Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AdData.Builder

public static final class AdData.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ android.adservices.common.AdData.Builder


Trình tạo cho các đối tượng AdData.

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

Builder()

Các phương thức công khai

AdData build()

Xây dựng đối tượng AdData.

AdData.Builder setMetadata(String metadata)

Đặt siêu dữ liệu quảng cáo của người mua trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

AdData.Builder setRenderUri(Uri renderUri)

Đặt URI trỏ đến thành phần hiển thị của quảng cáo.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

Các phương thức công khai

build

public AdData build ()

Xây dựng đối tượng AdData.

Trả về
AdData Giá trị này không được là null.

Gửi
NullPointerException nếu có bất kỳ tham số nào có giá trị null khi được tạo

setMetadata

public AdData.Builder setMetadata (String metadata)

Thiết lập siêu dữ liệu quảng cáo cho người mua trong quá trình lựa chọn quảng cáo.

Siêu dữ liệu phải là một đối tượng JSON hợp lệ được chuyển đổi tuần tự dưới dạng một chuỗi. Siêu dữ liệu thể hiện thông tin đặt giá thầu cho từng quảng cáo sẽ được dùng trong quá trình lựa chọn quảng cáo khi tạo giá thầu và được dùng trong logic JavaScript của người mua (logic này được thực thi trong một môi trường riêng biệt).

Nếu siêu dữ liệu không phải là đối tượng JSON hợp lệ mà JS của người mua có thể tiêu thụ, thì quảng cáo đó sẽ không đủ điều kiện để lựa chọn quảng cáo.

Vui lòng xem AdData.getMetadata() để biết thông tin chi tiết.

Tham số
metadata String: Giá trị này không được là null.

Trả về
AdData.Builder Giá trị này không được là null.

setRenderUri

public AdData.Builder setRenderUri (Uri renderUri)

Đặt URI trỏ đến thành phần hiển thị của quảng cáo. URI phải dùng HTTPS.

Vui lòng xem AdData.getRenderUri() để biết thông tin chi tiết.

Tham số
renderUri Uri: Giá trị này không được là null.

Trả về
AdData.Builder Giá trị này không được là null.