Thiết lập quá trình tích hợp liên tục

Hệ thống tích hợp liên tục cho phép bạn tự động xây dựng và kiểm tra ứng dụng của mình khi bạn kiểm tra bản cập nhật cho hệ thống kiểm soát mã nguồn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ tích hợp liên tục nào có khả năng khởi tạo bản dựng Gradle để tạo các dự án Android Studio.

Để chạy quy trình kiểm thử trong quá trình xây dựng, bạn cần định cấu hình máy chủ tích hợp liên tục của mình để sử dụng Trình mô phỏng Android (Android Emulator) hoặc sử dụngPhòng quy trình kiểm thử Firebase (Firebase Test Lab) để chạy quy trình kiểm thử.

Để biết thông tin chi tiết về cách định cấu hình với tính năng tích hợp liên tục cho dự án Android của bạn bằng Phòng quy trình kiểm thử Firebase và Jenkins, hãy xem bài viết Sử dụng Phòng quy trình kiểm thử Firebase dành cho Android với các hệ thống tích hợp liên tục.

Lưu ý: Bạn phải sử dụng Trình quản lý SDK để chấp nhận thỏa thuận cấp phép cho mọi gói mà ứng dụng của bạn yêu cầu trên mỗi máy mà bạn tạo ứng dụng. Nếu chưa cài đặt Android Studio trên máy chủ tích hợp liên tục, bạn có thể xây dựng ứng dụng trên máy chủ. Để tìm hiểu thêm về quá trình xuất giấy phép, hãy đọc bài viết Tự động tải các gói bị thiếu xuống bằng Gradle.