Save the date! Android Dev Summit is coming to Sunnyvale, CA on Oct 23-24, 2019.

Thông báo

Thông báo là một thông điệp bạn có thể hiển thị với người dùng bên ngoài UI bình thường của ứng dụng của bạn. Khi bạn yêu cầu hệ thống phát hành một thông báo, trước tiên nó xuất hiện như một biểu tượng trong khu vực thông báo. Để xem chi tiết thông báo, người dùng mở ngăn kéo thông báo. Cả khu vực thông báo và ngăn kéo thông báo đều là các khu vực do hệ thống kiểm soát mà người dùng có thể xem vào bất cứ lúc nào.

Hình 1. Thông báo trong khu vực thông báo.

Hình 2. Thông báo trong ngăn kéo thông báo.

Lưu ý: Ngoại trừ phần được lưu ý, hướng dẫn này nhắc đến lớp NotificationCompat.Builder trong phiên bản 4 của Thư viện Hỗ trợ. Lớp Notification.Builder đã được thêm vào trong Android 3.0 (API mức 11).

Cân nhắc Thiết kế

Là một phần quan trọng của giao diện người dùng Android, thông báo có các hướng dẫn thiết kế của riêng mình. Những thay đổi thiết kế cơ bản được giới thiệu trong Android 5.0 (API mức 21) đặc biệt quan trọng và bạn nên xem phần đào tạo về Thiết kế Material để biết thêm thông tin. Để tìm hiểu cách thiết kế thông báo và tương tác của chúng, hãy đọc hướng dẫn thiết kế Thông báo.

Tạo một Thông báo

Bạn quy định thông tin UI và các hành động cho một thông báo trong một đối tượng NotificationCompat.Builder. Để tạo chính thông báo, bạn gọi NotificationCompat.Builder.build(), nó sẽ trả về một đối tượng Notification chứa những đặc tả của bạn. Để phát hành thông báo, bạn chuyển đối tượng Notification tới hệ thống bằng cách gọi NotificationManager.notify().

Nội dung thông báo được yêu cầu

Một đối tượng Notification phải chứa những điều sau:

Nội dung và cài đặt thông báo tùy chọn

Tất cả cài đặt và nội dung thông báo khác đều mang tính tùy chọn. Để tìm hiểu thêm về chúng, hãy xem tài liệu tham khảo cho NotificationCompat.Builder.

Hành động thông báo

Mặc dù chúng mang tính tùy chọn, bạn nên thêm ít nhất một hành động vào thông báo của mình. Một hành động cho phép người dùng đi trực tiếp từ thông báo tới một Activity trong ứng dụng của bạn, nơi mà họ có thể xem thêm một hoặc nhiều sự kiện hoặc làm việc thêm.

Một thông báo có thể cung cấp nhiều hành động. Bạn nên luôn định nghĩa hành động mà được kích khởi khi người dùng nhấp vào thông báo; thường thì hành động này mở ra một Activity trong ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể thêm các nút vào thông báo để thực hiện những hành động bổ sung chẳng hạn như báo lại báo thức hay hồi đáp ngay lập tức một tin nhắn văn bản; tính năng này sẵn có từ phiên bản Android 4.1. Nếu sử dụng các nút hành động bổ sung, bạn cũng phải cung cấp tính năng của chúng trong một Activity trong ứng dụng của bạn; xem phần Xử lý tính tương thích để biết thêm chi tiết.

Bên trong một Notification, bản thân hành động được định nghĩa bởi một PendingIntent chứa một Intent có chức năng bắt đầu một Activity trong ứng dụng của bạn. Để liên kết PendingIntent với một cử chỉ, hãy gọi phương pháp NotificationCompat.Builder phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu Activity khi người dùng nhấp vào văn bản thông báo trong ngăn kéo thông báo, bạn hãy thêm PendingIntent bằng cách gọi setContentIntent().

Bắt đầu một Activity khi người dùng nhấp vào thông báo là kịch bản hành động phổ biến nhất. Bạn cũng có thể bắt đầu một Activity khi người dùng bỏ một thông báo. Trong phiên bản Android 4.1 và sau đó, bạn có thể bắt đầu một Activity từ một nút hành động. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc hướng dẫn tham khảo cho NotificationCompat.Builder.

Mức ưu tiên của thông báo

Nếu muốn, bạn có thể đặt mức ưu tiên của một thông báo. Mức ưu tiên đóng vai trò như một gợi ý cho UI của thiết bị về cách thông báo sẽ được hiển thị. Để đặt mức ưu tiên của một thông báo, hãy gọi NotificationCompat.Builder.setPriority() và chuyển trong một trong các hằng số mức ưu tiên NotificationCompat. Có năm mức ưu tiên, dao động từ PRIORITY_MIN (-2) đến PRIORITY_MAX (2); nếu không được đặt, mức ưu tiên mặc định thành PRIORITY_DEFAULT (0).

Để biết thông tin về việc đặt một mức ưu tiên phù hợp, hãy xem phần "Đặt và quản lý mức ưu tiên của thông báo cho đúng" trong hướng dẫn Thiết kế Thông báo .

Tạo một thông báo đơn giản

Đoạn mã HTML sau minh họa một thông báo đơn giản, trong đó quy định một hoạt động sẽ mở khi người dùng nhấp vào thông báo. Để ý rằng đoạn mã này sẽ tạo một đối tượng TaskStackBuilder và sử dụng nó để tạo PendingIntent cho hành động. Kiểu mẫu này được giải thích chi tiết hơn trong phần Giữ lại Điều hướng khi Bắt đầu một Hoạt động:

NotificationCompat.Builder mBuilder =
    new NotificationCompat.Builder(this)
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
    .setContentTitle("My notification")
    .setContentText("Hello World!");
// Creates an explicit intent for an Activity in your app
Intent resultIntent = new Intent(this, ResultActivity.class);

// The stack builder object will contain an artificial back stack for the
// started Activity.
// This ensures that navigating backward from the Activity leads out of
// your application to the Home screen.
TaskStackBuilder stackBuilder = TaskStackBuilder.create(this);
// Adds the back stack for the Intent (but not the Intent itself)
stackBuilder.addParentStack(ResultActivity.class);
// Adds the Intent that starts the Activity to the top of the stack
stackBuilder.addNextIntent(resultIntent);
PendingIntent resultPendingIntent =
    stackBuilder.getPendingIntent(
      0,
      PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT
    );
mBuilder.setContentIntent(resultPendingIntent);
NotificationManager mNotificationManager =
  (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
// mId allows you to update the notification later on.
mNotificationManager.notify(mId, mBuilder.build());

Vậy là xong. Người dùng của bạn hiện đã được thông báo.

Áp dụng bố trí mở rộng cho một thông báo

Để có một thông báo xuất hiện trong một dạng xem mở rộng, trước tiên hãy tạo một đối tượng NotificationCompat.Builder với các tùy chọn dạng xem thông thường mà bạn muốn. Tiếp theo, hãy gọi Builder.setStyle() với một đối tượng bố trí mở rộng làm tham đối.

Ghi nhớ rằng các thông báo mở rộng không sẵn có trên các nền tảng trước Android 4.1. Để tìm hiểu về cách xử lý thông báo đối với nền tảng phiên bản Android 4.1 và trước đó, hãy đọc phần Xử lý tính tương thích.

Ví dụ, đoạn mã HTML sau minh họa cách thay đổi thông báo được tạo trong đoạn mã HTML trước để sử dụng bố trí mở rộng:

NotificationCompat.Builder mBuilder = new NotificationCompat.Builder(this)
  .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)
  .setContentTitle("Event tracker")
  .setContentText("Events received")
NotificationCompat.InboxStyle inboxStyle =
    new NotificationCompat.InboxStyle();
String[] events = new String[6];
// Sets a title for the Inbox in expanded layout
inboxStyle.setBigContentTitle("Event tracker details:");
...
// Moves events into the expanded layout
for (int i=0; i < events.length; i++) {

  inboxStyle.addLine(events[i]);
}
// Moves the expanded layout object into the notification object.
mBuilder.setStyle(inBoxStyle);
...
// Issue the notification here.

Xử lý tính tương thích

Không phải tất cả tính năng thông báo đều sẵn có đối với một phiên bản cụ thể, mặc dù các phương pháp đặt chúng đều nằm trong lớp thư viện hỗ trợ NotificationCompat.Builder. Ví dụ, nút hành động phụ thuộc vào thông báo mở rộng chỉ xuất hiện trên phiên bản Android 4.1 trở lên, bởi bản thân thông báo mở rộng chỉ sẵn có trên phiên bản Android 4.1 trở lên.

Để đảm bảo tính tương thích tốt nhất, hãy tạo thông báo bằng NotificationCompat và các lớp con của nó, đặc biệt là NotificationCompat.Builder. Bên cạnh đó, hãy tuân theo tiến trình sau khi bạn triển khai một thông báo:

 1. Cung cấp tất cả tính năng thông báo cho tất cả người dùng, không phụ thuộc vào phiên bản mà họ đang sử dụng. Để làm vậy, hãy xác minh rằng tất cả tính năng đều sẵn có từ một Activity trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể muốn thêm một Activity mới để làm điều này.

  Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng addAction() để cung cấp khả năng điều khiển dừng và bắt đầu phát lại phương tiện, trước tiên hãy triển khai khả năng điều khiển này trong một Activity trong ứng dụng của bạn.

 2. Đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có thể tiếp cận với tính năng trong Activity, bằng cách cho nó khởi động khi người dùng nhấp vào thông báo. Để làm điều này, hãy tạo một PendingIntent cho Activity. Gọi setContentIntent() để thêm PendingIntent vào thông báo.
 3. Bây giờ, hãy thêm các tính năng thông báo mở rộng mà bạn muốn sử dụng vào thông báo. Ghi nhớ rằng bất kỳ tính năng nào mà bạn thêm cũng phải sẵn có trong Activity mà bắt đầu khi người dùng nhấp vào thông báo.

Quản lý Thông báo

Khi cần phát hành một thông báo nhiều lần cho cùng loại sự kiện, bạn nên tránh tạo một thông báo hoàn toàn mới. Thay vào đó, bạn nên cân nhắc cập nhật một thông báo trước đó, hoặc bằng cách thay đổi một vài giá trị hoặc bằng cách thêm vào nó, hoặc cả hai.

Ví dụ, Gmail thông báo với người dùng rằng e-mail mới đã đến bằng cách tăng số đếm tin nhắn chưa đọc và bằng cách thêm một phần tóm tắt từng e-mail vào thông báo. Đây được gọi là "xếp chồng" thông báo; nó được mô tả chi tiết hơn trong phần hướng dẫn Thiết kế Thông báo.

Lưu ý: Tính năng Gmail này yêu cầu bố trí mở rộng "hộp thư đến", đó là một phần của tính năng thông báo mở rộng sẵn có bắt đầu từ Android 4.1.

Phần sau mô tả cách cập nhật thông báo và cả cách loại bỏ chúng.

Cập nhật thông báo

Để thiết lập một thông báo để nó có thể được cập nhật, hãy phát hành nó cùng một ID thông báo bằng cách gọi NotificationManager.notify(). Để cập nhật thông báo sau khi bạn đã phát hành nó, hãy cập nhật hoặc tạo một đối tượng NotificationCompat.Builder, xây dựng một đối tượng Notification từ nó, và phát hành Notification với cùng ID mà bạn đã sử dụng trước đó. Nếu thông báo trước đó vẫn hiển thị, hệ thống sẽ cập nhật nó từ nội dung của đối tượng Notification. Nếu thông báo trước đó đã bị bỏ đi, một thông báo mới sẽ được tạo thay thế.

Đoạn mã HTML sau minh họa một thông báo được cập nhật để phản ánh số sự kiện đã xảy ra. Nó xếp chồng thông báo, hiển thị một tóm tắt:

mNotificationManager =
    (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
// Sets an ID for the notification, so it can be updated
int notifyID = 1;
mNotifyBuilder = new NotificationCompat.Builder(this)
  .setContentTitle("New Message")
  .setContentText("You've received new messages.")
  .setSmallIcon(R.drawable.ic_notify_status)
numMessages = 0;
// Start of a loop that processes data and then notifies the user
...
  mNotifyBuilder.setContentText(currentText)
    .setNumber(++numMessages);
  // Because the ID remains unchanged, the existing notification is
  // updated.
  mNotificationManager.notify(
      notifyID,
      mNotifyBuilder.build());
...

Loại bỏ thông báo

Thông báo vẫn hiển thị cho tới khi xảy ra một trong những điều sau:

 • Người dùng bỏ từng thông báo một hoặc bỏ tất cả bằng cách sử dụng "Xóa Tất cả" (nếu thông báo có thể xóa được).
 • Người dùng nhấp vào thông báo và bạn đã gọi setAutoCancel() khi tạo thông báo.
 • Bạn gọi cancel() cho một ID thông báo cụ thể. Phương pháp này cũng xóa các thông báo đang diễn ra.
 • Bạn gọi cancelAll(), nó sẽ xóa tất cả thông báo mà bạn đã phát hành trước đó.

Giữ lại Điều hướng khi Bắt đầu một Hoạt động

Khi bạn bắt đầu một Activity từ một thông báo, bạn phải giữ lại trải nghiệm điều hướng kỳ vọng của người dùng. Nhấp vào Quay lại sẽ đưa người dùng quay lại thông qua tiến trình làm việc bình thường của ứng dụng về màn hình Trang chủ, và nhấp vào Gần đây sẽ hiển thị Activity như một tác vụ riêng. Để giữ lại trải nghiệm điều hướng, bạn nên bắt đầu Activity trong một tác vụ mới. Cách bạn thiết lập PendingIntent để cấp cho bạn một tác vụ mới sẽ phụ thuộc vào tính chất của Activity mà bạn đang bắt đầu. Có hai tình huống thông thường:

Hoạt động thường xuyên
Bạn đang bắt đầu một Activity là một phần của tiến trình công việc bình thường của ứng dụng. Trong tình huống này, hãy thiết lập PendingIntent để bắt đầu một tác vụ mới, và cung cấp PendingIntent với một ngăn xếp có chức năng tái tạo lại hành vi thông thường Quay lại của ứng dụng.

Thông báo từ ứng dụng Gmail thể hiện điều này. Khi bạn nhấp vào một thông báo cho một thư e-mail đơn lẻ, bạn sẽ thấy chính thư đó. Chạm vào Quay lại sẽ đưa bạn ngược lại qua Gmail về màn hình Trang chủ, giống như thể bạn đã vào Gmail từ màn hình Trang chủ chứ không phải vào từ một thông báo.

Điều này xảy ra mà không phụ thuộc vào ứng dụng bạn đang ở trong khi chạm vào thông báo. Ví dụ, nếu bạn đang vào Gmail để soạn thư, và bạn nhấp vào một thông báo cho một e-mail đơn lẻ, bạn sẽ đến e-mail đó ngay lập tức. Chạm vào Quay lại sẽ đưa bạn về hộp thư đến rồi tới màn hình Trang chủ, thay vì đưa bạn tới thư mà bạn đang soạn.

Hoạt động đặc biệt
Người dùng chỉ thấy Activity này nếu nó được bắt đầu từ một thông báo. Nghĩa là, Activity mở rộng thông báo bằng cách cung cấp thông tin mà sẽ khó hiển thị trong chính thông báo đó. Đối với tình huống này, hãy thiết lập PendingIntent để bắt đầu một tác vụ mới. Tuy nhiên, không cần tạo một ngăn xếp vì Activity được bắt đầu không phải là một phần trong tiến trình hoạt động của ứng dụng. Nhấp vào Quay lại sẽ vẫn đưa người dùng đến màn hình Trang chủ.

Thiết đặt một PendingIntent cho hoạt động thường xuyên

Để thiết lập PendingIntent để bắt đầu một mục nhập trực tiếp Activity, hãy làm theo những bước sau:

 1. Định nghĩa phân cấp Activity của ứng dụng của bạn trong bản kê khai.
  1. Thêm hỗ trợ cho phiên bản Android 4.0.3 và trước đó. Để làm điều này, hãy quy định mẹ của Activity mà bạn đang bắt đầu bằng cách thêm phần tử <meta-data> làm con của <activity>.

   Đối với phần tử này, hãy đặt android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY". Đặt android:value="<parent_activity_name>" trong đó <parent_activity_name> là giá trị của android:name đối với phần tử <activity> mẹ. Xem ví dụ trong XML sau.

  2. Cũng thêm hỗ trợ cho phiên bản Android 4.1 và sau đó. Để làm điều này, hãy thêm thuộc tính android:parentActivityName vào phần tử <activity> của Activity mà bạn đang bắt đầu.

  XML cuối cùng sẽ trông như sau:

  <activity
    android:name=".MainActivity"
    android:label="@string/app_name" >
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
  </activity>
  <activity
    android:name=".ResultActivity"
    android:parentActivityName=".MainActivity">
    <meta-data
      android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
      android:value=".MainActivity"/>
  </activity>
  
 2. Tạo một ngăn xếp dựa trên Intent mà bắt đầu Activity:
  1. Tạo Intent để bắt đầu Activity.
  2. Tạo một bộ dựng chồng bằng cách gọi TaskStackBuilder.create().
  3. Thêm ngăn xếp vào bộ dựng ngăn xếp bằng cách gọi addParentStack(). Đối với mỗi Activity trong phân cấp mà bạn đã định nghĩa trong bản kê khai, ngăn xếp chứa một đối tượng Intent mà sẽ khởi động Activity. Phương pháp này cũng thêm cờ có chức năng bắt đầu chồng trong một tác vụ mới.

   Lưu ý: Mặc dù tham đối đến addParentStack() là một tham chiếu tới Activity được bắt đầu, phương pháp gọi không thêm Intent có chức năng bắt đầu Activity. Thay vào đó, nó được xử lý ở bước tiếp theo.

  4. Thêm Intent có chức năng bắt đầu Activity từ thông báo bằng cách gọi addNextIntent(). Chuyển Intent mà bạn đã tạo ở bước đầu tiên làm tham đối tới addNextIntent().
  5. Nếu bạn cần, hãy thêm các tham đối tới các đối tượng Intent trên chồng bằng cách gọi TaskStackBuilder.editIntentAt(). Đôi khi cần phải đảm bảo rằng Activity mục tiêu sẽ hiển thị dữ liệu có ý nghĩa khi người dùng điều hướng tới nó bằng cách sử dụng Quay lại.
  6. Nhận một PendingIntent cho ngăn xếp này bằng cách gọi getPendingIntent(). Sau đó, bạn có thể sử dụng PendingIntent này làm tham đối tới setContentIntent().

Đoạn mã HTML sau minh họa tiến trình:

...
Intent resultIntent = new Intent(this, ResultActivity.class);
TaskStackBuilder stackBuilder = TaskStackBuilder.create(this);
// Adds the back stack
stackBuilder.addParentStack(ResultActivity.class);
// Adds the Intent to the top of the stack
stackBuilder.addNextIntent(resultIntent);
// Gets a PendingIntent containing the entire back stack
PendingIntent resultPendingIntent =
    stackBuilder.getPendingIntent(0, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
...
NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this);
builder.setContentIntent(resultPendingIntent);
NotificationManager mNotificationManager =
  (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
mNotificationManager.notify(id, builder.build());

Thiết đặt một PendingIntent cho hoạt động đặc biệt

Phần sau mô tả cách thiết lập một PendingIntent cho hoạt động đặc biệt.

Một Activity đặc biệt không cần ngăn xếp, vì thế bạn không phải định nghĩa phân cấp Activity của nó trong bản kê khai, và bạn không phải gọi addParentStack() để xây dựng một ngăn xếp. Thay vào đó, hãy sử dụng bản kê khai để thiết lập các tùy chọn tác vụ Activity, và tạo PendingIntent bằng cách gọi getActivity():

 1. Trong bản kê khai của mình, hãy thêm các thuộc tính sau vào phần tử <activity> cho Activity
  android:name="activityclass"
  Tên lớp được xác định đầy đủ của hoạt động.
  android:taskAffinity=""
  Kết hợp với cờ FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK mà bạn đặt trong mã, điều này đảm bảo rằng Activity này không đi đến tác vụ mặc định của ứng dụng. Bất kỳ tác vụ hiện tại nào mà có bố trí mặc định của ứng dụng đều không bị ảnh hưởng.
  android:excludeFromRecents="true"
  Loại bỏ tác vụ mới khỏi Gần đây, sao cho người dùng không thể vô tình điều hướng quay lại nó.

  Đoạn mã HTML này thể hiện phần tử:

  <activity
    android:name=".ResultActivity"
  ...
    android:launchMode="singleTask"
    android:taskAffinity=""
    android:excludeFromRecents="true">
  </activity>
  ...
  
 2. Xây dựng và phát hành thông báo:
  1. Tạo một Intent có chức năng bắt đầu Activity.
  2. Đặt Activity để bắt đầu trong một tác vụ mới, trống bằng cách gọi setFlags() với các cờ FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKFLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK.
  3. Đặt bất kỳ tùy chọn nào khác mà bạn cần cho Intent.
  4. Tạo một PendingIntent từ Intent bằng cách gọi getActivity(). Sau đó, bạn có thể sử dụng PendingIntent này làm tham đối tới setContentIntent().

  Đoạn mã HTML sau minh họa tiến trình:

  // Instantiate a Builder object.
  NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this);
  // Creates an Intent for the Activity
  Intent notifyIntent =
      new Intent(this, ResultActivity.class);
  // Sets the Activity to start in a new, empty task
  notifyIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK
              | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK);
  // Creates the PendingIntent
  PendingIntent notifyPendingIntent =
      PendingIntent.getActivity(
      this,
      0,
      notifyIntent,
      PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT
  );
  
  // Puts the PendingIntent into the notification builder
  builder.setContentIntent(notifyPendingIntent);
  // Notifications are issued by sending them to the
  // NotificationManager system service.
  NotificationManager mNotificationManager =
    (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
  // Builds an anonymous Notification object from the builder, and
  // passes it to the NotificationManager
  mNotificationManager.notify(id, builder.build());
  

Hiển thị Tiến độ trong một Thông báo

Thông báo có thể bao gồm một chỉ báo tiến độ dạng hoạt ảnh để cho người dùng thấy trạng thái của một thao tác đang diễn ra. Nếu bạn có thể ước lượng thao tác mất bao lâu và nó được được hoàn thành bao nhiêu vào bất cứ lúc nào, hãy sử dụng hình thức "xác định" của chỉ báo (thanh tiến độ). Nếu bạn không thể ước lượng thời lượng của thao tác, hãy sử dụng hình thức "không xác định" của chỉ báo (chỉ báo hoạt động).

Chỉ báo tiến độ được hiển thị bằng triển khai lớp ProgressBar của nền tảng.

Để sử dụng chỉ báo tiến độ trên các nền tảng bắt đầu từ Android 4.0, hãy gọi setProgress(). Đối với các phiên bản trước đây, bạn phải tạo bố trí thông báo tùy chỉnh của chính mình trong đó chứa một dạng xem ProgressBar.

Phần sau đây mô tả cách hiển thị tiến độ trong một thông báo bằng cách sử dụng setProgress().

Hiển thị một chỉ báo tiến độ thời lượng cố định

Để hiển thị một thanh tiến độ xác định, hãy thêm thanh vào thông báo của bạn bằng cách gọi setProgress(max, progress, false) rồi phát hành thông báo. Khi thông báo của bạn tiến hành, tăng dầnprogress, và cập nhật thông báo. Khi kết thúc thao tác, progress sẽ bằng max. Một cách thông thường để gọi setProgress() đó là đặt max thành 100 rồi tăng dần progress dưới dạng giá trị "phần trăm hoàn thành" cho thao tác.

Bạn có thể hoặc để thanh tiến độ hiển thị khi nào thì thao tác hoàn thành, hoặc loại bỏ nó. Dù trong trường hợp nào hãy nhớ cập nhật văn bản thông báo để hiển thị thao tác hoàn tất. Để loại bỏ thanh tiến độ, hãy gọi setProgress(0, 0, false). Ví dụ:

...
mNotifyManager =
    (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
mBuilder = new NotificationCompat.Builder(this);
mBuilder.setContentTitle("Picture Download")
  .setContentText("Download in progress")
  .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification);
// Start a lengthy operation in a background thread
new Thread(
  new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
      int incr;
      // Do the "lengthy" operation 20 times
      for (incr = 0; incr <= 100; incr+=5) {
          // Sets the progress indicator to a max value, the
          // current completion percentage, and "determinate"
          // state
          mBuilder.setProgress(100, incr, false);
          // Displays the progress bar for the first time.
          mNotifyManager.notify(0, mBuilder.build());
            // Sleeps the thread, simulating an operation
            // that takes time
            try {
              // Sleep for 5 seconds
              Thread.sleep(5*1000);
            } catch (InterruptedException e) {
              Log.d(TAG, "sleep failure");
            }
      }
      // When the loop is finished, updates the notification
      mBuilder.setContentText("Download complete")
      // Removes the progress bar
          .setProgress(0,0,false);
      mNotifyManager.notify(ID, mBuilder.build());
    }
  }
// Starts the thread by calling the run() method in its Runnable
).start();

Hiển thị một chỉ báo hoạt động liên tục

Để hiển thị một chỉ báo hoạt động không xác định, hãy thêm nó vào thông báo của bạn bằng setProgress(0, 0, true) (hai tham đối đầu tiên bị bỏ qua), và phát hành thông báo. Kết quả là một chỉ báo mà có cùng kiểu như một thanh tiến độ, khác ở chỗ hoạt ảnh của nó đang diễn ra.

Phát hành thông báo khi bắt đầu thao tác. Hoạt ảnh sẽ chạy tới khi bạn sửa đổi thông báo của mình. Khi thao tác hoàn thành, hãy gọi setProgress(0, 0, false) và rồi cập nhật thông báo để loại bỏ chỉ báo hoạt động. Luôn làm điều này; nếu không, hoạt ảnh sẽ chạy ngay cả khi thao tác đã hoàn thành. Đồng thời hãy nhớ thay đổi văn bản thông báo để biểu thị thao tác hoàn tất.

Để xem chỉ báo hoạt động vận hành như thế nào, hãy tham khảo đoạn mã HTML trước. Định vị các dòng sau:

// Sets the progress indicator to a max value, the current completion
// percentage, and "determinate" state
mBuilder.setProgress(100, incr, false);
// Issues the notification
mNotifyManager.notify(0, mBuilder.build());

Thay thế các dòng bạn đã tìm thấy bằng các dòng sau:

 // Sets an activity indicator for an operation of indeterminate length
mBuilder.setProgress(0, 0, true);
// Issues the notification
mNotifyManager.notify(0, mBuilder.build());

Siêu dữ liệu Thông báo

Thông báo có thể được sắp xếp theo siêu dữ liệu mà bạn gán cho bằng các phương pháp NotificationCompat.Builder sau:

 • setCategory() thông báo hệ thống cách xử lý thông báo ứng dụng của bạn khi thiết bị đang trong chế độ Ưu tiên (ví dụ, nếu thông báo của bạn biểu diễn một cuộc gọi đến, tin nhắn tức thời hoặc báo thức).
 • setPriority() khiến thông báo với trường mức ưu tiên được đặt thành PRIORITY_MAX hoặc PRIORITY_HIGH xuất hiện trong một cửa sổ nổi nhỏ nếu thông báo cũng có âm thanh hoặc rung.
 • addPerson() cho phép bạn thêm một danh sách người vào thông báo. Ứng dụng của bạn có thể sử dụng tín hiệu này cho hệ thống mà nó sẽ nhóm cùng với thông báo từ những người được quy định, hoặc xếp hạng thông báo từ những người này là quan trọng hơn.

Hình 3. Hoạt động toàn màn hình thể hiện một thông báo cảnh báo

Thông báo Cảnh báo

Với Android 5.0 (API mức 21), thông báo có thể xuất hiện trong một cửa sổ nổi nhỏ (còn gọi là thông báo cảnh báo) khi thiết bị hiện hoạt (tức là thiết bị được mở khóa và màn hình của nó đang bật). Những thông báo này có vẻ tương tự như dạng rút gọn thông báo của bạn, chỉ khác là thông báo cảnh báo cũng hiển thị các nút hành động. Người dùng có thể hành động trên đó, hoặc bỏ, một thông báo cảnh báo mà không phải rời khỏi ứng dụng hiện tại.

Các ví dụ về điều kiện có thể kích khởi thông báo cảnh báo bao gồm:

 • Hoạt động của người dùng đang trong chế độ toàn màn hình (ứng dụng sử dụng fullScreenIntent), hoặc
 • Thông báo có mức ưu tiên cao và sử dụng nhạc chuông hoặc rung

Thông báo Màn hình Khóa

Với việc phát hành Android 5.0 (API mức 21), giờ đây thông báo có thể xuất hiện trên màn hình khóa. Ứng dụng của bạn có thể sử dụng tính năng này để cung cấp các chức năng điều khiển phát lại phương tiện và các hành động thông dụng khác. Người dùng có thể chọn thông qua Cài đặt để xem có hiển thị thông báo trên màn hình khóa không, và bạn có thể chỉ định xem thông báo từ ứng dụng của mình có hiển thị trên màn hình khóa không.

Thiết đặt Khả năng Hiển thị

Ứng dụng của bạn có thể điều khiển mức chi tiết có thể nhìn thấy được trong thông báo được hiển thị trên một màn hình khóa bảo mật. Bạn gọi setVisibility() và quy định một trong những giá trị sau:

 • VISIBILITY_PUBLIC hiển thị đầy đủ nội dung của thông báo.
 • VISIBILITY_SECRET không hiển thị bất kỳ phần nào của thông báo này trên màn hình khóa.
 • VISIBILITY_PRIVATE hiển thị thông tin cơ bản, chẳng hạn như biểu tượng và tiêu đề nội dung của thông báo, nhưng ẩn nội dung đầy đủ của thông báo.

Khi VISIBILITY_PRIVATE được đặt, bạn cũng có thể cung cấp một phiên bản thay thế cho nội dung thông báo, trong đó ẩn một số chi tiết nhất định. Ví dụ, một ứng dụng SMS có thể hiển thị một thông báo hiển thị Bạn có 3 tin nhắn văn bản mới, nhưng ẩn nội dung của tin nhắn và người gửi. Để cung cấp thông báo thay thế này, trước tiên hãy tạo thông báo thay thế bằng cách sử dụng NotificationCompat.Builder. Khi bạn tạo đối tượng thông báo riêng tư, hãy đính kèm thông báo thay thế cho nó thông qua phương pháp setPublicVersion() .

Điều khiển Phát lại Phương tiện trên Màn hình Khóa

Trong Android 5.0 (API mức 21) màn hình khóa không còn hiển thị điều khiển phương tiện dựa trên RemoteControlClient, điều mà nay đã bị bỏ đi. Thay vào đó, hãy sử dụng mẫu Notification.MediaStyle với phương pháp addAction() , có chức năng chuyển hành động thành các biểu tượng có thể nhấp.

Lưu ý: Mẫu và phương pháp addAction() không nằm trong thư viện hỗ trợ, vì thế những tính năng này chỉ chạy trong phiên bản Android 5.0 trở lên .

Để hiển thị điều khiển phát lại phương tiện trên màn hình khóa trong Android 5.0, hãy đặt mức độ nhìn thấy thành VISIBILITY_PUBLIC, như mô tả bên trên. Sau đó thêm các hành động và đặt mẫu Notification.MediaStyle, như được mô tả trong đoạn mã mẫu sau:

Notification notification = new Notification.Builder(context)
  // Show controls on lock screen even when user hides sensitive content.
  .setVisibility(Notification.VISIBILITY_PUBLIC)
  .setSmallIcon(R.drawable.ic_stat_player)
  // Add media control buttons that invoke intents in your media service
  .addAction(R.drawable.ic_prev, "Previous", prevPendingIntent) // #0
  .addAction(R.drawable.ic_pause, "Pause", pausePendingIntent) // #1
  .addAction(R.drawable.ic_next, "Next", nextPendingIntent)   // #2
  // Apply the media style template
  .setStyle(new Notification.MediaStyle()
  .setShowActionsInCompactView(1 /* #1: pause button */)
  .setMediaSession(mMediaSession.getSessionToken())
  .setContentTitle("Wonderful music")
  .setContentText("My Awesome Band")
  .setLargeIcon(albumArtBitmap)
  .build();

Lưu ý: Việc rút bỏ RemoteControlClient còn có nhiều ý nghĩa khác đối với việc điều khiển phương tiện. Xem phần Điều khiển Phát lại Phương tiện để biết thêm thông tin về các API mới đối với quản lý phiên phương tiện và điều khiển phát lại này.

Bố trí Thông báo Tùy chỉnh

Khuôn khổ thông báo cho phép bạn định nghĩa một bố trí thông báo tùy chỉnh, nó định nghĩa hình thức của thông báo trong một đối tượng RemoteViews. Thông báo có bố trí tùy chỉnh tương tự như thông báo thường, nhưng chúng được dựa trên RemoteViews được định nghĩa trong một tệp bố trí XML.

Chiều cao sẵn có cho bố trí thông báo tùy chỉnh phụ thuộc vào dạng xem thông báo. Bố trí dạng xem bình thường được giới hạn ở 64 dp, và bố trí dạng xem mở rộng được giới hạn ở 256 dp.

Để định nghĩa một bố trí thông báo tùy chỉnh, hãy bắt đầu bằng việc khởi tạo đối tượng RemoteViews để bung một tệp bố trí XML. Sau đó, thay vì gọi các phương pháp như setContentTitle(), hãy gọi setContent(). Để đặt chi tiết nội dung trong thông báo tùy chỉnh, hãy sử dụng các phương pháp RemoteViews để đặt giá trị của các tập con của dạng xem:

 1. Tạo một bố trí XML cho thông báo trong một tệp riêng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên tệp nào mà bạn muốn, nhưng phải sử dụng phần mở rộng .xml
 2. Trong ứng dụng của bạn, hãy sử dụng các phương pháp RemoteViews để định nghĩa các biểu tượng và văn bản của thông báo của bạn. Đặt đối tượng RemoteViews này vào NotificationCompat.Builder của bạn bằng cách gọi setContent(). Tránh đặt một Drawable nền trên đối tượng RemoteViews của bạn, vì màu văn bản của bạn có thể không đọc được.

Lớp RemoteViews cũng bao gồm các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để dễ dạng thêm một Chronometer hoặc ProgressBar vào bố trí thông báo của bạn. Để biết thêm thông tin về việc tạo bố trí tùy chỉnh cho thông báo của mình, hãy tham khảo tài liệu tham khảo RemoteViews.

Chú ý: Khi bạn sử dụng một bố trí thông báo tùy chỉnh, hãy đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng bố trí tùy chỉnh của bạn có tác dụng với các hướng và độ phân giải thiết bị khác nhau. Trong khi lời khuyên này áp dụng cho tất cả bố trí Dạng xem, nó đặc biệt quan trọng đối với thông báo vì khoảng trống trong ngăn kéo thông báo rất hạn chế. Không được tạo bố trí tùy chỉnh của bạn quá phức tạp và đảm bảo kiểm tra nó trong các cấu hình khác nhau.

Sử dụng các tài nguyên kiểu cho văn bản thông báo tùy chỉnh

Luôn sử dụng tài nguyên kiểu cho văn bản của một thông báo tùy chỉnh. Màu nền của thông báo có thể thay đổi giữa các thiết bị và phiên bản khác nhau, và việc sử dụng tài nguyên kiểu sẽ giúp bạn khắc phục điều này. Bắt đầu từ Android 2.3, hệ thống đã định nghĩa kiểu cho văn bản bố trí thông báo chuẩn. Nếu bạn sử dụng cùng kiểu trong các ứng dụng nhắm đến phiên bản Android 2.3 hoặc cao hơn, bạn sẽ phải đảm bảo rằng văn bản của bạn nhìn thấy được trên nền hiển thị.