Các phương pháp hay nhất cho lối tắt

Khi thiết kế và tạo lối tắt của ứng dụng, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

Làm theo các nguyên tắc thiết kế

Để lối tắt của ứng dụng nhất quán với lối tắt dùng cho các ứng dụng hệ thống, hãy làm theo Nguyên tắc thiết kế biểu tượng lối tắt ứng dụng.

Chỉ xuất bản 4 lối tắt riêng biệt

Mặc dù API hỗ trợ kết hợp tối đa 15 lối tắt tĩnh và động cho ứng dụng, nhưng bạn chỉ nên phát hành 4 lối tắt riêng biệt để cải thiện giao diện hình ảnh trong trình chạy.

Ngoài việc hiển thị lối tắt trên trình chạy, hãy sử dụng Thư viện tích hợp lối tắt của Google để hiển thị lối tắt trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Trợ lý Google. Thư viện này hỗ trợ đẩy số lượng lối tắt động không giới hạn. Nếu đang dùng thư viện này để đẩy một số lượng lớn lối tắt, bạn nên đặt rank cho các lối tắt phải xuất hiện trong các trình chạy được hỗ trợ bằng cách gọi phương thức setRank().

Giới hạn độ dài đoạn mô tả cho lối tắt

Không gian trong trình đơn cho thấy lối tắt của ứng dụng trong trình chạy bị giới hạn. Khi có thể, hãy giới hạn độ dài của "nội dung mô tả ngắn" về lối tắt ở mức 10 ký tự và giới hạn độ dài của "nội dung mô tả dài" ở mức 25 ký tự.

Để biết thêm thông tin về nhãn cho các lối tắt tĩnh, vui lòng đọc bài viết Tuỳ chỉnh các giá trị thuộc tính. Đối với các lối tắt động và được ghim, hãy đọc tài liệu tham khảo về setLongLabel()setShortLabel().

Duy trì nhật ký dụng lối tắt và thao tác

Đối với mỗi khẩu lệnh nhanh bạn tạo, hãy cân nhắc nhiều cách mà người dùng có thể thực hiện cùng một thao tác ngay trong ứng dụng. Hãy gọi reportShortcutUsed() trong mỗi trường hợp này để trình chạy duy trì nhật ký chính xác về tần suất người dùng thực hiện các thao tác đại diện cho khẩu lệnh nhanh của bạn.

Chỉ cập nhật lối tắt khi ý nghĩa của lối tắt được giữ lại

Khi thay đổi lối tắt động và được ghim, chỉ gọi updateShortcuts() khi thay đổi thông tin của lối tắt vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Nếu không, hãy sử dụng một trong các phương thức sau, tuỳ thuộc vào loại lối tắt bạn đang tạo lại:

Ví dụ: nếu tạo lối tắt để điều hướng đến một siêu thị, bạn nên cập nhật lối tắt nếu tên của siêu thị thay đổi nhưng vị trí của siêu thị vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu người dùng bắt đầu mua sắm tại một địa điểm siêu thị khác, bạn nên tạo một lối tắt mới.

Kiểm tra lối tắt linh hoạt mỗi khi bạn chạy ứng dụng

Lối tắt động không được lưu giữ khi người dùng khôi phục dữ liệu vào một thiết bị mới. Vì lý do này, bạn nên kiểm tra số lượng đối tượng mà getDynamicShortcuts() trả về mỗi khi chạy ứng dụng và xuất bản lại lối tắt động nếu cần, như minh hoạ trên đoạn mã trong bài viết Sao lưu và khôi phục.