Hệ thống thiết kế trong Compose

Jetpack Compose giúp bạn dễ dàng triển khai hệ thống thiết kế và mang lại giao diện nhất quán cho ứng dụng cũng như giao diện, thành phần và nhiều yếu tố khác.

Các trang sau đây cung cấp thông tin chi tiết về cách thiết kế và triển khai hệ thống thiết kế: