Điều hướng bằng Compose

Thành phần điều hướng hỗ trợ các ứng dụng Jetpack Compose. Bạn có thể di chuyển giữa các thành phần kết hợp trong khi tận dụng cơ sở hạ tầng và các tính năng của thành phần Điều hướng.

Thiết lập

Để hỗ trợ Compose, hãy sử dụng phần phụ thuộc sau trong tệp build.gradle của mô-đun ứng dụng:

Groovy

dependencies {
  def nav_version = "2.7.7"

  implementation "androidx.navigation:navigation-compose:$nav_version"
}

Kotlin

dependencies {
  val nav_version = "2.7.7"

  implementation("androidx.navigation:navigation-compose:$nav_version")
}

Bắt đầu

Khi triển khai tính năng điều hướng trong một ứng dụng, hãy triển khai thành phần lưu trữ, biểu đồ và bộ điều khiển điều hướng. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung tổng quan về Điều hướng.

Để biết thông tin về cách tạo NavController trong Compose, hãy xem phần Compose trong bài viết Tạo trình điều khiển điều hướng.

Tạo NavHost

Để biết thông tin về cách tạo NavHost trong Compose, hãy xem phần Compose trong bài viết Thiết kế biểu đồ điều hướng.

Để biết thông tin về cách điều hướng đến một Thành phần kết hợp, hãy xem nội dung Điều hướng tới một đích đến trong tài liệu về cấu trúc.

Thành phần Điều hướng trong Compose cũng hỗ trợ truyền đối số giữa các đích đến có khả năng kết hợp. Để thực hiện việc này, bạn cần thêm trình giữ chỗ đối số vào tuyến của mình, tương tự như cách bạn thêm đối số vào đường liên kết sâu khi sử dụng thư viện điều hướng cơ sở:

NavHost(startDestination = "profile/{userId}") {
  ...
  composable("profile/{userId}") {...}
}

Theo mặc định, tất cả các đối số được phân tích cú pháp dưới dạng chuỗi. Tham số arguments của composable() chấp nhận danh sách các đối tượng NamedNavArgument. Bạn có thể nhanh chóng tạo NamedNavArgument bằng phương thức navArgument(), sau đó chỉ định chính xác type:

NavHost(startDestination = "profile/{userId}") {
  ...
  composable(
    "profile/{userId}",
    arguments = listOf(navArgument("userId") { type = NavType.StringType })
  ) {...}
}

Bạn nên trích xuất đối số từ NavBackStackEntry có trong lambda của hàm composable().

composable("profile/{userId}") { backStackEntry ->
  Profile(navController, backStackEntry.arguments?.getString("userId"))
}

Để truyền đối số đến đích, bạn cần thêm đối số đó vào tuyến đường khi thực hiện lệnh gọi navigate:

navController.navigate("profile/user1234")

Để biết danh sách các loại được hỗ trợ, hãy xem bài viết Truyền dữ liệu giữa các đích đến.

Truy xuất dữ liệu phức tạp khi điều hướng

Bạn không nên truyền các đối tượng dữ liệu phức tạp khi điều hướng, mà thay vào đó hãy truyền thông tin tối thiểu cần thiết, chẳng hạn như giá trị nhận dạng duy nhất hoặc hình thức mã nhận dạng khác, làm đối số khi thực hiện các thao tác điều hướng:

// Pass only the user ID when navigating to a new destination as argument
navController.navigate("profile/user1234")

Các đối tượng phức tạp phải được lưu trữ dưới dạng dữ liệu trong một nguồn đáng tin cậy, chẳng hạn như lớp dữ liệu. Khi đã tới đích đến sau khi điều hướng, bạn có thể tải thông tin cần thiết từ một nguồn đáng tin cậy thông qua mã nhận dạng được truyền. Để truy xuất các đối số trong ViewModel chịu trách nhiệm truy cập vào lớp dữ liệu, hãy sử dụng SavedStateHandle của ViewModel:

class UserViewModel(
  savedStateHandle: SavedStateHandle,
  private val userInfoRepository: UserInfoRepository
) : ViewModel() {

  private val userId: String = checkNotNull(savedStateHandle["userId"])

  // Fetch the relevant user information from the data layer,
  // ie. userInfoRepository, based on the passed userId argument
  private val userInfo: Flow<UserInfo> = userInfoRepository.getUserInfo(userId)

// …

}

Cách này giúp ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu trong quá trình thay đổi cấu hình và mọi sự không nhất quán khi đối tượng được đề cập đang được cập nhật hoặc thay đổi.

Để hiểu rõ hơn về lý do bạn nên tránh truyền dữ liệu phức tạp làm đối số, cũng như danh sách các loại đối số được hỗ trợ, hãy xem bài viết Truyền dữ liệu giữa các đích đến.

Thêm đối số không bắt buộc

Điều hướng Compose cũng hỗ trợ các đối số điều hướng không bắt buộc. Các đối số không bắt buộc khác với các đối số bắt buộc theo 2 cách:

 • Bạn phải đưa các đối số này vào bằng cú pháp tham số truy vấn ("?argName={argName}")
 • Các đối số này phải có tập hợp defaultValue hoặc có nullable = true (theo mặc định sẽ đặt giá trị mặc định là null)

Tức là bạn phải thêm tất cả đối số không bắt buộc vào hàm composable() một cách rõ ràng dưới dạng một danh sách:

composable(
  "profile?userId={userId}",
  arguments = listOf(navArgument("userId") { defaultValue = "user1234" })
) { backStackEntry ->
  Profile(navController, backStackEntry.arguments?.getString("userId"))
}

Giờ đây, ngay cả khi không có đối số nào được truyền đến đích thì hệ thống vẫn sử dụng defaultValue "user1234".

Cấu trúc của quá trình xử lý đối số thông qua tuyến nghĩa là thành phần kết hợp vẫn hoàn toàn độc lập với thành phần Điều hướng và giúp các thành phần này dễ kiểm thử hơn nhiều.

Thành phần Điều hướng trong Compose hỗ trợ các đường liên kết sâu ngầm ẩn cũng có thể được xác định dưới dạng một phần của hàm composable(). Tham số deepLinks của lớp này chấp nhận một danh sách các đối tượng NavDeepLink có thể được tạo nhanh chóng bằng phương thức navDeepLink():

val uri = "https://www.example.com"

composable(
  "profile?id={id}",
  deepLinks = listOf(navDeepLink { uriPattern = "$uri/{id}" })
) { backStackEntry ->
  Profile(navController, backStackEntry.arguments?.getString("id"))
}

Các đường liên kết sâu này cho phép bạn liên kết một URL, hành động hoặc loại MIME cụ thể với một thành phần kết hợp. Theo mặc định, các đường liên kết sâu này không hiển thị với các ứng dụng bên ngoài. Để đặt các đường liên kết sâu này bên ngoài, bạn phải thêm các phần tử <intent-filter> thích hợp vào tệp manifest.xml của ứng dụng. Để bật đường liên kết sâu trong ví dụ trước, bạn nên thêm đoạn mã sau bên trong phần tử <activity> của tệp kê khai:

<activity …>
 <intent-filter>
  ...
  <data android:scheme="https" android:host="www.example.com" />
 </intent-filter>
</activity>

Thành phần điều hướng sẽ tự động liên kết sâu vào các thành phần kết hợp đó khi đường liên kết sâu được một ứng dụng khác kích hoạt.

Bạn cũng có thể sử dụng các đường liên kết sâu này để tạo PendingIntent bằng đường liên kết sâu phù hợp từ một thành phần kết hợp:

val id = "exampleId"
val context = LocalContext.current
val deepLinkIntent = Intent(
  Intent.ACTION_VIEW,
  "https://www.example.com/$id".toUri(),
  context,
  MyActivity::class.java
)

val deepLinkPendingIntent: PendingIntent? = TaskStackBuilder.create(context).run {
  addNextIntentWithParentStack(deepLinkIntent)
  getPendingIntent(0, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT)
}

Sau đó, bạn có thể sử dụng deepLinkPendingIntent này như bất kỳ PendingIntent nào khác để mở ứng dụng của mình tại đích đến của đường liên kết sâu.

Thành phần Điều hướng được lồng

Để biết thông tin về cách tạo biểu đồ điều hướng lồng nhau, hãy xem Biểu đồ lồng nhau.

Tích hợp với thanh điều hướng dưới cùng

Bằng cách xác định NavController ở cấp cao hơn trong hệ phân cấp thành phần kết hợp, bạn có thể kết nối thành phần Điều hướng với các thành phần khác như thành phần điều hướng dưới cùng. Thao tác này cho phép bạn điều hướng bằng cách chọn các biểu tượng trên thanh dưới cùng.

Để sử dụng các thành phần BottomNavigationBottomNavigationItem, hãy thêm phần phụ thuộc androidx.compose.material vào ứng dụng Android.

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.compose.material:material:1.6.8"
}

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.compose.material:material:1.6.8")
}

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Để liên kết các mục trong thanh điều hướng dưới cùng với các tuyến trong biểu đồ điều hướng, bạn nên xác định một lớp kín, chẳng hạn như Screen được thấy ở đây, chứa mã tài nguyên Chuỗi và tuyến cho các đích đến.

sealed class Screen(val route: String, @StringRes val resourceId: Int) {
  object Profile : Screen("profile", R.string.profile)
  object FriendsList : Screen("friendslist", R.string.friends_list)
}

Sau đó, hãy đặt các mục này vào danh sách mà BottomNavigationItem có thể sử dụng:

val items = listOf(
  Screen.Profile,
  Screen.FriendsList,
)

Trong thành phần kết hợp BottomNavigation, hãy sử dụng hàm currentBackStackEntryAsState() để nhận NavBackStackEntry hiện tại. Mục nhập này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào NavDestination hiện tại. Sau đó, bạn có thể xác định trạng thái đã chọn của từng BottomNavigationItem bằng cách so sánh tuyến của mục với tuyến của đích đến hiện tại và đích đến gốc để xử lý các trường hợp khi bạn đang sử dụng điều hướng lồng nhau bằng hệ phân cấp NavDestination.

Tuyến của mục này cũng được dùng để kết nối hàm lambda onClick với lệnh gọi đến navigate sao cho thao tác nhấn vào mục sẽ điều hướng đến mục đó. Bằng cách sử dụng cờ saveStaterestoreState, trạng thái và ngăn xếp lui của mục đó sẽ được lưu và khôi phục chính xác khi bạn hoán đổi giữa các mục điều hướng dưới cùng.

val navController = rememberNavController()
Scaffold(
 bottomBar = {
  BottomNavigation {
   val navBackStackEntry by navController.currentBackStackEntryAsState()
   val currentDestination = navBackStackEntry?.destination
   items.forEach { screen ->
    BottomNavigationItem(
     icon = { Icon(Icons.Filled.Favorite, contentDescription = null) },
     label = { Text(stringResource(screen.resourceId)) },
     selected = currentDestination?.hierarchy?.any { it.route == screen.route } == true,
     onClick = {
      navController.navigate(screen.route) {
       // Pop up to the start destination of the graph to
       // avoid building up a large stack of destinations
       // on the back stack as users select items
       popUpTo(navController.graph.findStartDestination().id) {
        saveState = true
       }
       // Avoid multiple copies of the same destination when
       // reselecting the same item
       launchSingleTop = true
       // Restore state when reselecting a previously selected item
       restoreState = true
      }
     }
    )
   }
  }
 }
) { innerPadding ->
 NavHost(navController, startDestination = Screen.Profile.route, Modifier.padding(innerPadding)) {
  composable(Screen.Profile.route) { Profile(navController) }
  composable(Screen.FriendsList.route) { FriendsList(navController) }
 }
}

Tại đây, bạn sẽ tận dụng phương thức NavController.currentBackStackEntryAsState() để nâng trạng thái navController khỏi hàm NavHost và chia sẻ với thành phần BottomNavigation. Điều này có nghĩa là BottomNavigation tự động có trạng thái cập nhật mới nhất.

An toàn về loại cho thành phần Điều hướng trong Compose

Mã trên trang này không an toàn về loại. Bạn có thể gọi hàm navigate() bằng các tuyến không tồn tại hoặc đối số không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể định cấu trúc mã điều hướng để được an toàn về kiểu trong thời gian chạy. Nhờ vậy, bạn có thể tránh sự cố và đảm bảo rằng:

 • Các đối số, mà bạn cung cấp khi di chuyển đến một đích đến hoặc biểu đồ điều hướng, đều thuộc loại phù hợp và có tất cả đối số bắt buộc.
 • Các đối số bạn truy xuất từ SavedStateHandle có loại chính xác.

Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy xem bài viết An toàn về kiểu trong Kotlin DSL và Navigation Compose.

Khả năng tương tác

Nếu muốn sử dụng thành phần Điều hướng trong Compose, bạn có 2 lựa chọn:

 • Xác định biểu đồ điều hướng có thành phần Điều hướng cho các mảnh.
 • Xác định biểu đồ điều hướng có NavHost trong Compose bằng cách sử dụng đích đến Compose. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu tất cả các màn hình trong biểu đồ điều hướng đều có thể kết hợp.

Do đó, ứng dụng Compose và Khung hiển thị kết hợp nên sử dụng Thành phần điều hướng dựa trên Mảnh. Sau đó, Mảnh sẽ giữ lại các màn hình dựa trên Khung hiển thị, màn hình Compose và các màn hình sử dụng cả Khung hiển thị và Compose. Sau khi nội dung của mỗi Mảnh đã có trong Compose, bước tiếp theo là liên kết tất cả các màn hình đó với nhau bằng Navigation Compose và xoá tất cả các Mảnh.

Để thay đổi điểm đến bên trong mã Compose, bạn hiển thị các sự kiện có thể chuyển tới cũng như kích hoạt bởi thành phần kết hợp bất kỳ trong hệ phân cấp:

@Composable
fun MyScreen(onNavigate: (Int) -> Unit) {
  Button(onClick = { onNavigate(R.id.nav_profile) } { /* ... */ }
}

Trong phân đoạn của bạn, bạn tạo cầu nối giữa Compose và thành phần Điều hướng dựa trên phân đoạn bằng cách tìm NavController và điều hướng đến đích:

override fun onCreateView( /* ... */ ) {
  setContent {
    MyScreen(onNavigate = { dest -> findNavController().navigate(dest) })
  }
}

Ngoài ra, bạn có thể chuyển NavController xuống theo hệ thống phân cấp của Compose. Tuy nhiên, việc hiển thị các hàm đơn giản sẽ giúp dễ sử dụng lại và kiểm thử hơn.

Kiểm thử

Phân tách mã điều hướng từ các đích đến có thể kết hợp để cho phép kiểm thử riêng từng thành phần kết hợp, tách biệt với thành phần kết hợp NavHost.

Điều này có nghĩa là bạn không nên truyền navController trực tiếp vào bất kỳ thành phần kết hợp nào và thay vào đó, hãy truyền các lệnh gọi lại điều hướng dưới dạng tham số. Điều này cho phép tất cả các thành phần kết hợp của bạn đều có thể kiểm thử riêng lẻ, vì các thành phần này không yêu cầu bản sao của navController trong quá trình kiểm thử.

Cấp độ gián tiếp do lambda composable cung cấp là yếu tố cho phép bạn tách riêng mã Điều hướng khỏi chính thành phần kết hợp đó. Cách này hoạt động theo hai hướng:

 • Chỉ chuyển đối số được phân tích cú pháp vào thành phần kết hợp của bạn
 • Chuyển các lambda nên được thành phần kết hợp kích hoạt để điều hướng, thay vì chính NavController.

Ví dụ: một thành phần kết hợp Profile lấy userId làm dữ liệu đầu vào và cho phép người dùng chuyển đến trang hồ sơ của một người bạn có thể có chữ ký:

@Composable
fun Profile(
  userId: String,
  navigateToFriendProfile: (friendUserId: String) -> Unit
) {
 …
}

Theo đó, thành phần kết hợp Profile hoạt động độc lập với thành phần Điều hướng nên có thể được kiểm thử độc lập. Lambda composable sẽ đóng gói logic tối thiểu cần thiết để thu hẹp khoảng cách giữa các Navigation API (API Điều hướng) và thành phần kết hợp của bạn:

composable(
  "profile?userId={userId}",
  arguments = listOf(navArgument("userId") { defaultValue = "user1234" })
) { backStackEntry ->
  Profile(backStackEntry.arguments?.getString("userId")) { friendUserId ->
    navController.navigate("profile?userId=$friendUserId")
  }
}

Bạn nên viết các kiểm thử đáp ứng các yêu cầu điều hướng trong ứng dụng bằng cách kiểm thử NavHost, các thao tác điều hướng được truyền đến thành phần kết hợp cũng như các thành phần kết hợp màn hình riêng lẻ.

Kiểm thử NavHost

Để bắt đầu kiểm thử NavHost , hãy thêm phần phụ thuộc kiểm thử điều hướng sau đây:

dependencies {
// ...
 androidTestImplementation "androidx.navigation:navigation-testing:$navigationVersion"
 // ...
}

Bạn có thể thiết lập đối tượng kiểm thử NavHost và truyền một thực thể của thực thể navController đến đối tượng đó. Để làm được điều này, cấu phần phần mềm kiểm thử điều hướng sẽ cung cấp một TestNavHostController. Quy trình kiểm thử giao diện người dùng xác minh đích bắt đầu của ứng dụng và NavHost sẽ có dạng như sau:

class NavigationTest {

  @get:Rule
  val composeTestRule = createComposeRule()
  lateinit var navController: TestNavHostController

  @Before
  fun setupAppNavHost() {
    composeTestRule.setContent {
      navController = TestNavHostController(LocalContext.current)
      navController.navigatorProvider.addNavigator(ComposeNavigator())
      AppNavHost(navController = navController)
    }
  }

  // Unit test
  @Test
  fun appNavHost_verifyStartDestination() {
    composeTestRule
      .onNodeWithContentDescription("Start Screen")
      .assertIsDisplayed()
  }
}

Kiểm thử thao tác điều hướng

Bạn có thể kiểm thử hoạt động triển khai tính năng điều hướng theo nhiều cách, chẳng hạn như nhấp vào thành phần trên giao diện người dùng, sau đó xác minh đích đến đã hiển thị hoặc bằng cách so sánh tuyến dự kiến với tuyến hiện tại.

Khi muốn kiểm thử việc triển khai ứng dụng cụ thể của mình, bạn nên kiểm thử theo cách nhấp vào giao diện người dùng. Để tìm hiểu cách kiểm thử một cách độc lập điều này cùng với các hàm có khả năng kết hợp riêng lẻ, hãy nhớ tham khảo lớp học lập trình Kiểm thử trong Jetpack Compose.

Bạn cũng có thể sử dụng navController để kiểm tra các câu nhận định của mình bằng cách so sánh tuyến đường Chuỗi hiện tại với tuyến đường dự kiến bằng cách sử dụng currentBackStackEntry của navController:

@Test
fun appNavHost_clickAllProfiles_navigateToProfiles() {
  composeTestRule.onNodeWithContentDescription("All Profiles")
    .performScrollTo()
    .performClick()

  val route = navController.currentBackStackEntry?.destination?.route
  assertEquals(route, "profiles")
}

Để được hướng dẫn thêm về các khái niệm cơ bản về kiểm thử Compose, hãy xem lớp học lập trình Kiểm thử bố cục ComposeKiểm thử trong Jetpack Compose. Để tìm hiểu thêm về kiểm thử nâng cao đối với mã điều hướng, vui lòng tham khảo hướng dẫn Kiểm thử thành phần Navigation (Điều hướng).

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về thành phần Điều hướng trong Jetpack, hãy xem Bắt đầu với thành phần Điều hướng hoặc tham gia Lớp học lập trình về thành phần Điều hướng trong Jetpack Compose.

Để tìm hiểu cách thiết kế tính năng điều hướng trong ứng dụng sao cho phù hợp với nhiều kích thước màn hình, hướng và các hệ số hình dạng, hãy xem bài viết Điều hướng trên giao diện người dùng thích ứng.

Để tìm hiểu về cách triển khai điều hướng Compose nâng cao hơn trong một ứng dụng được mô-đun hoá, bao gồm cả các khái niệm như biểu đồ lồng nhau và tích hợp thanh điều hướng dưới cùng, hãy xem ứng dụng Now in Android trên GitHub.

Mẫu