Tạo ô Cài đặt nhanh tuỳ chỉnh cho ứng dụng

Trình đơn Cài đặt nhanh là các ô xuất hiện trong bảng điều khiển Cài đặt nhanh, đại diện cho các thao tác mà người dùng có thể nhấn để nhanh chóng hoàn tất các thao tác định kỳ. Ứng dụng của bạn có thể cung cấp thẻ thông tin tuỳ chỉnh cho người dùng thông qua lớp TileService và sử dụng đối tượng Tile để theo dõi trạng thái của thẻ thông tin. Ví dụ: bạn có thể tạo một thẻ thông tin cho phép người dùng bật hoặc tắt VPN do ứng dụng của bạn cung cấp.

Bảng điều khiển Cài đặt nhanh, trong đó ô VPN đang bật và tắt
Hình 1. Bảng điều khiển Cài đặt nhanh với ô VPN đang bật và tắt.

Quyết định thời điểm tạo thẻ thông tin

Bạn nên tạo thẻ thông tin cho những chức năng cụ thể mà bạn muốn người dùng truy cập thường xuyên hoặc cần truy cập nhanh (hoặc cả hai). Thẻ thông tin hiệu quả nhất là những thẻ phù hợp với cả hai chất lượng này, giúp bạn truy cập nhanh vào các hành động được thực hiện thường xuyên.

Ví dụ: bạn có thể tạo một thẻ thông tin cho ứng dụng thể dục để người dùng nhanh chóng bắt đầu một buổi tập thể dục. Tuy nhiên, bạn không nên tạo thẻ thông tin cho cùng một ứng dụng, vì thẻ này cho phép người dùng xem lại toàn bộ nhật ký tập thể dục của họ.

Các trường hợp sử dụng thẻ thông tin của ứng dụng thể dục
Hình 2. Ví dụ về thẻ thông tin được đề xuất và không nên dùng cho ứng dụng thể dục.

Để giúp người dùng dễ tìm thấy thẻ thông tin hơn và dễ sử dụng hơn, bạn nên tránh một số phương pháp sau:

 • Tránh dùng thẻ thông tin để chạy ứng dụng. Thay vào đó, hãy dùng lối tắt ứng dụng hoặc trình chạy tiêu chuẩn.

 • Tránh sử dụng thẻ thông tin cho các thao tác một lần của người dùng. Hãy chuyển sang dùng lối tắt ứng dụng hoặc thông báo.

 • Tránh tạo quá nhiều thẻ thông tin. Bạn nên sử dụng tối đa 2 cho mỗi ứng dụng. Hãy sử dụng lối tắt ứng dụng.

 • Tránh sử dụng thẻ thông tin cho thấy thông tin nhưng không tương tác với người dùng. Thay vào đó, hãy chuyển sang sử dụng thông báo hoặc tiện ích.

Tạo thẻ thông tin

Để tạo một thẻ thông tin, trước tiên, bạn cần tạo một biểu tượng thẻ thông tin thích hợp, sau đó tạo và khai báo TileService trong tệp kê khai của ứng dụng.

Mẫu Cài đặt nhanh có ví dụ về cách tạo và quản lý một thẻ thông tin.

Tạo biểu tượng tuỳ chỉnh

Bạn sẽ cần cung cấp một biểu tượng tuỳ chỉnh. Biểu tượng này sẽ xuất hiện trên ô của bảng điều khiển Quick Settings (Cài đặt nhanh). (Bạn sẽ thêm biểu tượng này khi khai báo TileService, như mô tả trong phần tiếp theo.) Biểu tượng phải có màu trắng đồng nhất với nền trong suốt, có kích thước 24 x 24 dp và có dạng VectorDrawable.

Ví dụ về vectơ vẽ được
Hình 3. Ví dụ về một vectơ vẽ được.

Tạo một biểu tượng gợi ý trực quan mục đích của thẻ thông tin. Điều này giúp người dùng dễ dàng xác định xem thẻ thông tin của bạn có phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Ví dụ: bạn có thể tạo biểu tượng đồng hồ bấm giờ cho một thẻ thông tin của ứng dụng thể dục để người dùng bắt đầu phiên tập thể dục.

Tạo và khai báo dịch vụ TileService

Tạo một dịch vụ cho thẻ thông tin mở rộng lớp TileService.

Kotlin

class MyQSTileService: TileService() {

 // Called when the user adds your tile.
 override fun onTileAdded() {
  super.onTileAdded()
 }
 // Called when your app can update your tile.
 override fun onStartListening() {
  super.onStartListening()
 }

 // Called when your app can no longer update your tile.
 override fun onStopListening() {
  super.onStopListening()
 }

 // Called when the user taps on your tile in an active or inactive state.
 override fun onClick() {
  super.onClick()
 }
 // Called when the user removes your tile.
 override fun onTileRemoved() {
  super.onTileRemoved()
 }
}

Java

public class MyQSTileService extends TileService {

 // Called when the user adds your tile.
 @Override
 public void onTileAdded() {
  super.onTileAdded();
 }

 // Called when your app can update your tile.
 @Override
 public void onStartListening() {
  super.onStartListening();
 }

 // Called when your app can no longer update your tile.
 @Override
 public void onStopListening() {
  super.onStopListening();
 }

 // Called when the user taps on your tile in an active or inactive state.
 @Override
 public void onClick() {
  super.onClick();
 }

 // Called when the user removes your tile.
 @Override
 public void onTileRemoved() {
  super.onTileRemoved();
 }
}

Khai báo TileService trong tệp kê khai của ứng dụng. Thêm tên và nhãn của TileService, biểu tượng tuỳ chỉnh mà bạn đã tạo ở phần trước cùng quyền thích hợp.

 <service
   android:name=".MyQSTileService"
   android:exported="true"
   android:label="@string/my_default_tile_label" // 18-character limit.
   android:icon="@drawable/my_default_icon_label"
   android:permission="android.permission.BIND_QUICK_SETTINGS_TILE">
   <intent-filter>
     <action android:name="android.service.quicksettings.action.QS_TILE" />
   </intent-filter>
 </service>

Quản lý dịch vụ Thẻ thông tin của bạn

Sau khi tạo và khai báo TileService trong tệp kê khai ứng dụng, bạn phải quản lý trạng thái của thành phần đó.

TileService là một dịch vụ ràng buộc. TileService của bạn được liên kết khi ứng dụng của bạn yêu cầu hoặc khi hệ thống cần giao tiếp với ứng dụng đó. Vòng đời dịch vụ ràng buộc thông thường chứa bốn phương thức gọi lại sau: onCreate(), onBind(), onUnbind()onDestroy(). Các phương thức này được hệ thống gọi mỗi khi dịch vụ chuyển sang một giai đoạn vòng đời mới.

Tổng quan về vòng đời của TileService

Ngoài các lệnh gọi lại kiểm soát vòng đời dịch vụ ràng buộc, bạn phải triển khai các phương thức khác dành riêng cho vòng đời TileService. Các phương thức này có thể được gọi bên ngoài onCreate()onDestroy() vì các phương thức vòng đời Service và phương thức vòng đời TileService được gọi trong 2 luồng không đồng bộ riêng biệt.

Vòng đời TileService chứa các phương thức sau đây. Các phương thức này được hệ thống gọi mỗi khi TileService của bạn chuyển sang một giai đoạn vòng đời mới:

 • onTileAdded(): Phương thức này chỉ được gọi khi người dùng thêm thẻ thông tin lần đầu tiên, và nếu người dùng xoá rồi thêm lại thẻ thông tin của bạn. Đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện mọi hoạt động khởi chạy một lần. Tuy nhiên, thao tác này có thể không đáp ứng tất cả hoạt động khởi chạy cần thiết.

 • onStartListening()onStopListening(): Các phương thức này được gọi bất cứ khi nào ứng dụng cập nhật thẻ thông tin và được gọi thường xuyên. TileService vẫn được liên kết trong khoảng từ onStartListening() đến onStopListening(), cho phép ứng dụng sửa đổi thẻ thông tin và đẩy các bản cập nhật.

 • onTileRemoved(): Phương thức này chỉ được gọi nếu người dùng xoá thẻ thông tin của bạn.

Chọn một chế độ nghe

TileService nghe ở chế độ đang hoạt động hoặc chế độ không hoạt động. Bạn nên sử dụng chế độ đang hoạt động. Bạn cần khai báo chế độ này trong tệp kê khai ứng dụng. Nếu không, TileService là chế độ chuẩn và không cần khai báo.

Đừng giả định TileService của bạn sẽ nằm bên ngoài cặp phương thức onStartListening()onStopListening().

Sử dụng chế độ đang hoạt động cho TileService để theo dõi và giám sát trạng thái của chế độ này theo quy trình riêng. TileService ở chế độ đang hoạt động được liên kết với onTileAdded(), onTileRemoved(), các sự kiện nhấn và khi quy trình ứng dụng yêu cầu.

Bạn nên sử dụng chế độ đang hoạt động nếu TileService nhận được thông báo khi trạng thái thẻ thông tin được cập nhật theo quy trình riêng. Thẻ thông tin đang hoạt động sẽ hạn chế sự căng thẳng trên hệ thống vì chúng không phải liên kết mỗi khi bảng điều khiển Cài đặt nhanh hiển thị với người dùng.

Phương thức TileService.requestListeningState() tĩnh có thể được gọi để yêu cầu bắt đầu trạng thái nghe và nhận lệnh gọi lại đến onStartListening().

Bạn có thể khai báo chế độ đang hoạt động bằng cách thêm META_DATA_ACTIVE_TILE vào tệp kê khai của ứng dụng.

<service ...>
  <meta-data android:name="android.service.quicksettings.ACTIVE_TILE"
       android:value="true" />
  ...
</service>

Chế độ không hoạt động

Chế độ không hoạt động là chế độ tiêu chuẩn. TileService ở chế độ không hoạt động nếu được liên kết bất cứ khi nào thẻ thông tin của bạn hiển thị với người dùng. Điều này có nghĩa là TileService có thể được tạo và liên kết lại vào những thời điểm ngoài tầm kiểm soát. Chuỗi này cũng có thể không được liên kết và bị huỷ khi người dùng không xem thẻ thông tin.

Ứng dụng sẽ nhận được lệnh gọi lại đến onStartListening() sau khi người dùng mở bảng điều khiển Cài đặt nhanh. Bạn có thể cập nhật đối tượng Tile bao nhiêu lần tuỳ thích từ onStartListening() đến onStopListening().

Bạn không cần khai báo chế độ không hoạt động – chỉ cần không thêm META_DATA_ACTIVE_TILE vào tệp kê khai của ứng dụng.

Tổng quan về trạng thái thẻ thông tin

Sau khi người dùng thêm thẻ thông tin của bạn, thẻ thông tin đó luôn tồn tại ở một trong các trạng thái sau.

 • STATE_ACTIVE: Cho biết trạng thái đang bật hoặc đã bật. Người dùng có thể tương tác với thẻ thông tin của bạn khi ở trạng thái này.

  Ví dụ: đối với thẻ thông tin ứng dụng thể dục cho phép người dùng bắt đầu một phiên tập thể dục được tính giờ, STATE_ACTIVE có nghĩa là người dùng đã bắt đầu một phiên tập thể dục và bộ tính giờ đang chạy.

 • STATE_INACTIVE: Cho biết trạng thái đang tắt hoặc tạm dừng. Người dùng có thể tương tác với thẻ thông tin của bạn khi ở trạng thái này.

  Để sử dụng lại ví dụ về thẻ thông tin ứng dụng thể dục, thẻ thông tin trong STATE_INACTIVE có nghĩa là người dùng chưa bắt đầu phiên tập thể dục nhưng có thể làm vậy nếu họ muốn.

 • STATE_UNAVAILABLE: Cho biết trạng thái tạm thời không hoạt động. Người dùng không thể tương tác với thẻ thông tin của bạn khi ở trạng thái này.

  Ví dụ: một thẻ thông tin trong STATE_UNAVAILABLE có nghĩa là thẻ thông tin đó hiện không được cung cấp cho người dùng vì lý do nào đó.

Hệ thống chỉ đặt trạng thái ban đầu của đối tượng Tile. Bạn sẽ đặt trạng thái của đối tượng Tile trong suốt thời gian còn lại của vòng đời.

Hệ thống có thể phủ màu biểu tượng thẻ thông tin và nền để phản ánh trạng thái của đối tượng Tile. Các đối tượng Tile được thiết lập thành STATE_ACTIVE là các đối tượng tối nhất, với STATE_INACTIVESTATE_UNAVAILABLE ngày càng sáng hơn. Màu sắc chính xác là dành riêng cho nhà sản xuất và phiên bản.

Ô VPN được phủ màu để phản ánh trạng thái đối tượng
Hình 4. Ví dụ về thẻ thông tin được phủ màu để thể hiện trạng thái thẻ thông tin (trạng thái đang hoạt động, không hoạt động và không hoạt động tương ứng).

Cập nhật thẻ thông tin

Bạn có thể cập nhật thẻ thông tin của mình khi nhận được lệnh gọi lại đến onStartListening(). Tuỳ thuộc vào chế độ của thẻ thông tin, bạn có thể cập nhật thẻ thông tin ít nhất một lần cho đến khi nhận được lệnh gọi lại đến onStopListening().

Ở chế độ đang hoạt động, bạn có thể cập nhật thẻ thông tin chính xác một lần trước khi nhận được lệnh gọi lại đến onStopListening(). Ở chế độ không hoạt động, bạn có thể cập nhật thẻ thông tin của mình bao nhiêu lần tuỳ thích trong khoảng từ onStartListening() đến onStopListening().

Bạn có thể truy xuất đối tượng Tile bằng cách gọi getQsTile(). Để cập nhật các trường cụ thể của đối tượng Tile, hãy gọi các phương thức sau:

Bạn phải gọi updateTile() để cập nhật thẻ thông tin sau khi đặt xong các trường của đối tượng Tile thành giá trị chính xác. Điều này sẽ giúp hệ thống phân tích cú pháp dữ liệu thẻ thông tin đã cập nhật và cập nhật giao diện người dùng.

Kotlin

data class StateModel(val enabled: Boolean, val label: String, val icon: Icon)

override fun onStartListening() {
 super.onStartListening()
 val state = getStateFromService()
 qsTile.label = state.label
 qsTile.contentDescription = tile.label
 qsTile.state = if (state.enabled) Tile.STATE_ACTIVE else Tile.STATE_INACTIVE
 qsTile.icon = state.icon
 qsTile.updateTile()
}

Java

public class StateModel {
 final boolean enabled;
 final String label;
 final Icon icon;

 public StateModel(boolean e, String l, Icon i) {
  enabled = e;
  label = l;
  icon = i;
 }
}

@Override
public void onStartListening() {
 super.onStartListening();
 StateModel state = getStateFromService();
 Tile tile = getQsTile();
 tile.setLabel(state.label);
 tile.setContentDescription(state.label);
 tile.setState(state.enabled ? Tile.STATE_ACTIVE : Tile.STATE_INACTIVE);
 tile.setIcon(state.icon);
 tile.updateTile();
}

Xử lý thao tác nhấn

Người dùng có thể nhấn vào thẻ thông tin của bạn để kích hoạt một thao tác nếu thẻ này đang ở STATE_ACTIVE hoặc STATE_INACTIVE. Sau đó, hệ thống sẽ thực hiện lệnh gọi lại onClick() của ứng dụng.

Sau khi nhận được lệnh gọi lại đến onClick(), ứng dụng của bạn có thể khởi chạy hộp thoại hoặc hoạt động, kích hoạt thao tác ở chế độ nền hoặc thay đổi trạng thái của thẻ thông tin.

Kotlin

var clicks = 0
override fun onClick() {
 super.onClick()
 counter++
 qsTile.state = if (counter % 2 == 0) Tile.STATE_ACTIVE else Tile.STATE_INACTIVE
 qsTile.label = "Clicked $counter times"
 qsTile.contentDescription = qsTile.label
 qsTile.updateTile()
}

Java

int clicks = 0;

@Override
public void onClick() {
 super.onClick();
 counter++;
 Tile tile = getQsTile();
 tile.setState((counter % 2 == 0) ? Tile.STATE_ACTIVE : Tile.STATE_INACTIVE);
 tile.setLabel("Clicked " + counter + " times");
 tile.setContentDescription(tile.getLabel());
 tile.updateTile();
}

Chạy hộp thoại

showDialog() thu gọn bảng điều khiển Cài đặt nhanh và hiển thị một hộp thoại. Sử dụng hộp thoại để thêm ngữ cảnh vào thao tác nếu cần nhập thêm thông tin hoặc sự đồng ý của người dùng.

Chạy một hoạt động

startActivityAndCollapse() bắt đầu một hoạt động trong khi thu gọn bảng điều khiển. Hoạt động sẽ hữu ích nếu thông tin chi tiết hơn để hiển thị trong hộp thoại, hoặc nếu hành động của bạn có tính tương tác cao.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu người dùng tương tác đáng kể, thì ứng dụng chỉ nên khởi chạy một hoạt động khi không còn cách nào khác. Thay vào đó, hãy cân nhắc dùng hộp thoại hoặc nút bật/tắt.

Thao tác nhấn và giữ một thẻ thông tin sẽ nhắc người dùng truy cập vào màn hình Thông tin ứng dụng. Để ghi đè hành vi này và khởi chạy một hoạt động cho các lựa chọn ưu tiên về chế độ cài đặt, hãy thêm <intent-filter> vào một trong các hoạt động của bạn bằng ACTION_QS_TILE_PREFERENCES.

Kể từ API Android 28, PendingIntent phải có Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK:

if (Build.VERSION.SDK_INT >= 28) {
  intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
}

Ngoài ra, bạn có thể thêm cờ trong AndroidManifest.xml vào phần Activity cụ thể.

Đánh dấu ô của bạn là có thể bật/tắt

Bạn nên đánh dấu thẻ thông tin là có thể bật/tắt nếu thẻ này hoạt động chủ yếu dưới dạng nút chuyển hai trạng thái (đây là hành vi phổ biến nhất của thẻ thông tin). Việc này giúp cung cấp thông tin về hành vi của thẻ thông tin cho hệ điều hành và cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận tổng thể.

Đặt siêu dữ liệu TOGGLEABLE_TILE thành true để đánh dấu thẻ thông tin của bạn là có thể bật/tắt.

<service ...>
 <meta-data android:name="android.service.quicksettings.TOGGLEABLE_TILE"
  android:value="true" />
</service>

Chỉ thực hiện các thao tác an toàn trên các thiết bị đã được khoá an toàn

Ô của bạn có thể hiển thị ở đầu màn hình khoá trên các thiết bị đang khoá. Nếu thẻ thông tin chứa thông tin nhạy cảm, hãy kiểm tra giá trị của isSecure() để xác định xem thiết bị có đang ở trạng thái bảo mật hay không và TileService của bạn phải thay đổi hành vi cho phù hợp.

Nếu bạn có thể thực hiện thao tác an toàn với thẻ thông tin khi bị khoá, hãy dùng startActivity() để chạy một hoạt động ở đầu màn hình khoá.

Nếu thao tác không an toàn đối với thẻ thông tin, hãy sử dụng unlockAndRun() để nhắc người dùng mở khoá thiết bị. Nếu thành công, hệ thống sẽ thực thi đối tượng Runnable mà bạn truyền vào phương thức này.

Nhắc người dùng thêm thẻ thông tin của bạn

Để thêm thẻ thông tin của bạn theo cách thủ công, người dùng phải làm theo một số bước sau:

 1. Vuốt xuống để mở bảng điều khiển Quick Settings (Cài đặt nhanh).
 2. Nhấn vào nút chỉnh sửa.
 3. Di chuyển qua tất cả thẻ thông tin trên thiết bị của họ cho đến khi tìm được thẻ thông tin của bạn.
 4. Nhấn và giữ ô của bạn rồi kéo nó đến danh sách các ô đang hoạt động.

Người dùng cũng có thể di chuyển hoặc xoá thẻ thông tin của bạn bất cứ lúc nào.

Kể từ Android 13, bạn có thể dùng phương thức requestAddTileService() để giúp người dùng thêm thẻ thông tin của bạn vào thiết bị dễ dàng hơn. Phương thức này sẽ nhắc người dùng yêu cầu thêm nhanh thẻ thông tin của bạn ngay vào bảng điều khiển Cài đặt nhanh. Lời nhắc bao gồm tên ứng dụng, nhãn và biểu tượng được cung cấp.

Lời nhắc về API vị trí cài đặt nhanh
Hình 5. Lời nhắc về API Vị trí cài đặt nhanh.
public void requestAddTileService (
 ComponentName tileServiceComponentName,
 CharSequence tileLabel,
 Icon icon,
 Executor resultExecutor,
 Consumer<Integer> resultCallback
)

Lệnh gọi lại chứa thông tin về việc thẻ thông tin đã được thêm hay chưa, chưa được thêm, liệu thẻ thông tin đã được thêm hay chưa hoặc có xảy ra lỗi nào không.

Hãy quyết định thời điểm và tần suất nhắc người dùng. Bạn chỉ nên gọi requestAddTileService() trong ngữ cảnh – chẳng hạn như khi người dùng tương tác lần đầu với một tính năng mà thẻ thông tin của bạn hỗ trợ.

Hệ thống có thể chọn ngừng xử lý các yêu cầu đối với một ComponentName nhất định nếu trước đó người dùng đã từ chối đủ số lần. Người dùng được xác định từ Context dùng để truy xuất dịch vụ này. Dịch vụ này phải khớp với người dùng hiện tại.