Chụp ảnh màn hình

Để chụp ảnh màn hình Trình mô phỏng Android, hãy nhấp vào nút Chụp ảnh màn hình Biểu tượng Chụp ảnh màn hình.

Trong hộp thoại Screen Capture (Chụp ảnh màn hình) hiện ra, bạn có thể chụp lại, chỉnh sửa hoặc sao chép hình ảnh đã chụp. Khi đã hài lòng với hình ảnh đó, hãy nhấp vào Save (Lưu). Trình mô phỏng tạo một tệp PNG có tên là Screenshot_yyyymmdd-hhmmss.png chứa thông tin về năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây của ảnh chụp. Bạn có thể thay đổi tên này nếu muốn và chọn vị trí lưu tệp.

Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình qua dòng lệnh bằng một trong các lệnh sau:

  • screenrecord screenshot [destination-directory]
  • adb emu screenrecord screenshot [destination-directory]