Poznaj Android Studio

Android Studio to oficjalne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) przeznaczone do tworzenia aplikacji na Androida. Dzięki zaawansowanemu edytorowi kodu i narzędziom dla programistów IntelliJ IDEA Android Studio oferuje jeszcze więcej funkcji, które zwiększają produktywność podczas tworzenia aplikacji na Androida, takie jak:

 • Elastyczny system kompilacji oparty na Gradle
 • Szybki emulator oferujący wiele funkcji
 • Ujednolicone środowisko, w którym można tworzyć aplikacje na wszystkie urządzenia z Androidem
 • Edycja na żywo pozwala aktualizować kompozycje w emulatorach i urządzeniach fizycznych w czasie rzeczywistym
 • Szablony kodu i integracja z GitHubem ułatwiają tworzenie typowych funkcji aplikacji i importowanie przykładowego kodu
 • Rozbudowane narzędzia i platformy do testowania
 • Narzędzia do wykrywania błędów w celu wykrywania wydajności, łatwości obsługi, zgodności wersji i innych problemów
 • Obsługa C++ i NDK
 • Wbudowana obsługa Google Cloud Platform, która ułatwia integrację Google Cloud Messaging z App Engine.

Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje o podstawowych funkcjach Android Studio. Podsumowanie ostatnich zmian znajdziesz w informacjach o wersji Android Studio.

Struktura projektu

Rysunek 1. w widoku projektu Androida.

Każdy projekt w Android Studio zawiera co najmniej 1 moduł z plikami kodu źródłowego i plikami zasobów. Dostępne typy modułów obejmują:

 • Moduły aplikacji na Androida
 • Moduły biblioteki
 • Moduły Google App Engine

Android Studio domyślnie wyświetla pliki projektu w widoku projektu w Androidzie, jak widać na ilustracji 1. Ten widok jest podzielony na moduły, aby zapewnić szybki dostęp do najważniejszych plików źródłowych projektu. Wszystkie pliki kompilacji są widoczne w najwyższym poziomie w sekcji Skrypty Gradle.

Każdy moduł aplikacji zawiera te foldery:

 • manifests: zawiera plik AndroidManifest.xml.
 • java: zawiera pliki z kodem źródłowym Kotlin i Java, w tym kod testowy dla JUnit;
 • res: zawiera wszystkie zasoby niebędące kodem, takie jak ciągi interfejsu użytkownika i obrazy bitmapowe.

Struktura projektu Androida na dysku różni się od tej spłaszczonej reprezentacji. Aby zobaczyć rzeczywistą strukturę pliku projektu, z menu Projekt wybierz Projekt, a nie Android.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie projektów.

System kompilacji Gradle

Android Studio wykorzystuje Gradle jako podstawę systemu kompilacji. Więcej możliwości dla Androida zapewnia wtyczka Androida do obsługi Gradle. Ten system kompilacji działa jako zintegrowane narzędzie z menu Android Studio i działa niezależnie od wiersza poleceń. Za pomocą funkcji systemu kompilacji możesz:

 • Dostosowywanie, konfigurowanie i rozszerzanie procesu kompilacji.
 • Utwórz wiele pakietów APK dla swojej aplikacji z różnymi funkcjami, używając tego samego projektu i modułów.
 • Ponowne wykorzystywanie kodu i zasobów w zbiorach źródłowych.

Dzięki elastyczności Gradle możesz to wszystko osiągnąć bez konieczności modyfikowania podstawowych plików źródłowych aplikacji.

Pliki kompilacji Android Studio mają nazwę build.gradle.kts, jeśli używasz Kotlin (zalecane), lub build.gradle, jeśli używasz Groovy. Są to zwykłe pliki tekstowe, które korzystają ze składni Kotlin lub Groovy do konfigurowania kompilacji z elementami dostarczonymi przez wtyczkę Androida do obsługi Gradle. Każdy projekt ma 1 plik kompilacji najwyższego poziomu dla całego projektu oraz osobne pliki kompilacji na poziomie modułu dla każdego modułu. Gdy importujesz istniejący projekt, Android Studio automatycznie generuje niezbędne pliki kompilacji.

Więcej informacji o systemie kompilacji i sposobie jej konfigurowania znajdziesz w artykule o konfigurowaniu kompilacji.

Warianty kompilacji

System kompilacji ułatwia tworzenie różnych wersji tej samej aplikacji na podstawie jednego projektu. Jest to przydatne, gdy masz zarówno wersję bezpłatną, jak i płatną lub chcesz rozpowszechniać w Google Play wiele plików APK przeznaczonych na różne konfiguracje urządzeń.

Więcej informacji o konfigurowaniu wariantów kompilacji znajdziesz w artykule o konfigurowaniu wariantów kompilacji.

obsługa wielu plików APK,

Obsługa wielu plików APK pozwala efektywnie tworzyć wiele plików APK zależnie od gęstości ekranu lub interfejsu ABI. Możesz na przykład utworzyć osobne pliki APK aplikacji dla gęstości ekranu hdpi i mdpi, jednocześnie uwzględniając ich jako jeden wariant i zezwalając im na współużytkowanie ustawień testowych pakietów APK, javac, dx i ProGuard.

Więcej informacji o obsłudze wielu plików APK znajdziesz w artykule Tworzenie wielu plików APK.

Zmniejszanie zasobów

Zmniejszanie zasobów w Android Studio powoduje automatyczne usunięcie nieużywanych zasobów z zależności aplikacji i biblioteki w pakiecie. Jeśli na przykład Twoja aplikacja używa Usług Google Play do uzyskiwania dostępu do funkcji Dysku Google, a obecnie nie korzystasz z Logowania przez Google, zmniejszanie zasobów może spowodować usunięcie różnych możliwych do rysowania zasobów przycisków SignInButton.

Uwaga: zmniejszanie zasobów działa w połączeniu z narzędziami do skracania kodu, takimi jak ProGuard.

Więcej informacji o zmniejszaniu kodu i zasobów znajdziesz w artykule o zmniejszaniu, zaciemnianiu i optymalizowaniu aplikacji.

Zarządzaj zależnościami

Zależności projektu są określane przez nazwę w skrypcie kompilacji na poziomie modułu. Gradle znajduje zależności i udostępnia je w kompilacji. W pliku build.gradle.kts możesz zadeklarować zależności modułu, zdalne zależności binarne i lokalne zależności binarne.

Android Studio konfiguruje projekty w taki sposób, aby domyślnie korzystały z Centralnego repozytorium Maven. Ta konfiguracja jest zawarta w pliku kompilacji najwyższego poziomu projektu.

Więcej informacji o konfigurowaniu zależności znajdziesz w artykule Dodawanie zależności kompilacji.

Narzędzia do debugowania i profilowania

Android Studio pomaga w debugowaniu i poprawianiu wydajności kodu, m.in. z wbudowanymi narzędziami do debugowania i analizowania wydajności.

Debugowanie wbudowane

Debugowanie wbudowane umożliwia ulepszenie instrukcji kodu w widoku debugera o wbudowanej weryfikacji odwołań, wyrażeń i wartości zmiennych.

Wbudowane informacje debugowania obejmują:

 • Wartości zmiennych wbudowanych
 • Obiekty, które odwołują się do wybranego obiektu
 • Zwracane wartości metod
 • Lambda i wyrażenia operatora
 • Wartości etykietki

Aby włączyć debugowanie wbudowane, w oknie Debugowanie kliknij Ustawienia i wybierz Pokaż w edytorze wartości zmiennych.

Programy do profilowania wydajności

Android Studio udostępnia programy do profilowania wydajności, dzięki którym możesz łatwo śledzić wykorzystanie pamięci i CPU przez aplikację, znajdować zwolnione obiekty, lokalizować wycieki pamięci, optymalizować wydajność grafiki i analizować żądania sieciowe.

Aby korzystać z profili wydajności, gdy aplikacja działa na urządzeniu lub w emulatorze, otwórz narzędzie do profilowania Androida, wybierając Widok > Okna narzędzi > Narzędzie do profilowania.

Więcej informacji o profilach wydajności znajdziesz w artykule Profilowanie wydajności aplikacji.

Zrzut sterty

Profilując wykorzystanie pamięci w Android Studio, możesz jednocześnie rozpocząć procedurę czyszczenia pamięci i zrzucić stertę Javy do zrzutu stosu w pliku binarnym HPROF specyficznym dla Androida. Przeglądarka HPROF wyświetla klasy, ich instancje i drzewo referencyjne, aby ułatwić śledzenie wykorzystania pamięci i wykrywanie wycieków pamięci.

Więcej informacji o pracy ze zrzutami sterty znajdziesz w artykule o rejestrowaniu zrzutu stosu.

Program do profilowania pamięci

Narzędzie do profilowania pamięci pozwala śledzić przydział pamięci i obserwować, gdzie są przydzielane obiekty podczas wykonywania określonych działań. Przydziały te pomagają zoptymalizować wydajność aplikacji i wykorzystanie pamięci przez dostosowanie wywołań metod powiązanych z tymi działaniami.

Więcej informacji o śledzeniu i analizowaniu przydziałów znajdziesz w artykule Wyświetlanie przydziałów pamięci.

Dostęp do pliku danych

Narzędzia z pakietu Android SDK, takie jak Systrace i Logcat, generują dane o wydajności i debugowaniu na potrzeby szczegółowej analizy aplikacji.

Aby wyświetlić dostępne wygenerowane pliki danych:

 1. Otwórz okno narzędzia Przechwytywanie.
 2. Na liście wygenerowanych plików kliknij dwukrotnie plik, aby wyświetlić dane.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pliki HPROF, aby przekonwertować je na format standardowy.
 4. Sprawdź format pliku wykorzystania pamięci RAM.

Inspekcje kodu

Po każdym kompilowaniu programu Android Studio automatycznie uruchamia skonfigurowane testy lint i inne inspekcje IDE, aby ułatwić Ci identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z jakością strukturalną kodu.

Narzędzie Lint sprawdza pliki źródłowe projektu Androida pod kątem potencjalnych błędów i poprawia optymalizację pod kątem poprawności, bezpieczeństwa, wydajności, łatwości obsługi, ułatwień dostępu i internacjonalizacji.

Rysunek 2. Wyniki inspekcji lintowań w Android Studio.

Android Studio nie tylko sprawdza linty, ale też sprawdza kod IntelliJ i weryfikuje adnotacje, aby usprawnić kodowanie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o ulepszaniu kodu za pomocą sprawdzania lintków.

Adnotacje w Android Studio

Android Studio obsługuje adnotacje o zmiennych, parametrach i zwracanych wartościach, co pomaga wychwytywać błędy, takie jak wyjątki wskaźnika null i konflikty typów zasobów.

Android SDK Manager tworzy pakiet z biblioteką adnotacji Jetpack w Repozytorium pomocy Androida, aby można było z niego korzystać w Android Studio. Android Studio weryfikuje skonfigurowane adnotacje podczas inspekcji kodu.

Więcej informacji o adnotacjach na Androida znajdziesz w artykule Ulepszanie inspekcji kodu za pomocą adnotacji.

Komunikaty logu

Po skompilowaniu i uruchomieniu aplikacji przy użyciu Android Studio możesz wyświetlić dane wyjściowe adb i komunikaty z dziennika urządzenia w oknie Logcat.

Zaloguj się na konto dewelopera

Zaloguj się na swoje konto dewelopera w Android Studio, aby uzyskać dostęp do dodatkowych narzędzi, które wymagają uwierzytelniania, takich jak Firebase i Android Vitals w statystykach jakości aplikacji oraz Gemini w Android Studio. Logując się, przyznajesz tym narzędziom uprawnienia do wyświetlania Twoich danych w usługach Google i zarządzania nimi.

Aby zalogować się na konto dewelopera w Android Studio, kliknij ikonę profilu na końcu paska narzędzi. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przyznać IDE tylko uprawnienia wymagane dla każdej funkcji, którą chcesz włączyć. Jeśli jesteś już zalogowanym użytkownikiem, zarządzaj uprawnieniami w sekcji Plik (Android Studio w systemie macOS) > Ustawienia > Narzędzia > Konta Google.