Jetpack Compose cung cấp cách triển khai Material Design, một hệ thống thiết kế toàn diện để tạo các giao diện kỹ thuật số. Bạn có thể dùng các hàm có khả năng kết hợp để triển khai các thành phần Material.

Bố cục

Sử dụng thành phần kết hợp Scaffold để tạo cấu trúc cho màn hình.
Nhiều thành phần kết hợp cho phép bạn tạo thanh ứng dụng dọc theo đầu và cuối màn hình.

Hoạt động đầu vào của người dùng

Sử dụng Button và các thành phần kết hợp tương tự để tạo một loạt các nút phổ biến.
Nút chuyển để cho phép người dùng bật/tắt các tuỳ chọn trong ứng dụng của bạn.
Người dùng có thể sử dụng thanh trượt để chọn một giá trị trong một phạm vi.
Khối cho phép bạn hiển thị thông tin và xử lý thông tin đầu vào từ người dùng.
Sử dụng FloatingActionButton và các thành phần kết hợp tương tự để tạo một loạt các nút hành động nổi.

Các thành phần khác

Chỉ báo tiến trình cung cấp cho người dùng thông tin bằng hình ảnh về tiến trình xử lý.
Sử dụng thẻ để chứa một nhóm thông tin duy nhất trên màn hình.
Dialog để hiển thị các thông báo và tuỳ chọn cho người dùng.
Sử dụng Thanh thông báo nhanh để hiển thị thông điệp ngắn gọn trong một cửa sổ bật lên nhỏ ở cuối màn hình.
Ngăn là một thanh bên trượt ra để điều hướng hoặc nội dung bổ sung
Tìm hiểu cách sử dụng bố cục cơ bản trong Compose.
Tìm hiểu cách quản lý các tài nguyên như chuỗi và hình ảnh.