KeyedFrequencyCap

public final class KeyedFrequencyCap
extends Object implements Parcelable

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.common.KeyedFrequencyCap


Giới hạn tần suất cho một khoá bộ đếm quảng cáo cụ thể.

Giới hạn tần suất xác định số lượng sự kiện tối đa được tính trước đó trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu vượt quá giới hạn tần suất, quảng cáo được liên kết sẽ bị lọc khỏi hoạt động lựa chọn quảng cáo.

Tóm tắt

Lớp lồng ghép

class KeyedFrequencyCap.Builder

Trình tạo để tạo các đối tượng KeyedFrequencyCap

Hằng số kế thừa

Các trường

public static final Creator<KeyedFrequencyCap> CREATOR

Phương thức công khai

boolean equals(Object o)

Kiểm tra xem các đối tượng KeyedFrequencyCap có chứa cùng một thông tin hay không.

String getAdCounterKey()

Trả về khoá bộ đếm quảng cáo mà giới hạn tần suất được áp dụng.

Duration getInterval()

Trả về khoảng thời gian, dưới dạng Duration. Giá trị này sẽ được cắt bớt đến giây gần nhất mà theo đó, giới hạn tần suất sẽ được tính.

int getMaxCount()

Trả về số lượng sự kiện tối đa (xảy ra trước đó) được phép trong một khoảng thời gian nhất định.

int hashCode()

Trả về hàm băm của dữ liệu đối tượng KeyedFrequencyCap.

String toString()

Trả về một chuỗi đại diện của đối tượng.

void writeToParcel(Parcel dest, int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Các phương thức kế thừa

Trường

Phương thức công khai

equals

public boolean equals (Object o)

Kiểm tra xem các đối tượng KeyedFrequencyCap có chứa cùng một thông tin hay không.

Tham số
o Object: đối tượng tham chiếu cần so sánh.

Giá trị trả về
boolean true nếu đối tượng này giống với đối số obj; còn nếu không thì là false.

getAdCounterKey

public String getAdCounterKey ()

Trả về khoá bộ đếm quảng cáo mà giới hạn tần suất được áp dụng.

Khoá bộ đếm quảng cáo do một công nghệ quảng cáo xác định, đồng thời là một chuỗi tuỳ ý xác định mọi tiêu chí mà trước đó có thể được tính đến và duy trì trên thiết bị. Nếu số lượng trên thiết bị vượt quá số lượng tối đa trong một khoảng thời gian nhất định, thì nghĩa là giới hạn tần suất đã bị vượt quá.

Giá trị trả về
String Giá trị này không được là null.

getInterval

public Duration getInterval ()

Trả về khoảng thời gian, dưới dạng Duration. Giá trị này sẽ được cắt bớt đến giây gần nhất mà theo đó, giới hạn tần suất sẽ được tính.

Khi tính giới hạn tần suất này, số lượng sự kiện được duy trì sẽ được tính trong khoảng thời gian gần đây nhất. Nếu số lượng sự kiện trùng khớp xảy ra trước đó của một công nghệ quảng cáo lớn hơn con số mà getMaxCount() trả về, thì nghĩa là giới hạn tần suất đã bị vượt quá và quảng cáo đó sẽ không đủ điều kiện cho hoạt động lựa chọn quảng cáo.

Giá trị trả về
Duration Giá trị này không được là null.

getMaxCount

public int getMaxCount ()

Trả về số lượng sự kiện tối đa (xảy ra trước đó) được phép trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu có thêm các sự kiện trùng khớp với khoá bộ đếm quảng cáo và kiểu sự kiện quảng cáo được tính trên thiết bị trong khoảng thời gian do getInterval() xác định, thì giới hạn tần suất đã bị vượt quá và quảng cáo đó sẽ không đủ điều kiện cho hoạt động lựa chọn quảng cáo.

Ví dụ: một quảng cáo chỉ định giá trị số lượng tối đa là 2 trong vòng 1 giờ cho bộ lọc sẽ không đủ điều kiện cho hoạt động lựa chọn quảng cáo nếu sự kiện đó đã được đếm từ 3 lần trở lên trong vòng 1 giờ trước khi quá trình lựa chọn quảng cáo diễn ra.

Giá trị trả về
int

hashCode

public int hashCode ()

Trả về hàm băm của dữ liệu đối tượng KeyedFrequencyCap.

Giá trị trả về
int một giá trị mã băm cho đối tượng này.

toString

public String toString ()

Trả về một chuỗi đại diện của đối tượng. Nhìn chung, phương thức toString sẽ trả về một chuỗi "đại diện bằng văn bản" cho đối tượng này. Kết quả trình bày phải ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin để người đọc dễ đọc. Tất cả các lớp con đều nên ghi đè phương thức này.

Phương thức toString dành cho lớp Object trả về một chuỗi bao gồm tên của lớp mà trong đó đối tượng là một thực thể, ký tự ký hiệu '@' và giá trị biểu thị mã băm của đối tượng ở dạng thập lục phân chưa ký. Nói cách khác, phương thức này sẽ trả về một chuỗi bằng giá trị của:

 getClass().getName() + '@' + Integer.toHexString(hashCode())
 

Giá trị trả về
String một giá trị biểu thị đối tượng ở dạng chuỗi.

writeToParcel

public void writeToParcel (Parcel dest,
                int flags)

Làm phẳng đối tượng này thành một Gói (Parcel).

Tham số
dest Parcel: Giá trị này không được là null.

flags int: Cờ bổ sung về cách viết đối tượng. Có thể là 0 hoặc Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE. Giá trị có thể là 0 hoặc tổ hợp Parcelable.PARCELABLE_WRITE_RETURN_VALUE và android.os.Parcelable.PARCELABLE_ELIDE_DUPLICATES