Nút bật tắt

Nút bật tắt cho phép người dùng thay đổi giữa hai trạng thái của một chế độ cài đặt.

Bạn có thể thêm nút bật tắt cơ bản vào bố cục bằng đối tượng ToggleButton. Android 4.0 (API cấp 14) ra mắt một loại nút bật tắt khác có tên là công tắc (switch), giúp cung cấp chức năng điều khiển thanh trượt. Bạn có thể thêm công tắc này bằng đối tượng Switch. SwitchCompat là một phiên bản của tiện ích Switch chạy trên các thiết bị có tối thiểu là API 7.

Nếu cần tự thay đổi trạng thái của một nút, bạn có thể sử dụng phương thức CompoundButton.setChecked() hoặc CompoundButton.toggle().

Nút bật tắt

Công tắc (trong Android 4.0 trở lên)

Có các lớp chính như sau:

Phản hồi khi nhấn nút

Để phát hiện thời điểm người dùng kích hoạt nút hoặc công tắc, hãy tạo một đối tượng CompoundButton.OnCheckedChangeListener và chỉ định đối tượng đó cho nút bằng cách gọi setOnCheckedChangeListener(). Ví dụ:

Kotlin

val toggle: ToggleButton = findViewById(R.id.togglebutton)
toggle.setOnCheckedChangeListener { _, isChecked ->
  if (isChecked) {
    // The toggle is enabled
  } else {
    // The toggle is disabled
  }
}

Java

ToggleButton toggle = (ToggleButton) findViewById(R.id.togglebutton);
toggle.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
    if (isChecked) {
      // The toggle is enabled
    } else {
      // The toggle is disabled
    }
  }
});