Sử dụng Compose trong ứng dụng

Ngay từ đầu, Jetpack Compose được thiết kế xoay quanh khả năng tương tác của Khung hiển thị. Vì vậy, bạn có thể dùng Compose trong các Khung hiển thị và ngược lại. Chức năng này cho phép bạn sử dụng Compose trong ứng dụng hiện có dựa trên Khung hiển thị mà không cần phải viết lại ứng dụng từ đầu.

Các trang sau đây trình bày cách tích hợp Compose vào những ứng dụng bạn hiện có:

Mẫu

Các mẫu sau đây minh hoạ khả năng tương tác của Jetpack Compose và Khung hiển thị: