Các API Java 8 trở lên hiện có sẵn thông qua tính năng đơn giản hoá

Android Studio nay đã hỗ trợ việc sử dụng một số API Java 8 trở lên mà không yêu cầu cấp độ API tối thiểu cho ứng dụng. Thông qua một quy trình có tên là đơn giản hoá API (API desugaring), trình biên dịch DEX (D8) cho phép đưa thêm nhiều API ngôn ngữ chuẩn vào những ứng dụng hỗ trợ các phiên bản Android cũ.

Bảng (có thể tìm kiếm được) dưới đây cho biết những thư viện Java 8 trở lên có sẵn khi dùng phiên bản mới nhất của Trình bổ trợ Android cho Gradle với phần phụ thuộc coreLibraryDesugaring được đặt thành com.android.tools:desugar_jdk_libs:1.1.8 trong build.gradle (xem phần Đơn giản hoá API để biết thêm thông tin).

Gói +
Lớp,
Enum,
hoặc lớp giao tiếp
Hàm khởi tạo,
Thuộc tính
và Phương thức
Ghi chú
java.lang


 Iterable


 • public void forEach(Consumer action)
 • public java.util.Spliterator spliterator()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Clock


 • protected Clock()
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static Clock fixed(
   Instant fixedInstant, ZoneId zone)
 • public abstract ZoneId getZone()
 • public int hashCode()
 • public abstract Instant instant()
 • public long millis()
 • public static Clock offset(
   Clock baseClock, Duration offsetDuration)
 • public static Clock system(ZoneId zone)
 • public static Clock systemDefaultZone()
 • public static Clock systemUTC()
 • public static Clock tick(
   Clock baseClock, Duration tickDuration)
 • public static Clock tickMinutes(ZoneId zone)
 • public static Clock tickSeconds(ZoneId zone)
 • public abstract Clock withZone(ZoneId p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 DateTimeException


 • public DateTimeException(String message)
 • public DateTimeException(
   String message, Throwable cause)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 DayOfWeek


 • public static final DayOfWeek FRIDAY
 • public static final DayOfWeek MONDAY
 • public static final DayOfWeek SATURDAY
 • public static final DayOfWeek SUNDAY
 • public static final DayOfWeek THURSDAY
 • public static final DayOfWeek TUESDAY
 • public static final DayOfWeek WEDNESDAY
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public static DayOfWeek from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public String getDisplayName(
   TextStyle style, java.util.Locale locale)
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getValue()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public DayOfWeek minus(long days)
 • public static DayOfWeek of(int dayOfWeek)
 • public DayOfWeek plus(long days)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public static DayOfWeek valueOf(String name)
 • public static DayOfWeek[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Duration


 • public static final Duration ZERO
 • public Duration abs()
 • public Temporal addTo(Temporal temporal)
 • public static Duration between(
   Temporal startInclusive, Temporal endExclusive)
 • public int compareTo(Duration otherDuration)
 • public Duration dividedBy(long divisor)
 • public boolean equals(Object otherDuration)
 • public static Duration from(TemporalAmount amount)
 • public long get(TemporalUnit unit)
 • public int getNano()
 • public long getSeconds()
 • public java.util.List getUnits()
 • public int hashCode()
 • public boolean isNegative()
 • public boolean isZero()
 • public Duration minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public Duration minus(Duration duration)
 • public Duration minusDays(long daysToSubtract)
 • public Duration minusHours(long hoursToSubtract)
 • public Duration minusMillis(long millisToSubtract)
 • public Duration minusMinutes(long minutesToSubtract)
 • public Duration minusNanos(long nanosToSubtract)
 • public Duration minusSeconds(long secondsToSubtract)
 • public Duration multipliedBy(long multiplicand)
 • public Duration negated()
 • public static Duration of(
   long amount, TemporalUnit unit)
 • public static Duration ofDays(long days)
 • public static Duration ofHours(long hours)
 • public static Duration ofMillis(long millis)
 • public static Duration ofMinutes(long minutes)
 • public static Duration ofNanos(long nanos)
 • public static Duration ofSeconds(long seconds)
 • public static Duration ofSeconds(
   long seconds, long nanoAdjustment)
 • public static Duration parse(CharSequence text)
 • public Duration plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public Duration plus(Duration duration)
 • public Duration plusDays(long daysToAdd)
 • public Duration plusHours(long hoursToAdd)
 • public Duration plusMillis(long millisToAdd)
 • public Duration plusMinutes(long minutesToAdd)
 • public Duration plusNanos(long nanosToAdd)
 • public Duration plusSeconds(long secondsToAdd)
 • public Temporal subtractFrom(Temporal temporal)
 • public long toDays()
 • public long toHours()
 • public long toMillis()
 • public long toMinutes()
 • public long toNanos()
 • public String toString()
 • public Duration withNanos(int nanoOfSecond)
 • public Duration withSeconds(long seconds)

Một số phương thức (9) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Instant


 • public static final Instant EPOCH
 • public static final Instant MAX
 • public static final Instant MIN
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public OffsetDateTime atOffset(ZoneOffset offset)
 • public ZonedDateTime atZone(ZoneId zone)
 • public int compareTo(Instant otherInstant)
 • public boolean equals(Object otherInstant)
 • public static Instant from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public long getEpochSecond()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getNano()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(Instant otherInstant)
 • public boolean isBefore(Instant otherInstant)
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public Instant minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public Instant minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public Instant minusMillis(long millisToSubtract)
 • public Instant minusNanos(long nanosToSubtract)
 • public Instant minusSeconds(long secondsToSubtract)
 • public static Instant now()
 • public static Instant now(Clock clock)
 • public static Instant ofEpochMilli(long epochMilli)
 • public static Instant ofEpochSecond(
   long epochSecond)
 • public static Instant ofEpochSecond(
   long epochSecond, long nanoAdjustment)
 • public static Instant parse(CharSequence text)
 • public Instant plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public Instant plus(TemporalAmount amountToAdd)
 • public Instant plusMillis(long millisToAdd)
 • public Instant plusNanos(long nanosToAdd)
 • public Instant plusSeconds(long secondsToAdd)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public long toEpochMilli()
 • public String toString()
 • public Instant truncatedTo(TemporalUnit unit)
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public Instant with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public Instant with(
   TemporalField field, long newValue)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 LocalDate


 • public static final LocalDate MAX
 • public static final LocalDate MIN
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public LocalDateTime atStartOfDay()
 • public ZonedDateTime atStartOfDay(ZoneId zone)
 • public LocalDateTime atTime(int hour, int minute)
 • public LocalDateTime atTime(
   int hour, int minute, int second)
 • public LocalDateTime atTime(
    int hour,
    int minute,
    int second,
    int nanoOfSecond)
 • public LocalDateTime atTime(LocalTime time)
 • public OffsetDateTime atTime(OffsetTime time)
 • public int compareTo(ChronoLocalDate other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static LocalDate from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public IsoChronology getChronology()
 • public int getDayOfMonth()
 • public DayOfWeek getDayOfWeek()
 • public int getDayOfYear()
 • public IsoEra getEra()23
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public Month getMonth()
 • public int getMonthValue()
 • public int getYear()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(ChronoLocalDate other)
 • public boolean isBefore(ChronoLocalDate other)
 • public boolean isEqual(ChronoLocalDate other)
 • public boolean isLeapYear()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public int lengthOfMonth()
 • public int lengthOfYear()
 • public LocalDate minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public LocalDate minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public LocalDate minusDays(long daysToSubtract)
 • public LocalDate minusMonths(long monthsToSubtract)
 • public LocalDate minusWeeks(long weeksToSubtract)
 • public LocalDate minusYears(long yearsToSubtract)
 • public static LocalDate now()
 • public static LocalDate now(Clock clock)
 • public static LocalDate now(ZoneId zone)
 • public static LocalDate of(
   int year, int month, int dayOfMonth)
 • public static LocalDate of(
   int year, Month month, int dayOfMonth)
 • public static LocalDate ofEpochDay(long epochDay)
 • public static LocalDate ofYearDay(
   int year, int dayOfYear)
 • public static LocalDate parse(CharSequence text)
 • public static LocalDate parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public LocalDate plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public LocalDate plus(TemporalAmount amountToAdd)
 • public LocalDate plusDays(long daysToAdd)
 • public LocalDate plusMonths(long monthsToAdd)
 • public LocalDate plusWeeks(long weeksToAdd)
 • public LocalDate plusYears(long yearsToAdd)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public long toEpochDay()
 • public String toString()
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public Period until(
   ChronoLocalDate endDateExclusive)
 • public LocalDate with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public LocalDate with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public LocalDate withDayOfMonth(int dayOfMonth)
 • public LocalDate withDayOfYear(int dayOfYear)
 • public LocalDate withMonth(int month)
 • public LocalDate withYear(int year)

2 Không có trong Android T (Có thể không phân giải được khi biên dịch).
 3 Không được hỗ trợ ở một số cấp độ minSDK.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 LocalDateTime


 • public static final LocalDateTime MAX
 • public static final LocalDateTime MIN
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public OffsetDateTime atOffset(ZoneOffset offset)
 • public ZonedDateTime atZone(ZoneId zone)
 • public int compareTo(ChronoLocalDateTime other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static LocalDateTime from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public int getDayOfMonth()
 • public DayOfWeek getDayOfWeek()
 • public int getDayOfYear()
 • public int getHour()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getMinute()
 • public Month getMonth()
 • public int getMonthValue()
 • public int getNano()
 • public int getSecond()
 • public int getYear()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(ChronoLocalDateTime other)
 • public boolean isBefore(ChronoLocalDateTime other)
 • public boolean isEqual(ChronoLocalDateTime other)
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public LocalDateTime minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public LocalDateTime minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public LocalDateTime minusDays(long days)
 • public LocalDateTime minusHours(long hours)
 • public LocalDateTime minusMinutes(long minutes)
 • public LocalDateTime minusMonths(long months)
 • public LocalDateTime minusNanos(long nanos)
 • public LocalDateTime minusSeconds(long seconds)
 • public LocalDateTime minusWeeks(long weeks)
 • public LocalDateTime minusYears(long years)
 • public static LocalDateTime now()
 • public static LocalDateTime now(Clock clock)
 • public static LocalDateTime now(ZoneId zone)
 • public static LocalDateTime of(
    int year,
    int month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute)
 • public static LocalDateTime of(
    int year,
    int month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute,
    int second)
 • public static LocalDateTime of(
    int year,
    int month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute,
    int second,
    int nanoOfSecond)
 • public static LocalDateTime of(
    int year,
    Month month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute)
 • public static LocalDateTime of(
    int year,
    Month month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute,
    int second)
 • public static LocalDateTime of(
    int year,
    Month month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute,
    int second,
    int nanoOfSecond)
 • public static LocalDateTime of(
   LocalDate date, LocalTime time)
 • public static LocalDateTime ofEpochSecond(
    long epochSecond,
    int nanoOfSecond,
    ZoneOffset offset)
 • public static LocalDateTime ofInstant(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public static LocalDateTime parse(CharSequence text)
 • public static LocalDateTime parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public LocalDateTime plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public LocalDateTime plus(
   TemporalAmount amountToAdd)
 • public LocalDateTime plusDays(long days)
 • public LocalDateTime plusHours(long hours)
 • public LocalDateTime plusMinutes(long minutes)
 • public LocalDateTime plusMonths(long months)
 • public LocalDateTime plusNanos(long nanos)
 • public LocalDateTime plusSeconds(long seconds)
 • public LocalDateTime plusWeeks(long weeks)
 • public LocalDateTime plusYears(long years)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public LocalDate toLocalDate()
 • public LocalTime toLocalTime()
 • public String toString()
 • public LocalDateTime truncatedTo(TemporalUnit unit)
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public LocalDateTime with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public LocalDateTime with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public LocalDateTime withDayOfMonth(int dayOfMonth)
 • public LocalDateTime withDayOfYear(int dayOfYear)
 • public LocalDateTime withHour(int hour)
 • public LocalDateTime withMinute(int minute)
 • public LocalDateTime withMonth(int month)
 • public LocalDateTime withNano(int nanoOfSecond)
 • public LocalDateTime withSecond(int second)
 • public LocalDateTime withYear(int year)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 LocalTime


 • public static final LocalTime MAX
 • public static final LocalTime MIDNIGHT
 • public static final LocalTime MIN
 • public static final LocalTime NOON
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public LocalDateTime atDate(LocalDate date)
 • public OffsetTime atOffset(ZoneOffset offset)
 • public int compareTo(LocalTime other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static LocalTime from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public int getHour()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getMinute()
 • public int getNano()
 • public int getSecond()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(LocalTime other)
 • public boolean isBefore(LocalTime other)
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public LocalTime minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public LocalTime minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public LocalTime minusHours(long hoursToSubtract)
 • public LocalTime minusMinutes(
   long minutesToSubtract)
 • public LocalTime minusNanos(long nanosToSubtract)
 • public LocalTime minusSeconds(
   long secondsToSubtract)
 • public static LocalTime now()
 • public static LocalTime now(Clock clock)
 • public static LocalTime now(ZoneId zone)
 • public static LocalTime of(int hour, int minute)
 • public static LocalTime of(
   int hour, int minute, int second)
 • public static LocalTime of(
    int hour,
    int minute,
    int second,
    int nanoOfSecond)
 • public static LocalTime ofNanoOfDay(long nanoOfDay)
 • public static LocalTime ofSecondOfDay(
   long secondOfDay)
 • public static LocalTime parse(CharSequence text)
 • public static LocalTime parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public LocalTime plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public LocalTime plus(TemporalAmount amountToAdd)
 • public LocalTime plusHours(long hoursToAdd)
 • public LocalTime plusMinutes(long minutesToAdd)
 • public LocalTime plusNanos(long nanosToAdd)
 • public LocalTime plusSeconds(long secondstoAdd)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public long toNanoOfDay()
 • public int toSecondOfDay()
 • public String toString()
 • public LocalTime truncatedTo(TemporalUnit unit)
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public LocalTime with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public LocalTime with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public LocalTime withHour(int hour)
 • public LocalTime withMinute(int minute)
 • public LocalTime withNano(int nanoOfSecond)
 • public LocalTime withSecond(int second)

Một số phương thức (2) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Month


 • public static final Month APRIL
 • public static final Month AUGUST
 • public static final Month DECEMBER
 • public static final Month FEBRUARY
 • public static final Month JANUARY
 • public static final Month JULY
 • public static final Month JUNE
 • public static final Month MARCH
 • public static final Month MAY
 • public static final Month NOVEMBER
 • public static final Month OCTOBER
 • public static final Month SEPTEMBER
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public int firstDayOfYear(boolean leapYear)
 • public Month firstMonthOfQuarter()
 • public static Month from(TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public String getDisplayName(
   TextStyle style, java.util.Locale locale)
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getValue()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public int length(boolean leapYear)
 • public int maxLength()
 • public int minLength()
 • public Month minus(long months)
 • public static Month of(int month)
 • public Month plus(long months)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public static Month valueOf(String name)
 • public static Month[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 MonthDay


 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public LocalDate atYear(int year)
 • public int compareTo(MonthDay other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static MonthDay from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public int getDayOfMonth()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public Month getMonth()
 • public int getMonthValue()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(MonthDay other)
 • public boolean isBefore(MonthDay other)
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isValidYear(int year)
 • public static MonthDay now()
 • public static MonthDay now(Clock clock)
 • public static MonthDay now(ZoneId zone)
 • public static MonthDay of(int month, int dayOfMonth)
 • public static MonthDay of(
   Month month, int dayOfMonth)
 • public static MonthDay parse(CharSequence text)
 • public static MonthDay parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public String toString()
 • public MonthDay with(Month month)
 • public MonthDay withDayOfMonth(int dayOfMonth)
 • public MonthDay withMonth(int month)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 OffsetDateTime


 • public static final OffsetDateTime MAX
 • public static final OffsetDateTime MIN
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public ZonedDateTime atZoneSameInstant(ZoneId zone)
 • public ZonedDateTime atZoneSimilarLocal(ZoneId zone)
 • public int compareTo(OffsetDateTime other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static OffsetDateTime from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public int getDayOfMonth()
 • public DayOfWeek getDayOfWeek()
 • public int getDayOfYear()
 • public int getHour()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getMinute()
 • public Month getMonth()
 • public int getMonthValue()
 • public int getNano()
 • public ZoneOffset getOffset()
 • public int getSecond()
 • public int getYear()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(OffsetDateTime other)
 • public boolean isBefore(OffsetDateTime other)
 • public boolean isEqual(OffsetDateTime other)
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public OffsetDateTime minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public OffsetDateTime minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public OffsetDateTime minusDays(long days)
 • public OffsetDateTime minusHours(long hours)
 • public OffsetDateTime minusMinutes(long minutes)
 • public OffsetDateTime minusMonths(long months)
 • public OffsetDateTime minusNanos(long nanos)
 • public OffsetDateTime minusSeconds(long seconds)
 • public OffsetDateTime minusWeeks(long weeks)
 • public OffsetDateTime minusYears(long years)
 • public static OffsetDateTime now()
 • public static OffsetDateTime now(Clock clock)
 • public static OffsetDateTime now(ZoneId zone)
 • public static OffsetDateTime of(
    int year,
    int month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute,
    int second,
    int nanoOfSecond,
    ZoneOffset offset)
 • public static OffsetDateTime of(
   LocalDate date, LocalTime time, ZoneOffset offset)
 • public static OffsetDateTime of(
   LocalDateTime dateTime, ZoneOffset offset)
 • public static OffsetDateTime ofInstant(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public static OffsetDateTime parse(
   CharSequence text)
 • public static OffsetDateTime parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public OffsetDateTime plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public OffsetDateTime plus(
   TemporalAmount amountToAdd)
 • public OffsetDateTime plusDays(long days)
 • public OffsetDateTime plusHours(long hours)
 • public OffsetDateTime plusMinutes(long minutes)
 • public OffsetDateTime plusMonths(long months)
 • public OffsetDateTime plusNanos(long nanos)
 • public OffsetDateTime plusSeconds(long seconds)
 • public OffsetDateTime plusWeeks(long weeks)
 • public OffsetDateTime plusYears(long years)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public static java.util.Comparator timeLineOrder()
 • public long toEpochSecond()
 • public Instant toInstant()
 • public LocalDate toLocalDate()
 • public LocalDateTime toLocalDateTime()
 • public LocalTime toLocalTime()
 • public OffsetTime toOffsetTime()
 • public String toString()
 • public ZonedDateTime toZonedDateTime()
 • public OffsetDateTime truncatedTo(TemporalUnit unit)
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public OffsetDateTime with(
   TemporalAdjuster adjuster)
 • public OffsetDateTime with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public OffsetDateTime withDayOfMonth(int dayOfMonth)
 • public OffsetDateTime withDayOfYear(int dayOfYear)
 • public OffsetDateTime withHour(int hour)
 • public OffsetDateTime withMinute(int minute)
 • public OffsetDateTime withMonth(int month)
 • public OffsetDateTime withNano(int nanoOfSecond)
 • public OffsetDateTime withOffsetSameInstant(
   ZoneOffset offset)
 • public OffsetDateTime withOffsetSameLocal(
   ZoneOffset offset)
 • public OffsetDateTime withSecond(int second)
 • public OffsetDateTime withYear(int year)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 OffsetTime


 • public static final OffsetTime MAX
 • public static final OffsetTime MIN
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public OffsetDateTime atDate(LocalDate date)
 • public int compareTo(OffsetTime other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static OffsetTime from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public int getHour()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getMinute()
 • public int getNano()
 • public ZoneOffset getOffset()
 • public int getSecond()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(OffsetTime other)
 • public boolean isBefore(OffsetTime other)
 • public boolean isEqual(OffsetTime other)
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public OffsetTime minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public OffsetTime minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public OffsetTime minusHours(long hours)
 • public OffsetTime minusMinutes(long minutes)
 • public OffsetTime minusNanos(long nanos)
 • public OffsetTime minusSeconds(long seconds)
 • public static OffsetTime now()
 • public static OffsetTime now(Clock clock)
 • public static OffsetTime now(ZoneId zone)
 • public static OffsetTime of(
    int hour,
    int minute,
    int second,
    int nanoOfSecond,
    ZoneOffset offset)
 • public static OffsetTime of(
   LocalTime time, ZoneOffset offset)
 • public static OffsetTime ofInstant(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public static OffsetTime parse(CharSequence text)
 • public static OffsetTime parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public OffsetTime plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public OffsetTime plus(TemporalAmount amountToAdd)
 • public OffsetTime plusHours(long hours)
 • public OffsetTime plusMinutes(long minutes)
 • public OffsetTime plusNanos(long nanos)
 • public OffsetTime plusSeconds(long seconds)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public LocalTime toLocalTime()
 • public String toString()
 • public OffsetTime truncatedTo(TemporalUnit unit)
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public OffsetTime with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public OffsetTime with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public OffsetTime withHour(int hour)
 • public OffsetTime withMinute(int minute)
 • public OffsetTime withNano(int nanoOfSecond)
 • public OffsetTime withOffsetSameInstant(
   ZoneOffset offset)
 • public OffsetTime withOffsetSameLocal(
   ZoneOffset offset)
 • public OffsetTime withSecond(int second)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Period


 • public static final Period ZERO
 • public Temporal addTo(Temporal temporal)
 • public static Period between(
    LocalDate startDateInclusive,
    LocalDate endDateExclusive)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static Period from(TemporalAmount amount)
 • public long get(TemporalUnit unit)
 • public IsoChronology getChronology()
 • public int getDays()
 • public int getMonths()
 • public java.util.List getUnits()
 • public int getYears()
 • public int hashCode()
 • public boolean isNegative()
 • public boolean isZero()
 • public Period minus(TemporalAmount amountToSubtract)
 • public Period minusDays(long daysToSubtract)
 • public Period minusMonths(long monthsToSubtract)
 • public Period minusYears(long yearsToSubtract)
 • public Period multipliedBy(int scalar)
 • public Period negated()
 • public Period normalized()
 • public static Period of(
   int years, int months, int days)
 • public static Period ofDays(int days)
 • public static Period ofMonths(int months)
 • public static Period ofWeeks(int weeks)
 • public static Period ofYears(int years)
 • public static Period parse(CharSequence text)
 • public Period plus(TemporalAmount amountToAdd)
 • public Period plusDays(long daysToAdd)
 • public Period plusMonths(long monthsToAdd)
 • public Period plusYears(long yearsToAdd)
 • public Temporal subtractFrom(Temporal temporal)
 • public String toString()
 • public long toTotalMonths()
 • public Period withDays(int days)
 • public Period withMonths(int months)
 • public Period withYears(int years)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Year


 • public static final int MAX_VALUE
 • public static final int MIN_VALUE
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public LocalDate atDay(int dayOfYear)
 • public YearMonth atMonth(int month)
 • public YearMonth atMonth(Month month)
 • public LocalDate atMonthDay(MonthDay monthDay)
 • public int compareTo(Year other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static Year from(TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getValue()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(Year other)
 • public boolean isBefore(Year other)
 • public boolean isLeap()
 • public static boolean isLeap(long year)
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public boolean isValidMonthDay(MonthDay monthDay)
 • public int length()
 • public Year minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public Year minus(TemporalAmount amountToSubtract)
 • public Year minusYears(long yearsToSubtract)
 • public static Year now()
 • public static Year now(Clock clock)
 • public static Year now(ZoneId zone)
 • public static Year of(int isoYear)
 • public static Year parse(CharSequence text)
 • public static Year parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public Year plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public Year plus(TemporalAmount amountToAdd)
 • public Year plusYears(long yearsToAdd)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public String toString()
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public Year with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public Year with(TemporalField field, long newValue)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 YearMonth


 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public LocalDate atDay(int dayOfMonth)
 • public LocalDate atEndOfMonth()
 • public int compareTo(YearMonth other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static YearMonth from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public Month getMonth()
 • public int getMonthValue()
 • public int getYear()
 • public int hashCode()
 • public boolean isAfter(YearMonth other)
 • public boolean isBefore(YearMonth other)
 • public boolean isLeapYear()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public boolean isValidDay(int dayOfMonth)
 • public int lengthOfMonth()
 • public int lengthOfYear()
 • public YearMonth minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public YearMonth minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public YearMonth minusMonths(long monthsToSubtract)
 • public YearMonth minusYears(long yearsToSubtract)
 • public static YearMonth now()
 • public static YearMonth now(Clock clock)
 • public static YearMonth now(ZoneId zone)
 • public static YearMonth of(int year, int month)
 • public static YearMonth of(int year, Month month)
 • public static YearMonth parse(CharSequence text)
 • public static YearMonth parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public YearMonth plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public YearMonth plus(TemporalAmount amountToAdd)
 • public YearMonth plusMonths(long monthsToAdd)
 • public YearMonth plusYears(long yearsToAdd)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public String toString()
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public YearMonth with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public YearMonth with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public YearMonth withMonth(int month)
 • public YearMonth withYear(int year)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZoneId


 • public static final java.util.Map SHORT_IDS
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static ZoneId from(TemporalAccessor temporal)
 • public static java.util.Set getAvailableZoneIds()
 • public String getDisplayName(
   TextStyle style, java.util.Locale locale)
 • public abstract String getId()
 • public abstract ZoneRules getRules()
 • public int hashCode()
 • public ZoneId normalized()
 • public static ZoneId of(String zoneId)
 • public static ZoneId of(
   String zoneId, java.util.Map aliasMap)
 • public static ZoneId ofOffset(
   String prefix, ZoneOffset offset)
 • public static ZoneId systemDefault()
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZoneOffset


 • public static final ZoneOffset MAX
 • public static final ZoneOffset MIN
 • public static final ZoneOffset UTC
 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public int compareTo(ZoneOffset other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static ZoneOffset from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public String getId()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public ZoneRules getRules()
 • public int getTotalSeconds()
 • public int hashCode()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public static ZoneOffset of(String offsetId)
 • public static ZoneOffset ofHours(int hours)
 • public static ZoneOffset ofHoursMinutes(
   int hours, int minutes)
 • public static ZoneOffset ofHoursMinutesSeconds(
   int hours, int minutes, int seconds)
 • public static ZoneOffset ofTotalSeconds(
   int totalSeconds)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZonedDateTime


 • public boolean equals(Object obj)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static ZonedDateTime from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public int getDayOfMonth()
 • public DayOfWeek getDayOfWeek()
 • public int getDayOfYear()
 • public int getHour()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int getMinute()
 • public Month getMonth()
 • public int getMonthValue()
 • public int getNano()
 • public ZoneOffset getOffset()
 • public int getSecond()
 • public int getYear()
 • public ZoneId getZone()
 • public int hashCode()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public ZonedDateTime minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public ZonedDateTime minus(
   TemporalAmount amountToSubtract)
 • public ZonedDateTime minusDays(long days)
 • public ZonedDateTime minusHours(long hours)
 • public ZonedDateTime minusMinutes(long minutes)
 • public ZonedDateTime minusMonths(long months)
 • public ZonedDateTime minusNanos(long nanos)
 • public ZonedDateTime minusSeconds(long seconds)
 • public ZonedDateTime minusWeeks(long weeks)
 • public ZonedDateTime minusYears(long years)
 • public static ZonedDateTime now()
 • public static ZonedDateTime now(Clock clock)
 • public static ZonedDateTime now(ZoneId zone)
 • public static ZonedDateTime of(
    int year,
    int month,
    int dayOfMonth,
    int hour,
    int minute,
    int second,
    int nanoOfSecond,
    ZoneId zone)
 • public static ZonedDateTime of(
   LocalDate date, LocalTime time, ZoneId zone)
 • public static ZonedDateTime of(
   LocalDateTime localDateTime, ZoneId zone)
 • public static ZonedDateTime ofInstant(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public static ZonedDateTime ofInstant(
    LocalDateTime localDateTime,
    ZoneOffset offset,
    ZoneId zone)
 • public static ZonedDateTime ofLocal(
    LocalDateTime localDateTime,
    ZoneId zone,
    ZoneOffset preferredOffset)
 • public static ZonedDateTime ofStrict(
    LocalDateTime localDateTime,
    ZoneOffset offset,
    ZoneId zone)
 • public static ZonedDateTime parse(CharSequence text)
 • public static ZonedDateTime parse(
   CharSequence text, DateTimeFormatter formatter)
 • public ZonedDateTime plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public ZonedDateTime plus(
   TemporalAmount amountToAdd)
 • public ZonedDateTime plusDays(long days)
 • public ZonedDateTime plusHours(long hours)
 • public ZonedDateTime plusMinutes(long minutes)
 • public ZonedDateTime plusMonths(long months)
 • public ZonedDateTime plusNanos(long nanos)
 • public ZonedDateTime plusSeconds(long seconds)
 • public ZonedDateTime plusWeeks(long weeks)
 • public ZonedDateTime plusYears(long years)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public LocalDate toLocalDate()
 • public LocalDateTime toLocalDateTime()
 • public LocalTime toLocalTime()
 • public OffsetDateTime toOffsetDateTime()
 • public String toString()
 • public ZonedDateTime truncatedTo(TemporalUnit unit)
 • public long until(
   Temporal endExclusive, TemporalUnit unit)
 • public ZonedDateTime with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public ZonedDateTime with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public ZonedDateTime withDayOfMonth(int dayOfMonth)
 • public ZonedDateTime withDayOfYear(int dayOfYear)
 • public ZonedDateTime withEarlierOffsetAtOverlap()
 • public ZonedDateTime withFixedOffsetZone()
 • public ZonedDateTime withHour(int hour)
 • public ZonedDateTime withLaterOffsetAtOverlap()
 • public ZonedDateTime withMinute(int minute)
 • public ZonedDateTime withMonth(int month)
 • public ZonedDateTime withNano(int nanoOfSecond)
 • public ZonedDateTime withSecond(int second)
 • public ZonedDateTime withYear(int year)
 • public ZonedDateTime withZoneSameInstant(
   ZoneId zone)
 • public ZonedDateTime withZoneSameLocal(ZoneId zone)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 AbstractChronology


 • protected AbstractChronology()
 • public int compareTo(Chronology other)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public int hashCode()
 • public ChronoLocalDate resolveDate(
    java.util.Map fieldValues,
    ResolverStyle resolverStyle)
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ChronoLocalDate


 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public ChronoLocalDateTime atTime(
   LocalTime localTime)
 • public int compareTo(ChronoLocalDate other)
 • public abstract boolean equals(Object p0)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static ChronoLocalDate from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public abstract Chronology getChronology()
 • public Era getEra()
 • public abstract int hashCode()
 • public boolean isAfter(ChronoLocalDate other)
 • public boolean isBefore(ChronoLocalDate other)
 • public boolean isEqual(ChronoLocalDate other)
 • public boolean isLeapYear()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public abstract int lengthOfMonth()
 • public int lengthOfYear()
 • public ChronoLocalDate minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public ChronoLocalDate minus(TemporalAmount amount)
 • public ChronoLocalDate plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public ChronoLocalDate plus(TemporalAmount amount)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public static java.util.Comparator timeLineOrder()
 • public long toEpochDay()
 • public abstract String toString()
 • public abstract long until(
   Temporal p0, TemporalUnit p1)
 • public abstract ChronoPeriod until(
   ChronoLocalDate p0)
 • public ChronoLocalDate with(
   TemporalAdjuster adjuster)
 • public ChronoLocalDate with(
   TemporalField field, long newValue)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ChronoLocalDateTime


 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public abstract ChronoZonedDateTime atZone(
   ZoneId p0)
 • public int compareTo(ChronoLocalDateTime other)
 • public abstract boolean equals(Object p0)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static ChronoLocalDateTime from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public Chronology getChronology()
 • public abstract int hashCode()
 • public boolean isAfter(ChronoLocalDateTime other)
 • public boolean isBefore(ChronoLocalDateTime other)
 • public boolean isEqual(ChronoLocalDateTime other)
 • public abstract boolean isSupported(
   TemporalField p0)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public ChronoLocalDateTime minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public ChronoLocalDateTime minus(
   TemporalAmount amount)
 • public abstract ChronoLocalDateTime plus(
   long p0, TemporalUnit p1)
 • public ChronoLocalDateTime plus(
   TemporalAmount amount)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public static java.util.Comparator timeLineOrder()
 • public long toEpochSecond(ZoneOffset offset)
 • public Instant toInstant(ZoneOffset offset)
 • public abstract ChronoLocalDate toLocalDate()
 • public abstract LocalTime toLocalTime()
 • public abstract String toString()
 • public ChronoLocalDateTime with(
   TemporalAdjuster adjuster)
 • public abstract ChronoLocalDateTime with(
   TemporalField p0, long p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ChronoPeriod


 • public abstract Temporal addTo(Temporal p0)
 • public static ChronoPeriod between(
    ChronoLocalDate startDateInclusive,
    ChronoLocalDate endDateExclusive)
 • public abstract boolean equals(Object p0)
 • public abstract long get(TemporalUnit p0)
 • public abstract Chronology getChronology()
 • public abstract java.util.List getUnits()
 • public abstract int hashCode()
 • public boolean isNegative()
 • public boolean isZero()
 • public abstract ChronoPeriod minus(
   TemporalAmount p0)
 • public abstract ChronoPeriod multipliedBy(int p0)
 • public ChronoPeriod negated()
 • public abstract ChronoPeriod normalized()
 • public abstract ChronoPeriod plus(TemporalAmount p0)
 • public abstract Temporal subtractFrom(Temporal p0)
 • public abstract String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ChronoZonedDateTime


 • public int compareTo(ChronoZonedDateTime other)
 • public abstract boolean equals(Object p0)
 • public String format(DateTimeFormatter formatter)
 • public static ChronoZonedDateTime from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public Chronology getChronology()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public abstract ZoneOffset getOffset()
 • public abstract ZoneId getZone()
 • public abstract int hashCode()
 • public boolean isAfter(ChronoZonedDateTime other)
 • public boolean isBefore(ChronoZonedDateTime other)
 • public boolean isEqual(ChronoZonedDateTime other)
 • public abstract boolean isSupported(
   TemporalField p0)
 • public boolean isSupported(TemporalUnit unit)
 • public ChronoZonedDateTime minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public ChronoZonedDateTime minus(
   TemporalAmount amount)
 • public abstract ChronoZonedDateTime plus(
   long p0, TemporalUnit p1)
 • public ChronoZonedDateTime plus(
   TemporalAmount amount)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public static java.util.Comparator timeLineOrder()
 • public long toEpochSecond()
 • public Instant toInstant()
 • public ChronoLocalDate toLocalDate()
 • public abstract ChronoLocalDateTime toLocalDateTime()
 • public LocalTime toLocalTime()
 • public abstract String toString()
 • public ChronoZonedDateTime with(
   TemporalAdjuster adjuster)
 • public abstract ChronoZonedDateTime with(
   TemporalField p0, long p1)
 • public abstract ChronoZonedDateTime withEarlierOffsetAtOverlap()
 • public abstract ChronoZonedDateTime withLaterOffsetAtOverlap()
 • public abstract ChronoZonedDateTime withZoneSameInstant(
   ZoneId p0)
 • public abstract ChronoZonedDateTime withZoneSameLocal(
   ZoneId p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Chronology


 • public abstract int compareTo(Chronology p0)
 • public abstract ChronoLocalDate date(
   int p0, int p1, int p2)
 • public ChronoLocalDate date(
   Era era, int yearOfEra, int month, int dayOfMonth)
 • public abstract ChronoLocalDate date(
   TemporalAccessor p0)
 • public abstract ChronoLocalDate dateEpochDay(
   long p0)
 • public ChronoLocalDate dateNow()
 • public ChronoLocalDate dateNow(Clock clock)
 • public ChronoLocalDate dateNow(ZoneId zone)
 • public abstract ChronoLocalDate dateYearDay(
   int p0, int p1)
 • public ChronoLocalDate dateYearDay(
   Era era, int yearOfEra, int dayOfYear)
 • public abstract boolean equals(Object p0)
 • public abstract Era eraOf(int p0)
 • public abstract java.util.List eras()
 • public static Chronology from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public static java.util.Set getAvailableChronologies()
 • public abstract String getCalendarType()
 • public String getDisplayName(
   TextStyle style, java.util.Locale locale)
 • public abstract String getId()
 • public abstract int hashCode()
 • public abstract boolean isLeapYear(long p0)
 • public ChronoLocalDateTime localDateTime(
   TemporalAccessor temporal)
 • public static Chronology of(String id)
 • public static Chronology ofLocale(
   java.util.Locale locale)
 • public ChronoPeriod period(
   int years, int months, int days)
 • public abstract int prolepticYear(Era p0, int p1)
 • public abstract ValueRange range(ChronoField p0)
 • public abstract ChronoLocalDate resolveDate(
   java.util.Map p0, ResolverStyle p1)
 • public abstract String toString()
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   TemporalAccessor temporal)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Era


 • public Temporal adjustInto(Temporal temporal)
 • public int get(TemporalField field)
 • public String getDisplayName(
   TextStyle style, java.util.Locale locale)
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public abstract int getValue()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 HijrahChronology


 • public static final HijrahChronology INSTANCE
 • public HijrahDate date(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public HijrahDate date(
   Era era, int yearOfEra, int month, int dayOfMonth)
 • public HijrahDate date(TemporalAccessor temporal)
 • public HijrahDate dateEpochDay(long epochDay)
 • public HijrahDate dateNow()
 • public HijrahDate dateNow(Clock clock)
 • public HijrahDate dateNow(ZoneId zone)
 • public HijrahDate dateYearDay(
   int prolepticYear, int dayOfYear)
 • public HijrahDate dateYearDay(
   Era era, int yearOfEra, int dayOfYear)
 • public HijrahEra eraOf(int eraValue)
 • public java.util.List eras()
 • public String getCalendarType()
 • public String getId()
 • public boolean isLeapYear(long prolepticYear)
 • public ChronoLocalDateTime localDateTime(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int prolepticYear(Era era, int yearOfEra)
 • public ValueRange range(ChronoField field)
 • public HijrahDate resolveDate(
    java.util.Map fieldValues,
    ResolverStyle resolverStyle)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   TemporalAccessor temporal)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 HijrahDate


 • public final ChronoLocalDateTime atTime(
   LocalTime localTime)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static HijrahDate from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public HijrahChronology getChronology()
 • public HijrahEra getEra()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int hashCode()
 • public boolean isLeapYear()
 • public int lengthOfMonth()
 • public int lengthOfYear()
 • public HijrahDate minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public HijrahDate minus(TemporalAmount amount)
 • public static HijrahDate now()
 • public static HijrahDate now(Clock clock)
 • public static HijrahDate now(ZoneId zone)
 • public static HijrahDate of(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public HijrahDate plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public HijrahDate plus(TemporalAmount amount)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public long toEpochDay()
 • public ChronoPeriod until(ChronoLocalDate endDate)
 • public HijrahDate with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public HijrahDate with(
   TemporalField field, long newValue)
 • public HijrahDate withVariant(
   HijrahChronology chronology)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 HijrahEra


 • public static final HijrahEra AH
 • public int getValue()
 • public static HijrahEra of(int hijrahEra)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public static HijrahEra valueOf(String name)
 • public static HijrahEra[] values()

Một số phương thức (1) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 IsoChronology


 • public static final IsoChronology INSTANCE
 • public LocalDate date(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public LocalDate date(
   Era era, int yearOfEra, int month, int dayOfMonth)
 • public LocalDate date(TemporalAccessor temporal)
 • public LocalDate dateEpochDay(long epochDay)
 • public LocalDate dateNow()
 • public LocalDate dateNow(Clock clock)
 • public LocalDate dateNow(ZoneId zone)
 • public LocalDate dateYearDay(
   int prolepticYear, int dayOfYear)
 • public LocalDate dateYearDay(
   Era era, int yearOfEra, int dayOfYear)
 • public IsoEra eraOf(int eraValue)
 • public java.util.List eras()
 • public String getCalendarType()
 • public String getId()
 • public boolean isLeapYear(long prolepticYear)
 • public LocalDateTime localDateTime(
   TemporalAccessor temporal)
 • public Period period(
   int years, int months, int days)
 • public int prolepticYear(Era era, int yearOfEra)
 • public ValueRange range(ChronoField field)
 • public LocalDate resolveDate(
    java.util.Map fieldValues,
    ResolverStyle resolverStyle)
 • public ZonedDateTime zonedDateTime(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public ZonedDateTime zonedDateTime(
   TemporalAccessor temporal)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 IsoEra


 • public static final IsoEra BCE
 • public static final IsoEra CE
 • public int getValue()
 • public static IsoEra of(int isoEra)
 • public static IsoEra valueOf(String name)
 • public static IsoEra[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 JapaneseChronology


 • public static final JapaneseChronology INSTANCE
 • public JapaneseDate date(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public JapaneseDate date(
   Era era, int yearOfEra, int month, int dayOfMonth)
 • public JapaneseDate date(TemporalAccessor temporal)
 • public JapaneseDate dateEpochDay(long epochDay)
 • public JapaneseDate dateNow()
 • public JapaneseDate dateNow(Clock clock)
 • public JapaneseDate dateNow(ZoneId zone)
 • public JapaneseDate dateYearDay(
   int prolepticYear, int dayOfYear)
 • public JapaneseDate dateYearDay(
   Era era, int yearOfEra, int dayOfYear)
 • public JapaneseEra eraOf(int eraValue)
 • public java.util.List eras()
 • public String getCalendarType()
 • public String getId()
 • public boolean isLeapYear(long prolepticYear)
 • public ChronoLocalDateTime localDateTime(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int prolepticYear(Era era, int yearOfEra)
 • public ValueRange range(ChronoField field)
 • public JapaneseDate resolveDate(
    java.util.Map fieldValues,
    ResolverStyle resolverStyle)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   TemporalAccessor temporal)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 JapaneseDate


 • public final ChronoLocalDateTime atTime(
   LocalTime localTime)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static JapaneseDate from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public JapaneseChronology getChronology()
 • public JapaneseEra getEra()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int hashCode()
 • public boolean isSupported(TemporalField field)
 • public int lengthOfMonth()
 • public int lengthOfYear()
 • public JapaneseDate minus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public JapaneseDate minus(TemporalAmount amount)
 • public static JapaneseDate now()
 • public static JapaneseDate now(Clock clock)
 • public static JapaneseDate now(ZoneId zone)
 • public static JapaneseDate of(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public static JapaneseDate of(
    JapaneseEra era,
    int yearOfEra,
    int month,
    int dayOfMonth)
 • public JapaneseDate plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public JapaneseDate plus(TemporalAmount amount)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public long toEpochDay()
 • public ChronoPeriod until(ChronoLocalDate endDate)
 • public JapaneseDate with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public JapaneseDate with(
   TemporalField field, long newValue)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 JapaneseEra


 • public static final JapaneseEra HEISEI
 • public static final JapaneseEra MEIJI
 • public static final JapaneseEra SHOWA
 • public static final JapaneseEra TAISHO
 • public String getDisplayName(
   TextStyle style, java.util.Locale locale)
 • public int getValue()
 • public static JapaneseEra of(int japaneseEra)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public String toString()
 • public static JapaneseEra valueOf(
   String japaneseEra)
 • public static JapaneseEra[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 MinguoChronology


 • public static final MinguoChronology INSTANCE
 • public MinguoDate date(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public MinguoDate date(
   Era era, int yearOfEra, int month, int dayOfMonth)
 • public MinguoDate date(TemporalAccessor temporal)
 • public MinguoDate dateEpochDay(long epochDay)
 • public MinguoDate dateNow()
 • public MinguoDate dateNow(Clock clock)
 • public MinguoDate dateNow(ZoneId zone)
 • public MinguoDate dateYearDay(
   int prolepticYear, int dayOfYear)
 • public MinguoDate dateYearDay(
   Era era, int yearOfEra, int dayOfYear)
 • public MinguoEra eraOf(int eraValue)
 • public java.util.List eras()
 • public String getCalendarType()
 • public String getId()
 • public boolean isLeapYear(long prolepticYear)
 • public ChronoLocalDateTime localDateTime(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int prolepticYear(Era era, int yearOfEra)
 • public ValueRange range(ChronoField field)
 • public MinguoDate resolveDate(
    java.util.Map fieldValues,
    ResolverStyle resolverStyle)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   TemporalAccessor temporal)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 MinguoDate


 • public final ChronoLocalDateTime atTime(
   LocalTime localTime)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static MinguoDate from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public MinguoChronology getChronology()
 • public MinguoEra getEra()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int hashCode()
 • public int lengthOfMonth()
 • public MinguoDate minus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public MinguoDate minus(TemporalAmount amount)
 • public static MinguoDate now()
 • public static MinguoDate now(Clock clock)
 • public static MinguoDate now(ZoneId zone)
 • public static MinguoDate of(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public MinguoDate plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public MinguoDate plus(TemporalAmount amount)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public long toEpochDay()
 • public ChronoPeriod until(ChronoLocalDate endDate)
 • public MinguoDate with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public MinguoDate with(
   TemporalField field, long newValue)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 MinguoEra


 • public static final MinguoEra BEFORE_ROC
 • public static final MinguoEra ROC
 • public int getValue()
 • public static MinguoEra of(int minguoEra)
 • public static MinguoEra valueOf(String name)
 • public static MinguoEra[] values()

Một số phương thức (1) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ThaiBuddhistChronology


 • public static final ThaiBuddhistChronology INSTANCE
 • public ThaiBuddhistDate date(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public ThaiBuddhistDate date(
   Era era, int yearOfEra, int month, int dayOfMonth)
 • public ThaiBuddhistDate date(
   TemporalAccessor temporal)
 • public ThaiBuddhistDate dateEpochDay(long epochDay)
 • public ThaiBuddhistDate dateNow()
 • public ThaiBuddhistDate dateNow(Clock clock)
 • public ThaiBuddhistDate dateNow(ZoneId zone)
 • public ThaiBuddhistDate dateYearDay(
   int prolepticYear, int dayOfYear)
 • public ThaiBuddhistDate dateYearDay(
   Era era, int yearOfEra, int dayOfYear)
 • public ThaiBuddhistEra eraOf(int eraValue)
 • public java.util.List eras()
 • public String getCalendarType()
 • public String getId()
 • public boolean isLeapYear(long prolepticYear)
 • public ChronoLocalDateTime localDateTime(
   TemporalAccessor temporal)
 • public int prolepticYear(Era era, int yearOfEra)
 • public ValueRange range(ChronoField field)
 • public ThaiBuddhistDate resolveDate(
    java.util.Map fieldValues,
    ResolverStyle resolverStyle)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   Instant instant, ZoneId zone)
 • public ChronoZonedDateTime zonedDateTime(
   TemporalAccessor temporal)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ThaiBuddhistDate


 • public final ChronoLocalDateTime atTime(
   LocalTime localTime)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static ThaiBuddhistDate from(
   TemporalAccessor temporal)
 • public ThaiBuddhistChronology getChronology()
 • public ThaiBuddhistEra getEra()
 • public long getLong(TemporalField field)
 • public int hashCode()
 • public int lengthOfMonth()
 • public ThaiBuddhistDate minus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public ThaiBuddhistDate minus(TemporalAmount amount)
 • public static ThaiBuddhistDate now()
 • public static ThaiBuddhistDate now(Clock clock)
 • public static ThaiBuddhistDate now(ZoneId zone)
 • public static ThaiBuddhistDate of(
   int prolepticYear, int month, int dayOfMonth)
 • public ThaiBuddhistDate plus(
   long amountToAdd, TemporalUnit unit)
 • public ThaiBuddhistDate plus(TemporalAmount amount)
 • public ValueRange range(TemporalField field)
 • public long toEpochDay()
 • public ChronoPeriod until(ChronoLocalDate endDate)
 • public ThaiBuddhistDate with(
   TemporalAdjuster adjuster)
 • public ThaiBuddhistDate with(
   TemporalField field, long newValue)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.chrono
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ThaiBuddhistEra


 • public static final ThaiBuddhistEra BE
 • public static final ThaiBuddhistEra BEFORE_BE
 • public int getValue()
 • public static ThaiBuddhistEra of(
   int thaiBuddhistEra)
 • public static ThaiBuddhistEra valueOf(String name)
 • public static ThaiBuddhistEra[] values()

Một số phương thức (1) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 DateTimeFormatter


 • public static final DateTimeFormatter BASIC_ISO_DATE
 • public static final DateTimeFormatter ISO_DATE
 • public static final DateTimeFormatter ISO_DATE_TIME
 • public static final DateTimeFormatter ISO_INSTANT
 • public static final DateTimeFormatter ISO_LOCAL_DATE
 • public static final DateTimeFormatter ISO_LOCAL_DATE_TIME
 • public static final DateTimeFormatter ISO_LOCAL_TIME
 • public static final DateTimeFormatter ISO_OFFSET_DATE
 • public static final DateTimeFormatter ISO_OFFSET_DATE_TIME
 • public static final DateTimeFormatter ISO_OFFSET_TIME
 • public static final DateTimeFormatter ISO_ORDINAL_DATE
 • public static final DateTimeFormatter ISO_TIME
 • public static final DateTimeFormatter ISO_WEEK_DATE
 • public static final DateTimeFormatter ISO_ZONED_DATE_TIME
 • public static final DateTimeFormatter RFC_1123_DATE_TIME
 • public String format(TemporalAccessor temporal)
 • public void formatTo(
   TemporalAccessor temporal, Appendable appendable)
 • public Chronology getChronology()
 • public DecimalStyle getDecimalStyle()
 • public java.util.Locale getLocale()
 • public java.util.Set getResolverFields()
 • public ResolverStyle getResolverStyle()
 • public ZoneId getZone()
 • public static DateTimeFormatter ofLocalizedDate(
   FormatStyle dateStyle)
 • public static DateTimeFormatter ofLocalizedDateTime(
   FormatStyle dateTimeStyle)
 • public static DateTimeFormatter ofLocalizedDateTime(
   FormatStyle dateStyle, FormatStyle timeStyle)
 • public static DateTimeFormatter ofLocalizedTime(
   FormatStyle timeStyle)
 • public static DateTimeFormatter ofPattern(
   String pattern)
 • public static DateTimeFormatter ofPattern(
   String pattern, java.util.Locale locale)
 • public Object parse(
   CharSequence text, TemporalQuery query)
 • public TemporalAccessor parse(CharSequence text)
 • public TemporalAccessor parse(
    CharSequence text,
    java.text.ParsePosition position)
 • public TemporalAccessor parseBest(
   CharSequence text, TemporalQuery[] queries)
 • public TemporalAccessor parseUnresolved(
    CharSequence text,
    java.text.ParsePosition position)
 • public static final TemporalQuery parsedExcessDays()
 • public static final TemporalQuery parsedLeapSecond()
 • public java.text.Format toFormat()
 • public java.text.Format toFormat(
   TemporalQuery parseQuery)
 • public String toString()
 • public DateTimeFormatter withChronology(
   Chronology chrono)
 • public DateTimeFormatter withDecimalStyle(
   DecimalStyle decimalStyle)
 • public DateTimeFormatter withLocale(
   java.util.Locale locale)
 • public DateTimeFormatter withResolverFields(
   java.util.Set resolverFields)
 • public DateTimeFormatter withResolverFields(
   TemporalField[] resolverFields)
 • public DateTimeFormatter withResolverStyle(
   ResolverStyle resolverStyle)
 • public DateTimeFormatter withZone(ZoneId zone)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 DateTimeFormatterBuilder


 • public DateTimeFormatterBuilder()
 • public DateTimeFormatterBuilder append(
   DateTimeFormatter formatter)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendChronologyId()
 • public DateTimeFormatterBuilder appendChronologyText(
   TextStyle textStyle)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendFraction(
    TemporalField field,
    int minWidth,
    int maxWidth,
    boolean decimalPoint)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendInstant()
 • public DateTimeFormatterBuilder appendInstant(
   int fractionalDigits)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendLiteral(
   char literal)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendLiteral(
   String literal)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendLocalized(
   FormatStyle dateStyle, FormatStyle timeStyle)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendLocalizedOffset(
   TextStyle style)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendOffset(
   String pattern, String noOffsetText)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendOffsetId()
 • public DateTimeFormatterBuilder appendOptional(
   DateTimeFormatter formatter)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendPattern(
   String pattern)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendText(
   TemporalField field)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendText(
   TemporalField field, TextStyle textStyle)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendText(
   TemporalField field, java.util.Map textLookup)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendValue(
   TemporalField field)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendValue(
   TemporalField field, int width)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendValue(
    TemporalField field,
    int minWidth,
    int maxWidth,
    SignStyle signStyle)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendValueReduced(
    TemporalField field,
    int width,
    int maxWidth,
    int baseValue)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendValueReduced(
    TemporalField field,
    int width,
    int maxWidth,
    ChronoLocalDate baseDate)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendZoneId()
 • public DateTimeFormatterBuilder appendZoneOrOffsetId()
 • public DateTimeFormatterBuilder appendZoneRegionId()
 • public DateTimeFormatterBuilder appendZoneText(
   TextStyle textStyle)
 • public DateTimeFormatterBuilder appendZoneText(
   TextStyle textStyle, java.util.Set preferredZones)
 • public static String getLocalizedDateTimePattern(
    FormatStyle dateStyle,
    FormatStyle timeStyle,
    Chronology chrono,
    java.util.Locale locale)
 • public DateTimeFormatterBuilder optionalEnd()
 • public DateTimeFormatterBuilder optionalStart()
 • public DateTimeFormatterBuilder padNext(
   int padWidth)
 • public DateTimeFormatterBuilder padNext(
   int padWidth, char padChar)
 • public DateTimeFormatterBuilder parseCaseInsensitive()
 • public DateTimeFormatterBuilder parseCaseSensitive()
 • public DateTimeFormatterBuilder parseDefaulting(
   TemporalField field, long value)
 • public DateTimeFormatterBuilder parseLenient()
 • public DateTimeFormatterBuilder parseStrict()
 • public DateTimeFormatter toFormatter()
 • public DateTimeFormatter toFormatter(
   java.util.Locale locale)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 DateTimeParseException


 • public DateTimeParseException(
    String message,
    CharSequence parsedData,
    int errorIndex)
 • public DateTimeParseException(
    String message,
    CharSequence parsedData,
    int errorIndex,
    Throwable cause)
 • public int getErrorIndex()
 • public String getParsedString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 DecimalStyle


 • public static final DecimalStyle STANDARD
 • public boolean equals(Object obj)
 • public static java.util.Set getAvailableLocales()
 • public char getDecimalSeparator()
 • public char getNegativeSign()
 • public char getPositiveSign()
 • public char getZeroDigit()
 • public int hashCode()
 • public static DecimalStyle of(
   java.util.Locale locale)
 • public static DecimalStyle ofDefaultLocale()
 • public String toString()
 • public DecimalStyle withDecimalSeparator(
   char decimalSeparator)
 • public DecimalStyle withNegativeSign(
   char negativeSign)
 • public DecimalStyle withPositiveSign(
   char positiveSign)
 • public DecimalStyle withZeroDigit(char zeroDigit)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 FormatStyle


 • public static final FormatStyle FULL
 • public static final FormatStyle LONG
 • public static final FormatStyle MEDIUM
 • public static final FormatStyle SHORT
 • public static FormatStyle valueOf(String name)
 • public static FormatStyle[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ResolverStyle


 • public static final ResolverStyle LENIENT
 • public static final ResolverStyle SMART
 • public static final ResolverStyle STRICT
 • public static ResolverStyle valueOf(String name)
 • public static ResolverStyle[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 SignStyle


 • public static final SignStyle ALWAYS
 • public static final SignStyle EXCEEDS_PAD
 • public static final SignStyle NEVER
 • public static final SignStyle NORMAL
 • public static final SignStyle NOT_NEGATIVE
 • public static SignStyle valueOf(String name)
 • public static SignStyle[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.format
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TextStyle


 • public static final TextStyle FULL
 • public static final TextStyle FULL_STANDALONE
 • public static final TextStyle NARROW
 • public static final TextStyle NARROW_STANDALONE
 • public static final TextStyle SHORT
 • public static final TextStyle SHORT_STANDALONE
 • public TextStyle asNormal()
 • public TextStyle asStandalone()
 • public boolean isStandalone()
 • public static TextStyle valueOf(String name)
 • public static TextStyle[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ChronoField


 • public static final ChronoField ALIGNED_DAY_OF_WEEK_IN_MONTH
 • public static final ChronoField ALIGNED_DAY_OF_WEEK_IN_YEAR
 • public static final ChronoField ALIGNED_WEEK_OF_MONTH
 • public static final ChronoField ALIGNED_WEEK_OF_YEAR
 • public static final ChronoField AMPM_OF_DAY
 • public static final ChronoField CLOCK_HOUR_OF_AMPM
 • public static final ChronoField CLOCK_HOUR_OF_DAY
 • public static final ChronoField DAY_OF_MONTH
 • public static final ChronoField DAY_OF_WEEK
 • public static final ChronoField DAY_OF_YEAR
 • public static final ChronoField EPOCH_DAY
 • public static final ChronoField ERA
 • public static final ChronoField HOUR_OF_AMPM
 • public static final ChronoField HOUR_OF_DAY
 • public static final ChronoField INSTANT_SECONDS
 • public static final ChronoField MICRO_OF_DAY
 • public static final ChronoField MICRO_OF_SECOND
 • public static final ChronoField MILLI_OF_DAY
 • public static final ChronoField MILLI_OF_SECOND
 • public static final ChronoField MINUTE_OF_DAY
 • public static final ChronoField MINUTE_OF_HOUR
 • public static final ChronoField MONTH_OF_YEAR
 • public static final ChronoField NANO_OF_DAY
 • public static final ChronoField NANO_OF_SECOND
 • public static final ChronoField OFFSET_SECONDS
 • public static final ChronoField PROLEPTIC_MONTH
 • public static final ChronoField SECOND_OF_DAY
 • public static final ChronoField SECOND_OF_MINUTE
 • public static final ChronoField YEAR
 • public static final ChronoField YEAR_OF_ERA
 • public Temporal adjustInto(
   Temporal temporal, long newValue)
 • public int checkValidIntValue(long value)
 • public long checkValidValue(long value)
 • public TemporalUnit getBaseUnit()
 • public String getDisplayName(
   java.util.Locale locale)
 • public long getFrom(TemporalAccessor temporal)
 • public TemporalUnit getRangeUnit()
 • public boolean isDateBased()
 • public boolean isSupportedBy(
   TemporalAccessor temporal)
 • public boolean isTimeBased()
 • public ValueRange range()
 • public ValueRange rangeRefinedBy(
   TemporalAccessor temporal)
 • public String toString()
 • public static ChronoField valueOf(String name)
 • public static ChronoField[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ChronoUnit


 • public static final ChronoUnit CENTURIES
 • public static final ChronoUnit DAYS
 • public static final ChronoUnit DECADES
 • public static final ChronoUnit ERAS
 • public static final ChronoUnit FOREVER
 • public static final ChronoUnit HALF_DAYS
 • public static final ChronoUnit HOURS
 • public static final ChronoUnit MICROS
 • public static final ChronoUnit MILLENNIA
 • public static final ChronoUnit MILLIS
 • public static final ChronoUnit MINUTES
 • public static final ChronoUnit MONTHS
 • public static final ChronoUnit NANOS
 • public static final ChronoUnit SECONDS
 • public static final ChronoUnit WEEKS
 • public static final ChronoUnit YEARS
 • public Temporal addTo(
   Temporal temporal, long amount)
 • public long between(
    Temporal temporal1Inclusive,
    Temporal temporal2Exclusive)
 • public Duration getDuration()
 • public boolean isDateBased()
 • public boolean isDurationEstimated()
 • public boolean isSupportedBy(Temporal temporal)
 • public boolean isTimeBased()
 • public String toString()
 • public static ChronoUnit valueOf(String name)
 • public static ChronoUnit[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 IsoFields


 • public static final TemporalField DAY_OF_QUARTER
 • public static final TemporalField QUARTER_OF_YEAR
 • public static final TemporalUnit QUARTER_YEARS
 • public static final TemporalField WEEK_BASED_YEAR
 • public static final TemporalUnit WEEK_BASED_YEARS
 • public static final TemporalField WEEK_OF_WEEK_BASED_YEAR

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 JulianFields


 • public static final TemporalField JULIAN_DAY
 • public static final TemporalField MODIFIED_JULIAN_DAY
 • public static final TemporalField RATA_DIE

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 Temporal


 • public abstract boolean isSupported(TemporalUnit p0)
 • public Temporal minus(
   long amountToSubtract, TemporalUnit unit)
 • public Temporal minus(TemporalAmount amount)
 • public abstract Temporal plus(
   long p0, TemporalUnit p1)
 • public Temporal plus(TemporalAmount amount)
 • public abstract long until(
   Temporal p0, TemporalUnit p1)
 • public Temporal with(TemporalAdjuster adjuster)
 • public abstract Temporal with(
   TemporalField p0, long p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalAccessor


 • public int get(TemporalField field)
 • public abstract long getLong(TemporalField p0)
 • public abstract boolean isSupported(
   TemporalField p0)
 • public Object query(TemporalQuery query)
 • public ValueRange range(TemporalField field)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalAdjuster


 • public abstract Temporal adjustInto(Temporal p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalAdjusters


 • public static TemporalAdjuster dayOfWeekInMonth(
   int ordinal, DayOfWeek dayOfWeek)
 • public static TemporalAdjuster firstDayOfMonth()
 • public static TemporalAdjuster firstDayOfNextMonth()
 • public static TemporalAdjuster firstDayOfNextYear()
 • public static TemporalAdjuster firstDayOfYear()
 • public static TemporalAdjuster firstInMonth(
   DayOfWeek dayOfWeek)
 • public static TemporalAdjuster lastDayOfMonth()
 • public static TemporalAdjuster lastDayOfYear()
 • public static TemporalAdjuster lastInMonth(
   DayOfWeek dayOfWeek)
 • public static TemporalAdjuster next(
   DayOfWeek dayOfWeek)
 • public static TemporalAdjuster nextOrSame(
   DayOfWeek dayOfWeek)
 • public static TemporalAdjuster ofDateAdjuster(
   UnaryOperator dateBasedAdjuster)
 • public static TemporalAdjuster previous(
   DayOfWeek dayOfWeek)
 • public static TemporalAdjuster previousOrSame(
   DayOfWeek dayOfWeek)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalAmount


 • public abstract Temporal addTo(Temporal p0)
 • public abstract long get(TemporalUnit p0)
 • public abstract java.util.List getUnits()
 • public abstract Temporal subtractFrom(Temporal p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalField


 • public abstract Temporal adjustInto(
   Temporal p0, long p1)
 • public abstract TemporalUnit getBaseUnit()
 • public String getDisplayName(
   java.util.Locale locale)
 • public abstract long getFrom(TemporalAccessor p0)
 • public abstract TemporalUnit getRangeUnit()
 • public abstract boolean isDateBased()
 • public abstract boolean isSupportedBy(
   TemporalAccessor p0)
 • public abstract boolean isTimeBased()
 • public abstract ValueRange range()
 • public abstract ValueRange rangeRefinedBy(
   TemporalAccessor p0)
 • public TemporalAccessor resolve(
    java.util.Map fieldValues,
    TemporalAccessor partialTemporal,
    ResolverStyle resolverStyle)
 • public abstract String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalQueries


 • public static TemporalQuery chronology()
 • public static TemporalQuery localDate()
 • public static TemporalQuery localTime()
 • public static TemporalQuery offset()
 • public static TemporalQuery precision()
 • public static TemporalQuery zone()
 • public static TemporalQuery zoneId()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalQuery


 • public abstract Object queryFrom(
   TemporalAccessor p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 TemporalUnit


 • public abstract Temporal addTo(Temporal p0, long p1)
 • public abstract long between(
   Temporal p0, Temporal p1)
 • public abstract Duration getDuration()
 • public abstract boolean isDateBased()
 • public abstract boolean isDurationEstimated()
 • public boolean isSupportedBy(Temporal temporal)
 • public abstract boolean isTimeBased()
 • public abstract String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 UnsupportedTemporalTypeException


 • public UnsupportedTemporalTypeException(
   String message)
 • public UnsupportedTemporalTypeException(
   String message, Throwable cause)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ValueRange


 • public int checkValidIntValue(
   long value, TemporalField field)
 • public long checkValidValue(
   long value, TemporalField field)
 • public boolean equals(Object obj)
 • public long getLargestMinimum()
 • public long getMaximum()
 • public long getMinimum()
 • public long getSmallestMaximum()
 • public int hashCode()
 • public boolean isFixed()
 • public boolean isIntValue()
 • public boolean isValidIntValue(long value)
 • public boolean isValidValue(long value)
 • public static ValueRange of(long min, long max)
 • public static ValueRange of(
   long min, long maxSmallest, long maxLargest)
 • public static ValueRange of(
    long minSmallest,
    long minLargest,
    long maxSmallest,
    long maxLargest)
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.temporal
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 WeekFields


 • public static final WeekFields ISO
 • public static final WeekFields SUNDAY_START
 • public static final TemporalUnit WEEK_BASED_YEARS
 • public TemporalField dayOfWeek()
 • public boolean equals(Object object)
 • public DayOfWeek getFirstDayOfWeek()
 • public int getMinimalDaysInFirstWeek()
 • public int hashCode()
 • public static WeekFields of(
    DayOfWeek firstDayOfWeek,
    int minimalDaysInFirstWeek)
 • public static WeekFields of(java.util.Locale locale)
 • public String toString()
 • public TemporalField weekBasedYear()
 • public TemporalField weekOfMonth()
 • public TemporalField weekOfWeekBasedYear()
 • public TemporalField weekOfYear()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.zone
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZoneOffsetTransition


 • public int compareTo(
   ZoneOffsetTransition transition)
 • public boolean equals(Object other)
 • public LocalDateTime getDateTimeAfter()
 • public LocalDateTime getDateTimeBefore()
 • public Duration getDuration()
 • public Instant getInstant()
 • public ZoneOffset getOffsetAfter()
 • public ZoneOffset getOffsetBefore()
 • public int hashCode()
 • public boolean isGap()
 • public boolean isOverlap()
 • public boolean isValidOffset(ZoneOffset offset)
 • public static ZoneOffsetTransition of(
    LocalDateTime transition,
    ZoneOffset offsetBefore,
    ZoneOffset offsetAfter)
 • public long toEpochSecond()
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.zone
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZoneOffsetTransitionRule.
 TimeDefinition


 • public static final ZoneOffsetTransitionRule.TimeDefinition STANDARD
 • public static final ZoneOffsetTransitionRule.TimeDefinition UTC
 • public static final ZoneOffsetTransitionRule.TimeDefinition WALL
 • public LocalDateTime createDateTime(
    LocalDateTime dateTime,
    ZoneOffset standardOffset,
    ZoneOffset wallOffset)
 • public static ZoneOffsetTransitionRule.TimeDefinition valueOf(
   String name)
 • public static ZoneOffsetTransitionRule.TimeDefinition[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.zone
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZoneOffsetTransitionRule


 • public ZoneOffsetTransition createTransition(
   int year)
 • public boolean equals(Object otherRule)
 • public int getDayOfMonthIndicator()
 • public DayOfWeek getDayOfWeek()
 • public LocalTime getLocalTime()
 • public Month getMonth()
 • public ZoneOffset getOffsetAfter()
 • public ZoneOffset getOffsetBefore()
 • public ZoneOffset getStandardOffset()
 • public ZoneOffsetTransitionRule.TimeDefinition getTimeDefinition()
 • public int hashCode()
 • public boolean isMidnightEndOfDay()
 • public static ZoneOffsetTransitionRule of(
    Month month,
    int dayOfMonthIndicator,
    DayOfWeek dayOfWeek,
    LocalTime time,
    boolean timeEndOfDay,
    ZoneOffsetTransitionRule.TimeDefinition timeDefnition,
    ZoneOffset standardOffset,
    ZoneOffset offsetBefore,
    ZoneOffset offsetAfter)
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.zone
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZoneRules


 • public boolean equals(Object otherRules)
 • public Duration getDaylightSavings(Instant instant)
 • public ZoneOffset getOffset(Instant instant)
 • public ZoneOffset getOffset(
   LocalDateTime localDateTime)
 • public ZoneOffset getStandardOffset(Instant instant)
 • public ZoneOffsetTransition getTransition(
   LocalDateTime localDateTime)
 • public java.util.List getTransitionRules()
 • public java.util.List getTransitions()
 • public java.util.List getValidOffsets(
   LocalDateTime localDateTime)
 • public int hashCode()
 • public boolean isDaylightSavings(Instant instant)
 • public boolean isFixedOffset()
 • public boolean isValidOffset(
   LocalDateTime localDateTime, ZoneOffset offset)
 • public ZoneOffsetTransition nextTransition(
   Instant instant)
 • public static ZoneRules of(ZoneOffset offset)
 • public static ZoneRules of(
    ZoneOffset baseStandardOffset,
    ZoneOffset baseWallOffset,
    java.util.List standardOffsetTransitionList,
    java.util.List transitionList,
    java.util.List lastRules)
 • public ZoneOffsetTransition previousTransition(
   Instant instant)
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.time.zone
Xem các nội dung tuỳ chỉnh


 ZoneRulesException


 • public ZoneRulesException(String message)
 • public ZoneRulesException(
   String message, Throwable cause)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Arrays


 • public static Spliterator.OfDouble spliterator(
   double[] p0)
 • public static Spliterator.OfDouble spliterator(
   double[] p0, int p1, int p2)
 • public static Spliterator.OfInt spliterator(
   int[] p0)
 • public static Spliterator.OfInt spliterator(
   int[] p0, int p1, int p2)
 • public static Spliterator.OfLong spliterator(
   long[] p0)
 • public static Spliterator.OfLong spliterator(
   long[] p0, int p1, int p2)
 • public static Spliterator spliterator(Object[] p0)
 • public static Spliterator spliterator(
   Object[] p0, int p1, int p2)
 • public static DoubleStream stream(double[] p0)
 • public static DoubleStream stream(
   double[] p0, int p1, int p2)
 • public static IntStream stream(int[] p0)
 • public static IntStream stream(
   int[] p0, int p1, int p2)
 • public static LongStream stream(long[] p0)
 • public static LongStream stream(
   long[] p0, int p1, int p2)
 • public static Stream stream(Object[] p0)
 • public static Stream stream(
   Object[] p0, int p1, int p2)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 Calendar


 • public final java.time.Instant toInstant()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 Collection


 • public Stream parallelStream()1
 • public boolean removeIf(Predicate filter)
 • public Spliterator spliterator()
 • public Stream stream()
 • public Object[] toArray(
   IntFunction generator)3

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 1 Chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị có cấp độ API từ 21 trở lên.
 3 Không được hỗ trợ ở một số cấp độ minSDK.
 

java.util


 Collections


 • public static Map synchronizedMap(Map p0)
 • public static SortedMap synchronizedSortedMap(
   SortedMap p0)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 Comparator


 • public static Comparator comparing(
   Function keyExtractor)
 • public static Comparator comparing(
   Function keyExtractor, Comparator keyComparator)
 • public static Comparator comparingDouble(
   ToDoubleFunction keyExtractor)
 • public static Comparator comparingInt(
   ToIntFunction keyExtractor)
 • public static Comparator comparingLong(
   ToLongFunction keyExtractor)
 • public static Comparator naturalOrder()
 • public static Comparator nullsFirst(
   Comparator comparator)
 • public static Comparator nullsLast(
   Comparator comparator)
 • public static Comparator reverseOrder()
 • public Comparator reversed()
 • public Comparator thenComparing(Comparator other)
 • public Comparator thenComparing(
   Function keyExtractor)
 • public Comparator thenComparing(
   Function keyExtractor, Comparator keyComparator)
 • public Comparator thenComparingDouble(
   ToDoubleFunction keyExtractor)
 • public Comparator thenComparingInt(
   ToIntFunction keyExtractor)
 • public Comparator thenComparingLong(
   ToLongFunction keyExtractor)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 Date


 • public static Date from(java.time.Instant p0)
 • public java.time.Instant toInstant()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 DoubleSummaryStatistics


 • public DoubleSummaryStatistics()
 • public void accept(double value)
 • public void combine(DoubleSummaryStatistics other)
 • public final double getAverage()
 • public final long getCount()
 • public final double getMax()
 • public final double getMin()
 • public final double getSum()
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 GregorianCalendar


 • public static GregorianCalendar from(
   java.time.ZonedDateTime p0)
 • public java.time.ZonedDateTime toZonedDateTime()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 IntSummaryStatistics


 • public IntSummaryStatistics()
 • public void accept(int value)
 • public void combine(IntSummaryStatistics other)
 • public final double getAverage()
 • public final long getCount()
 • public final int getMax()
 • public final int getMin()
 • public final long getSum()
 • public String toString()

Một số phương thức (1) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.util


 Iterator


 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public void remove()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 List


 • public static List copyOf(Collection p0)
 • public static List of()
 • public static List of(Object p0)
 • public static List of(Object p0, Object p1)
 • public static List of(
   Object p0, Object p1, Object p2)
 • public static List of(
   Object p0, Object p1, Object p2, Object p3)
 • public static List of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4)
 • public static List of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5)
 • public static List of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6)
 • public static List of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7)
 • public static List of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8)
 • public static List of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9)
 • public static List of(Object[] p0)
 • public void replaceAll(UnaryOperator operator)
 • public void sort(Comparator c)
 • public Spliterator spliterator()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 LongSummaryStatistics


 • public LongSummaryStatistics()
 • public void accept(int value)
 • public void accept(long value)
 • public void combine(LongSummaryStatistics other)
 • public final double getAverage()
 • public final long getCount()
 • public final long getMax()
 • public final long getMin()
 • public final long getSum()
 • public String toString()

Một số phương thức (1) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.util


 Map.
 Entry


 • public static Comparator comparingByKey()
 • public static Comparator comparingByKey(
   Comparator cmp)
 • public static Comparator comparingByValue()
 • public static Comparator comparingByValue(
   Comparator cmp)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 Map


 • public Object compute(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public Object computeIfAbsent(
   Object key, Function mappingFunction)
 • public Object computeIfPresent(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public static Map copyOf(Map p0)
 • public static Map.Entry entry(Object p0, Object p1)
 • public void forEach(BiConsumer action)
 • public Object getOrDefault(
   Object key, Object defaultValue)
 • public Object merge(
    Object key,
    Object value,
    BiFunction remappingFunction)
 • public static Map of()
 • public static Map of(Object p0, Object p1)
 • public static Map of(
   Object p0, Object p1, Object p2, Object p3)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9,
    Object p10,
    Object p11)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9,
    Object p10,
    Object p11,
    Object p12,
    Object p13)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9,
    Object p10,
    Object p11,
    Object p12,
    Object p13,
    Object p14,
    Object p15)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9,
    Object p10,
    Object p11,
    Object p12,
    Object p13,
    Object p14,
    Object p15,
    Object p16,
    Object p17)
 • public static Map of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9,
    Object p10,
    Object p11,
    Object p12,
    Object p13,
    Object p14,
    Object p15,
    Object p16,
    Object p17,
    Object p18,
    Object p19)
 • public static Map ofEntries(Map.Entry[] p0)
 • public Object putIfAbsent(Object key, Object value)
 • public boolean remove(Object key, Object value)
 • public Object replace(Object key, Object value)
 • public boolean replace(
   Object key, Object oldValue, Object newValue)
 • public void replaceAll(BiFunction function)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 Optional


 • public static Optional empty()
 • public boolean equals(Object obj)
 • public Optional filter(Predicate predicate)
 • public Optional flatMap(Function mapper)
 • public Object get()
 • public int hashCode()
 • public void ifPresent(Consumer consumer)
 • public void ifPresentOrElse(
   Consumer p0, Runnable p1)
 • public boolean isEmpty()
 • public boolean isPresent()
 • public Optional map(Function mapper)
 • public static Optional of(Object value)
 • public static Optional ofNullable(Object value)
 • public Optional or(Supplier p0)
 • public Object orElse(Object other)
 • public Object orElseGet(Supplier other)
 • public Object orElseThrow()
 • public Object orElseThrow(
   Supplier exceptionSupplier)
 • public Stream stream()
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 OptionalDouble


 • public static OptionalDouble empty()
 • public boolean equals(Object obj)
 • public double getAsDouble()
 • public int hashCode()
 • public void ifPresent(DoubleConsumer consumer)
 • public void ifPresentOrElse(
   DoubleConsumer p0, Runnable p1)
 • public boolean isEmpty()
 • public boolean isPresent()
 • public static OptionalDouble of(double value)
 • public double orElse(double other)
 • public double orElseGet(DoubleSupplier other)
 • public double orElseThrow()
 • public double orElseThrow(
   Supplier exceptionSupplier)
 • public DoubleStream stream()
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 OptionalInt


 • public static OptionalInt empty()
 • public boolean equals(Object obj)
 • public int getAsInt()
 • public int hashCode()
 • public void ifPresent(IntConsumer consumer)
 • public void ifPresentOrElse(
   IntConsumer p0, Runnable p1)
 • public boolean isEmpty()
 • public boolean isPresent()
 • public static OptionalInt of(int value)
 • public int orElse(int other)
 • public int orElseGet(IntSupplier other)
 • public int orElseThrow()
 • public int orElseThrow(Supplier exceptionSupplier)
 • public IntStream stream()
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 OptionalLong


 • public static OptionalLong empty()
 • public boolean equals(Object obj)
 • public long getAsLong()
 • public int hashCode()
 • public void ifPresent(LongConsumer consumer)
 • public void ifPresentOrElse(
   LongConsumer p0, Runnable p1)
 • public boolean isEmpty()
 • public boolean isPresent()
 • public static OptionalLong of(long value)
 • public long orElse(long other)
 • public long orElseGet(LongSupplier other)
 • public long orElseThrow()
 • public long orElseThrow(Supplier exceptionSupplier)
 • public LongStream stream()
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 PrimitiveIterator.
 OfDouble


 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public void forEachRemaining(DoubleConsumer action)
 • public Double next()
 • public abstract double nextDouble()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 PrimitiveIterator.
 OfInt


 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public void forEachRemaining(IntConsumer action)
 • public Integer next()
 • public abstract int nextInt()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 PrimitiveIterator.
 OfLong


 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public void forEachRemaining(LongConsumer action)
 • public Long next()
 • public abstract long nextLong()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 PrimitiveIterator


 • public abstract void forEachRemaining(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Set


 • public static Set copyOf(Collection p0)
 • public static Set of()
 • public static Set of(Object p0)
 • public static Set of(Object p0, Object p1)
 • public static Set of(
   Object p0, Object p1, Object p2)
 • public static Set of(
   Object p0, Object p1, Object p2, Object p3)
 • public static Set of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4)
 • public static Set of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5)
 • public static Set of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6)
 • public static Set of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7)
 • public static Set of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8)
 • public static Set of(
    Object p0,
    Object p1,
    Object p2,
    Object p3,
    Object p4,
    Object p5,
    Object p6,
    Object p7,
    Object p8,
    Object p9)
 • public static Set of(Object[] p0)
 • public Spliterator spliterator()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 SortedSet


 • public Spliterator spliterator()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util


 Spliterator.
 OfDouble


 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public void forEachRemaining(DoubleConsumer action)
 • public boolean tryAdvance(Consumer action)
 • public abstract boolean tryAdvance(
   DoubleConsumer p0)
 • public abstract Spliterator.OfDouble trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterator.
 OfInt


 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public void forEachRemaining(IntConsumer action)
 • public boolean tryAdvance(Consumer action)
 • public abstract boolean tryAdvance(IntConsumer p0)
 • public abstract Spliterator.OfInt trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterator.
 OfLong


 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public void forEachRemaining(LongConsumer action)
 • public boolean tryAdvance(Consumer action)
 • public abstract boolean tryAdvance(LongConsumer p0)
 • public abstract Spliterator.OfLong trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterator.
 OfPrimitive


 • public void forEachRemaining(Object action)
 • public abstract boolean tryAdvance(Object p0)
 • public abstract Spliterator.OfPrimitive trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterator


 • public static final int CONCURRENT
 • public static final int DISTINCT
 • public static final int IMMUTABLE
 • public static final int NONNULL
 • public static final int ORDERED
 • public static final int SIZED
 • public static final int SORTED
 • public static final int SUBSIZED
 • public abstract int characteristics()
 • public abstract long estimateSize()
 • public void forEachRemaining(Consumer action)
 • public Comparator getComparator()
 • public long getExactSizeIfKnown()
 • public boolean hasCharacteristics(
   int characteristics)
 • public abstract boolean tryAdvance(Consumer p0)
 • public abstract Spliterator trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterators.
 AbstractDoubleSpliterator


 • protected Spliterators.AbstractDoubleSpliterator(
   long est, int additionalCharacteristics)
 • public int characteristics()
 • public long estimateSize()
 • public Spliterator.OfDouble trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterators.
 AbstractIntSpliterator


 • protected Spliterators.AbstractIntSpliterator(
   long est, int additionalCharacteristics)
 • public int characteristics()
 • public long estimateSize()
 • public Spliterator.OfInt trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterators.
 AbstractLongSpliterator


 • protected Spliterators.AbstractLongSpliterator(
   long est, int additionalCharacteristics)
 • public int characteristics()
 • public long estimateSize()
 • public Spliterator.OfLong trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterators.
 AbstractSpliterator


 • protected Spliterators.AbstractSpliterator(
   long est, int additionalCharacteristics)
 • public int characteristics()
 • public long estimateSize()
 • public Spliterator trySplit()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 Spliterators


 • public static Spliterator.OfDouble emptyDoubleSpliterator()
 • public static Spliterator.OfInt emptyIntSpliterator()
 • public static Spliterator.OfLong emptyLongSpliterator()
 • public static Spliterator emptySpliterator()
 • public static Iterator iterator(
   Spliterator spliterator)
 • public static PrimitiveIterator.OfDouble iterator(
   Spliterator.OfDouble spliterator)
 • public static PrimitiveIterator.OfInt iterator(
   Spliterator.OfInt spliterator)
 • public static PrimitiveIterator.OfLong iterator(
   Spliterator.OfLong spliterator)
 • public static Spliterator.OfDouble spliterator(
    PrimitiveIterator.OfDouble iterator,
    long size,
    int characteristics)
 • public static Spliterator.OfDouble spliterator(
   double[] array, int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator.OfDouble spliterator(
    double[] array,
    int fromIndex,
    int toIndex,
    int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator.OfInt spliterator(
    PrimitiveIterator.OfInt iterator,
    long size,
    int characteristics)
 • public static Spliterator.OfInt spliterator(
   int[] array, int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator.OfInt spliterator(
    int[] array,
    int fromIndex,
    int toIndex,
    int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator.OfLong spliterator(
    PrimitiveIterator.OfLong iterator,
    long size,
    int characteristics)
 • public static Spliterator.OfLong spliterator(
   long[] array, int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator.OfLong spliterator(
    long[] array,
    int fromIndex,
    int toIndex,
    int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator spliterator(
   Collection c, int characteristics)
 • public static Spliterator spliterator(
   Iterator iterator, long size, int characteristics)
 • public static Spliterator spliterator(
   Object[] array, int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator spliterator(
    Object[] array,
    int fromIndex,
    int toIndex,
    int additionalCharacteristics)
 • public static Spliterator.OfDouble spliteratorUnknownSize(
    PrimitiveIterator.OfDouble iterator,
    int characteristics)
 • public static Spliterator.OfInt spliteratorUnknownSize(
    PrimitiveIterator.OfInt iterator,
    int characteristics)
 • public static Spliterator.OfLong spliteratorUnknownSize(
    PrimitiveIterator.OfLong iterator,
    int characteristics)
 • public static Spliterator spliteratorUnknownSize(
   Iterator iterator, int characteristics)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 StringJoiner


 • public StringJoiner(CharSequence delimiter)
 • public StringJoiner(
    CharSequence delimiter,
    CharSequence prefix,
    CharSequence suffix)
 • public StringJoiner add(CharSequence newElement)
 • public int length()
 • public StringJoiner merge(StringJoiner other)
 • public StringJoiner setEmptyValue(
   CharSequence emptyValue)
 • public String toString()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util


 TimeZone


 • public static TimeZone getTimeZone(String p0)
 • public static TimeZone getTimeZone(
   java.time.ZoneId p0)
 • public java.time.ZoneId toZoneId()

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util.concurrent


 ConcurrentHashMap.
 KeySetView


 • public boolean add(Object e)
 • public boolean addAll(Collection c)
 • public boolean contains(Object o)
 • public boolean equals(Object o)
 • public void forEach(Consumer action)
 • public Object getMappedValue()
 • public int hashCode()
 • public Iterator iterator()
 • public boolean remove(Object o)
 • public Spliterator spliterator()

Một số phương thức (9) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.util.concurrent


 ConcurrentHashMap


 • public ConcurrentHashMap()
 • public ConcurrentHashMap(int initialCapacity)
 • public ConcurrentHashMap(
   int initialCapacity, float loadFactor)
 • public ConcurrentHashMap(
    int initialCapacity,
    float loadFactor,
    int concurrencyLevel)
 • public ConcurrentHashMap(Map m)
 • public void clear()
 • public Object compute(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public Object computeIfAbsent(
   Object key, Function mappingFunction)
 • public Object computeIfPresent(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public boolean contains(Object value)
 • public boolean containsKey(Object key)
 • public boolean containsValue(Object value)
 • public Enumeration elements()
 • public Set entrySet()
 • public boolean equals(Object o)
 • public void forEach(BiConsumer action)
 • public Object get(Object key)
 • public Object getOrDefault(
   Object key, Object defaultValue)
 • public int hashCode()
 • public boolean isEmpty()
 • public Set keySet()
 • public Enumeration keys()
 • public long mappingCount()
 • public Object merge(
    Object key,
    Object value,
    BiFunction remappingFunction)
 • public Object put(Object key, Object value)
 • public void putAll(Map m)
 • public Object putIfAbsent(Object key, Object value)
 • public Object remove(Object key)
 • public boolean remove(Object key, Object value)
 • public Object replace(Object key, Object value)
 • public boolean replace(
   Object key, Object oldValue, Object newValue)
 • public void replaceAll(BiFunction function)
 • public int size()
 • public String toString()
 • public Collection values()

Một số phương thức (34) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.util.concurrent


 ConcurrentMap


 • public Object compute(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public Object computeIfAbsent(
   Object key, Function mappingFunction)
 • public Object computeIfPresent(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public void forEach(BiConsumer action)
 • public Object getOrDefault(
   Object key, Object defaultValue)
 • public Object merge(
    Object key,
    Object value,
    BiFunction remappingFunction)
 • public void replaceAll(BiFunction function)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util.concurrent


 ThreadLocalRandom


 • public static ThreadLocalRandom current()
 • public DoubleStream doubles()
 • public DoubleStream doubles(
    double randomNumberOrigin,
    double randomNumberBound)
 • public DoubleStream doubles(long streamSize)
 • public DoubleStream doubles(
    long streamSize,
    double randomNumberOrigin,
    double randomNumberBound)
 • public IntStream ints()
 • public IntStream ints(
   int randomNumberOrigin, int randomNumberBound)
 • public IntStream ints(long streamSize)
 • public IntStream ints(
    long streamSize,
    int randomNumberOrigin,
    int randomNumberBound)
 • public LongStream longs()
 • public LongStream longs(long streamSize)
 • public LongStream longs(
   long randomNumberOrigin, long randomNumberBound)
 • public LongStream longs(
    long streamSize,
    long randomNumberOrigin,
    long randomNumberBound)
 • protected int next(int bits)
 • public boolean nextBoolean()
 • public double nextDouble()
 • public double nextDouble(double bound)
 • public double nextDouble(
   double origin, double bound)
 • public float nextFloat()
 • public double nextGaussian()
 • public int nextInt()
 • public int nextInt(int bound)
 • public int nextInt(int origin, int bound)
 • public long nextLong()
 • public long nextLong(long bound)
 • public long nextLong(long origin, long bound)
 • public void setSeed(long seed)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.
 concurrent.atomic AtomicInteger


 • public final int accumulateAndGet(
   int p0, IntBinaryOperator p1)
 • public final int getAndAccumulate(
   int p0, IntBinaryOperator p1)
 • public final int getAndUpdate(IntUnaryOperator p0)
 • public final int updateAndGet(IntUnaryOperator p0)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util.
 concurrent.atomic AtomicLong


 • public final long accumulateAndGet(
   long p0, LongBinaryOperator p1)
 • public final long getAndAccumulate(
   long p0, LongBinaryOperator p1)
 • public final long getAndUpdate(LongUnaryOperator p0)
 • public final long updateAndGet(LongUnaryOperator p0)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util.
 concurrent.atomic AtomicReference


 • public final Object accumulateAndGet(
   Object p0, BinaryOperator p1)
 • public final Object getAndAccumulate(
   Object p0, BinaryOperator p1)
 • public final Object getAndUpdate(UnaryOperator p0)
 • public final Object updateAndGet(UnaryOperator p0)

Các phương thức bổ sung cho lớp hiện có.
 

java.util.function


 BiConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, Object p1)
 • public BiConsumer andThen(BiConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BiFunction


 • public BiFunction andThen(Function after)
 • public abstract Object apply(Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BiPredicate


 • public BiPredicate and(BiPredicate other)
 • public BiPredicate negate()
 • public BiPredicate or(BiPredicate other)
 • public abstract boolean test(Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BinaryOperator


 • public static BinaryOperator maxBy(
   Comparator comparator)
 • public static BinaryOperator minBy(
   Comparator comparator)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BooleanSupplier


 • public abstract boolean getAsBoolean()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Consumer


 • public abstract void accept(Object p0)
 • public Consumer andThen(Consumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleBinaryOperator


 • public abstract double applyAsDouble(
   double p0, double p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleConsumer


 • public abstract void accept(double p0)
 • public DoubleConsumer andThen(DoubleConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleFunction


 • public abstract Object apply(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoublePredicate


 • public DoublePredicate and(DoublePredicate other)
 • public DoublePredicate negate()
 • public DoublePredicate or(DoublePredicate other)
 • public abstract boolean test(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleSupplier


 • public abstract double getAsDouble()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleToIntFunction


 • public abstract int applyAsInt(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleToLongFunction


 • public abstract long applyAsLong(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleUnaryOperator


 • public DoubleUnaryOperator andThen(
   DoubleUnaryOperator after)
 • public abstract double applyAsDouble(double p0)
 • public DoubleUnaryOperator compose(
   DoubleUnaryOperator before)
 • public static DoubleUnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Function


 • public Function andThen(Function after)
 • public abstract Object apply(Object p0)
 • public Function compose(Function before)
 • public static Function identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntBinaryOperator


 • public abstract int applyAsInt(int p0, int p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntConsumer


 • public abstract void accept(int p0)
 • public IntConsumer andThen(IntConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntFunction


 • public abstract Object apply(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntPredicate


 • public IntPredicate and(IntPredicate other)
 • public IntPredicate negate()
 • public IntPredicate or(IntPredicate other)
 • public abstract boolean test(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntSupplier


 • public abstract int getAsInt()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntToDoubleFunction


 • public abstract double applyAsDouble(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntToLongFunction


 • public abstract long applyAsLong(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntUnaryOperator


 • public IntUnaryOperator andThen(
   IntUnaryOperator after)
 • public abstract int applyAsInt(int p0)
 • public IntUnaryOperator compose(
   IntUnaryOperator before)
 • public static IntUnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongBinaryOperator


 • public abstract long applyAsLong(long p0, long p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongConsumer


 • public abstract void accept(long p0)
 • public LongConsumer andThen(LongConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongFunction


 • public abstract Object apply(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongPredicate


 • public LongPredicate and(LongPredicate other)
 • public LongPredicate negate()
 • public LongPredicate or(LongPredicate other)
 • public abstract boolean test(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongSupplier


 • public abstract long getAsLong()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongToDoubleFunction


 • public abstract double applyAsDouble(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongToIntFunction


 • public abstract int applyAsInt(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongUnaryOperator


 • public LongUnaryOperator andThen(
   LongUnaryOperator after)
 • public abstract long applyAsLong(long p0)
 • public LongUnaryOperator compose(
   LongUnaryOperator before)
 • public static LongUnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ObjDoubleConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, double p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ObjIntConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, int p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ObjLongConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, long p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Predicate


 • public Predicate and(Predicate other)
 • public static Predicate isEqual(Object targetRef)
 • public Predicate negate()
 • public static Predicate not(Predicate p0)
 • public Predicate or(Predicate other)
 • public abstract boolean test(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Supplier


 • public abstract Object get()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToDoubleBiFunction


 • public abstract double applyAsDouble(
   Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToDoubleFunction


 • public abstract double applyAsDouble(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToIntBiFunction


 • public abstract int applyAsInt(Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToIntFunction


 • public abstract int applyAsInt(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToLongBiFunction


 • public abstract long applyAsLong(
   Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToLongFunction


 • public abstract long applyAsLong(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 UnaryOperator


 • public static UnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.stream


 BaseStream


 • public abstract void close()
 • public abstract boolean isParallel()
 • public abstract Iterator iterator()
 • public abstract BaseStream onClose(Runnable p0)
 • public abstract BaseStream parallel()1
 • public abstract BaseStream sequential()
 • public abstract Spliterator spliterator()
 • public abstract BaseStream unordered()

1 Chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị có cấp độ API từ 21 trở lên.
 

java.util.stream


 Collector.
 Characteristics


 • public static final Collector.Characteristics CONCURRENT
 • public static final Collector.Characteristics IDENTITY_FINISH
 • public static final Collector.Characteristics UNORDERED
 • public static Collector.Characteristics valueOf(
   String name)
 • public static Collector.Characteristics[] values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.stream


 Collector


 • public abstract BiConsumer accumulator()
 • public abstract Set characteristics()
 • public abstract BinaryOperator combiner()
 • public abstract Function finisher()
 • public static Collector of(
    Supplier supplier,
    BiConsumer accumulator,
    BinaryOperator combiner,
    Function finisher,
    Collector.Characteristics[] characteristics)
 • public static Collector of(
    Supplier supplier,
    BiConsumer accumulator,
    BinaryOperator combiner,
    Collector.Characteristics[] characteristics)
 • public abstract Supplier supplier()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.stream


 Collectors


 • public static Collector averagingDouble(
   ToDoubleFunction mapper)
 • public static Collector averagingInt(
   ToIntFunction mapper)
 • public static Collector averagingLong(
   ToLongFunction mapper)
 • public static Collector collectingAndThen(
   Collector downstream, Function finisher)
 • public static Collector counting()
 • public static Collector groupingBy(
   Function classifier)
 • public static Collector groupingBy(
    Function classifier,
    Supplier mapFactory,
    Collector downstream)
 • public static Collector groupingBy(
   Function classifier, Collector downstream)
 • public static Collector groupingByConcurrent(
   Function classifier)
 • public static Collector groupingByConcurrent(
    Function classifier,
    Supplier mapFactory,
    Collector downstream)
 • public static Collector groupingByConcurrent(
   Function classifier, Collector downstream)
 • public static Collector joining()
 • public static Collector joining(
   CharSequence delimiter)
 • public static Collector joining(
    CharSequence delimiter,
    CharSequence prefix,
    CharSequence suffix)
 • public static Collector mapping(
   Function mapper, Collector downstream)
 • public static Collector maxBy(Comparator comparator)
 • public static Collector minBy(Comparator comparator)
 • public static Collector partitioningBy(
   Predicate predicate)
 • public static Collector partitioningBy(
   Predicate predicate, Collector downstream)
 • public static Collector reducing(
   Object identity, BinaryOperator op)
 • public static Collector reducing(
    Object identity,
    Function mapper,
    BinaryOperator op)
 • public static Collector reducing(BinaryOperator op)
 • public static Collector summarizingDouble(
   ToDoubleFunction mapper)
 • public static Collector summarizingInt(
   ToIntFunction mapper)
 • public static Collector summarizingLong(
   ToLongFunction mapper)
 • public static Collector summingDouble(
   ToDoubleFunction mapper)
 • public static Collector summingInt(
   ToIntFunction mapper)
 • public static Collector summingLong(
   ToLongFunction mapper)
 • public static Collector toCollection(
   Supplier collectionFactory)
 • public static Collector toConcurrentMap(
   Function keyMapper, Function valueMapper)
 • public static Collector toConcurrentMap(
    Function keyMapper,
    Function valueMapper,
    BinaryOperator mergeFunction)
 • public static Collector toConcurrentMap(
    Function keyMapper,
    Function valueMapper,
    BinaryOperator mergeFunction,
    Supplier mapSupplier)
 • public static Collector toList()
 • public static Collector toMap(
   Function keyMapper, Function valueMapper)
 • public static Collector toMap(
    Function keyMapper,
    Function valueMapper,
    BinaryOperator mergeFunction)
 • public static Collector toMap(
    Function keyMapper,
    Function valueMapper,
    BinaryOperator mergeFunction,
    Supplier mapSupplier)
 • public static Collector toSet()

Một số phương thức (6) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.util.stream


 DoubleStream.
 Builder


 • public abstract void accept(double p0)
 • public DoubleStream.Builder add(double t)
 • public abstract DoubleStream build()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.stream


 DoubleStream


 • public abstract boolean allMatch(DoublePredicate p0)
 • public abstract boolean anyMatch(DoublePredicate p0)
 • public abstract OptionalDouble average()
 • public abstract Stream boxed()
 • public static DoubleStream.Builder builder()
 • public abstract Object collect(
   Supplier p0, ObjDoubleConsumer p1, BiConsumer p2)
 • public static DoubleStream concat(
   DoubleStream a, DoubleStream b)
 • public abstract long count()
 • public abstract DoubleStream distinct()
 • public static DoubleStream empty()
 • public abstract DoubleStream filter(
   DoublePredicate p0)
 • public abstract OptionalDouble findAny()
 • public abstract OptionalDouble findFirst()
 • public abstract DoubleStream flatMap(
   DoubleFunction p0)
 • public abstract void forEach(DoubleConsumer p0)
 • public abstract void forEachOrdered(
   DoubleConsumer p0)
 • public static DoubleStream generate(
   DoubleSupplier s)
 • public static DoubleStream iterate(
   double seed, DoubleUnaryOperator f)
 • public abstract PrimitiveIterator.OfDouble iterator()
 • public abstract DoubleStream limit(long p0)
 • public abstract DoubleStream map(
   DoubleUnaryOperator p0)
 • public abstract IntStream mapToInt(
   DoubleToIntFunction p0)
 • public abstract LongStream mapToLong(
   DoubleToLongFunction p0)
 • public abstract Stream mapToObj(DoubleFunction p0)
 • public abstract OptionalDouble max()
 • public abstract OptionalDouble min()
 • public abstract boolean noneMatch(
   DoublePredicate p0)
 • public static DoubleStream of(double t)
 • public static DoubleStream of(double[] values)
 • public abstract DoubleStream parallel()1
 • public abstract DoubleStream peek(DoubleConsumer p0)
 • public abstract double reduce(
   double p0, DoubleBinaryOperator p1)
 • public abstract OptionalDouble reduce(
   DoubleBinaryOperator p0)
 • public abstract DoubleStream sequential()
 • public abstract DoubleStream skip(long p0)
 • public abstract DoubleStream sorted()
 • public abstract Spliterator.OfDouble spliterator()
 • public abstract double sum()
 • public abstract DoubleSummaryStatistics summaryStatistics()
 • public abstract double[] toArray()

1 Chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị có cấp độ API từ 21 trở lên.
 

java.util.stream


 IntStream.
 Builder


 • public abstract void accept(int p0)
 • public IntStream.Builder add(int t)
 • public abstract IntStream build()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.stream


 IntStream


 • public abstract boolean allMatch(IntPredicate p0)
 • public abstract boolean anyMatch(IntPredicate p0)
 • public abstract DoubleStream asDoubleStream()
 • public abstract LongStream asLongStream()
 • public abstract OptionalDouble average()
 • public abstract Stream boxed()
 • public static IntStream.Builder builder()
 • public abstract Object collect(
   Supplier p0, ObjIntConsumer p1, BiConsumer p2)
 • public static IntStream concat(
   IntStream a, IntStream b)
 • public abstract long count()
 • public abstract IntStream distinct()
 • public static IntStream empty()
 • public abstract IntStream filter(IntPredicate p0)
 • public abstract OptionalInt findAny()
 • public abstract OptionalInt findFirst()
 • public abstract IntStream flatMap(IntFunction p0)
 • public abstract void forEach(IntConsumer p0)
 • public abstract void forEachOrdered(IntConsumer p0)
 • public static IntStream generate(IntSupplier s)
 • public static IntStream iterate(
   int seed, IntUnaryOperator f)
 • public abstract PrimitiveIterator.OfInt iterator()
 • public abstract IntStream limit(long p0)
 • public abstract IntStream map(IntUnaryOperator p0)
 • public abstract DoubleStream mapToDouble(
   IntToDoubleFunction p0)
 • public abstract LongStream mapToLong(
   IntToLongFunction p0)
 • public abstract Stream mapToObj(IntFunction p0)
 • public abstract OptionalInt max()
 • public abstract OptionalInt min()
 • public abstract boolean noneMatch(IntPredicate p0)
 • public static IntStream of(int t)
 • public static IntStream of(int[] values)
 • public abstract IntStream parallel()1
 • public abstract IntStream peek(IntConsumer p0)
 • public static IntStream range(
   int startInclusive, int endExclusive)
 • public static IntStream rangeClosed(
   int startInclusive, int endInclusive)
 • public abstract int reduce(
   int p0, IntBinaryOperator p1)
 • public abstract OptionalInt reduce(
   IntBinaryOperator p0)
 • public abstract IntStream sequential()
 • public abstract IntStream skip(long p0)
 • public abstract IntStream sorted()
 • public abstract Spliterator.OfInt spliterator()
 • public abstract int sum()
 • public abstract IntSummaryStatistics summaryStatistics()
 • public abstract int[] toArray()

1 Chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị có cấp độ API từ 21 trở lên.
 

java.util.stream


 LongStream.
 Builder


 • public abstract void accept(long p0)
 • public LongStream.Builder add(long t)
 • public abstract LongStream build()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.stream


 LongStream


 • public abstract boolean allMatch(LongPredicate p0)
 • public abstract boolean anyMatch(LongPredicate p0)
 • public abstract DoubleStream asDoubleStream()
 • public abstract OptionalDouble average()
 • public abstract Stream boxed()
 • public static LongStream.Builder builder()
 • public abstract Object collect(
   Supplier p0, ObjLongConsumer p1, BiConsumer p2)
 • public static LongStream concat(
   LongStream a, LongStream b)
 • public abstract long count()
 • public abstract LongStream distinct()
 • public static LongStream empty()
 • public abstract LongStream filter(LongPredicate p0)
 • public abstract OptionalLong findAny()
 • public abstract OptionalLong findFirst()
 • public abstract LongStream flatMap(LongFunction p0)
 • public abstract void forEach(LongConsumer p0)
 • public abstract void forEachOrdered(LongConsumer p0)
 • public static LongStream generate(LongSupplier s)
 • public static LongStream iterate(
   long seed, LongUnaryOperator f)
 • public abstract PrimitiveIterator.OfLong iterator()
 • public abstract LongStream limit(long p0)
 • public abstract LongStream map(LongUnaryOperator p0)
 • public abstract DoubleStream mapToDouble(
   LongToDoubleFunction p0)
 • public abstract IntStream mapToInt(
   LongToIntFunction p0)
 • public abstract Stream mapToObj(LongFunction p0)
 • public abstract OptionalLong max()
 • public abstract OptionalLong min()
 • public abstract boolean noneMatch(LongPredicate p0)
 • public static LongStream of(long t)
 • public static LongStream of(long[] values)
 • public abstract LongStream parallel()1
 • public abstract LongStream peek(LongConsumer p0)
 • public static LongStream range(
   long startInclusive, long endExclusive)
 • public static LongStream rangeClosed(
   long startInclusive, long endInclusive)
 • public abstract long reduce(
   long p0, LongBinaryOperator p1)
 • public abstract OptionalLong reduce(
   LongBinaryOperator p0)
 • public abstract LongStream sequential()
 • public abstract LongStream skip(long p0)
 • public abstract LongStream sorted()
 • public abstract Spliterator.OfLong spliterator()
 • public abstract long sum()
 • public abstract LongSummaryStatistics summaryStatistics()
 • public abstract long[] toArray()

1 Chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị có cấp độ API từ 21 trở lên.
 

java.util.stream


 Stream.
 Builder


 • public abstract void accept(Object p0)
 • public Stream.Builder add(Object t)
 • public abstract Stream build()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.stream


 Stream


 • public abstract boolean allMatch(Predicate p0)
 • public abstract boolean anyMatch(Predicate p0)
 • public static Stream.Builder builder()
 • public abstract Object collect(
   Supplier p0, BiConsumer p1, BiConsumer p2)
 • public abstract Object collect(Collector p0)
 • public static Stream concat(Stream a, Stream b)
 • public abstract long count()
 • public abstract Stream distinct()
 • public static Stream empty()
 • public abstract Stream filter(Predicate p0)
 • public abstract Optional findAny()
 • public abstract Optional findFirst()
 • public abstract Stream flatMap(Function p0)
 • public abstract DoubleStream flatMapToDouble(
   Function p0)
 • public abstract IntStream flatMapToInt(Function p0)
 • public abstract LongStream flatMapToLong(
   Function p0)
 • public abstract void forEach(Consumer p0)
 • public abstract void forEachOrdered(Consumer p0)
 • public static Stream generate(Supplier s)
 • public static Stream iterate(
   Object seed, UnaryOperator f)
 • public abstract Stream limit(long p0)
 • public abstract Stream map(Function p0)
 • public abstract DoubleStream mapToDouble(
   ToDoubleFunction p0)
 • public abstract IntStream mapToInt(ToIntFunction p0)
 • public abstract LongStream mapToLong(
   ToLongFunction p0)
 • public abstract Optional max(Comparator p0)
 • public abstract Optional min(Comparator p0)
 • public abstract boolean noneMatch(Predicate p0)
 • public static Stream of(Object t)
 • public static Stream of(Object[] values)
 • public static Stream ofNullable(
   Object p0)2
 • public abstract Stream peek(Consumer p0)
 • public abstract Object reduce(
   Object p0, BiFunction p1, BinaryOperator p2)
 • public abstract Object reduce(
   Object p0, BinaryOperator p1)
 • public abstract Optional reduce(BinaryOperator p0)
 • public abstract Stream skip(long p0)
 • public abstract Stream sorted()
 • public abstract Stream sorted(Comparator p0)
 • public abstract Object[] toArray()
 • public abstract Object[] toArray(IntFunction p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 2 Không có trong Android T (Có thể không phân giải được khi biên dịch).
 

java.util.stream


 StreamSupport


 • public static DoubleStream doubleStream(
    Spliterator.OfDouble spliterator,
    boolean parallel)
 • public static DoubleStream doubleStream(
    Supplier supplier,
    int characteristics,
    boolean parallel)
 • public static IntStream intStream(
   Spliterator.OfInt spliterator, boolean parallel)
 • public static IntStream intStream(
    Supplier supplier,
    int characteristics,
    boolean parallel)
 • public static LongStream longStream(
   Spliterator.OfLong spliterator, boolean parallel)
 • public static LongStream longStream(
    Supplier supplier,
    int characteristics,
    boolean parallel)
 • public static Stream stream(
   Spliterator spliterator, boolean parallel)
 • public static Stream stream(
    Supplier supplier,
    int characteristics,
    boolean parallel)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

Tuỳ chỉnh java.time

Dưới đây là bản tóm tắt các bản sửa đổi dự kiến đối với một số điều chỉnh hành vi đối với java.time, hỗ trợ việc chạy thư viện trên các thiết bị Android cũ.

 • Phương thức Locale.getDefault() được sử dụng thay cho Locale.getDefault(Locale.Category.FORMAT) để tra cứu các lựa chọn ưu tiên của người dùng. Phương thức sau, cũng như enum Category, là phương thức mới trong JDK 8.
 • Hãy sử dụng lớp DateFormat hoặc SimpleDateFormat để tra cứu các mẫu phân tích cú pháp và định dạng. API nội bộ thường được sử dụng mới xuất hiện trong JDK 8 và không được hỗ trợ trên Android. Định dạng trong ISO Chronology không bị ảnh hưởng; ngày và giờ không tuân thủ theo ISO được tính toán chính xác nhưng phải sử dụng mẫu ISO để định dạng (và phân tích cú pháp) .
 • Temporal.getDisplayName(Locale) không bao giờ bản địa hoá cho các loại trường tích hợp sẵn mà luôn trả về các tên tiếng Anh như "Day", "Week" và "Year".
 • Tương tự như vậy, tên sắp xếp theo thứ tự thời gian không bao giờ được bản địa hoá trong quá trình định dạng và phân tích cú pháp, vì thông tin này sẽ không được cung cấp cho các thiết bị cũ.
 • Cách định dạng và phân tích cú pháp được giới hạn ở hầu hết các hằng số ChronoField (ngoại trừ các quý) và chỉ hỗ trợ các khái niệm thời gian ISO như tuần 7 ngày, năm 12 tháng, Trước Công Nguyên (BC) và Sau Công Nguyên (AD), v.v. Ví dụ: Các niên hiệu Nhật Bản sẽ không được chấp nhận. Định dạng "Standalone" cũng không được chấp nhận. Điều này là do các chuỗi đã bản địa hoá cần thiết cho quy trình này không được cung cấp cho API JDK cũ.
 • JapaneseChronology chỉ hỗ trợ một phần niên hiệu REIWA hiện tại, tuỳ thuộc vào việc khung Android trên thiết bị và phiên bản thư viện đã đơn giản hoá có trước ngày bắt đầu của niên hiệu REIWA (2019) hay không.
 • HijrahChronology không hỗ trợ "biến thể". Android 8 vốn không bao gồm mọi biến thể. Vì vậy, điều này không tạo ra sự khác biệt nào cho thực tế.
 • Định dạng múi giờ ("khi in") sẽ không bản địa hoá tên múi giờ "tổng quát" đối với trường hợp đặc biệt khi Temporal được in ra mà không đưa thêm dữ liệu về "giây" vào. Nhìn chung, tên của các múi giờ tổng quát sẽ không còn được cung cấp cho các thiết bị cũ, chỉ còn một số định dạng như "quy ước giờ chuẩn" hoặc "quy ước giờ mùa hè".
 • Theo mặc định, ZoneRules sẽ sử dụng lại java.util.TimeZone. Điều này gây nên một số hạn chế như sau. Lưu ý rằng phương thức chính trong lớp này, ZoneRules.getOffset(Instant), phải hoạt động chính xác bất cứ khi nào dữ liệu được cung cấp.
  • Thông thường, dữ liệu sẽ có sẵn tại thời điểm những năm 1900 trên các thiết bị kiểm thử. Do đó, các truy vấn từ những năm 18xx trở về trước (trước khi sử dụng múi giờ hiện đại) có thể sẽ trả về thời gian không chính xác. Hãy lưu ý rằng quy ước giờ mùa hè đầu tiên bắt đầu vào năm 1916, vậy nên dữ liệu thời gian theo định dạng này sẽ được đảm bảo.
  • getStandardOffset() không chấp nhận thời gian khác với múi giờ UTC. Do đó, phương thức isDaylightSavings()getDaylightSavings() cũng có thể trả về thời gian không chính xác trong những khoảng thời gian xảy ra sự cố.
  • nextTransition()previousTransition() tuy chậm nhưng chính xác hơn đối với dữ liệu được cung cấp.
  • getTransitions()getTransitionRules() trả về danh sách rỗng. Điều này phù hợp với thông số kỹ thuật nhưng có thể gây ra các sự kiện không mong muốn. Thay vào đó, hãy sử dụng nextTransition() hoặc previousTransition().