Chú giải công cụ

Thử cách sử dụng Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách thêm thành phần trong Compose.

Chú giải công cụ là một thông báo minh hoạ có kích thước nhỏ, xuất hiện gần một thành phần hiển thị khi người dùng nhấn và giữ hoặc di chuột qua thành phần hiển thị đó. Tính năng này rất hữu ích khi ứng dụng của bạn sử dụng một biểu tượng để biểu thị một thao tác hoặc thông tin nhằm tiết kiệm không gian trong bố cục. Trang này cho bạn biết cách thêm chú giải công cụ trên Android 8.0 (API cấp 26) trở lên.

Trong một số trường hợp (chẳng hạn như trong một số ứng dụng cải thiện hiệu suất), ứng dụng phải có phương thức minh hoạ để biểu thị ý tưởng và hành động. Bạn có thể sử dụng chú giải công cụ để cung cấp thông báo minh hoạ, như trong hình 1.

ảnh chụp màn hình cho thấy chú giải công cụ

Hình 1. Chú giải công cụ xuất hiện trong ứng dụng Android.

Một số tiện ích thông thường cho hiện cửa sổ chú giải công cụ dựa trên nội dung của các thuộc tính title hoặc content description. Kể từ Android 8.0, bạn có thể chỉ định văn bản xuất hiện trong chú giải công cụ, bất kể giá trị của các thuộc tính khác là gì.

Thiết lập văn bản trong chú giải công cụ

Bạn có thể chỉ định văn bản của chú giải công cụ trong View bằng cách gọi phương thức setTooltipText(). Bạn có thể thiết lập thuộc tính tooltipText bằng cách sử dụng thuộc tính XML hoặc API tương ứng.

Để chỉ định văn bản cho chú giải công cụ trong tệp XML của bạn, hãy thiết lập thuộc tính android:tooltipText như trong ví dụ sau:

<android.support.design.widget.FloatingActionButton
        android:id="@+id/fab"
        android:tooltipText="Send an email" />

Để chỉ định văn bản cho chú giải công cụ trong mã của bạn, hãy sử dụng phương thức setTooltipText(CharSequence), như trong ví dụ sau:

Kotlin

val fab: FloatingActionButton = findViewById(R.id.fab)
fab.tooltipText = "Send an email"

Java

FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
fab.setTooltipText("Send an email");

API cũng bao gồm một phương thức getTooltipText() mà bạn có thể sử dụng để truy xuất giá trị của thuộc tính tooltipText.

Android cho hiện giá trị của thuộc tính tooltipText khi người dùng di chuột qua hoặc nhấn và giữ thành phần hiển thị đó.