Çoklu dokunma: Kaydırma, yakınlaştırma, döndürme

Kaydırma, yakınlaştırma ve döndürme için kullanılan çok dokunma hareketlerini algılamak için transformable değiştiricisini kullanabilirsiniz. Bu değiştirici öğeleri kendi kendine dönüştürmez, yalnızca hareketleri algılar.

@Composable
private fun TransformableSample() {
  // set up all transformation states
  var scale by remember { mutableStateOf(1f) }
  var rotation by remember { mutableStateOf(0f) }
  var offset by remember { mutableStateOf(Offset.Zero) }
  val state = rememberTransformableState { zoomChange, offsetChange, rotationChange ->
    scale *= zoomChange
    rotation += rotationChange
    offset += offsetChange
  }
  Box(
    Modifier
      // apply other transformations like rotation and zoom
      // on the pizza slice emoji
      .graphicsLayer(
        scaleX = scale,
        scaleY = scale,
        rotationZ = rotation,
        translationX = offset.x,
        translationY = offset.y
      )
      // add transformable to listen to multitouch transformation events
      // after offset
      .transformable(state = state)
      .background(Color.Blue)
      .fillMaxSize()
  )
}

Çoklu dokunma hareketlerine (kaydırma, yakınlaştırma ve döndürme) yanıt veren bir kullanıcı arayüzü öğesi

Yakınlaştırma, kaydırma ve döndürmeyi diğer hareketlerle birleştirmeniz gerekiyorsa PointerInputScope.detectTransformGestures algılayıcısını kullanabilirsiniz.