Kiểm tra lưu lượng truy cập mạng bằng Công cụ kiểm tra mạng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Công cụ kiểm tra mạng hiển thị hoạt động mạng theo thời gian thực trên một tiến trình, cho biết dữ liệu đã gửi và nhận. Điều này cho phép bạn kiểm tra cách thức và thời điểm ứng dụng chuyển dữ liệu và tối ưu hoá mã cơ bản một cách phù hợp.

Để mở Công cụ kiểm tra mạng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Từ thanh điều hướng trong Android Studio, chọn Xem > Công cụ Windows > Kiểm tra ứng dụng. Sau khi cửa sổ kiểm tra ứng dụng tự động kết nối với một quy trình ứng dụng, hãy chọn Network Inspector (Công cụ kiểm tra mạng) từ các thẻ. Nếu cửa sổ kiểm tra ứng dụng không tự động kết nối quy trình ứng dụng, bạn có thể phải chọn quy trình ứng dụng theo cách thủ công.
  2. Chọn thiết bị và quy trình của ứng dụng mà bạn muốn kiểm tra trong cửa sổ App Inspection (Kiểm tra ứng dụng).

Tổng quan về Công cụ kiểm tra mạng

Ở đầu cửa sổ, bạn có thể thấy tiến trình của sự kiện. Trên tiến trình, bạn có thể 1 nhấp và kéo để chọn một phần tiến trình cần kiểm tra lưu lượng truy cập.

Hình 1. Cửa sổ Network Inspector (Công cụ kiểm tra mạng)

Trong ngăn 2 bên dưới tiến trình, hãy chọn một trong các thẻ sau để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động mạng trong phần đã chọn của tiến trình:

  • Connection View (Khung hiển thị kết nối): Liệt kê các tệp được gửi hoặc nhận trong phần đã chọn của tiến trình trên tất cả các chuỗi CPU của ứng dụng. Đối với mỗi yêu cầu, bạn có thể kiểm tra kích thước, loại, trạng thái và thời lượng truyền. Bạn có thể sắp xếp danh sách này bằng cách nhấp vào bất kỳ tiêu đề cột nào. Bạn cũng sẽ thấy thông tin phân tích chi tiết về phần được chọn trong tiến trình, cho biết thời điểm gửi hoặc nhận từng tệp.
  • Thread View (Chế độ xem chuỗi): Hiển thị hoạt động mạng của từng chuỗi CPU trong ứng dụng của bạn. Như minh họa trong hình 2, chế độ xem này cho phép bạn kiểm tra xem chuỗi ứng dụng nào của ứng dụng chịu trách nhiệm về từng yêu cầu mạng.

    Hình 2. Kiểm tra các yêu cầu mạng theo chuỗi ứng dụng trong Thread View (Khung hiển thị chuỗi)

Từ Connection View (Khung hiển thị kết nối) hoặc Thread View (Khung hiển thị chuỗi), hãy nhấp vào tên yêu cầu để kiểm tra 3 thông tin chi tiết về dữ liệu đã gửi hoặc nhận được. Nhấp vào các thẻ để xem tiêu đề và nội dung phản hồi, tiêu đề và nội dung yêu cầu hoặc ngăn xếp lệnh gọi.

Trên thẻ Response (Phản hồi) và Request (Yêu cầu), hãy nhấp vào đường liên kết Xem phân tích cú pháp để hiển thị văn bản đã định dạng và nhấp vào đường liên kết Xem nguồn để hiển thị văn bản thô.

Hình 3. Chuyển đổi giữa văn bản thô (bên trái) và văn bản được định dạng (bên phải) bằng cách nhấp vào đường liên kết tương ứng

URL url = new URL(MY_URL_EN);
HttpURLConnection urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
...
// Sets acceptable encodings in the request header.
urlConnection.setRequestProperty("Accept-Encoding", "identity");

Khắc phục sự cố kết nối mạng

Nếu Công cụ kiểm tra mạng phát hiện các giá trị lưu lượng truy cập nhưng không thể xác định bất kỳ yêu cầu mạng nào được hỗ trợ, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

**Network Inspector Data Unavailable:** There is no information for the
network traffic you've selected.

Hiện tại, Công cụ kiểm tra mạng chỉ hỗ trợ các thư viện HttpURLConnectionOkHttp cho kết nối mạng. Nếu ứng dụng của bạn dùng thư viện kết nối mạng khác, có thể bạn sẽ không xem được hoạt động mạng của mình trong Công cụ kiểm tra mạng. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này nhưng ứng dụng của bạn dùng HttpURLConnection hoặc OkHttp, vui lòng báo cáo lỗi hoặc tìm kiếm công cụ theo dõi lỗi để đưa ý kiến phản hồi vào báo cáo hiện có liên quan đến vấn đề của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các tài nguyên này để yêu cầu hỗ trợ cho các thư viện khác.