Tạo bố cục dựa trên thẻ

Thử cách Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách sử dụng bố cục trong ứng dụng Compose.

Các ứng dụng thường cần hiển thị dữ liệu trong vùng chứa có kiểu tương tự, chẳng hạn như vùng chứa chứa thông tin về các mục trong danh sách. Hệ thống sẽ cung cấp API CardView để bạn hiển thị thông tin trong các thẻ có giao diện nhất quán trên nền tảng. Ví dụ: các thẻ có độ cao mặc định lớn hơn nhóm khung hiển thị chứa chúng, vì vậy, hệ thống sẽ vẽ bóng đổ bên dưới. Thẻ đưa ra cách chứa một nhóm khung hiển thị trong khi vẫn mang lại một kiểu nhất quán cho vùng chứa đó.

Hình ảnh cho thấy thông tin tổng quan về giao diện người dùng của ứng dụng dựa trên các thẻ
Hình 1. Giao diện người dùng của ứng dụng dựa trên thẻ.

Thêm phần phụ thuộc

Tiện ích CardView là một phần của AndroidX. Để sử dụng thành phần này trong dự án, hãy thêm phần phụ thuộc sau đây vào tệp build.gradle của mô-đun ứng dụng:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.cardview:cardview:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.cardview:cardview:1.0.0")
}

Tạo thẻ

Để sử dụng CardView, hãy thêm nó vào tệp bố cục. Hãy sử dụng thành phần hiển thị này làm nhóm thành phần hiển thị để chứa các thành phần hiển thị khác. Trong ví dụ sau, CardView chứa một ImageView và một vài TextViews để hiển thị một số thông tin cho người dùng:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:padding="16dp"
  android:background="#E0F7FA"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
      android:padding="4dp"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <ImageView
        android:id="@+id/header_image"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="200dp"
        android:src="@drawable/logo"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

      <TextView
        android:id="@+id/title"
        style="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Headline3"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:text="I'm a title"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/header_image" />

      <TextView
        android:id="@+id/subhead"
        style="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Subtitle2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:text="I'm a subhead"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/title" />

      <TextView
        android:id="@+id/body"
        style="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:text="I'm a supporting text. Very Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/subhead" />
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
  </androidx.cardview.widget.CardView>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Đoạn mã trước đó sẽ tạo ra kết quả tương tự như sau, giả sử bạn sử dụng cùng một hình ảnh biểu trưng Android:

Hình ảnh cho thấy một thẻ duy nhất
Hình 2. Ví dụ cơ bản về bố cục dựa trên CardView.

Thẻ trong ví dụ này được vẽ lên màn hình với độ cao mặc định, khiến hệ thống vẽ bóng bên dưới. Bạn có thể cung cấp độ cao tuỳ chỉnh cho thẻ có thuộc tính card_view:cardElevation. Thẻ ở độ cao cao hơn có bóng rõ ràng hơn, còn thẻ ở độ cao thấp hơn có bóng sáng hơn. CardView sử dụng độ cao thực và bóng đổ động trên Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.

Sử dụng các thuộc tính sau đây để tuỳ chỉnh giao diện của tiện ích CardView:

 • Để đặt bán kính góc trong bố cục, hãy sử dụng thuộc tính card_view:cardCornerRadius.
 • Để đặt bán kính góc trong mã, hãy sử dụng phương thức CardView.setRadius.
 • Để đặt màu nền của thẻ, hãy sử dụng thuộc tính card_view:cardBackgroundColor.