Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
cú pháp:
<action android:name="string" />
có trong:
<intent-filter>

mô tả:
Thêm thao tác vào bộ lọc ý định. Mỗi phần tử <intent-filter> phải chứa ít nhất một phần tử <action>. Nếu không có phần tử <action> trong bộ lọc ý định, thì bộ lọc này sẽ không chấp nhận mọi đối tượng Intent. Hãy xem nội dung Ý định và bộ lọc ý định để biết thông tin chi tiết về bộ lọc ý định cũng như vai trò của quy cách hành động trong một bộ lọc.
thuộc tính:
android:name
Tên thao tác. Một số thao tác chuẩn được xác định trong lớp Intent dưới dạng hằng số ACTION_string. Để gán một trong những thao tác này cho thuộc tính này, hãy thêm "android.intent.action." vào string sau ACTION_. Ví dụ: dùng "android.intent.action.MAIN" cho ACTION_MAIN và "android.intent.action.WEB_SEARCH" cho ACTION_WEB_SEARCH.

Đối với hành động mà bạn xác định, tốt hơn hết bạn nên dùng tên gói ứng dụng làm tiền tố để đảm bảo tính riêng biệt. Ví dụ: thao tác TRANSMOGRIFY có thể được chỉ định như sau:

<action android:name="com.example.project.TRANSMOGRIFY" />
ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<intent-filter>