Bắt đầu với Jetpack Compose

Jetpack Compose là một bộ công cụ hiện đại giúp xây dựng giao diện người dùng gốc của Android. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin mới nhất về cách sử dụng Compose.

 • Tổng quan: Xem tất cả tài nguyên có sẵn cho nhà phát triển Compose.
 • Hướng dẫn: Bắt đầu với Compose bằng cách sử dụng Compose để tạo một giao diện người dùng đơn giản.
 • Hướng dẫn nhanh: Mới! Hãy thử các hướng dẫn nhanh và có trọng tâm của chúng tôi, được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể.

Nền tảng

 • Tư duy trong Compose: Tìm hiểu sự khác biệt giữa phương pháp khai báo của Compose so với cách tiếp cận dựa trên khung hiển thị mà bạn có thể đã sử dụng trước đây và cách xây dựng mô hình tư duy khi làm việc với Compose.
 • Quản lý trạng thái: Tìm hiểu về cách thiết lập và sử dụng trạng thái trong ứng dụng Compose.
 • Vòng đời của thành phần kết hợp: Tìm hiểu về vòng đời của một thành phần kết hợp và cách Compose quyết định xem có cần vẽ lại hay không.
 • Đối tượng sửa đổi: Tìm hiểu cách sử dụng đối tượng sửa đổi để làm nổi bật hoặc trang trí cho thành phần kết hợp của bạn.
 • Hiệu ứng phụ trong Compose: Tìm hiểu những cách tốt nhất để quản lý các hiệu ứng phụ.
 • Các giai đoạn trong Jetpack Compose: Tìm hiểu về các bước mà Compose thực hiện để hiển thị giao diện người dùng và cách sử dụng thông tin đó để viết mã hiệu quả
 • Phân lớp kiến trúc: Tìm hiểu về các lớp kiến trúc tạo nên Jetpack Compose và các nguyên tắc cốt lõi định hình nên thiết kế của Jetpack Compose.
 • Hiệu suất: Tìm hiểu cách tránh những lỗi lập trình phổ biến có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.
 • Ngữ nghĩa trong Compose: Tìm hiểu về cây Ngữ nghĩa, có chức năng sắp xếp giao diện người dùng của bạn theo cách mà các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận và khung kiểm thử có thể sử dụng.
 • Dữ liệu trong phạm vi cục bộ với CompositionLocal: Tìm hiểu cách sử dụng CompositionLocal để truyền dữ liệu thông qua Composition.

Môi trường phát triển

 • Android Studio với Compose: Thiết lập môi trường phát triển của bạn để sử dụng Compose.
 • Công cụ cho Compose: Tìm hiểu về các tính năng mới của Android Studio để hỗ trợ Compose.
 • Kotlin cho Compose: Tìm hiểu cách một số thành ngữ lập trình dành riêng cho Kotlin hoạt động với Compose.
 • So sánh chỉ số Chế độ xem và Compose: Tìm hiểu xem việc di chuyển sang Compose có thể ảnh hưởng như thế nào đến kích thước APK và hiệu suất thời gian chạy của ứng dụng.
 • Bảng kê khai thành phần: Quản lý mọi phần phụ thuộc của Compose bằng cách chỉ định duy nhất một phiên bản của BOM.

Thiết kế

 • Bố cục: Tìm hiểu về các thành phần bố cục gốc của Compose và cách thiết kế các thành phần của riêng bạn.
  • Kiến thức cơ bản về bố cục: Tìm hiểu về các thành phần để có một giao diện người dùng ứng dụng đơn giản.
  • Thành phần và bố cục Material: Tìm hiểu về các thành phần và bố cục Material trong Compose.
  • Bố cục tuỳ chỉnh: Tìm hiểu cách kiểm soát bố cục của ứng dụng và cách thiết kế bố cục tuỳ chỉnh của riêng bạn.
  • Hỗ trợ nhiều kích thước màn hình: Tìm hiểu cách sử dụng Compose để tạo bố cục thích ứng với nhiều kích thước màn hình, hướng và kiểu dáng.
  • Đường căn chỉnh: Tìm hiểu cách tạo đường căn chỉnh tuỳ chỉnh để căn chỉnh và định vị chính xác các thành phần trên giao diện người dùng.
  • Đo lường nội tại: Vì Compose chỉ cho phép bạn đo lường các thành phần trên giao diện người dùng một lần cho mỗi lượt truyền, nên trang này giải thích cách truy vấn thông tin về các thành phần con trước khi đo lường chúng.
  • ConstraintLayout: Tìm hiểu cách sử dụng ConstraintLayout trong giao diện người dùng Compose.
 • Hệ thống thiết kế: Tìm hiểu cách triển khai hệ thống thiết kế và mang lại cho ứng dụng của bạn một giao diện nhất quán.
 • Danh sách và lưới: Tìm hiểu về một số tuỳ chọn quản lý, hiển thị danh sách và lưới dữ liệu trong Compose.
 • Văn bản: Tìm hiểu về các tuỳ chọn chính trong Compose để hiển thị và chỉnh sửa văn bản.
 • Đồ hoạ: Tìm hiểu về các tính năng của Compose để tạo và làm việc với đồ hoạ tuỳ chỉnh.
 • Ảnh động: Tìm hiểu về các tuỳ chọn khác nhau của Compose để tạo ảnh động cho các phần tử trên giao diện người dùng.
 • Cử chỉ: Tìm hiểu cách tạo giao diện người dùng Compose giúp phát hiện và tương tác với các cử chỉ của người dùng.
 • Xử lý lượt tương tác của người dùng: Tìm hiểu cách Compose tóm tắt thông tin đầu vào cấp thấp thành các lượt tương tác cấp cao hơn để bạn có thể tuỳ chỉnh cách các thành phần phản hồi hành động của người dùng.

Sử dụng Compose

 • Di chuyển các ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị: Tìm hiểu cách di chuyển ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị sang Compose.
  • Chiến lược di chuyển: Tìm hiểu chiến lược để từng bước đưa Compose vào cơ sở mã một cách an toàn.
  • API có khả năng tương tác: Tìm hiểu về các API của Compose để giúp bạn kết hợp Compose với giao diện người dùng dựa trên Khung hiển thị.
  • Những điểm khác cần cân nhắc: Tìm hiểu những điểm khác cần cân nhắc như sắp xếp theo chủ đề, cấu trúc và kiểm thử trong khi di chuyển ứng dụng dựa trên Khung hiển thị sang Compose.
 • Compose và các thư viện khác: Tìm hiểu cách sử dụng các thư viện dựa trên khung hiển thị trong nội dung Compose.
 • Cấu trúc Compose: Tìm hiểu cách triển khai mẫu luồng một chiều trong Compose, cách triển khai các sự kiện và phần tử giữ trạng thái, cũng như cách làm việc với ViewModel trong Compose.
 • Điều hướng: Tìm hiểu cách sử dụng NavController để tích hợp thành phần Điều hướng với giao diện người dùng Compose.
 • Tài nguyên: Tìm hiểu cách làm việc với các tài nguyên của ứng dụng trong mã Compose.
 • Hỗ trợ tiếp cận: Tìm hiểu cách điều chỉnh giao diện người dùng trong Compose cho phù hợp với người dùng có các yêu cầu khác nhau về hỗ trợ tiếp cận.
 • Kiểm thử: Tìm hiểu về kiểm thử mã Compose.

Tài nguyên khác