Sử dụng Compose trong ứng dụng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Jetpack Compose được thiết kế để hỗ trợ cách tiếp cận Giao diện người dùng dựa trên Chế độ xem đã được thiết lập. Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng mới, tốt nhất bạn nên triển khai toàn bộ giao diện người dùng bằng Compose. Tuy nhiên, nếu đang sửa đổi một ứng dụng hiện có, có thể bạn không muốn di chuyển hoàn toàn ứng dụng cùng một lúc. Thay vào đó, bạn có thể kết hợp Compose với thiết kế giao diện người dùng hiện có.

Có hai cách chính để có thể tích hợp Compose với giao diện người dùng dựa trên Chế độ xem:

  • Bạn có thể thêm các thành phần Compose vào giao diện người dùng hiện có, bằng cách tạo toàn bộ màn hình Compose mới hoặc thêm các thành phần Compose vào một bố cục hoạt động (activity), mảnh (fragment) hoặc bố cục hiển thị (view layout) hiện có.

  • Bạn có thể thêm thành phần giao diện người dùng dựa trên Chế độ xem vào các hàm kết hợp. Việc làm như vậy cho phép bạn thêm các Chế độ xem Android vào một thiết kế sử dụng Compose.

Tốt nhất là bạn nên di chuyển toàn bộ ứng dụng sang ứng dụng Compose theo từng bước với độ chi tiết mà dự án cần. Tại một thời điểm, bạn có thể di chuyển từng màn hình hoặc thậm chí một mảnh (fragment) hay thành phần giao diện người dùng bất kỳ nào khác có thể sử dụng lại. Bạn có nhiều phương pháp để sử dụng:

  • Phương pháp từ dưới lên bắt đầu di chuyển các thành phần giao diện người dùng nhỏ hơn trên màn hình, như Button hoặc TextView, theo sau là các thành phần ViewGroup cho đến khi mọi thứ đều được chuyển đổi thành các hàm có thể kết hợp.

  • Phương thức từ trên xuống bắt đầu di chuyển các mảnh hoặc vùng chứa Chế độ xem (như FrameLayout, ConstraintLayout hoặc RecyclerView) theo sau là các thành phần giao diện người dùng nhỏ hơn trên màn hình.

Các phương pháp này giả định mỗi màn hình là một giao diện người dùng riêng, nhưng bạn cũng có thể di chuyển giao diện người dùng dùng chung (chẳng hạn như hệ thống thiết kế) sang Jetpack Compose. Xem nội dung Tích hợp Compose với giao diện người dùng hiện có để biết thêm thông tin.

Các trang sau đây cung cấp thông tin chi tiết về cách tích hợp Compose vào các ứng dụng mà bạn hiện có:

  • Thêm Compose vào ứng dụng: Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách bắt đầu sử dụng Compose trong ứng dụng dựa trên Chế độ xem hiện có.
  • API có khả năng tương tác: Tìm hiểu về các API của Compose để giúp bạn kết hợp Compose với giao diện người dùng dựa trên chế độ xem.
  • Compose trong cấu trúc hiện có: Tìm hiểu cách kết hợp Giao diện người dùng dựa trên Chế độ xem và thành phần Compose khi sử dụng Compose trong ứng dụng.
  • Compose trong giao diện người dùng hiện có: Tìm hiểu cách chia sẻ các thành phần giao diện người dùng dựa trên Chế độ xem giữa các thành phần Compose và các thành phần không phải Compose trong giao diện người dùng ứng dụng.