<meta-data>

söz dizimi:
<meta-data android:name="string"
           android:resource="resource specification"
           android:value="string" />
şunları içerir:
<activity>
<activity-alias>
<application>
<provider>
<receiver>
<service>
description:
Üst bileşene sağlanabilen ek, rastgele verilerden oluşan bir öğenin ad/değer çifti. Bir bileşen öğesi, herhangi bir sayıda <meta-data> alt öğesi içerebilir. Bunların tümünden alınan değerler tek bir Bundle nesnesinde toplanır ve bileşene PackageItemInfo.metaData alanı olarak sunulur.

value özelliği aracılığıyla normal değerleri belirtin. Değer olarak bir kaynak kimliği atamak için bunun yerine resource özelliğini kullanın. Örneğin, aşağıdaki kod @string/kangaroo kaynağında depolanan değeri zoo adına atar:

<meta-data android:name="zoo" android:value="@string/kangaroo" />

Diğer yandan, resource özelliği kullanıldığında zoo özelliği, kaynakta depolanan değeri değil, kaynağın sayısal kimliğini atar:

<meta-data android:name="zoo" android:resource="@string/kangaroo" />

İlgili verileri birden çok ayrı <meta-data> girişi olarak sağlamaktan kaçınmanızı önemle tavsiye ederiz. Bunun yerine, bir bileşenle ilişkilendirilecek karmaşık verileriniz varsa bunları kaynak olarak depolayın ve bileşenin kimliği hakkında bilgi vermek için resource özelliğini kullanın.

özellikler:
android:name
Öğe için benzersiz bir ad. Adı benzersiz tutmak için "com.example.project.activity.fred" gibi Java stili bir adlandırma kuralı kullanın.
android:resource
Bir kaynağa referans. Kaynağın kimliği, öğeye atanan değerdir. Kimlik, Bundle.getInt() yöntemi kullanılarak Bundle meta verisinden alınır.
android:value
Öğeye atanan değer. Değer olarak atanabilen veri türleri ve bileşenlerin bu değerleri almak için kullandığı Bundle yöntemleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
Tür Paket yöntemi
Dize: Karakterlerden çıkış yapmak için çift ters eğik çizgi (\\) kullanın. Örneğin, yeni satır için \\n, Unicode karakteri için \\uxxxxx getString()
Tam sayı: örneğin, 100 getInt()
Boole: true veya false getBoolean()
Renk: #rgb, #argb, #rrggbb veya #aarrggbb biçiminde getInt()
Kayan: örneğin, 1.23 getFloat()
kullanıma sunulduğu tarih:
API düzeyi 1