Xem trước giao diện người dùng với bản xem trước thành phần kết hợp

Thành phần kết hợp được xác định bằng một hàm và được chú giải bằng @Composable:

@Composable
fun SimpleComposable() {
  Text("Hello World")
}

Một thành phần văn bản đơn giản chứa các từ "Hello World"

Để bật bản xem trước của thành phần kết hợp này, hãy tạo một thành phần kết hợp khác, được chú thích bằng @Composable@Preview. Thành phần kết hợp mới, được chú thích này hiện chứa thành phần kết hợp mà bạn đã tạo ban đầu là SimpleComposable:

@Preview
@Composable
fun SimpleComposablePreview() {
  SimpleComposable()
}

Chú giải @Preview cho Android Studio biết rằng thành phần kết hợp này sẽ được hiển thị trong chế độ xem thiết kế của tệp này. Bạn có thể xem nội dung cập nhật trực tiếp cho bản xem trước thành phần kết hợp khi chỉnh sửa.

Ảnh gif hiển thị nội dung cập nhật theo thời gian thực bằng tính năng Xem trước trong Compose

Bạn có thể thêm tham số vào mã theo cách thủ công để tuỳ chỉnh cách Android Studio kết xuất @Preview. Bạn thậm chí có thể thêm chú giải @Preview vào cùng một hàm nhiều lần để xem trước một thành phần kết hợp có nhiều thuộc tính.

Một trong những lợi ích chính khi sử dụng thành phần kết hợp @Preview là tránh phụ thuộc vào trình mô phỏng trong Android Studio. Bạn có thể lưu quá trình khởi động tốn nhiều bộ nhớ của trình mô phỏng để có thêm những thay đổi cuối cùng về giao diện và khả năng thực hiện cũng như kiểm thử các thay đổi nhỏ về mã của @Preview một cách dễ dàng.

Để tận dụng chú giải @Preview một cách hiệu quả nhất, hãy nhớ xác định màn hình theo trạng thái nhận được dưới dạng dữ liệu đầu vào và các sự kiện mà chú giải đó đưa ra.

Xác định @Preview của bạn

Android Studio cung cấp một số tính năng để mở rộng bản xem trước thành phần kết hợp. Bạn có thể thay đổi thiết kế vùng chứa, tương tác với chúng hoặc triển khai trực tiếp ở một trình mô phỏng hoặc thiết bị.

Kích thước

Theo mặc định, các kích thước @Preview tự động được chọn để bao phủ nội dung tương ứng. Để đặt phương diện theo cách thủ công, hãy thêm thông số heightDpwidthDp. Các giá trị đó đã được hiểu là dp, vì vậy, bạn không cần thêm .dp vào các giá trị đó:

@Preview(widthDp = 50, heightDp = 50)
@Composable
fun SquareComposablePreview() {
  Box(Modifier.background(Color.Yellow)) {
    Text("Hello World")
  }
}

Hình vuông màu vàng có dòng chữ "Hello World" (Xin chào mọi người)

Bản xem trước màu động

Nếu bạn đã bật màu động trong ứng dụng, hãy dùng thuộc tính wallpaper để chuyển đổi hình nền và xem cách giao diện người dùng phản ứng với hình nền mà những người dùng khác nhau đã chọn. Chọn trong số các giao diện hình nền khác nhau do lớp Wallpaper cung cấp. Tính năng này yêu cầu phiên bản Compose 1.4.0 trở lên.

Sử dụng với nhiều thiết bị

Trong Android Studio Flamingo, bạn có thể chỉnh sửa tham số device của chú giải Preview để xác định cấu hình cho các thành phần kết hợp trong nhiều thiết bị.

Hàm có khả năng kết hợp mẫu

Khi tham số thiết bị có một chuỗi trống (@Preview(device = "")), bạn có thể gọi tính năng tự động hoàn thành bằng cách nhấn Ctrl + Space. Sau đó, bạn có thể đặt giá trị của từng thông số.

Chỉnh sửa hàm mẫu

Trên tính năng tự động hoàn thành, bạn có thể chọn bất kỳ tuỳ chọn thiết bị nào trong danh sách – ví dụ: @Preview(device = "id:pixel_4"). Ngoài ra, bạn có thể nhập một thiết bị tuỳ chỉnh bằng cách chọn spec:width=px,height=px,dpi=int… để đặt các giá trị riêng lẻ của từng tham số.

Danh sách thông số kỹ thuật

Để áp dụng, hãy nhấn Enter hoặc huỷ bằng Esc.

Nếu bạn đặt một giá trị không hợp lệ, nội dung khai báo sẽ được gạch chân màu đỏ và bạn có thể sửa lỗi (Alt + Enter (⌥ + ⏎ đối với macOS) > Thay thế bằng .... Công cụ kiểm tra sẽ cố gắng đưa ra cách khắc phục gần giống nhất với thông tin bạn nhập.

Ví dụ về giá trị không hợp lệ

Ngôn ngữ

Để kiểm tra nhiều ngôn ngữ người dùng, hãy thêm tham số locale:

@Preview(locale = "fr-rFR")
@Composable
fun DifferentLocaleComposablePreview() {
  Text(text = stringResource(R.string.greeting))
}

Một thành phần văn bản đơn giản có chứa từ "Bonjour" cùng một lá cờ tiếng Pháp

Đặt màu nền

Theo mặc định, thành phần kết hợp sẽ xuất hiện với nền trong suốt. Để thêm nền, hãy thêm tham số showBackgroundbackgroundColor. Xin lưu ý rằng backgroundColor là một Long ARGB, không phải là giá trị Color:

@Preview(showBackground = true, backgroundColor = 0xFF00FF00)
@Composable
fun WithGreenBackground() {
  Text("Hello World")
}

Hình chữ nhật màu xanh lục có dòng chữ "Hello World" (Xin chào mọi người)

Giao diện người dùng hệ thống

Nếu bạn cần hiện các thanh trạng thái và hành động bên trong bản xem trước, hãy thêm tham số showSystemUi:

@Preview(showSystemUi = true)
@Composable
fun DecoratedComposablePreview() {
  Text("Hello World")
}

Cửa sổ xem trước hiển thị một hoạt động với thanh trạng thái và hành động.

Chế độ giao diện người dùng

Tham số uiMode có thể lấy bất kỳ hằng số Configuration.UI_* nào và cho phép bạn thay đổi hành vi của bản xem trước cho phù hợp. Ví dụ: bạn có thể đặt bản xem trước thành Chế độ đêm (Night Mode) để xem giao diện sẽ phản ứng như thế nào.

Giao diện người dùng của tính năng xem trước trong Compose

LocalInspectionMode

Bạn có thể đọc từ LocalInspectionMode CompositionLocal để xem liệu thành phần kết hợp có hiển thị ở bản xem trước hay không (bên trong một thành phần có thể kiểm tra). Nếu cấu trúc được hiển thị trong bản xem trước, LocalInspectionMode.current sẽ đánh giá là true. Thông tin này cho phép bạn tuỳ chỉnh bản xem trước của mình; ví dụ: bạn có thể hiển thị hình ảnh phần giữ chỗ trong cửa sổ xem trước thay vì hiển thị dữ liệu thực.

Bằng cách này, bạn cũng có thể khắc phục các giới hạn. Ví dụ: hiển thị dữ liệu mẫu thay vì gọi yêu cầu mạng.

@Composable
fun GreetingScreen(name: String) {
  if (LocalInspectionMode.current) {
    // Show this text in a preview window:
    Text("Hello preview user!")
  } else {
    // Show this text in the app:
    Text("Hello $name!")
  }
}

Tương tác với @Preview của bạn

Android Studio cung cấp các tính năng cho phép bạn tương tác với các bản xem trước đã xác định. Hoạt động tương tác này giúp bạn hiểu được hành vi trong thời gian chạy của bản xem trước và cho phép bạn điều hướng giao diện người dùng hiệu quả hơn nhờ bản xem trước.

Chế độ tương tác

Chế độ tương tác cho phép bạn tương tác với bản xem trước tương tự như cách bạn thực hiện trên một thiết bị đang chạy chương trình, như điện thoại hoặc máy tính bảng. Chế độ tương tác được tách riêng trong môi trường hộp cát (có nghĩa là tách biệt với các bản xem trước khác), nơi bạn có thể nhấp vào các phần tử và nhập hoạt động đầu vào của người dùng trong bản xem trước. Đây là một cách nhanh chóng để kiểm thử các trạng thái, cử chỉ và thậm chí cả ảnh động khác nhau của thành phần kết hợp.

Người dùng nhấp vào nút "tương tác"
của bản xem trước

Video quay người dùng tương tác với bản xem trước

Thao tác đối với mã và bản phác thảo thành phần kết hợp

Bạn có thể di chuột qua bản xem trước để xem bản phác thảo của các thành phần kết hợp có trong đó. Khi bạn nhấp vào một bố cục có thể kết hợp, chế độ trình chỉnh sửa của bạn sẽ chuyển đến phần định nghĩa tương ứng.

Người dùng di chuột qua bản xem trước, khiến Studio hiển thị đường viền của các thành phần kết hợp

Chạy bản xem trước

Bạn có thể chạy một @Preview cụ thể trên trình mô phỏng hoặc thiết bị thực. Bản xem trước được triển khai trong cùng một ứng dụng dự án với Activity mới, vì vậy bản xem trước này có chung ngữ cảnh và quyền. Bạn không cần phải viết mã nguyên mẫu yêu cầu cấp quyền nếu mã đã được cấp.

Nhấp vào biểu tượng Chạy bản xem trước Biểu tượng Chạy bản xem trước bên cạnh chú thích @Preview hoặc ở đầu bản xem trước, sau đó Android Studio sẽ triển khai @Preview đó cho thiết bị hoặc trình mô phỏng đã kết nối của bạn.

Người dùng nhấp vào nút "chạy bản xem trước" của bản xem trước

Video về người dùng đang triển khai bản xem trước cho thiết bị

Sao chép kết xuất @Preview

Mọi bản xem trước được kết xuất có thể được sao chép dưới dạng hình ảnh bằng cách nhấp chuột phải vào hình ảnh đó.

Người dùng nhấp vào một bản xem trước để sao chép dưới dạng hình ảnh.

Nhiều bản xem trước của cùng một chú thích @Preview

Bạn có thể hiển thị nhiều phiên bản của cùng một thành phần kết hợp @Preview với các thông số kỹ thuật khác nhau hoặc nhiều tham số được truyền đến thành phần kết hợp. Bằng cách này, bạn có thể giảm bớt mã nguyên mẫu mà bạn cần viết theo cách khác.

Mẫu nhiều bản xem trước

androidx.compose.ui:ui-tooling-preview 1.6.0-alpha01+ giới thiệu các mẫu API Multipreview: @PreviewScreenSizes, @PreviewFontScales, @PreviewLightDark@PreviewDynamicColors, để với một chú thích duy nhất, bạn có thể xem trước Giao diện người dùng Compose trong các trường hợp thường gặp.

Xem trước nhiều phông chữ và kích thước màn hình bằng các mẫu

Tạo chú thích nhiều bản xem trước tuỳ chỉnh

Với tính năng multipreview (xem trước nhiều lần), bạn có thể xác định một lớp chú thích mà bản thân có nhiều chú thích @Preview với cấu hình khác nhau. Việc thêm chú giải này vào hàm có khả năng kết hợp sẽ tự động kết xuất tất cả bản xem trước khác nhau cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chú thích này để xem trước nhiều thiết bị, kích thước phông chữ hoặc giao diện cùng một lúc mà không cần phải xác định lại mọi thành phần kết hợp.

Bắt đầu bằng cách tạo lớp chú thích tuỳ chỉnh của riêng bạn:

@Preview(
  name = "small font",
  group = "font scales",
  fontScale = 0.5f
)
@Preview(
  name = "large font",
  group = "font scales",
  fontScale = 1.5f
)
annotation class FontScalePreviews

Bạn có thể sử dụng chú thích tuỳ chỉnh này cho các tài liệu xem trước của mình:

@FontScalePreviews
@Composable
fun HelloWorldPreview() {
  Text("Hello World")
}

Thẻ thiết kế Android Studio cho thấy thành phần kết hợp có phông chữ nhỏ và lớn

Bạn có thể kết hợp nhiều chú thích nhiều bản xem trước và chú thích xem trước thông thường để tạo một bộ bản xem trước hoàn chỉnh hơn. Việc kết hợp các chú thích nhiều bản xem trước không có nghĩa là mọi cách kết hợp khác nhau đều được hiển thị. Thay vào đó, mỗi chú thích nhiều bản xem trước hoạt động độc lập và chỉ hiển thị các biến thể riêng.

@Preview(
  name = "Spanish",
  group = "locale",
  locale = "es"
)
@FontScalePreviews
annotation class CombinedPreviews

@CombinedPreviews
@Composable
fun HelloWorldPreview2() {
  MaterialTheme { Surface { Text(stringResource(R.string.hello_world)) } }
}

Thẻ thiết kế Android Studio cho thấy thành phần kết hợp trong tất cả các cấu hình

Tính chất kết hợp và so khớp của chế độ xem trước nhiều lần (multipreview) và chế độ xem trước thông thường!-- cho phép bạn kiểm thử toàn diện hơn nhiều thuộc tính của các dự án có quy mô lớn hơn.

@Preview và các tập dữ liệu lớn

Việc này thường xuất hiện khi bạn phải truyền một tập dữ liệu lớn đến bản xem trước thành phần kết hợp. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần truyền dữ liệu mẫu đến hàm Xem trước thành phần kết hợp bằng cách thêm tham số có chú thích @PreviewParameter.

@Preview
@Composable
fun UserProfilePreview(
  @PreviewParameter(UserPreviewParameterProvider::class) user: User
) {
  UserProfile(user)
}

Để cung cấp dữ liệu mẫu, hãy tạo một lớp triển khai PreviewParameterProvider và trả về dữ liệu mẫu dưới dạng trình tự.

class UserPreviewParameterProvider : PreviewParameterProvider<User> {
  override val values = sequenceOf(
    User("Elise"),
    User("Frank"),
    User("Julia")
  )
}

Thao tác này sẽ hiển thị một bản xem trước cho mỗi phần tử dữ liệu trong trình tự:

Bản xem trước cho thấy các thành phần kết hợp Elise, Frank và Julia

Bạn có thể sử dụng cùng một lớp nhà cung cấp (provider class) cho nhiều bản xem trước. Nếu cần, hãy giới hạn số bản xem trước bằng cách đặt tham số giới hạn.

@Preview
@Composable
fun UserProfilePreview2(
  @PreviewParameter(UserPreviewParameterProvider::class, limit = 2) user: User
) {
  UserProfile(user)
}

Giới hạn và các phương pháp hay nhất

Android Studio thực thi mã xem trước ngay trong vùng xem trước. Không cần chạy trình mô phỏng hoặc thiết bị thực tế vì công cụ này tận dụng một phần đã chuyển của khung Android có tên là Layoutlib. Layoutlib là phiên bản tuỳ chỉnh của khung Android được thiết kế để chạy bên ngoài các thiết bị Android. Mục tiêu của thư viện là cung cấp bản xem trước bố cục trong Android Studio gần với quá trình kết xuất trên thiết bị.

Giới hạn của bản xem trước

Do cách kết xuất các bản xem trước trong Android Studio, nên các bản xem trước này nhẹ và không yêu cầu toàn bộ khung Android để kết xuất. Tuy nhiên, điều này đi kèm với các hạn chế sau:

 • Không có quyền truy cập mạng
 • Không có quyền truy cập vào tệp
 • Một số API Context có thể không dùng được đầy đủ

Bản xem trước và ViewModels

Bản xem trước bị giới hạn khi sử dụng ViewModel trong một thành phần kết hợp. Hệ thống bản xem trước không thể tạo tất cả tham số được truyền đến ViewModel, chẳng hạn như kho lưu trữ, trường hợp sử dụng, trình quản lý hoặc tham số tương tự. Ngoài ra, nếu ViewModel tham gia quá trình chèn phần phụ thuộc (chẳng hạn như bằng Hilt), thì hệ thống xem trước sẽ không thể tạo toàn bộ biểu đồ phần phụ thuộc để tạo ViewModel.

Khi bạn cố gắng xem trước một thành phần kết hợp bằng ViewModel, Android Studio sẽ hiển thị lỗi khi kết xuất thành phần kết hợp cụ thể đó:

Ngăn vấn đề của Android Studio với tuỳ chọn Không tạo thực thể thông báo &quot;ViewModel&quot;

Nếu muốn xem trước một thành phần kết hợp sử dụng ViewModel, bạn nên tạo một thành phần kết hợp khác với các tham số từ ViewModel được truyền dưới dạng đối số của thành phần kết hợp đó. Bằng cách này, bạn không cần xem trước thành phần kết hợp sử dụng ViewModel.

@Composable
fun AuthorColumn(viewModel: AuthorViewModel = viewModel()) {
 AuthorColumn(
  name = viewModel.authorName,
  // ViewModel sends the network requests and makes posts available as a state
  posts = viewModel.posts
 )
}

@Preview
@Composable
fun AuthorScreenPreview(
 // You can use some sample data to preview your composable without the need to construct the ViewModel
 name: String = sampleAuthor.name,
 posts: List<Post> = samplePosts[sampleAuthor]
) {
 AuthorColumn(...) {
  name = NameLabel(name),
  posts = PostsList(posts)
 }
}

Lớp chú thích @Preview

Bạn luôn có thể nhấn tổ hợp phím "ctrl hoặc ⌘ + nhấp" đối với chú thích @Preview trong Android Studio để xem danh sách đầy đủ các tham số có thể điều chỉnh khi tuỳ chỉnh bản xem trước.

annotation class Preview(
  val name: String = "",
  val group: String = "",
  @IntRange(from = 1) val apiLevel: Int = -1,
  val widthDp: Int = -1,
  val heightDp: Int = -1,
  val locale: String = "",
  @FloatRange(from = 0.01) val fontScale: Float = 1f,
  val showSystemUi: Boolean = false,
  val showBackground: Boolean = false,
  val backgroundColor: Long = 0,
  @UiMode val uiMode: Int = 0,
  @Device val device: String = Devices.DEFAULT,
  @Wallpaper val wallpaper: Int = Wallpapers.NONE,
)

Tài nguyên khác

Để đọc thêm về cách Android Studio giúp @Preview dễ sử dụng và tìm hiểu thêm các mẹo về Công cụ, hãy xem bài viết Công cụ Compose trên blog.