Kéo và chuyển tỷ lệ

Thử cách sử dụng Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách sử dụng thao tác chạm và nhập trong Compose.

Tài liệu này mô tả cách sử dụng cử chỉ chạm để kéo và điều chỉnh tỷ lệ các đối tượng trên màn hình, sử dụng onTouchEvent() để chặn các sự kiện chạm.

Kéo một đối tượng

Một thao tác phổ biến cho cử chỉ chạm là sử dụng cử chỉ này để kéo một đối tượng qua màn hình.

Trong thao tác kéo hoặc cuộn, ứng dụng phải theo dõi con trỏ ban đầu, ngay cả khi có thêm các ngón tay chạm vào màn hình. Ví dụ: hãy tưởng tượng trong khi kéo hình ảnh, người dùng đặt ngón tay thứ hai trên màn hình cảm ứng và nhấc ngón tay đầu tiên lên. Nếu chỉ theo dõi con trỏ riêng lẻ, ứng dụng của bạn sẽ coi con trỏ thứ hai làm mặc định và di chuyển hình ảnh đến vị trí đó.

Để ngăn điều này xảy ra, ứng dụng của bạn cần phân biệt giữa con trỏ gốc và mọi con trỏ tiếp theo. Để thực hiện việc này, ứng dụng sẽ theo dõi các sự kiện ACTION_POINTER_DOWNACTION_POINTER_UP như mô tả trong bài viết Xử lý cử chỉ nhiều điểm chạm. ACTION_POINTER_DOWNACTION_POINTER_UP được truyền đến lệnh gọi lại onTouchEvent() bất cứ khi nào con trỏ phụ đi xuống hoặc đi lên.

Trong trường hợp ACTION_POINTER_UP, bạn có thể trích xuất chỉ mục này và đảm bảo rằng mã nhận dạng con trỏ đang hoạt động không tham chiếu đến một con trỏ không còn chạm vào màn hình nữa. Nếu có, bạn có thể chọn một con trỏ khác để hoạt động và lưu vị trí X và Y hiện tại của con trỏ đó. Hãy sử dụng vị trí đã lưu này trong trường hợp ACTION_MOVE để tính khoảng cách di chuyển đối tượng trên màn hình. Nhờ đó, ứng dụng sẽ luôn tính toán khoảng cách cần di chuyển bằng cách sử dụng dữ liệu từ con trỏ chính xác.

Đoạn mã sau đây cho phép người dùng kéo một đối tượng trên màn hình. Phương thức này ghi lại vị trí ban đầu của con trỏ đang hoạt động, tính khoảng cách mà con trỏ di chuyển và di chuyển đối tượng đến vị trí mới. Hàm này cũng quản lý chính xác khả năng xuất hiện thêm con trỏ.

Đoạn mã sử dụng phương thức getActionMasked(). Hãy luôn sử dụng phương thức này để truy xuất hành động của MotionEvent.

Kotlin

// The "active pointer" is the one moving the object.
private var mActivePointerId = INVALID_POINTER_ID

override fun onTouchEvent(ev: MotionEvent): Boolean {
  // Let the ScaleGestureDetector inspect all events.
  mScaleDetector.onTouchEvent(ev)

  val action = MotionEventCompat.getActionMasked(ev)

  when (action) {
    MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
      MotionEventCompat.getActionIndex(ev).also { pointerIndex ->
        // Remember where you start for dragging.
        mLastTouchX = MotionEventCompat.getX(ev, pointerIndex)
        mLastTouchY = MotionEventCompat.getY(ev, pointerIndex)
      }

      // Save the ID of this pointer for dragging.
      mActivePointerId = MotionEventCompat.getPointerId(ev, 0)
    }

    MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
      // Find the index of the active pointer and fetch its position.
      val (x: Float, y: Float) =
          MotionEventCompat.findPointerIndex(ev, mActivePointerId).let { pointerIndex ->
            // Calculate the distance moved.
            MotionEventCompat.getX(ev, pointerIndex) to
                MotionEventCompat.getY(ev, pointerIndex)
          }

      mPosX += x - mLastTouchX
      mPosY += y - mLastTouchY

      invalidate()

      // Remember this touch position for the next move event.
      mLastTouchX = x
      mLastTouchY = y
    }
    MotionEvent.ACTION_UP, MotionEvent.ACTION_CANCEL -> {
      mActivePointerId = INVALID_POINTER_ID
    }
    MotionEvent.ACTION_POINTER_UP -> {

      MotionEventCompat.getActionIndex(ev).also { pointerIndex ->
        MotionEventCompat.getPointerId(ev, pointerIndex)
            .takeIf { it == mActivePointerId }
            ?.run {
              // This is the active pointer going up. Choose a new
              // active pointer and adjust it accordingly.
              val newPointerIndex = if (pointerIndex == 0) 1 else 0
              mLastTouchX = MotionEventCompat.getX(ev, newPointerIndex)
              mLastTouchY = MotionEventCompat.getY(ev, newPointerIndex)
              mActivePointerId = MotionEventCompat.getPointerId(ev, newPointerIndex)
            }
      }
    }
  }
  return true
}

Java

// The "active pointer" is the one moving the object.
private int mActivePointerId = INVALID_POINTER_ID;

@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent ev) {
  // Let the ScaleGestureDetector inspect all events.
  mScaleDetector.onTouchEvent(ev);

  final int action = MotionEventCompat.getActionMasked(ev);

  switch (action) {
  case MotionEvent.ACTION_DOWN: {
    final int pointerIndex = MotionEventCompat.getActionIndex(ev);
    final float x = MotionEventCompat.getX(ev, pointerIndex);
    final float y = MotionEventCompat.getY(ev, pointerIndex);

    // Remember the starting position of the pointer.
    mLastTouchX = x;
    mLastTouchY = y;
    // Save the ID of this pointer for dragging.
    mActivePointerId = MotionEventCompat.getPointerId(ev, 0);
    break;
  }

  case MotionEvent.ACTION_MOVE: {
    // Find the index of the active pointer and fetch its position.
    final int pointerIndex =
        MotionEventCompat.findPointerIndex(ev, mActivePointerId);

    final float x = MotionEventCompat.getX(ev, pointerIndex);
    final float y = MotionEventCompat.getY(ev, pointerIndex);

    // Calculate the distance moved.
    final float dx = x - mLastTouchX;
    final float dy = y - mLastTouchY;

    mPosX += dx;
    mPosY += dy;

    invalidate();

    // Remember this touch position for the next move event.
    mLastTouchX = x;
    mLastTouchY = y;

    break;
  }

  case MotionEvent.ACTION_UP: {
    mActivePointerId = INVALID_POINTER_ID;
    break;
  }

  case MotionEvent.ACTION_CANCEL: {
    mActivePointerId = INVALID_POINTER_ID;
    break;
  }

  case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP: {

    final int pointerIndex = MotionEventCompat.getActionIndex(ev);
    final int pointerId = MotionEventCompat.getPointerId(ev, pointerIndex);

    if (pointerId == mActivePointerId) {
      // This is the active pointer going up. Choose a new
      // active pointer and adjust it accordingly.
      final int newPointerIndex = pointerIndex == 0 ? 1 : 0;
      mLastTouchX = MotionEventCompat.getX(ev, newPointerIndex);
      mLastTouchY = MotionEventCompat.getY(ev, newPointerIndex);
      mActivePointerId = MotionEventCompat.getPointerId(ev, newPointerIndex);
    }
    break;
  }
  }
  return true;
}

Kéo để xoay

Phần trước trình bày ví dụ về cách kéo một đối tượng trên màn hình. Một trường hợp phổ biến khác là kéo (hình ảnh), tức là khi người dùng kéo chuyển động khiến thao tác cuộn ở cả trục X và Y. Đoạn mã trước đó trực tiếp chặn các thao tác MotionEvent để triển khai tính năng kéo. Đoạn mã trong phần này tận dụng tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn của nền tảng dành cho các cử chỉ phổ biến bằng cách ghi đè onScroll() trong GestureDetector.SimpleOnGestureListener.

Để cung cấp thêm ngữ cảnh, onScroll() được gọi khi người dùng kéo một ngón tay để xoay nội dung. onScroll() chỉ được gọi khi thả ngón tay xuống. Ngay sau khi ngón tay được nâng lên khỏi màn hình, cử chỉ sẽ kết thúc hoặc cử chỉ hất sẽ bắt đầu, nếu ngón tay đang di chuyển với tốc độ nhất định ngay trước khi nhấc ngón tay lên. Để biết thêm thông tin về thao tác cuộn và hất, hãy xem phần Tạo ảnh động cho cử chỉ cuộn.

Dưới đây là đoạn mã cho onScroll():

Kotlin

// The current viewport. This rectangle represents the visible
// chart domain and range.
private val mCurrentViewport = RectF(AXIS_X_MIN, AXIS_Y_MIN, AXIS_X_MAX, AXIS_Y_MAX)

// The current destination rectangle, in pixel coordinates, into which the
// chart data must be drawn.
private val mContentRect: Rect? = null

private val mGestureListener = object : GestureDetector.SimpleOnGestureListener() {
  ...
  override fun onScroll(
      e1: MotionEvent,
      e2: MotionEvent,
      distanceX: Float,
      distanceY: Float
  ): Boolean {
    // Scrolling uses math based on the viewport, as opposed to math using
    // pixels.

    mContentRect?.apply {
      // Pixel offset is the offset in screen pixels, while viewport offset is the
      // offset within the current viewport.
      val viewportOffsetX = distanceX * mCurrentViewport.width() / width()
      val viewportOffsetY = -distanceY * mCurrentViewport.height() / height()


      // Updates the viewport and refreshes the display.
      setViewportBottomLeft(
          mCurrentViewport.left + viewportOffsetX,
          mCurrentViewport.bottom + viewportOffsetY
      )
    }

    return true
  }
}

Java

// The current viewport. This rectangle represents the visible
// chart domain and range.
private RectF mCurrentViewport =
    new RectF(AXIS_X_MIN, AXIS_Y_MIN, AXIS_X_MAX, AXIS_Y_MAX);

// The current destination rectangle, in pixel coordinates, into which the
// chart data must be drawn.
private Rect mContentRect;

private final GestureDetector.SimpleOnGestureListener mGestureListener
      = new GestureDetector.SimpleOnGestureListener() {
...

@Override
public boolean onScroll(MotionEvent e1, MotionEvent e2,
      float distanceX, float distanceY) {
  // Scrolling uses math based on the viewport, as opposed to math using
  // pixels.

  // Pixel offset is the offset in screen pixels, while viewport offset is the
  // offset within the current viewport.
  float viewportOffsetX = distanceX * mCurrentViewport.width()
      / mContentRect.width();
  float viewportOffsetY = -distanceY * mCurrentViewport.height()
      / mContentRect.height();
  ...
  // Updates the viewport, refreshes the display.
  setViewportBottomLeft(
      mCurrentViewport.left + viewportOffsetX,
      mCurrentViewport.bottom + viewportOffsetY);
  ...
  return true;
}

Việc triển khai onScroll() sẽ cuộn khung nhìn để phản hồi cử chỉ chạm:

Kotlin

/**
 * Sets the current viewport, defined by mCurrentViewport, to the given
 * X and Y positions. The Y value represents the topmost pixel position,
 * and thus the bottom of the mCurrentViewport rectangle.
 */
private fun setViewportBottomLeft(x: Float, y: Float) {
  /*
   * Constrains within the scroll range. The scroll range is the viewport
   * extremes, such as AXIS_X_MAX, minus the viewport size. For example, if
   * the extremes are 0 and 10 and the viewport size is 2, the scroll range
   * is 0 to 8.
   */

  val curWidth: Float = mCurrentViewport.width()
  val curHeight: Float = mCurrentViewport.height()
  val newX: Float = Math.max(AXIS_X_MIN, Math.min(x, AXIS_X_MAX - curWidth))
  val newY: Float = Math.max(AXIS_Y_MIN + curHeight, Math.min(y, AXIS_Y_MAX))

  mCurrentViewport.set(newX, newY - curHeight, newX + curWidth, newY)

  // Invalidates the View to update the display.
  ViewCompat.postInvalidateOnAnimation(this)
}

Java

/**
 * Sets the current viewport (defined by mCurrentViewport) to the given
 * X and Y positions. Note that the Y value represents the topmost pixel
 * position, and thus the bottom of the mCurrentViewport rectangle.
 */
private void setViewportBottomLeft(float x, float y) {
  /*
   * Constrains within the scroll range. The scroll range is the viewport
   * extremes, such as AXIS_X_MAX, minus the viewport size. For example, if
   * the extremes are 0 and 10 and the viewport size is 2, the scroll range
   * is 0 to 8.
   */

  float curWidth = mCurrentViewport.width();
  float curHeight = mCurrentViewport.height();
  x = Math.max(AXIS_X_MIN, Math.min(x, AXIS_X_MAX - curWidth));
  y = Math.max(AXIS_Y_MIN + curHeight, Math.min(y, AXIS_Y_MAX));

  mCurrentViewport.set(x, y - curHeight, x + curWidth, y);

  // Invalidates the View to update the display.
  ViewCompat.postInvalidateOnAnimation(this);
}

Sử dụng thao tác chạm để thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ

Như đã thảo luận trong phần Phát hiện các cử chỉ phổ biến, hãy sử dụng GestureDetector để phát hiện các cử chỉ phổ biến mà Android sử dụng, chẳng hạn như cuộn, hất cũng như chạm và giữ. Để điều chỉnh tỷ lệ, Android cung cấp ScaleGestureDetector. Bạn có thể sử dụng GestureDetectorScaleGestureDetector cùng nhau khi muốn một khung hiển thị nhận ra các cử chỉ bổ sung.

Để báo cáo các sự kiện cử chỉ đã phát hiện, trình phát hiện cử chỉ sẽ sử dụng đối tượng trình nghe được truyền đến các hàm khởi tạo. ScaleGestureDetector sử dụng ScaleGestureDetector.OnScaleGestureListener. Android cung cấp ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener dưới dạng một lớp trợ giúp mà bạn có thể mở rộng nếu không cần tất cả sự kiện được báo cáo.

Ví dụ về tỷ lệ cơ bản

Đoạn mã sau minh hoạ các phần tử cơ bản liên quan đến việc điều chỉnh theo tỷ lệ.

Kotlin

private var mScaleFactor = 1f

private val scaleListener = object : ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener() {

  override fun onScale(detector: ScaleGestureDetector): Boolean {
    mScaleFactor *= detector.scaleFactor

    // Don't let the object get too small or too large.
    mScaleFactor = Math.max(0.1f, Math.min(mScaleFactor, 5.0f))

    invalidate()
    return true
  }
}

private val mScaleDetector = ScaleGestureDetector(context, scaleListener)

override fun onTouchEvent(ev: MotionEvent): Boolean {
  // Let the ScaleGestureDetector inspect all events.
  mScaleDetector.onTouchEvent(ev)
  return true
}

override fun onDraw(canvas: Canvas?) {
  super.onDraw(canvas)

  canvas?.apply {
    save()
    scale(mScaleFactor, mScaleFactor)
    // onDraw() code goes here.
    restore()
  }
}

Java

private ScaleGestureDetector mScaleDetector;
private float mScaleFactor = 1.f;

public MyCustomView(Context mContext){
  ...
  // View code goes here.
  ...
  mScaleDetector = new ScaleGestureDetector(context, new ScaleListener());
}

@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent ev) {
  // Let the ScaleGestureDetector inspect all events.
  mScaleDetector.onTouchEvent(ev);
  return true;
}

@Override
public void onDraw(Canvas canvas) {
  super.onDraw(canvas);

  canvas.save();
  canvas.scale(mScaleFactor, mScaleFactor);
  ...
  // onDraw() code goes here.
  ...
  canvas.restore();
}

private class ScaleListener
    extends ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener {
  @Override
  public boolean onScale(ScaleGestureDetector detector) {
    mScaleFactor *= detector.getScaleFactor();

    // Don't let the object get too small or too large.
    mScaleFactor = Math.max(0.1f, Math.min(mScaleFactor, 5.0f));

    invalidate();
    return true;
  }
}

Ví dụ về tỷ lệ phức tạp hơn

Sau đây là một ví dụ phức tạp hơn từ mẫu InteractiveChart minh hoạ trong bài viết Tạo ảnh động cho một cử chỉ cuộn. Mẫu InteractiveChart hỗ trợ thao tác cuộn, kéo (hình ảnh) và chia tỷ lệ bằng nhiều ngón tay, sử dụng span ScaleGestureDetector (getCurrentSpanXgetCurrentSpanY) và các tính năng "lấy nét" (getFocusXgetFocusY).

Kotlin

private val mCurrentViewport = RectF(AXIS_X_MIN, AXIS_Y_MIN, AXIS_X_MAX, AXIS_Y_MAX)
private val mContentRect: Rect? = null
...
override fun onTouchEvent(event: MotionEvent): Boolean {
  return mScaleGestureDetector.onTouchEvent(event)
      || mGestureDetector.onTouchEvent(event)
      || super.onTouchEvent(event)
}

/**
 * The scale listener, used for handling multi-finger scale gestures.
 */
private val mScaleGestureListener = object : ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener() {

  /**
   * This is the active focal point in terms of the viewport. It can be a
   * local variable, but keep it here to minimize per-frame allocations.
   */
  private val viewportFocus = PointF()
  private var lastSpanX: Float = 0f
  private var lastSpanY: Float = 0f

  // Detects new pointers are going down.
  override fun onScaleBegin(scaleGestureDetector: ScaleGestureDetector): Boolean {
    lastSpanX = scaleGestureDetector.currentSpanX
    lastSpanY = scaleGestureDetector.currentSpanY
    return true
  }

  override fun onScale(scaleGestureDetector: ScaleGestureDetector): Boolean {
    val spanX: Float = scaleGestureDetector.currentSpanX
    val spanY: Float = scaleGestureDetector.currentSpanY

    val newWidth: Float = lastSpanX / spanX * mCurrentViewport.width()
    val newHeight: Float = lastSpanY / spanY * mCurrentViewport.height()

    val focusX: Float = scaleGestureDetector.focusX
    val focusY: Float = scaleGestureDetector.focusY
    // Ensures the chart point is within the chart region.
    // See the sample for the implementation of hitTest().
    hitTest(focusX, focusY, viewportFocus)

    mContentRect?.apply {
      mCurrentViewport.set(
          viewportFocus.x - newWidth * (focusX - left) / width(),
          viewportFocus.y - newHeight * (bottom - focusY) / height(),
          0f,
          0f
      )
    }
    mCurrentViewport.right = mCurrentViewport.left + newWidth
    mCurrentViewport.bottom = mCurrentViewport.top + newHeight
    // Invalidates the View to update the display.
    ViewCompat.postInvalidateOnAnimation(this@InteractiveLineGraphView)

    lastSpanX = spanX
    lastSpanY = spanY
    return true
  }
}

Java

private RectF mCurrentViewport =
    new RectF(AXIS_X_MIN, AXIS_Y_MIN, AXIS_X_MAX, AXIS_Y_MAX);
private Rect mContentRect;
private ScaleGestureDetector mScaleGestureDetector;
...
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
  boolean retVal = mScaleGestureDetector.onTouchEvent(event);
  retVal = mGestureDetector.onTouchEvent(event) || retVal;
  return retVal || super.onTouchEvent(event);
}

/**
 * The scale listener, used for handling multi-finger scale gestures.
 */
private final ScaleGestureDetector.OnScaleGestureListener mScaleGestureListener
    = new ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener() {
  /**
   * This is the active focal point in terms of the viewport. It can be a
   * local variable, but keep it here to minimize per-frame allocations.
   */
  private PointF viewportFocus = new PointF();
  private float lastSpanX;
  private float lastSpanY;

  // Detects new pointers are going down.
  @Override
  public boolean onScaleBegin(ScaleGestureDetector scaleGestureDetector) {
    lastSpanX = ScaleGestureDetectorCompat.
        getCurrentSpanX(scaleGestureDetector);
    lastSpanY = ScaleGestureDetectorCompat.
        getCurrentSpanY(scaleGestureDetector);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onScale(ScaleGestureDetector scaleGestureDetector) {

    float spanX = ScaleGestureDetectorCompat.
        getCurrentSpanX(scaleGestureDetector);
    float spanY = ScaleGestureDetectorCompat.
        getCurrentSpanY(scaleGestureDetector);

    float newWidth = lastSpanX / spanX * mCurrentViewport.width();
    float newHeight = lastSpanY / spanY * mCurrentViewport.height();

    float focusX = scaleGestureDetector.getFocusX();
    float focusY = scaleGestureDetector.getFocusY();
    // Ensures the chart point is within the chart region.
    // See the sample for the implementation of hitTest().
    hitTest(scaleGestureDetector.getFocusX(),
        scaleGestureDetector.getFocusY(),
        viewportFocus);

    mCurrentViewport.set(
        viewportFocus.x
            - newWidth * (focusX - mContentRect.left)
            / mContentRect.width(),
        viewportFocus.y
            - newHeight * (mContentRect.bottom - focusY)
            / mContentRect.height(),
        0,
        0);
    mCurrentViewport.right = mCurrentViewport.left + newWidth;
    mCurrentViewport.bottom = mCurrentViewport.top + newHeight;
    ...
    // Invalidates the View to update the display.
    ViewCompat.postInvalidateOnAnimation(InteractiveLineGraphView.this);

    lastSpanX = spanX;
    lastSpanY = spanY;
    return true;
  }
};

Tài nguyên khác

Hãy xem các tài liệu tham khảo sau để biết thêm thông tin về sự kiện đầu vào, cảm biến và cách tạo ra các khung hiển thị tuỳ chỉnh có tính tương tác.