jobb

Công cụ jobb cho phép bạn xây dựng các tệp mở rộng APK mã hoá và không mã hoá ở định dạng Opaque Binary Blob (OBB). Bạn có thể tải và gắn các tệp mở rộng này trong ứng dụng bằng cách sử dụng StorageManager trên thiết bị chạy Android 2.3 (API cấp 9) trở lên. Các tệp OBB cung cấp thêm tài sản tệp cho ứng dụng Android, chẳng hạn như đồ hoạ, âm thanh và video, tách biệt với tệp APK của ứng dụng. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tệp mở rộng, hãy xem bài viết Tệp mở rộng APK.

Cách sử dụng

Cú pháp để chạy jobb như sau:

jobb [-d <directory>][-o <filename>][-pn <package>][-pv <version>] \
     [-k <key>][-ov][-dump <filename>][-v][-about]

Bạn có thể sử dụng công cụ jobb để tạo tệp OBB hoặc trích xuất nội dung của một tệp OBB hiện có. Lệnh minh hoạ sau đây tạo một tệp OBB từ các tệp nguồn:

$ jobb -d /temp/assets/ -o my-app-assets.obb -k secret-key -pn com.my.app.package -pv 11

Ví dụ này chỉ ra cách kết xuất nội dung của một tệp OBB hiện có:

$ jobb -d /temp/obb-output/ -o my-app-assets.obb -k secret-key

Tùy chọn

Bảng dưới đây liệt kê các tuỳ chọn dòng lệnh cho công cụ jobb:

Tuỳ chọn Nội dung mô tả
-d <directory> Đặt thư mục đầu vào để tạo tệp OBB hoặc thư mục đầu ra khi trích xuất (-dump) một tệp hiện có. Khi tạo tệp OBB, `jobb` bao gồm nội dung của thư mục được chỉ định và tất cả các thư mục con trong đó.
-o <filename> Chỉ định tên cho tệp OBB. Bạn phải sử dụng tham số này khi tạo tệp OBB và kết xuất nội dung của tệp.
-pn <package> Chỉ định tên gói cho ứng dụng gắn tệp OBB, tương ứng với giá trị package được chỉ định trong tệp kê khai của ứng dụng. Bạn bắt buộc phải sử dụng tham số này khi tạo tệp OBB.
-pv <version> Đặt phiên bản tối thiểu cho ứng dụng có thể gắn tệp OBB, tương ứng với giá trị android:versionCode trong tệp kê khai của ứng dụng. Bạn phải sử dụng tham số này khi tạo tệp OBB.
-k <key> Chỉ định mật khẩu để mã hoá tệp OBB mới hoặc giải mã tệp OBB hiện có đã được mã hoá.
-ov Tạo tệp OBB là lớp phủ của cấu trúc tệp OBB hiện có. Tuỳ chọn này cho phép nội dung trong gói mới gắn vào cùng một vị trí như gói trước đó và tạo phiên bản vá của các tệp OBB từng tạo trước đây. Các tệp trong một tệp OBB lớp phủ sẽ thay thế các tệp có cùng đường dẫn.
-dump <filename>

Giải nén nội dung của tệp OBB được chỉ định. Khi sử dụng tuỳ chọn này, bạn cũng phải chỉ định thư mục đầu ra cho nội dung bằng cách sử dụng tham số -d <directory>.

Lưu ý: Khi kết xuất một tệp OBB hiện có, bạn có thể bỏ qua tham số -d <directory> để xem danh sách thư mục bên trong tệp mà không cần trích xuất nội dung.

-v Thiết lập kết quả chi tiết cho công cụ.
-about Hiện phiên bản và thông tin trợ giúp cho công cụ jobb.