AdServicesOutcomeReceiver

public interface AdServicesOutcomeReceiver

android.adservices.common.AdServicesOutcomeReceiver<R, E mở rộng java.lang.Throwable>


Giao diện gọi lại để sử dụng khi một hoạt động không đồng bộ có thể gây ra lỗi. Bản sao chính xác của lớp OutcomeReceiver, được xác định lại trong gói AdServices để có khả năng tương thích ngược đối với Android R.

Giao diện này có thể được dùng cho những trường hợp mà API không đồng bộ có thể hoàn tất bằng một giá trị hoặc một Throwable cho biết có lỗi.

Tóm tắt

Phương thức công khai

default void onError(E error)

Được gọi khi hoạt động không đồng bộ không thành công.

abstract void onResult(R result)

Được gọi khi hoạt động không đồng bộ thành công và cho ra một giá trị kết quả.

Phương thức công khai

onError

public void onError (E error)

Được gọi khi hoạt động không đồng bộ không thành công. Chế độ không thành công được biểu thị bằng việc Throwable được truyền dưới dạng một đối số cho phương thức này.

Các tham số
error E: Một lớp con của Throwable có thêm thông tin chi tiết về lỗi đã xảy ra. Giá trị này không được là null.

onResult

public abstract void onResult (R result)

Được gọi khi hoạt động không đồng bộ thành công và cho ra một giá trị kết quả.

Các tham số
result R: Giá trị do hoạt động không đồng bộ phân phối.