Tworzenie urządzeń wirtualnych i zarządzanie nimi

Urządzenie wirtualne z Androidem (AVD) to konfiguracja określająca cechy telefonu, tabletu z Androidem, Wear OS, Androida TV lub Automotive OS, które chcesz symulować w Emulatorze Androida. Menedżer urządzeń to narzędzie, które można uruchomić z poziomu Android Studio, aby ułatwić tworzenie urządzeń AVD i zarządzanie nimi.

Aby otworzyć nowego Menedżera urządzeń, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Na ekranie powitalnym w Android Studio wybierz Więcej czynności > Menedżer urządzeń wirtualnych.

Otwieranie Menedżera urządzeń na ekranie powitalnym

 • Po otwarciu projektu na głównym pasku menu wybierz Widok > Okna narzędziowe > Menedżer urządzeń, a następnie kliknij + i Utwórz urządzenie wirtualne.

Nowe okno Menedżera urządzeń

Po utworzeniu urządzeń w panelu menedżera urządzeń zobaczysz listę wszystkich urządzeń.

Lista menedżerów urządzeń

Jeśli chcesz używać urządzeń wirtualnych do przeprowadzania zautomatyzowanych testów instrumentowanych w sposób skalowalny i samodzielnie zarządzany, rozważ użycie urządzeń zarządzanych przez Gradle.

Informacje o AVD

AVD zawiera profil sprzętu, obraz systemu, obszar przechowywania, skórkę i inne właściwości.

Zalecamy utworzenie średniego harmonogramu dla każdego obrazu systemu, który może obsługiwać Twoja aplikacja na podstawie ustawienia <uses-sdk> w pliku manifestu.

Profil sprzętu

Profil sprzętu określa właściwości urządzenia wysyłanego z fabryki. Menedżer urządzeń zawiera wstępnie zainstalowane określone profile sprzętu, na przykład urządzenia Pixel. Możesz je zdefiniować i dostosować według potrzeb.

Okno Wybierz sprzęt

Definicja urządzenia oznaczona logo Google Play w kolumnie Sklep Play obejmuje zarówno aplikację Sklep Google Play, jak i dostęp do Usług Google Play, w tym kartę Google Play w oknie Rozszerzone elementy sterujące, która zawiera wygodny przycisk do aktualizowania Usług Google Play na urządzeniu.

Urządzenia z tym logo oraz urządzeniem typu „Telefon” też są zgodne z CTS i mogą używać obrazów systemu zawierających aplikację Sklep Play.

Obrazy systemowe

Obraz systemu oznaczony etykietą interfejsów API Google zapewnia dostęp do Usług Google Play.

Okno Obraz systemu

Na karcie Polecane znajduje się lista polecanych obrazów systemu. Pozostałe karty zawierają pełniejszą listę. Panel po prawej stronie opisuje wybrany obraz systemu.

Jeśli obok obrazu systemu widzisz ikonę pobierania, oznacza to, że ten obraz nie jest obecnie zainstalowany na komputerze, na którym pracujesz. Kliknij tę ikonę, aby pobrać obraz systemu. Aby pobrać obrazy systemu, musisz mieć połączenie z internetem.

Poziom interfejsu API urządzenia docelowego jest ważny, ponieważ aplikacja nie działa z obrazem systemu z poziomem interfejsu API niższym niż wymagany przez aplikację, zgodnie z atrybutem minSdk w pliku manifestu aplikacji. Więcej informacji o związku między poziomem interfejsu API systemu a minSdk znajdziesz w artykule o wersji aplikacji.

Jeśli Twoja aplikacja deklaruje w pliku manifestu element <uses-library>, wymaga obrazu systemu zawierającego tę bibliotekę zewnętrzną. Aby uruchomić aplikację w emulatorze, utwórz AVD zawierający wymaganą bibliotekę. Aby to zrobić, konieczne może być użycie komponentu dodatku do platformy AVD, np. dodatek do interfejsów API Google zawiera bibliotekę Map Google.

Aby zapewnić bezpieczeństwo aplikacji i spójność z urządzeniami fizycznymi, obrazy systemowe, w tym dostępne w Sklepie Google Play, są podpisywane kluczem wersji. Oznacza to, że w przypadku tych obrazów nie można uzyskać podwyższonych uprawnień (roota).

Jeśli do rozwiązywania problemów z aplikacją potrzebujesz podwyższonych uprawnień (root), możesz użyć obrazów systemowych Android Open Source Project (AOSP), które nie obejmują aplikacji ani usług Google. Potem możesz używać poleceń adb root i adb unroot, aby przełączać się między zwykłymi i podwyższonymi uprawnieniami:

 % adb shell
 emu64a:/ $
 emu64a:/ $ exit
 % adb root
 restarting adbd as root
 % adb shell
 emu64a:/ #
 emu64a:/ # exit
 % adb unroot
 restarting adbd as non root
 % adb shell
 emu64a:/ $
 emu64a:/ $ exit
 %
 

Miejsce na dane

AVD ma specjalne miejsce na dane na komputerze, na którym tworzysz aplikacje. Przechowuje dane użytkownika urządzenia, np. zainstalowane aplikacje i ustawienia, a także emulowaną kartę SD. W razie potrzeby możesz użyć Menedżera urządzeń, by wyczyścić dane użytkowników, aby na urządzeniu były zawsze takie same.

Kolor skóry

Skóra emulatora określa wygląd urządzenia. Menedżer urządzeń udostępnia kilka wstępnie zdefiniowanych skórek. Możesz też zdefiniować własne lub użyć skórek udostępnionych przez inne firmy.

AVD i funkcje aplikacji

Upewnij się, że definicja AVD obejmuje funkcje urządzenia, od których zależy Twoja aplikacja. Listy funkcji, które można zdefiniować w AVD, znajdziesz w sekcjach dotyczących właściwości profilu sprzętu i właściwości AVD.

Utwórz średni czas oglądania

Aby utworzyć nowy średni czas oglądania:

 1. Otwórz Menedżera urządzeń.
 2. Kliknij Utwórz urządzenie.

  Pojawi się okno Select Hardware (Wybierz sprzęt).

  Zwróć uwagę, że tylko niektóre profile sprzętu zawierają Sklep Play. Profile te są w pełni zgodne z CTS i mogą korzystać z obrazów systemu zawierających aplikację Sklep Play.

 3. Wybierz profil sprzętu i kliknij Dalej.

  Jeśli nie widzisz odpowiedniego profilu sprzętu, możesz utworzyć lub zaimportować go w sposób opisany w innych sekcjach tej strony.

  Pojawi się okno Obraz systemu.

 4. Wybierz obraz systemu dla określonego poziomu interfejsu API, a następnie kliknij Dalej.
 5. Pojawi się okno Weryfikuj konfigurację.

 6. W razie potrzeby zmień właściwości AVD, a potem kliknij Zakończ.

  Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane, aby wyświetlić więcej ustawień, na przykład motyw.

 7. Nowy średni czas oglądania pojawi się na karcie Wirtualne w Menedżerze urządzeń oraz w menu urządzenia docelowego.

Aby utworzyć średni czas oglądania zaczynający się od kopii:

 1. Na karcie Virtual (Wirtualne) w Menedżerze urządzeń kliknij Menu i wybierz Duplikuj.

  Pojawi się okno Weryfikacja konfiguracji.

 2. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w oknie Obraz systemu lub Wybierz sprzęt, kliknij Wstecz.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zakończ.

  AVD pojawi się na karcie Virtual (Wirtualna) w Menedżerze urządzeń.

Utwórz profil sprzętu

Menedżer urządzeń udostępnia wstępnie zdefiniowane profile sprzętu dla popularnych urządzeń, dzięki czemu możesz łatwo dodawać je do definicji AVD. Jeśli chcesz zdefiniować inne urządzenie, możesz utworzyć nowy profil sprzętowy.

Możesz od początku zdefiniować nowy profil sprzętu lub skopiować go jako punkt wyjścia. Nie można edytować wstępnie załadowanych profili sprzętowych.

Aby od razu utworzyć nowy profil sprzętu:

 1. W oknie Select Hardware (Wybierz sprzęt) kliknij New Hardware Profile (Nowy profil sprzętu).
 2. W oknie Skonfiguruj profil sprzętu zmień właściwości profilu sprzętu zgodnie z potrzebami.

  Okno Skonfiguruj profil sprzętowy
 3. Kliknij Zakończ.

  Nowy profil sprzętu pojawi się w oknie Select Hardware (Wybierz sprzęt). Aby utworzyć AVD z profilem sprzętu, kliknij Dalej. Możesz też kliknąć Anuluj, aby wrócić do karty Wirtualne lub menu urządzenia docelowego.

Aby utworzyć profil sprzętowy, używając kopii jako punktu wyjścia:

 1. W oknie Wybierz sprzęt wybierz profil sprzętu i kliknij Sklonuj urządzenie lub kliknij profil sprzętu prawym przyciskiem myszy i wybierz Klonuj.

 2. W oknie Skonfiguruj profil sprzętu zmień właściwości profilu sprzętu zgodnie z potrzebami.
 3. Kliknij Zakończ.
 4. Nowy profil sprzętu pojawi się w oknie Select Hardware (Wybierz sprzęt). Aby utworzyć AVD z profilem sprzętu, kliknij Dalej. Możesz też kliknąć Anuluj, aby wrócić do karty Wirtualne lub menu urządzenia docelowego.

Edytuj istniejące AVD

Na karcie Virtual (Wirtualna) w Menedżerze urządzeń możesz wykonywać te operacje na AVD:

 • Aby edytować średni czas wyświetlania, kliknij Edytuj ten średni czas wyświetlania i wprowadź zmiany.
 • Aby usunąć AVD, kliknij Menu i wybierz Usuń.
 • Aby wyświetlić powiązane pliki AVD INI i IMG na dysku, kliknij Menu i wybierz Pokaż na dysku.
 • Aby wyświetlić szczegóły konfiguracji AVD, które możesz uwzględnić w raportach o błędach zespołowi Android Studio, kliknij Menu i wybierz Wyświetl szczegóły.

Edytuj istniejące profile sprzętu

Nie możesz edytować ani usuwać wstępnie załadowanych profili sprzętu, ale w oknie Wybierz sprzęt możesz wykonywać te operacje na innych profilach sprzętu:

 • Aby edytować profil sprzętowy, wybierz go i kliknij Edytuj urządzenie. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy profil sprzętu i wybrać Edytuj. Następnie wprowadź zmiany.
 • Aby usunąć profil sprzętu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Uruchamianie i zatrzymywanie emulatora oraz czyszczenie danych

Na karcie Virtual (Wirtualne) możesz wykonać te operacje na emulatorze:

 • Aby uruchomić emulator używający AVD, kliknij Uruchom .
 • Aby zatrzymać działający emulator, kliknij Menu i wybierz Zatrzymaj.
 • Aby wyczyścić dane emulatora, kliknij Menu i wybierz Wyczyść dane.

Importowanie i eksportowanie profili sprzętu

W oknie Wybierz sprzęt możesz importować i eksportować profile sprzętu w ten sposób:

 • Aby zaimportować profil sprzętu, kliknij Import Hardware Profiles (Importuj profile sprzętu) i wybierz na komputerze plik XML zawierający definicję.
 • Aby wyeksportować profil sprzętu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Eksportuj. Określ lokalizację, w której chcesz zapisać plik XML zawierający definicję.

Właściwości AVD

Konfiguracja AVD określa interakcję między komputerem programistycznym i emulatorem, a także właściwościami, które chcesz zastąpić w profilu sprzętowym. W oknie Sprawdź konfigurację możesz określić poniższe właściwości konfiguracji AVD. Właściwości z etykietą (Zaawansowane) są wyświetlane tylko wtedy, gdy klikniesz Pokaż ustawienia zaawansowane.

Właściwości konfiguracji AVD zastępują właściwości profilu sprzętu, a właściwości emulatora ustawione podczas działania emulatora zastępują obie.

Tabela 1. Właściwości konfiguracji AVD

Właściwość AVD Opis
Nazwa urządzenia AVD Wpisz nazwę AVD. Nazwa może zawierać wielkie i małe litery, cyfry, kropki, podkreślenia, nawiasy, łączniki i spacje. Nazwa pliku zawierającego konfigurację AVD pochodzi z nazwy AVD.
Identyfikator AVD (zaawansowane) Wyświetl identyfikator AVD. Identyfikator AVD pochodzi od nazwy AVD. Możesz użyć tego identyfikatora, aby odwoływać się do AVD z poziomu wiersza poleceń.
Profil sprzętu Kliknij Zmień, aby wybrać inny profil sprzętu w oknie Wybierz sprzęt.
Obraz systemu Kliknij Zmień, by wybrać inny obraz systemu z okna Obraz systemu. Aby pobrać nowe zdjęcie, musisz mieć aktywne połączenie z internetem.
Orientacja podczas uruchamiania

Wybierz opcję początkowej orientacji emulatora:

 • Orientacja pionowa: wartość wyższa niż szersza
 • Orientacja pozioma:ma orientację szerszą niż wyższą.

Opcja jest włączona tylko wtedy, gdy jest obsługiwana w profilu sprzętu. Po uruchomieniu AVD w emulatorze możesz zmienić orientację, jeśli profil sprzętowy obsługuje zarówno pionową, jak i poziomą.

Aparat (zaawansowane)

Wybierz opcję dla wszystkich włączonych kamer. Ustawienia emulowanej i wirtualnej sceny tworzą obraz generowany przez oprogramowanie, a ustawienie Kamera internetowa używa kamery internetowej Twojego komputera do robienia zdjęć.

Opcje aparatu są dostępne tylko wtedy, gdy w profilu sprzętowym jest obsługiwana kamera. Nie są dostępne na Wear OS, Androida TV i Google TV.

Sieć: szybkość (zaawansowane)

Wybierz protokół sieciowy, aby określić szybkość przesyłania danych:

 • GSM: globalny system komunikacji mobilnej
 • HSCSD: szybkie dane przełączania obwodu
 • GPRS: ogólna usługa radia pakietów
 • EDGE: ulepszone stawki za transfer danych w GSM Evolution
 • UMTS: Universal Mobile Telecommunications System
 • HSDPA: szybki dostęp do pakietów przy użyciu łącza internetowego
 • LTE: długoterminowa ewolucja
 • Pełne (domyślnie): przenieś dane tak szybko, jak pozwala na to Twój komputer.
Sieć: czas oczekiwania (zaawansowane) Wybierz protokół sieciowy, aby ustawić czas potrzebny na przeniesienie pakietu danych z jednego punktu do innego.
Emulacja wydajności: grafika

Wybierz sposób renderowania grafiki w emulatorze:

 • Sprzęt:używaj karty graficznej komputera, aby przyspieszyć renderowanie.
 • Oprogramowanie: emuluje grafikę w oprogramowaniu, co jest przydatne, jeśli masz problemy z renderowaniem karty graficznej.
 • Automatyczny: pozwól emulatorowi wybrać najlepszą opcję na podstawie Twojej karty graficznej.
Emulacja wydajności: opcja uruchamiania (zaawansowane)

  Wybierz sposób uruchamiania AVD:

 • Rozruch „na zimno”: urządzenie włącza się za każdym razem, gdy jest wyłączone.
 • Szybkie uruchamianie: urządzenie wczytuje stan urządzenia z zapisanego zrzutu.
Emulacja wydajności: procesor wielordzeniowy (zaawansowane) Wybierz liczbę rdzeni procesora na komputerze, których chcesz używać w emulatorze. Większa liczba rdzeni procesora przyspiesza działanie emulatora.
Pamięć i miejsce na dane: RAM (zaawansowane) Zastąp ilość pamięci RAM na urządzeniu ustawioną przez producenta sprzętu. Zwiększenie rozmiaru spowoduje zużycie większej ilości zasobów na komputerze, ale obsługuje szybsze działanie emulatora. Wpisz rozmiar pamięci RAM i wybierz jednostki: B (bajty), KB (kilobajty), MB (megabajty), GB (gigabajty) lub TB (TB).
Pamięć i miejsce na dane: sterta maszyn wirtualnych (zaawansowane) Zastąp rozmiar stosu maszyn wirtualnych ustawiony przez producenta sprzętu. Wpisz rozmiar stosu i wybierz jednostki: B (bajty), KB (kilobajty), MB (megabajty), GB (gigabajty) lub TB (terabajty).
Pamięć i miejsce na dane: pamięć wewnętrzna (zaawansowane) Zastąp ustawioną przez producenta sprzętu ilość niewymiennej pamięci dostępnej na urządzeniu. Wpisz rozmiar i wybierz jednostkę: B (bajty), KB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt) lub TB (TB).
Pamięć i miejsce na dane: karta SD (zaawansowane)

Określ ilość miejsca w pamięci wymiennej dostępnej do przechowywania danych na urządzeniu.

Aby użyć wirtualnej karty SD zarządzanej przez Android Studio, wybierz Zarządzana przez Studio, wpisz rozmiar i wybierz jednostki: B (bajty), KB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt) lub TB (terabajty). Zalecany rozmiar aparatu to co najmniej 100 MB.

Aby zarządzać pokojem w pliku, wybierz Plik zewnętrzny i kliknij ..., aby określić plik i lokalizację.

Więcej informacji znajdziesz w sekcjach mksdcard i katalogu danych AVD.

Ramka urządzenia: włącz Ramkę urządzenia Wybierz, aby włączyć ramkę wokół okna emulatora naśladującą wygląd prawdziwego urządzenia.
Niestandardowa definicja skóry (zaawansowane) Wybierz wygląd urządzenia, które będzie wyświetlane w emulatorze. Jeśli ustawisz rozmiar ekranu, który jest za duży dla skóry, może to spowodować, że ekran będzie przycięty i nie będzie widać całego ekranu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tworzenie motywu emulatora.
Klawiatura: włącz wprowadzanie z klawiatury (zaawansowane) Wybierz tę opcję, jeśli chcesz używać klawiatury sprzętowej do interakcji z emulatorem. Ta opcja jest wyłączona w Wear OS i na Androidzie TV.

Właściwości profilu sprzętu

W oknie Skonfiguruj profil sprzętu możesz określić poniższe właściwości profili sprzętu. Właściwości konfiguracji AVD zastępują właściwości profilu sprzętu, a właściwości emulatora ustawione w czasie, gdy działa emulator, zastępują je oba.

Wstępnie zdefiniowanych profili sprzętu w Menedżerze urządzeń nie można edytować. Możesz jednak skopiować profile i edytować kopie.

Na niektórych typach urządzeń niektóre właściwości są wyłączone. Na przykład właściwość „Okrągły” jest dostępna tylko na urządzeniach z Wear OS.

Tabela 2. Właściwości konfiguracji profilu sprzętowego

Właściwość profilu sprzętu Opis
Nazwa urządzenia Wpisz nazwę profilu sprzętu. Nazwa może zawierać wielkie i małe litery, cyfry, kropki, podkreślenia, nawiasy i spacje. Nazwa pliku zawierającego profil sprzętu pochodzi z nazwy profilu sprzętu.
Typ urządzenia

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Telefon/tablet
 • Wear OS
 • Android TV
 • urządzenie z Google TV;
 • Urządzenie z ChromeOS
 • Android Automotive
Ekran: Rozmiar ekranu Określ fizyczny rozmiar ekranu (w calach) mierzony na przekątnej. Jeśli rozmiar jest większy niż ekran komputera, zostanie zmniejszony na początku.
Ekran: rozdzielczość ekranu Wpisz szerokość i wysokość w pikselach, aby określić łączną liczbę pikseli na symulowanym ekranie.
Ekran: okrągły Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie ma okrągły ekran, np. niektóre urządzenia z Wear OS.
Pamięć: RAM Wpisz rozmiar pamięci RAM urządzenia i wybierz jednostki: B (bajty), KB (kilobajty), MB (megabajty), GB (gigabajty) lub TB (TB).
Wejście: ma przyciski sprzętowe (Wstecz/Ekran główny/Menu) Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie ma sprzętowe przyciski nawigacyjne. Odznacz je, jeśli te przyciski są zaimplementowane tylko w oprogramowaniu. Jeśli wybierzesz tę opcję, przyciski nie będą widoczne na ekranie. W obu przypadkach możesz użyć panelu bocznego emulatora, aby symulować naciśnięcie przycisków.
Wejście: ma klawiaturę sprzętową Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie ma klawiaturę sprzętową. Jeśli tak nie jest, odznacz je. Jeśli wybierzesz tę opcję, klawiatura nie pojawi się na ekranie. W obu przypadkach możesz użyć klawiatury komputera, aby przesłać naciśnięcia klawiszy do emulatora.
Wejście: Styl nawigacji

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Brak: brak elementów sterujących sprzętowym. Nawigacja odbywa się przez oprogramowanie.
 • Pad kierunkowy: obsługa pada kierunkowego.
 • Kulka
 • Koło

Te opcje dotyczą elementów sterujących na urządzeniu. Zdarzenia wysyłane do urządzenia przez zewnętrzny kontroler są jednak takie same.

Obsługiwane stany urządzeń

Wybierz jedną lub obie opcje:

 • Orientacja pionowa: wartość wyższa niż szersza
 • Orientacja pozioma:ma orientację szerszą niż wyższą.

Musisz wybrać co najmniej 1 opcję. Jeśli wybierzesz obie opcje, możesz przełączać się między orientacjami w emulatorze.

kamery,

Aby włączyć aparat, wybierz jedną lub obie:

 • Aparat tylny: obiektyw skierowany w stronę przeciwną od użytkownika
 • Przedni aparat: obiektyw skierowany w stronę użytkownika.

Jeśli aparat jest włączony, w zależności od opcji wybranych w konfiguracji AVD możesz użyć kamery internetowej komputera lub zdjęcia dostarczonego przez emulator.

Czujniki: akcelerometr Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie jest wyposażone w urządzenia, które pomagają określić swoją orientację.
Czujniki: żyroskop Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie jest wyposażone w sprzęt, który wykrywa obrót lub skręcenie. W połączeniu z akcelerometrem żyroskop umożliwia płynniejsze wykrywanie orientacji i obsługuje 6-osiowy system orientacji.
Czujniki: GPS Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie jest wyposażone w sprzęt obsługujący system nawigacji satelitarnej GPS.
Czujniki: Czujnik zbliżeniowy Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie jest wyposażone w sprzęt, który wykrywa, że znajduje się blisko twarzy użytkownika podczas rozmowy telefonicznej, i wyłącza wprowadzanie danych z ekranu.
Domyślna skórka Wybierz wygląd urządzenia, które będzie wyświetlane w emulatorze. Jeśli rozmiar ekranu będzie zbyt duży w stosunku do rozdzielczości, ekran może być przycięty i nie będzie widać go w całości. Więcej informacji znajdziesz w sekcji poniżej o tworzeniu karnacji emulatora.

Utwórz skórkę emulatora

Motyw emulatora Androida to zbiór plików definiujących elementy wizualne i sterujące wyświetlacza emulatora. Jeśli definicje skóry dostępne w ustawieniach AVD nie spełniają Twoich wymagań, możesz utworzyć własną definicję skóry, a następnie zastosować ją w AVD.

Każda skórka emulatora zawiera:

 • Plik hardware.ini
 • Pliki układu dla obsługiwanych orientacji i konfiguracji fizycznych
 • Pliki graficzne służące do wyświetlania elementów, takich jak tło, klawisze i przyciski

Aby utworzyć karnację niestandardową i jej użyć:

 1. Utwórz katalog, w którym możesz zapisać pliki konfiguracji karnacji.
 2. Określ wygląd motywu w pliku tekstowym o nazwie layout. Definiuje on wiele cech skóry, np. rozmiar i zasoby graficzne dla konkretnych przycisków. Na przykład:

  parts {
    device {
      display {
        width  320
        height 480
        x    0
        y    0
      }
    }
  
    portrait {
      background {
        image background_port.png
      }
  
      buttons {
        power {
          image button_vertical.png
          x 1229
          y 616
        }
      }
    }
    ...
  }
  

 3. Dodaj pliki bitmapy obrazów urządzeń do tego samego katalogu.
 4. W pliku INI określ dodatkowe konfiguracje urządzeń dla określonych ustawień sprzętowych, na przykład hw.keyboard i hw.lcd.density.
 5. Zarchiwizuj pliki w folderze karnacji i wybierz plik archiwum jako karnację niestandardową.

Bardziej szczegółowe informacje o tworzeniu skórek emulatorów znajdziesz w specyfikacji plików skórek emulatora Androida w kodzie źródłowym narzędzi.