Xem nhanh Jetpack

Xem nhanh Jetpack là một khung được xây dựng dựa trên thời gian chạy Jetpack Compose, cho phép bạn phát triển và thiết kế các tiện ích ứng dụng bằng API Kotlin. Tiện ích ứng dụng là các chế độ xem ứng dụng dưới dạng thu nhỏ, có thể nhúng vào các ứng dụng khác và nhận các bản cập nhật định kỳ.

Tiện ích thông tin của ứng dụng thời tiết.
Hình 1. Tiện ích thông tin của ứng dụng thời tiết.

Tổng quan nhanh cung cấp một tập hợp các thành phần kết hợp giúp bạn tạo tiện ích thích ứng cho màn hình chính một cách nhanh chóng với ít mã hơn. Các trang trong bộ tài liệu này mô tả cách sử dụng tính năng Xem nhanh để tạo tiện ích ứng dụng.