AdTechIdentifier

public final class AdTechIdentifier
extends Object implements Parcelable

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.common.AdTechIdentifier


Giá trị nhận dạng biểu thị người mua hoặc người bán quảng cáo.

Tóm tắt

Hằng số kế thừa

Các trường

public static final Creator<AdTechIdentifier> CREATOR

Phương thức công khai

int describeContents()

Mô tả các loại đối tượng đặc biệt trong bản trình bày tổng hợp của phiên bản Parcelable này.

boolean equals(Object o)

So sánh AdTechIdentifier này với đối tượng được chỉ định.

static AdTechIdentifier fromString(String source)

Xây dựng một thực thể của lớp này từ một Chuỗi.

int hashCode()

Trả về một mã băm tương ứng với chuỗi đại diện của lớp này thu được bằng cách gọi toString().

String toString()

Trả về một chuỗi đại diện của đối tượng.

void writeToParcel(Parcel dest, int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Các phương thức kế thừa

Các trường

CREATOR

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public static final Creator<AdTechIdentifier> CREATOR

Phương thức công khai

describeContents

Đã thêm vào API cấp 34
public int describeContents ()

Mô tả các loại đối tượng đặc biệt có trong bản trình bày tổng hợp của thực thể Parcelable này. Ví dụ: nếu đối tượng có chứa chỉ số mô tả tệp trong dữ liệu đầu ra của writeToParcel(android.os.Parcel, int), thì giá trị trả về của phương thức này phải bao gồm bit CONTENTS_FILE_DESCRIPTOR.

Giá trị trả về
int một bitmask cho biết một tập hợp các kiểu đối tượng đặc biệt do bản sao đối tượng Parcelable này kết hợp. Giá trị sẽ là 0 hoặc CONTENTS_FILE_DESCRIPTOR

equals

Đã thêm vào API cấp 34
public boolean equals (Object o)

So sánh AdTechIdentifier này với đối tượng được chỉ định. Kết quả là true (đúng) khi và chỉ khi đối số này không mang giá trị rỗng và là đối tượng AdTechIdentifier có cùng dạng chuỗi (lấy được bằng cách gọi toString()). Hãy lưu ý rằng phương thức này sẽ không thực hiện bất kỳ quá trình chuẩn hoá eTLD+1 nào nên 2 đối tượng AdTechIdentifier có cùng eTLD+1 có thể không bằng nhau nếu giá trị biểu thị dạng Chuỗi của các đối tượng này không bằng nhau.

Các tham số
o Object: Đối tượng để so sánh với AdTechIdentifier này

Trả về
boolean Giá trị true (đúng) nếu đối tượng đã cung cấp biểu thị một AdTechIdentifier tương đương với AdTechIdentifier này, nếu không giá trị trả về sẽ là false (sai)

fromString

Đã thêm vào API cấp 34
Cũng có trong Tiện ích Dịch vụ quảng cáo 4
public static AdTechIdentifier fromString (String source)

Xây dựng một thực thể của lớp này từ một Chuỗi.

Các tham số
source String: Miền eTLD+1 hợp lệ của người mua hay người bán quảng cáo hoặc của giá trị rỗng.

Trả về
AdTechIdentifier Một lớp AdTechIdentifier gói miền đã cung cấp hoặc có giá trị rỗng nếu dữ liệu đầu vào là rỗng.

hashCode

Đã thêm vào API cấp 34
public int hashCode ()

Trả về một mã băm tương ứng với chuỗi đại diện của lớp này thu được bằng cách gọi toString(). Xin lưu ý là phương thức này sẽ không thực hiện bất kỳ quá trình chuẩn hoá eTLD+1 nào nên 2 đối tượng AdTechIdentifier có cùng eTLD+1 có thể có các mã băm khác nhau nếu giá trị biểu thị cơ bản ở dạng chuỗi khác nhau.

Trả về
int một giá trị mã băm cho đối tượng này.

toString

Đã thêm vào API cấp 34
public String toString ()

Trả về một chuỗi đại diện của đối tượng. Nhìn chung, phương thức toString sẽ trả về một chuỗi "đại diện bằng văn bản" cho đối tượng này. Kết quả trình bày phải ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin để người đọc dễ đọc. Tất cả các lớp con đều nên ghi đè phương thức này.

Phương thức toString dành cho lớp Object trả về một chuỗi bao gồm tên của lớp mà trong đó đối tượng là một thực thể, ký tự ký hiệu '@' và giá trị biểu thị mã băm của đối tượng ở dạng thập lục phân chưa ký. Nói cách khác, phương thức này sẽ trả về một chuỗi bằng giá trị của:

 getClass().getName() + '@' + Integer.toHexString(hashCode())
 

Trả về
String Giá trị nhận dạng ở dạng Chuỗi. Giá trị này không được là null.

writeToParcel

Đã thêm vào API cấp 34
public void writeToParcel (Parcel dest,
                int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Tham số
dest Parcel: Giá trị này không được là null.

flags int: Cờ bổ sung về cách viết đối tượng. Có thể là 0 hoặc Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE. Giá trị có thể là 0 hoặc tổ hợp Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE và android.os.Parcelable.PARCELABLE_ELIDE_DUPLICATES