua hoặc người bán quảng cáo. 
AppInstallFilters Vùng chứa cho các bộ lọc quảng cáo dựa trên trạng thái cài đặt ứng dụng. 
AppInstallFilters.Builder Trình tạo để tạo các đối tượng AppInstallFilters
FrequencyCapFilters Vùng chứa cho các bộ lọc quảng cáo dựa trên giới hạn tần suất. 
FrequencyCapFilters.Builder Trình tạo để tạo các đối tượng FrequencyCapFilters
KeyedFrequencyCap Giới hạn tần suất cho một khoá bộ đếm quảng cáo cụ thể. 
KeyedFrequencyCap.Builder Trình tạo để tạo các đối tượng KeyedFrequencyCap