API có khả năng tương tác

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Việc di chuyển dần ứng dụng của bạn sang Compose có nghĩa là Compose và Khung hiển thị sẽ cùng tồn tại trong ứng dụng đó.

Các trang sau đây mô tả những API cụ thể mà bạn cần sử dụng để tích hợp Compose trong ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị: