Ngăn điều hướng

Thành phần ngăn điều hướng là một trình đơn dạng trượt, cho phép người dùng di chuyển đến nhiều phần trong ứng dụng. Người dùng có thể kích hoạt thành phần này bằng cách vuốt từ cạnh bên hoặc nhấn vào một biểu tượng trình đơn.

Hãy xem xét 3 trường hợp sử dụng sau đây để triển khai Ngăn điều hướng:

 • Sắp xếp nội dung: Cho phép người dùng chuyển đổi giữa nhiều danh mục, chẳng hạn như trong ứng dụng tin tức hoặc ứng dụng blog.
 • Quản lý tài khoản: Cung cấp đường liên kết nhanh đến phần cài đặt tài khoản và phần hồ sơ trong ứng dụng có tài khoản người dùng.
 • Khám phá tính năng: Sắp xếp nhiều tính năng và chế độ cài đặt trong một trình đơn duy nhất để tạo điều kiện cho người dùng khám phá và truy cập trong các ứng dụng phức tạp.

Trong Material Design, có 2 loại ngăn điều hướng:

 • Chuẩn: Chia sẻ không gian trong một màn hình với nội dung khác.
 • Modal: Xuất hiện phía trên cùng nội dung khác trong màn hình.

Ví dụ

Bạn có thể sử dụng thành phần kết hợp ModalNavigationDrawer để triển khai một ngăn điều hướng.

Sử dụng khe drawerContent để cung cấp ModalDrawerSheet và cung cấp nội dung của ngăn, như trong ví dụ sau:

ModalNavigationDrawer(
  drawerContent = {
    ModalDrawerSheet {
      Text("Drawer title", modifier = Modifier.padding(16.dp))
      Divider()
      NavigationDrawerItem(
        label = { Text(text = "Drawer Item") },
        selected = false,
        onClick = { /*TODO*/ }
      )
      // ...other drawer items
    }
  }
) {
  // Screen content
}

ModalNavigationDrawer chấp nhận một số thông số ngăn chứa bổ sung. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi xem ngăn chứa có phản hồi các lệnh kéo bằng tham số gesturesEnabled như trong ví dụ sau:

ModalNavigationDrawer(
  drawerContent = {
    ModalDrawerSheet {
      // Drawer contents
    }
  },
  gesturesEnabled = false
) {
  // Screen content
}

Kiểm soát hành vi

Để kiểm soát cách mở và đóng ngăn, hãy sử dụng DrawerState. Bạn nên truyền DrawerState đến ModalNavigationDrawer bằng cách sử dụng tham số drawerState.

DrawerState cung cấp quyền truy cập vào các hàm openclose, cũng như các thuộc tính liên quan đến trạng thái ngăn chứa hiện tại. Các hàm tạm ngưng này cần có CoroutineScope mà bạn có thể tạo thực thể bằng cách sử dụng rememberCoroutineScope. Bạn cũng có thể gọi các hàm tạm ngưng để phản hồi sự kiện giao diện người dùng.

val drawerState = rememberDrawerState(initialValue = DrawerValue.Closed)
val scope = rememberCoroutineScope()
ModalNavigationDrawer(
  drawerState = drawerState,
  drawerContent = {
    ModalDrawerSheet { /* Drawer content */ }
  },
) {
  Scaffold(
    floatingActionButton = {
      ExtendedFloatingActionButton(
        text = { Text("Show drawer") },
        icon = { Icon(Icons.Filled.Add, contentDescription = "") },
        onClick = {
          scope.launch {
            drawerState.apply {
              if (isClosed) open() else close()
            }
          }
        }
      )
    }
  ) { contentPadding ->
    // Screen content
  }
}