KeyedFrequencyCap.Builder

public static final class KeyedFrequencyCap.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.common.KeyedFrequencyCap.Builder


Trình tạo để tạo các đối tượng KeyedFrequencyCap.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Builder()

Phương thức công khai

KeyedFrequencyCap build()

Tạo và trả về một thực thể KeyedFrequencyCap.

KeyedFrequencyCap.Builder setAdCounterKey(String adCounterKey)

Đặt khoá bộ đếm quảng cáo mà giới hạn tần suất áp dụng.

KeyedFrequencyCap.Builder setInterval(Duration interval)

Đặt khoảng thời gian, dưới dạng Duration. Giá trị này sẽ được cắt bớt đến giây gần nhất mà theo đó, giới hạn tần suất sẽ được tính.

KeyedFrequencyCap.Builder setMaxCount(int maxCount)

Đặt số lượng tối đa nằm trong phạm vi khoảng thời gian cho giới hạn tần suất.

Phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

Phương thức công khai

build

public KeyedFrequencyCap build ()

Tạo và trả về một thực thể KeyedFrequencyCap.

Giá trị trả về
KeyedFrequencyCap Giá trị này không được là null.

Gửi
NullPointerException nếu khoá hoặc khoảng thời gian của bộ đếm quảng cáo có giá trị là rỗng
IllegalArgumentException nếu khóa bộ đếm quảng cáo, số lượng tối đa hoặc khoảng thời gian có giá trị không hợp lệ

setAdCounterKey

public KeyedFrequencyCap.Builder setAdCounterKey (String adCounterKey)

Đặt khoá bộ đếm quảng cáo mà giới hạn tần suất áp dụng.

Xem KeyedFrequencyCap.getAdCounterKey() để biết thêm thông tin.

Tham số
adCounterKey String: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
KeyedFrequencyCap.Builder Giá trị này không được là null.

setInterval

public KeyedFrequencyCap.Builder setInterval (Duration interval)

Đặt khoảng thời gian, dưới dạng Duration. Giá trị này sẽ được cắt bớt đến giây gần nhất mà theo đó, giới hạn tần suất sẽ được tính.

Xem KeyedFrequencyCap.getInterval() để biết thêm thông tin.

Tham số
interval Duration: Giá trị này không được là null.

Giá trị trả về
KeyedFrequencyCap.Builder Giá trị này không được là null.

setMaxCount

public KeyedFrequencyCap.Builder setMaxCount (int maxCount)

Đặt số lượng tối đa nằm trong phạm vi khoảng thời gian cho giới hạn tần suất.

Xem KeyedFrequencyCap.getMaxCount() để biết thêm thông tin.

Tham số
maxCount int

Giá trị trả về
KeyedFrequencyCap.Builder Giá trị này không được là null.