Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.
cú pháp:
<queries>
  <package android:name="string" />
  <intent>
    ...
  </intent>
  <provider android:authorities="list" />
  ...
</queries>
có trong:
<manifest>
mô tả:

Chỉ định tập hợp ứng dụng khác mà một ứng dụng dự định tương tác với. Có thể chỉ định các ứng dụng khác đó theo tên gói ,theo chữ ký ý định hoặc quyền truy cập của nhà cung cấp như mô tả trong các phần sau trên trang này.

Lưu ý: Có một số gói tự động hiển thị. Ứng dụng luôn có thể thấy những gói này trong khi truy vấn các ứng dụng khác đó. Để xem các gói khác, hãy khai báo nhu cầu tăng phạm vi xem gói bằng phần tử <queries>.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng phần tử <queries> trong hướng dẫn về cách lọc phạm vi xem gói.

phần tử con:
<package>

Chỉ định một ứng dụng mà ứng dụng của bạn có ý định truy cập vào. Ứng dụng khác này có thể tích hợp với ứng dụng của bạn hoặc ứng dụng của bạn có thể sử dụng các dịch vụ mà ứng dụng khác này cung cấp.

thuộc tính:

android:name
Bắt buộc. Chỉ định tên gói của ứng dụng khác đó.
<intent>

Chỉ định một chữ ký bộ lọc ý định. Ứng dụng của bạn có thể khám phá những ứng dụng khác có phần tử <intent-filter> phù hợp.

Lưu ý: Có một số hạn chế về các tuỳ chọn mà bạn có thể đưa vào phần tử <intent> này so với chữ ký bộ lọc ý định thông thường. Hãy tìm hiểu thêm về những quy định hạn chế này trong phần "chữ ký bộ lọc ý định" trong hướng dẫn về việc khai báo nhu cầu xem gói.

<provider>

Chỉ định một hoặc nhiều quyền truy cập của nhà cung cấp nội dung. Ứng dụng của bạn có thể phát hiện ứng dụng khác có nhà cung cấp nội dung dùng quyền truy cập (authority) đã chỉ định.

Lưu ý: Có một số hạn chế về các tùy chọn mà bạn có thể đưa vào <provider> so với phần tử tệp kê khai <provider> thông thường. Thường thì bạn chỉ cần chỉ định thuộc tính android:authorities.

ra mắt từ:
API Cấp 30
xem thêm:
Lọc phạm vi xem gói trên Android