Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

android.adservices.common

Lớp

AdData Hiển thị dữ liệu cụ thể cho một quảng cáo cần thiết cho việc lựa chọn và hiển thị quảng cáo. 
AdData.Builder Trình tạo cho các đối tượng AdData
AdSelectionSignals Lớp này lưu giữ JSON sẽ được truyền vào hàm JavaScript trong quá trình lựa chọn quảng cáo. 
AdServicesPermissions Các quyền mà API AdServices sử dụng. 
AdTechIdentifier Giá trị nhận dạng đại diện cho người mua hoặc người bán quảng cáo.