AdFilters.Builder

public static final class AdFilters.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.common.AdFilters.Builder


Trình tạo để tạo các đối tượng AdFilters.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

AdFilters build()

Tạo và trả về một thực thể AdFilters.

AdFilters.Builder setFrequencyCapFilters(FrequencyCapFilters frequencyCapFilters)

Đặt FrequencyCapFilters sẽ áp dụng cho quảng cáo.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public AdFilters build ()

Tạo và trả về một thực thể AdFilters.

Giá trị trả về
AdFilters Giá trị này không được là null.

setFrequencyCapFilters

public AdFilters.Builder setFrequencyCapFilters (FrequencyCapFilters frequencyCapFilters)

Đặt FrequencyCapFilters sẽ áp dụng cho quảng cáo.

Nếu bạn đặt thành null hoặc không đặt, thì sẽ không có bộ lọc giới hạn tần suất nào được liên kết với quảng cáo.

Tham số
frequencyCapFilters FrequencyCapFilters: Giá trị này có thể là null.

Giá trị trả về
AdFilters.Builder