AdServicesPermissions

public class AdServicesPermissions
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.common.AdServicesPermissions


Các quyền mà API AdServices sử dụng.

Tóm tắt

Hằng số

String ACCESS_ADSERVICES_AD_ID

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Advertising ID API (API Mã nhận dạng cho quảng cáo).

String ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Attribution API (API Phân bổ).

String ACCESS_ADSERVICES_CUSTOM_AUDIENCE

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Custom Audiences API (API Đối tượng tuỳ chỉnh).

String ACCESS_ADSERVICES_TOPICS

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Topics API (API Chủ đề).

Các phương thức kế thừa

Hằng số

ACCESS_ADSERVICES_AD_ID

public static final String ACCESS_ADSERVICES_AD_ID

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Advertising ID API (API Mã nhận dạng cho quảng cáo).

Giá trị không đổi: "android.permission.ACCESS_ADSERVICES_AD_ID"

ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION

public static final String ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Attribution API (API Phân bổ).

Giá trị không đổi: "android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION"

ACCESS_ADSERVICES_CUSTOM_AUDIENCE

public static final String ACCESS_ADSERVICES_CUSTOM_AUDIENCE

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Custom Audiences API (API Đối tượng tuỳ chỉnh).

Giá trị không đổi: "android.permission.ACCESS_ADSERVICES_CUSTOM_AUDIENCE"

ACCESS_ADSERVICES_TOPICS

public static final String ACCESS_ADSERVICES_TOPICS

Quyền này cần được khai báo bằng phương thức gọi của Topics API (API Chủ đề).

Giá trị không đổi: "android.permission.ACCESS_ADSERVICES_TOPICS"