Skip to content

Most visited

Recently visited

navigation

Material Design cho Nhà phát triển

Phụ thuộc và Điều kiện Tiên quyết

  • Android 5.0 (API mức 21)

Material design là một hướng dẫn toàn diện về thiết kế trực quan, chuyển động và tương tác giữa nhiều nền tảng và thiết bị. Để sử dụng material design trong ứng dụng Androi của mình, hãy làm theo hướng dẫn mô tả trong đặc tả material design và sử dụng những thành phần và tính năng mới sẵn có trong Android 5.0 (API mức 21).

Bài học này sẽ cho bạn thấy cách tạo ứng dụng material design bằng những phần tử sau:

Bài học này cũng hướng dẫn cho bạn cách duy trì tính tương thích với các phiên bản Android trước 5.0 (API mức 21) khi bạn sử dụng các tính năng về material design trong ứng dụng của mình.

Bài học

Bắt đầu
Tìm hiểu cách cập nhật ứng dụng của bạn với các tính năng của material design.
Sử dụng Chủ đề Material
Tìm hiểu cách áp dụng các kiểu phong cách material design cho ứng dụng của bạn.
Tạo Danh sách và Thẻ
Tìm hiểu cách tạo danh sách và thẻ với một diện mạo và cảm giác nhất quán bằng cách sử dụng widget hệ thống.
Định nghĩa Đổ bóng và Dạng xem Cắt hình
Tìm hiểu cách đặt độ cao cho dạng xem của bạn để tạo đổ bóng tùy chỉnh và cách cắt hình dạng xem.
Làm việc với Nội dung vẽ được
Tìm hiểu cách tạo nội dung vẽ được véc-tơ và cách nhuộm màu tài nguyên vẽ được.
Định nghĩa Hoạt hình Tùy chỉnh
Tìm hiểu cách tạo hoạt hình tùy chỉnh cho các dạng xem và chuyển tiếp hoạt động bằng các phần tử chung.
Duy trì Tính tương thích
Tìm hiểu cách duy trì tính tương thích với các phiên bản nền tảng trước Android 5.0.
This site uses cookies to store your preferences for site-specific language and display options.

Get the latest Android developer news and tips that will help you find success on Google Play.

* Required Fields

Hooray!

Theo dõi Google Developers trên WeChat

Browse this site in ?

You requested a page in , but your language preference for this site is .

Would you like to change your language preference and browse this site in ? If you want to change your language preference later, use the language menu at the bottom of each page.

This class requires API level or higher

This doc is hidden because your selected API level for the documentation is . You can change the documentation API level with the selector above the left navigation.

For more information about specifying the API level your app requires, read Supporting Different Platform Versions.

Take a short survey?
Help us improve the Android developer experience. (Dec 2017 Android Platform & Tools Survey)