Tạo kiểu cho đoạn văn bản

Trang này mô tả cách bạn có thể tạo kiểu cho văn bản cho đoạn văn của mình. Để thiết lập kiểu ở cấp đoạn văn bản, bạn có thể định cấu hình các tham số như textAlignlineHeight hoặc xác định ParagraphStyle của riêng bạn.

Đặt căn chỉnh văn bản

Tham số textAlign cho phép bạn đặt độ căn chỉnh theo chiều ngang của văn bản trong khu vực nền tảng của thành phần kết hợp Text.

Theo mặc định, Text sẽ chọn cách căn chỉnh văn bản tự nhiên tuỳ thuộc vào giá trị nội dung nó:

 • Cạnh trái của vùng chứa Text dành cho các bảng chữ cái từ trái sang phải, chẳng hạn như chữ La tinh, Cyrillic hoặc Hangul
 • Cạnh phải của vùng chứa Text dành cho các bảng chữ cái từ phải sang trái, chẳng hạn như chữ Ả Rập hoặc chữ Do Thái

@Composable
fun CenterText() {
  Text(
    "Hello World", textAlign = TextAlign.Center, modifier = Modifier.width(150.dp)
  )
}

Các từ

Nếu bạn muốn đặt căn chỉnh văn bản của thành phần kết hợp Text theo cách thủ công, hãy ưu tiên sử dụng TextAlign.StartTextAlign.End thay vì TextAlign.LeftTextAlign.Right, vì các thuộc tính này phân giải sang cạnh phải của thành phần kết hợp Text, tuỳ thuộc vào hướng văn bản của ngôn ngữ ưu tiên. Ví dụ: TextAlign.End căn chỉnh ở bên phải cho văn bản tiếng Pháp và bên trái cho văn bản tiếng Ả Rập, nhưng TextAlign.Right sẽ căn chỉnh bên phải cho dù bạn sử dụng bảng chữ cái nào.

Thêm nhiều kiểu trong một đoạn

Để thêm nhiều kiểu trong một đoạn, bạn có thể sử dụng ParagraphStyle trong AnnotatedString, trong đó có thể được chú thích bằng các kiểu chú thích tuỳ ý. Sau khi một phần văn bản được đánh dấu bằng ParagraphStyle, phần văn bản đó sẽ được tách khỏi văn bản còn lại như thể phần văn bản đó có nguồn cấp dữ liệu dòng ở đầu và cuối.

Để biết thêm thông tin về cách thêm nhiều kiểu trong một văn bản, hãy xem phần Thêm nhiều kiểu trong văn bản.

AnnotatedStringtrình tạo an toàn về kiểu để dễ dàng tạo: buildAnnotatedString. Đoạn mã sau sử dụng buildAnnotatedString để đặt ParagraphStyle:

@Composable
fun ParagraphStyle() {
  Text(
    buildAnnotatedString {
      withStyle(style = ParagraphStyle(lineHeight = 30.sp)) {
        withStyle(style = SpanStyle(color = Color.Blue)) {
          append("Hello\n")
        }
        withStyle(
          style = SpanStyle(
            fontWeight = FontWeight.Bold, color = Color.Red
          )
        ) {
          append("World\n")
        }
        append("Compose")
      }
    }
  )
}

Ba đoạn văn theo ba kiểu khác nhau: Xanh dương, đỏ và chữ đậm, và đen thuần tuý

Điều chỉnh chiều cao và khoảng đệm của dòng

includeFontPadding là một thuộc tính cũ bổ sung thêm khoảng đệm dựa trên chỉ số phông chữ ở đầu dòng đầu tiên và cuối dòng cuối cùng của văn bản. Bắt đầu từ phiên bản BOM của Compose 2024.01.01, includeFontPadding được đặt thành false theo mặc định. Điều này giúp bố cục văn bản mặc định phù hợp hơn với các công cụ thiết kế phổ biến.

Tính năng định cấu hình lineHeight không còn mới – đã có kể từ Android Q. Bạn có thể định cấu hình lineHeight cho Text bằng cách sử dụng tham số lineHeight. Tham số này sẽ phân bổ chiều cao dòng trong mỗi dòng văn bản. Sau đó, bạn có thể dùng LineHeightStyle API mới để định cấu hình thêm cách căn chỉnh văn bản này trong khoảng trống và xoá khoảng trắng.

Bạn có thể cần điều chỉnh lineHeight bằng cách sử dụng đơn vị văn bản "em" (kích thước phông chữ tương đối) thay vì "sp" (pixel theo tỷ lệ) để tăng độ chính xác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đơn vị văn bản thích hợp, hãy xem TextUnit.

Hình ảnh hiển thị lineHeight dưới dạng số đo dựa trên các dòng ngay phía trên và phía dưới.
Hình 1. Sử dụng tính năng Căn chỉnh và Cắt để điều chỉnh văn bản trong lineHeight đã đặt và cắt bớt khoảng trống nếu cần.

Text(
  text = text,
  style = LocalTextStyle.current.merge(
    TextStyle(
      lineHeight = 2.5.em,
      platformStyle = PlatformTextStyle(
        includeFontPadding = false
      ),
      lineHeightStyle = LineHeightStyle(
        alignment = LineHeightStyle.Alignment.Center,
        trim = LineHeightStyle.Trim.None
      )
    )
  )
)

Ngoài việc điều chỉnh lineHeight, giờ đây, bạn có thể căn giữa và tạo kiểu cho văn bản bằng cách sử dụng các cấu hình có API thử nghiệm LineHeightStyle: LineHeightStyle.AlignmentLineHeightStyle.Trim (includeFontPadding phải được đặt thành false để tính năng Cắt hoạt động). Tính năng Căn chỉnh và Cắt bỏ sử dụng khoảng trống đo được giữa các dòng văn bản để phân bổ phù hợp hơn cho tất cả các dòng – bao gồm cả một dòng văn bản và dòng trên cùng của khối văn bản.

LineHeightStyle.Alignment xác định cách căn chỉnh dòng trong khoảng trống được cung cấp theo chiều cao của dòng. Trong mỗi dòng, bạn có thể căn chỉnh để văn bản hiện trên cùng, dưới cùng, ở giữa hoặc theo tỷ lệ. Sau đó, LineHeightStyle.Trim sẽ cho phép bạn để lại hoặc xoá khoảng trống thừa ở đầu dòng đầu tiên và cuối dòng cuối cùng của văn bản, được tạo từ bất kỳ thao tác điều chỉnh nào dùng lineHeight và tính năng Căn chỉnh. Sau đây là các ví dụ minh hoạ văn bản nhiều dòng với các cấu hình LineHeightStyle.Trim khác nhau khi căn chỉnh ở giữa (LineHeightStyle.Alignment.Center).

Hình ảnh minh hoạ LineHeightStyle.Trim.None Hình ảnh minh hoạ LineHeightStyle.Trim.Both
LineHeightStyle.Trim.None LineHeightStyle.Trim.Both
Hình ảnh minh hoạ LineHeightStyle.Trim.FirstLineTop Hình ảnh minh hoạ LineHeightStyle.Trim.LastLineBottom
LineHeightStyle.Trim.FirstLineTop LineHeightStyle.Trim.LastLineBottom

Hãy xem bài đăng trên blog về Khắc phục khoảng đệm phông chữ trong văn bản Compose để tìm hiểu thêm về ngữ cảnh của thay đổi này, cách includeFontPadding hoạt động trong hệ thống Khung hiển thị, cũng như những thay đổi được thực hiện cho Compose và các API LineHeightStyle mới.

Chèn ngắt dòng

API LineBreak xác định các tiêu chí mà văn bản được phân tách trên nhiều dòng. Bạn có thể chỉ định kiểu ngắt dòng mà bạn muốn trong khối TextStyle của thành phần kết hợp Text. Sau đây là các kiểu ngắt dòng đặt trước:

 • Simple – Ngắt dòng nhanh, cơ bản. Nên dùng cho các trường nhập dữ liệu văn bản.
 • Heading – Lỗi ngắt dòng với các quy tắc ngắt dòng không chính xác. Nên dùng cho văn bản ngắn, chẳng hạn như tiêu đề.
 • Paragraph – Ngắt dòng chậm hơn, chất lượng cao hơn để cải thiện khả năng đọc. Nên dùng cho số lượng văn bản lớn hơn, chẳng hạn như đoạn văn.

Đoạn mã sau sử dụng cả SimpleParagraph để chỉ định hành vi ngắt dòng trên một khối văn bản dài:

TextSample(
  samples = mapOf(
    "Simple" to {
      Text(
        text = SAMPLE_LONG_TEXT,
        modifier = Modifier
          .width(130.dp)
          .border(BorderStroke(1.dp, Color.Gray)),
        fontSize = 14.sp,
        style = TextStyle.Default.copy(
          lineBreak = LineBreak.Simple
        )
      )
    },
    "Paragraph" to {
      Text(
        text = SAMPLE_LONG_TEXT,
        modifier = Modifier
          .width(130.dp)
          .border(BorderStroke(1.dp, Color.Gray)),
        fontSize = 14.sp,
        style = TextStyle.Default.copy(
          lineBreak = LineBreak.Paragraph
        )
      )
    }
  )
)

Một khối văn bản cho thấy chiến lược ngắt dòng đơn giản so với một khối văn bản có chiến lược ngắt dòng được tối ưu hoá cho đoạn. Khối văn bản có chiến lược ngắt dòng đơn giản có độ dài thay đổi cao hơn.
Hình 1. Một khối văn bản có chiến lược ngắt dòng đơn giản (trên cùng) so với một khối văn bản có tính năng ngắt dòng được tối ưu hoá cho đoạn (ở dưới cùng).

Trong đầu ra trên, hãy lưu ý rằng hành vi ngắt dòng Paragraph tạo ra kết quả cân bằng hơn về mặt hình ảnh so với hành vi ngắt dòng Simple.

Tuỳ chỉnh ngắt dòng

Bạn cũng có thể tạo cấu hình LineBreak của riêng mình bằng tham số Strategy. Strategy có thể là bất kỳ giá trị nào sau đây:

 • Balanced – Cố gắng cân bằng độ dài dòng của văn bản, đồng thời áp dụng dấu gạch nối tự động nếu được bật. Nên dùng cho màn hình nhỏ (chẳng hạn như đồng hồ) để tối đa hoá lượng văn bản hiển thị.
 • HighQuality – Tối ưu hoá một đoạn để văn bản dễ đọc hơn, bao gồm cả dấu gạch nối nếu được bật. (Phải là giá trị mặc định cho mọi thao tác không phải là Balanced hoặc Simple.)
 • Simple — chiến lược cơ bản, nhanh chóng. Nếu được bật, dấu gạch nối sẽ chỉ được thực hiện cho những từ không tự vừa với toàn bộ dòng. Hữu ích khi chỉnh sửa văn bản để tránh thay đổi vị trí khi nhập.

Đoạn mã sau đây cho thấy sự khác biệt giữa một đoạn có chế độ cài đặt mặc định và một đoạn được tối ưu hoá cho màn hình nhỏ bằng chiến lược ngắt dòng Balanced:

TextSample(
  samples = mapOf(
    "Balanced" to {
      val smallScreenAdaptedParagraph =
        LineBreak.Paragraph.copy(strategy = LineBreak.Strategy.Balanced)
      Text(
        text = SAMPLE_LONG_TEXT,
        modifier = Modifier
          .width(200.dp)
          .border(BorderStroke(1.dp, Color.Gray)),
        fontSize = 14.sp,
        style = TextStyle.Default.copy(
          lineBreak = smallScreenAdaptedParagraph
        )
      )
    },
    "Default" to {
      Text(
        text = SAMPLE_LONG_TEXT,
        modifier = Modifier
          .width(200.dp)
          .border(BorderStroke(1.dp, Color.Gray)),
        fontSize = 14.sp,
        style = TextStyle.Default
      )
    }
  )
)

Một đoạn có chiến lược ngắt dòng cân bằng và một đoạn được định dạng mà không có chiến lược. Đoạn có chiến lược ngắt dòng cân bằng có độ dài dòng nhất quán hơn so với mặc định.
Hình 2. Một đoạn được định dạng bằng chiến lược ngắt dòng Balanced (trên cùng) so với một đoạn được định dạng mà không có chiến lược ngắt dòng.

Những điều cần cân nhắc về CJK

Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh LineBreak bằng các API StrictnessWordBreak, vốn được thiết kế riêng cho ngôn ngữ CJK. Không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy hiệu ứng của các API này bằng các ngôn ngữ không phải CJK. Nhìn chung, các quy tắc ngắt dòng được xác định dựa trên ngôn ngữ.

Strictness mô tả độ nghiêm ngặt của việc ngắt dòng với các thuộc tính sau:

 • Default – Quy tắc phá vỡ mặc định cho ngôn ngữ. Có thể tương ứng với Normal hoặc Strict.
 • Loose — Các quy tắc ít hạn chế nhất. Phù hợp với dòng ngắn.
 • Normal – Những quy tắc phổ biến nhất để ngắt dòng.
 • Strict — Các quy tắc nghiêm ngặt nhất để ngắt dòng.

WordBreak xác định cách chèn dấu ngắt dòng trong các từ có các thuộc tính sau:

 • Default – Quy tắc phá vỡ mặc định cho ngôn ngữ.
 • Phrase — Ngắt dòng dựa trên các cụm từ.

Đoạn mã sau đây sử dụng độ nghiêm ngặt Strict và chế độ cài đặt ngắt từ Phrase cho văn bản tiếng Nhật:

val customTitleLineBreak = LineBreak(
  strategy = LineBreak.Strategy.HighQuality,
  strictness = LineBreak.Strictness.Strict,
  wordBreak = LineBreak.WordBreak.Phrase
)
Text(
  text = "あなたに寄り添う最先端のテクノロジー。",
  modifier = Modifier.width(250.dp),
  fontSize = 14.sp,
  style = TextStyle.Default.copy(
    lineBreak = customTitleLineBreak
  )
)

Văn bản tiếng Nhật có các chế độ cài đặt Độ nghiêm ngặt và Ngắt từ so với văn bản mặc định.
Hình 3. Văn bản được định dạng bằng chế độ cài đặt StrictnessWordBreak (trên cùng) so với văn bản chỉ được định dạng bằng LineBreak.Heading (ở dưới cùng).

Dấu gạch nối văn bản được tách thành các dòng

API Hyphens cho phép bạn thêm tính năng hỗ trợ dấu gạch nối vào ứng dụng. Dấu gạch nối là việc chèn một dấu câu giống như dấu gạch ngang để cho biết rằng một từ được phân chia trên các dòng văn bản. Khi bạn bật tuỳ chọn này, dấu gạch nối sẽ được thêm vào giữa các âm tiết của một từ tại các điểm gạch nối thích hợp.

Theo mặc định, tính năng gạch nối không được bật. Để bật dấu gạch nối, hãy thêm Hyphens.Auto làm tham số trong khối TextStyle:

TextSample(
  samples = mapOf(
    "Hyphens - None" to {
      Text(
        text = SAMPLE_LONG_TEXT,
        modifier = Modifier
          .width(130.dp)
          .border(BorderStroke(1.dp, Color.Gray)),
        fontSize = 14.sp,
        style = TextStyle.Default.copy(
          lineBreak = LineBreak.Paragraph,
          hyphens = Hyphens.None
        )
      )
    },
    "Hyphens - Auto" to {
      Text(
        text = SAMPLE_LONG_TEXT,
        modifier = Modifier
          .width(130.dp)
          .border(BorderStroke(1.dp, Color.Gray)),
        fontSize = 14.sp,
        style = TextStyle.Default.copy(
          lineBreak = LineBreak.Paragraph,
          hyphens = Hyphens.Auto
        )
      )
    }
  )
)

Một đoạn không có dấu gạch nối được bật và một đoạn được bật dấu gạch nối.
 Khi bạn bật tính năng gạch nối, một từ sẽ được gạch nối và được chia thành 2 dòng.
Hình 4. Một đoạn không bật tính năng gạch nối (ở trên cùng) so với một đoạn được bật tính năng gạch nối (ở dưới cùng).

Khi được bật, dấu gạch nối chỉ xảy ra trong các điều kiện sau:

 • Từ không vừa với dòng. Nếu bạn sử dụng chiến lược ngắt dòng Simple, thì dấu gạch nối của một từ chỉ xảy ra nếu một dòng ngắn hơn từ đó.
 • Ngôn ngữ thích hợp được đặt trên thiết bị của bạn vì dấu gạch nối thích hợp được xác định bằng từ điển có trên hệ thống.