Tương tác với những ứng dụng khác

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ứng dụng Android thường có một số hoạt động. Mỗi hoạt động cho thấy một giao diện người dùng cho phép thực hiện một thao tác cụ thể (chẳng hạn như xem bản đồ hoặc chụp ảnh). Để đưa người dùng từ hoạt động này sang hoạt động khác, ứng dụng phải sử dụng Intent để xác định "ý định" ("intent") làm gì đó. Khi bạn chuyển Intent đến hệ thống bằng một phương thức như startActivity(), hệ thống sẽ sử dụng Intent để xác định và khởi động thành phần ứng dụng thích hợp. Việc sử dụng ý định còn cho phép ứng dụng bắt đầu một hoạt động nằm trong một ứng dụng riêng biệt.

Intent có thể rõ ràng để bắt đầu một thành phần cụ thể (một phiên bản Activity cụ thể) hoặc ngầm ẩn để bắt đầu bất kỳ thành phần có thể thực hiện hành động mong muốn (chẳng hạn như "chụp ảnh").

Lớp này cho bạn biết cách sử dụng Intent để thực hiện một số tương tác cơ bản với các ứng dụng khác, chẳng hạn như khởi chạy một ứng dụng khác, nhận kết quả từ ứng dụng đó, làm ứng dụng của bạn phản hồi ý định từ các ứng dụng khác.

Bài học

Chuyển người dùng đến một ứng dụng khác
Hướng dẫn cách tạo ý định ngầm ẩn để chạy các ứng dụng khác mà có thể thực hiện hành động.
Nhận kết quả từ một hoạt động
Hướng dẫn cách bắt đầu một hoạt động khác và nhận kết quả từ hoạt động đó.
Cho phép các ứng dụng khác bắt đầu hoạt động của bạn
Hướng dẫn cách khiến các ứng dụng khác có thể sử dụng hoạt động trong ứng dụng của bạn bằng cách xác định các bộ lọc ý định có chức năng khai báo ý định ngầm ẩn mà ứng dụng chấp nhận.
Quản lý chế độ hiển thị gói
Hướng dẫn cách hiển thị các ứng dụng khác cho ứng dụng của bạn nếu không hiển thị theo mặc định. Chỉ áp dụng cho những ứng dụng dành cho Android 11 (API cấp 30) trở lên.
Định cấu hình chế độ hiển thị gói dựa trên các trường hợp sử dụng
Hướng dẫn về một số kiểu tương tác với ứng dụng mà bạn có thể cần cập nhật tệp kê khai của ứng dụng để các ứng dụng khác có thể hiển thị với ứng dụng của bạn. Chỉ áp dụng cho những ứng dụng dành cho Android 11 (API cấp 30) trở lên.

Để biết thêm thông tin về các chủ đề trong trang này, hãy xem: