Hỗ trợ nhiều cửa sổ

Chế độ nhiều cửa sổ cho phép các ứng dụng đồng thời chia sẻ cùng một màn hình. Hệ thống có thể hiển thị 2 ứng dụng cạnh nhau hoặc một ứng dụng phía trên một ứng dụng khác (chế độ chia đôi màn hình), một ứng dụng trong một cửa sổ nhỏ chồng lên các ứng dụng khác (chế độ hình trong hình) hoặc từng ứng dụng trong các cửa sổ có thể thay đổi kích thước và di chuyển riêng biệt (chế độ hình dạng tuỳ ý).

Hình 1. Hiển thị 2 ứng dụng cạnh nhau trong chế độ chia đôi màn hình.

Trải nghiệm người dùng phụ thuộc vào phiên bản hệ điều hành Android và loại thiết bị:

 • Android 7.0 (API cấp 24) ra mắt chế độ chia đôi màn hình trên các thiết bị màn hình nhỏ và chế độ hình trong hình trên một số thiết bị.

  Chế độ chia đôi màn hình sẽ bố trí 2 ứng dụng để phủ đầy màn hình. 2 ứng dụng đó có thể xuất hiện cạnh nhau hoặc một ứng dụng ở phía trên ứng dụng kia. Người dùng có thể kéo phần chia ngăn cách hai ứng dụng để phóng to một ứng dụng và thu nhỏ ứng dụng còn lại.

  Chế độ hình trong hình cho phép người dùng tiếp tục phát video trong khi tương tác với một ứng dụng khác (hãy xem phần Hỗ trợ chế độ Hình trong hình).

  Các nhà sản xuất thiết bị màn hình lớn có thể kích hoạt chế độ dạng tuỳ ý. Với chế độ này, người dùng có thể tuỳ ý thay đổi kích thước của từng hoạt động.

  Bạn có thể định cấu hình ứng dụng để xử lý chế độ nhiều cửa sổ bằng cách chỉ định kích thước tối thiểu được cho phép đối với hoạt động. Bạn cũng có thể tắt chế độ nhiều cửa sổ cho ứng dụng bằng cách đặt resizeableActivity="false" để đảm bảo hệ thống luôn hiện ứng dụng ở chế độ toàn màn hình.

 • Android 8.0 (API cấp 26) hỗ trợ cả chế độ hình trong hình trên các thiết bị màn hình nhỏ.
 • Android 12 (API cấp 31) biến chế độ nhiều cửa sổ thành chế độ tiêu chuẩn.

  Trên màn hình lớn (sw >= 600dp), nền tảng hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ đối với tất cả các ứng dụng, bất kể cấu hình ứng dụng là gì. Nếu resizeableActivity="false", ứng dụng sẽ được đưa vào chế độ tương thích khi cần thiết để phù hợp với kích thước hiển thị.

  Trên màn hình nhỏ (w < 600dp), hệ thống sẽ kiểm tra minWidth minHeight của một hoạt động để xác định xem hoạt động đó có thể chạy ở chế độ nhiều cửa sổ hay không. Nếu resizeableActivity="false", ứng dụng này sẽ không thể chạy ở chế độ nhiều cửa sổ, bất kể chiều rộng và chiều cao tối thiểu.

  Lưu ý: Nhà sản xuất thiết bị có thể ghi đè các hành vi này.

Chế độ chia đôi màn hình

Người dùng có thể kích hoạt chế độ chia đôi màn hình bằng cách làm như sau:

 1. Mở màn hình Gần đây (Recents screen)
 2. Vuốt ứng dụng vào chế độ xem
 3. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng trên thanh tiêu đề của ứng dụng
 4. Chọn tùy chọn trình đơn chia đôi màn hình
 5. Chọn một ứng dụng khác từ màn hình Gần đây, hoặc đóng màn hình Gần đây và chạy một ứng dụng khác

Người dùng có thể thoát khỏi chế độ chia đôi màn hình bằng cách kéo bộ chia cửa sổ vào cạnh của màn hình – lên hoặc xuống, sang trái hoặc sang phải.

Mở cửa sổ chia đôi màn hình liền kề

Nếu ứng dụng của bạn cần truy cập vào nội dung thông qua một ý định, bạn có thể dùng FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT để mở nội dung trong một cửa sổ chia đôi màn hình liền kề.

FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT được giới thiệu trong Android 7.0 (API cấp 24) để cho phép các ứng dụng chạy ở chế độ chia đôi màn hình khởi chạy các hoạt động trong cửa sổ liền kề.

Android 12L (API cấp 32) trở lên đã mở rộng định nghĩa của cờ để cho phép các ứng dụng chạy trên toàn màn hình kích hoạt chế độ chia đôi màn hình rồi khởi chạy các hoạt động trong cửa sổ liền kề.

Để khởi chạy một hoạt động liền kề, hãy dùng FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT kết hợp với FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK, chẳng hạn như:

Kotlin

fun openUrlInAdjacentWindow(url: String) {
  Intent(Intent.ACTION_VIEW).apply {
    data = Uri.parse(url)
    addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT or
              Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK)
  }.also { intent ->
    startActivity(intent)
  }
}

Java

public void openUrlInAdjacentWindow(String url) {
  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
  intent.setData(Uri.parse(url));
  intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT | Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  startActivity(intent);
}

Vòng đời của hoạt động ở chế độ nhiều cửa sổ

Chế độ nhiều cửa sổ không thay đổi vòng đời hoạt động. Tuy nhiên, trạng thái tiếp tục của ứng dụng trong chế độ nhiều cửa sổ sẽ thay đổi theo các phiên bản Android khác nhau.

Tiếp tục nhiều lần (multi-resume)

Android 10 (API cấp 29) và các phiên bản cao hơn hỗ trợ tính năng tiếp tục nhiều lần – tất cả các hoạt động vẫn ở trạng thái RESUMED khi thiết bị ở chế độ nhiều cửa sổ. Một hoạt động có thể bị tạm dừng nếu một hoạt động minh bạch nằm trên hoạt động đó hoặc khi không thể lấy hoạt động đó làm tâm điểm, chẳng hạn như chế độ hình trong hình. Cũng có thể không có hoạt động nào lấy được tiêu điểm tại một thời gian nhất định, chẳng hạn như lúc ngăn thông báo đang mở. Phương thức onStop hoạt động như thường lệ; phương thức này được gọi bất cứ khi nào một hoạt động bị đưa ra khỏi màn hình.

Tính năng Tiếp tục nhiều lần cũng hoạt động trên một số thiết bị chạy Android 9 (API cấp 28). Để chọn sử dụng tính năng Tiếp tục nhiều lần trên các thiết bị Android 9, hãy thêm siêu dữ liệu của tệp kê khai sau:

<meta-data android:name="android.allow_multiple_resumed_activities" android:value="true" />

Để xác minh một thiết bị nào đó có hỗ trợ siêu dữ liệu của tệp kê khai này, hãy tham khảo thông số kỹ thuật của thiết bị.

Android 9

Ở chế độ nhiều cửa sổ trên Android 9 (API cấp 28) trở xuống, chỉ có hoạt động mà người dùng tương tác gần đây nhất mới ở trạng thái hoạt động tại một thời điểm nhất định. Hoạt động này được xem là trên cùng (topmost) và là hoạt động duy nhất ở trạng thái RESUMED. Mọi hoạt động có thể quan sát khác là STARTED nhưng không phải là RESUMED. Tuy nhiên, các hoạt động có thể quan sát nhưng không tiếp tục có mức độ ưu tiên đối với hệ thống cao hơn các hoạt động không thể quan sát. Nếu người dùng tương tác với một trong các hoạt động hiển thị, thì hoạt động đó được tiếp tục và hoạt động ở trên cùng trước đó được đưa vào trạng thái STARTED.

Khi có nhiều hoạt động trong một quá trình hoạt động đơn lẻ của ứng dụng, hoạt động có thứ tự z cao nhất sẽ được tiếp tục và các hoạt động khác bị tạm dừng.

Thay đổi về cấu hình

Khi người dùng đặt một ứng dụng vào chế độ nhiều cửa sổ, hệ thống sẽ thông báo cho hoạt động về sự thay đổi cấu hình như được chỉ định trong phần Xử lý các thay đổi về cấu hình. Điều này cũng xảy ra khi người dùng đổi kích thước ứng dụng hoặc đưa ứng dụng trở về chế độ toàn màn hình.

Về cơ bản, thay đổi này có cùng tác động đến vòng đời hoạt động như khi hệ thống thông báo cho ứng dụng rằng thiết bị đã chuyển từ hướng dọc sang ngang, ngoại trừ việc các thứ nguyên thiết bị được thay đổi thay vì chỉ được hoán đổi. Như đã thảo luận trong phần Xử lý các thay đổi về cấu hình, hoạt động của bạn có thể tự xử lý thay đổi về cấu hình hoặc có thể cho phép hệ thống huỷ hoạt động và tạo lại hoạt động đó với các thứ nguyên mới.

Nếu người dùng đổi kích thước một cửa sổ và làm cho cửa sổ đó lớn hơn theo một trong hai thứ nguyên, thì hệ thống sẽ đổi kích thước hoạt động cho phù hợp với thao tác của người dùng, cũng như đưa ra sự thay đổi về cấu hình khi cần thiết. Nếu ứng dụng bị chậm trễ trong quá trình vẽ ở các vùng mới xuất hiện, hệ thống sẽ tạm thời tô màu các vùng đó bằng màu sắc được chỉ định bởi thuộc tính windowBackground hoặc theo thuộc tính kiểu dáng mặc định windowBackgroundFallback.

Quyền truy cập tài nguyên độc quyền

Phương thức gọi lại trong vòng đời onTopResumedActivityChanged() mới được ra mắt để hỗ trợ tính năng Tiếp tục nhiều lần.

Phương thức này được gọi khi một hoạt động nhận được hoặc mất đi vị trí hoạt động tiếp tục hàng đầu. Điều quan trọng là phải biết khi nào một hoạt động sử dụng tài nguyên singleton chia sẻ, chẳng hạn như micrô hoặc máy ảnh.

Kotlin

override fun onTopResumedActivityChanged(topResumed: Boolean) {
  if (topResumed) {
    // Top resumed activity
    // Can be a signal to re-acquire exclusive resources
  } else {
    // No longer the top resumed activity
  }
}

Java

@Override
public void onTopResumedActivityChanged(boolean topResumed) {
  if (topResumed) {
    // Top resumed activity
    // Can be a signal to re-acquire exclusive resources
  } else {
    // No longer the top resumed activity
  }
}

Lưu ý rằng ứng dụng có thể mất đi tài nguyên vì các lý do khác, chẳng hạn như việc xoá bỏ một phần cứng được chia sẻ.

Trong mọi trường hợp, một ứng dụng phải xử lý linh hoạt các sự kiện và những thay đổi về trạng thái có ảnh hưởng đến các tài nguyên có sẵn.

Đối với các ứng dụng sử dụng máy ảnh, CameraManager.AvailabilityCallback#onCameraAccessPrioritiesChanged() sẽ cung cấp gợi ý rằng có thể đây là thời điểm thích hợp để thử truy cập vào máy ảnh. Phương thức này có trên Android 10 (API cấp 29).

Hãy nhớ rằng resizeableActivity=false không đảm bảo quyền truy cập độc quyền vào máy ảnh vì các ứng dụng khác sử dụng máy ảnh có thể được mở trên các màn hình khác.

Máy ảnh ở chế độ nhiều cửa sổ.

Hình 2. Máy ảnh ở chế độ nhiều cửa sổ.

Ứng dụng của bạn không cần phải giải phóng máy ảnh khi bị mất tâm điểm. Chẳng hạn, bạn có thể muốn tiếp tục xem trước máy ảnh trong khi người dùng tương tác với ứng dụng được tiếp tục trên cùng được chọn làm tâm điểm mới nhất. Sẽ không có vấn đề gì nếu ứng dụng của bạn tiếp tục chạy camera khi không phải là ứng dụng trên cùng được tiếp tục, nhưng bạn phải xử lý đúng cách trường hợp ngắt kết nối. Khi ứng dụng được tiếp tục trên cùng muốn sử dụng máy ảnh, ứng dụng đó có thể mở máy ảnh và ứng dụng của bạn sẽ mất quyền truy cập. Ứng dụng của bạn có thể mở lại máy ảnh khi lấy lại tâm điểm.

Sau khi một ứng dụng nhận được lệnh gọi lại CameraDevice.StateCallback#onDisconnected(), các lệnh gọi tiếp theo trên máy ảnh của thiết bị sẽ gửi một CameraAccessException.

Chế độ Nhiều màn hình

Android 10 (API cấp 29) hỗ trợ các hoạt động trên màn hình phụ. Nếu một hoạt động đang chạy trên một thiết bị có chế độ nhiều màn hình, người dùng có thể di chuyển hoạt động đó từ màn hình này sang màn hình khác. Tính năng Tiếp tục nhiều lần cũng được áp dụng cho các trường hợp nhiều màn hình; một số hoạt động có thể nhận hoạt động đầu vào của người dùng cùng một lúc.

Ứng dụng có thể chỉ định màn hình nào sẽ chạy khi ứng dụng khởi chạy hoặc khi tạo hoạt động khác. Hành vi này phụ thuộc vào chế độ chạy của hoạt động đã khai báo trong tệp kê khai cũng như trên các cờ ý định và tuỳ chọn do thực thể đang khởi chạy hoạt động thiết lập. Hãy xem ActivityOptions để biết thêm thông tin chi tiết.

Khi một hoạt động chuyển sang màn hình phụ, hoạt động đó có thể phải trải qua quá trình cập nhật bối cảnh, đổi kích thước cửa sổ, cũng như các thay đổi về cấu hình và tài nguyên. Nếu hoạt động có xử lý thay đổi cấu hình, điều này sẽ được thông báo trong onConfigurationChanged(); nếu không thì hoạt động đó sẽ được khởi chạy lại.

Một hoạt động nên kiểm tra màn hình hiện tại trong onCreateonConfigurationChanged nếu xử lý thay đổi cấu hình. Đảm bảo cập nhật các tài nguyên và bố cục khi màn hình thay đổi.

Nếu chế độ chạy đã chọn của một hoạt động cho phép có nhiều thực thể, thì việc khởi chạy trên màn hình phụ có thể tạo ra một thực thể mới của hoạt động đó. Cả hai hoạt động sẽ được tiếp tục cùng một lúc.

Nhiều thực thể của một hoạt động trên nhiều màn hình.

Hình 3. Nhiều thực thể của một hoạt động trên nhiều màn hình.

Bạn cũng có thể tìm hiểu về các API Nhiều màn hình (multi-display) đã được ra mắt trong Android 8.0.

Hoạt động so với bối cảnh của ứng dụng

Việc sử dụng bối cảnh phù hợp là rất quan trọng trong chế độ nhiều màn hình. Khi truy cập vào tài nguyên, bối cảnh của hoạt động (được hiển thị) khác với bối cảnh của ứng dụng (không được hiển thị).

Bối cảnh của hoạt động chứa thông tin về màn hình và luôn được điều chỉnh cho khu vực hiển thị mà hoạt động đó xuất hiện. Điều này cho phép bạn nhận được thông tin chính xác về mật độ hiển thị hoặc các chỉ số về cửa sổ mà ứng dụng hiện đang có. Bạn phải luôn sử dụng bối cảnh hoạt động (hoặc một bối cảnh dựa trên giao diện người dùng khác) để nhận thông tin về cửa sổ hoặc màn hình hiện tại. Điều này cũng ảnh hưởng đến một số API hệ thống có sử dụng thông tin từ bối cảnh (xem ví dụ Tổng quan về thông báo).

Cấu hình cửa sổ hoạt động và màn hình chính sẽ khai báo tài nguyên và bối cảnh. Nhận màn hình hiển thị hiện tại như sau:

Kotlin

val activityDisplay = activity.getDisplay()

Java

Display activityDisplay = activity.getDisplay();

Nhận các chỉ số của cửa sổ hoạt động hiện tại:

Kotlin

val windowMetrics = activity.getWindowManager().getCurrentWindowMetrics()

Java

WindowMetrics windowMetrics = activity.getWindowManager().getCurrentWindowMetrics();

Nhận các chỉ số tối đa của cửa sổ đối với cấu hình hệ thống hiện tại:

Kotlin

val maximumWindowMetrics = activity.getWindowManager().getMaximumWindowMetrics()

Java

WindowMetrics maximumWindowMetrics = activity.getWindowManager().getMaximumWindowMetrics();

Các chỉ số cửa sổ tối đa là để tính toán, lựa chọn bố cục hoặc xác định trước kích thước tài nguyên để tìm nạp trước. Việc tìm nạp trước này trong onCreate() cho phép bạn đưa ra các quyết định có liên quan trước lần chuyển bố cục đầu tiên. Bạn không nên sử dụng các chỉ số này để bố trí các phần tử hiển thị cụ thể; thay vào đó, hãy sử dụng thông tin từ đối tượng Configuration.

Vết cắt trên màn hình

Các thiết bị có thể gập lại có thể có các đặc điểm hình học khác nhau khi gấp và mở. Để tránh các sự cố vết cắt, hãy đọc bài viết Các phương pháp hay nhất để hỗ trợ khắc phục vết cắt trên màn hình.

Màn hình phụ

Bạn có thể xem các màn hình có sẵn từ dịch vụ hệ thống DisplayManager:

Kotlin

val displayManager = getSystemService(Context.DISPLAY_SERVICE) as DisplayManager
val displays = displayManager.getDisplays()

Java

DisplayManager displayManager = (DisplayManager) getSystemService(Context.DISPLAY_SERVICE);
Display[] displays = displayManager.getDisplays();

Sử dụng lớp Display để nhận thông tin về một màn hình cụ thể, chẳng hạn như kích thước hiển thị hoặc các cờ cho biết rằng màn hình đó có an toàn hay không. Tuy nhiên, đừng giả định rằng kích thước màn hình cũng sẽ là cùng một vùng hiển thị được phân bổ cho ứng dụng của bạn. Hãy nhớ rằng ở chế độ nhiều cửa sổ, ứng dụng của bạn sẽ chiếm một phần màn hình.

Xác định xem một hoạt động có thể chạy trên một màn hình hay không:

Kotlin

val activityManager = getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE) as ActivityManager
val activityAllowed = activityManager.isActivityStartAllowedOnDisplay(context, displayId, intent)

Java

ActivityManager activityManager = (ActivityManager) getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);
boolean activityAllowed = activityManager.isActivityStartAllowedOnDisplay(context, displayId, intent);

Sau đó, chạy hoạt động trên màn hình:

Kotlin

val options = ActivityOptions.makeBasic()
options.setLaunchDisplayId(targetDisplay.displayId)
startActivity(intent, options.toBundle())

Java

ActivityOptions options = ActivityOptions.makeBasic();
options.setLaunchDisplayId(targetDisplay.displayId);
startActivity(intent, options.toBundle());

Hỗ trợ chế độ nhiều màn hình

Android hỗ trợ chế độ nhiều màn hình cho các bàn phím phần mềm, các hình nền và các trình chạy.

Bàn phím phần mềm

Một bàn phím có thể hiển thị trên màn hình phụ nếu màn hình được định cấu hình để hỗ trợ các thành phần trang trí của hệ thống. Trình chỉnh sửa phương thức nhập sẽ tự động xuất hiện nếu một trường văn bản yêu cầu dữ liệu nhập trên màn hình đó.

Bàn phím trên màn hình phụ.

Hình 4. Bàn phím trên màn hình phụ.

Hình nền

Trong Android 10 (API cấp 29), màn hình phụ có thể có hình nền. Khung nền tảng sẽ tạo một thực thể riêng của WallpaperService.Engine cho mỗi màn hình. Hãy đảm bảo bề mặt của mỗi công cụ (engine) được vẽ một cách độc lập. Nhà phát triển có thể tải các thành phần bằng cách sử dụng bối cảnh hiển thị (display context) trong WallpaperService.Engine#getDisplayContext(). Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tệp WallpaperInfo.xml sẽ thiết lập android:supportsMultipleDisplays="true".

Hình nền trên điện thoại và màn hình phụ.

Hình 5. Hình nền trên điện thoại và màn hình phụ.

Trình chạy

Danh mục bộ lọc ý định mới, SECONDARY_HOME, cung cấp một hoạt động dành riêng cho màn hình phụ. Các thực thể của hoạt động được sử dụng trên tất cả các màn hình để hỗ trợ các thành phần trang trí hệ thống, một thực thể dành cho mỗi màn hình.

<activity>
  ...
  <intent-filter>
    <category android:name="android.intent.category.SECONDARY_HOME" />
    ...
  </intent-filter>
</activity>

Hoạt động phải có một chế độ chạy cho phép tồn tại nhiều thực thể và có thể thích ứng với nhiều kích thước màn hình. Chế độ chạy không được là singleInstance hoặc singleTask.

Chẳng hạn, phương thức triển khai AOSP của Launcher3 hỗ trợ hoạt động SECONDARY_HOME.

Trình chạy Material Design trên điện thoại.

Hình 6. Trình chạy Material Design trên điện thoại.

Trình chạy Material Design trên màn hình phụ.

Hình 7. Trình chạy Material Design trên màn hình phụ.

Chỉ số cửa sổ

Android 11 (API cấp độ 30) đã ra mắt các phương thức WindowManager sau đây để cung cấp các giới hạn của những ứng dụng chạy ở chế độ nhiều cửa sổ:

Các phương thức computeCurrentWindowMetrics()computeMaximumWindowMetrics() trong thư viện WindowManager của Jetpack cung cấp chức năng tương tự riêng biệt nhưng có khả năng tương thích ngược với API cấp 14.

Để lấy chỉ số của các màn hình khác với màn hình hiện tại, hãy làm như sau:

 • Tạo một ngữ cảnh hiển thị
 • Tạo ngữ cảnh cửa sổ cho màn hình
 • Nhận WindowManager của ngữ cảnh cửa sổ
 • Nhận WindowMetrics khu vực hiển thị tối đa có sẵn cho ứng dụng

Kotlin

val windowMetrics = context.createDisplayContext(display)
          .createWindowContext(WindowManager.LayoutParams.TYPE_APPLICATION, null)
          .getSystemService(WindowManager::class.java)
          .maximumWindowMetrics

Java

WindowMetrics windowMetrics = context.createDisplayContext(display)
               .createWindowContext(WindowManager.LayoutParams.TYPE_APPLICATION, null)
               .getSystemService(WindowManager.class)
               .getMaximumWindowMetrics();

Các phương thức ngừng hoạt động

Các phương thức Display getSize()getMetrics() đã ngừng hoạt động trong API cấp 30 để nhường chỗ cho các phương thức WindowManager mới.

Android 12 (API cấp 31) ngừng sử dụng các phương thức DisplaygetRealSize()getRealMetrics(), đồng thời cập nhật hành vi của các phương thức này cho phù hợp hơn với hành vi của getMaximumWindowMetrics().

Cấu hình chế độ nhiều cửa sổ

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 7.0 (API cấp 24) trở lên, thì bạn có thể định cấu hình việc các hoạt động của ứng dụng có hỗ trợ tính năng hiển thị nhiều cửa sổ hay không và hỗ trợ bằng cách nào. Bạn có thể thiết lập các thuộc tính trong tệp kê khai để kiểm soát cả kích thước và bố cục. Chế độ cài đặt thuộc tính của một hoạt động gốc sẽ áp dụng cho tất cả các hoạt động trong ngăn xếp tác vụ. Chẳng hạn, nếu hoạt động gốc có android:resizeableActivity="true" thì tất cả hoạt động trong ngăn xếp tác vụ đều có thể thay đổi kích thước. Trên một số thiết bị lớn hơn, chẳng hạn như Chromebook, ứng dụng của bạn có thể chạy trong một cửa sổ có thể thay đổi kích thước ngay cả khi bạn chỉ định android:resizeableActivity="false". Nếu điều này có thể dẫn đến sự cố ứng dụng, bạn có thể sử dụng bộ lọc để hạn chế việc cung cấp ứng dụng trên các thiết bị như vậy.

Android 12 (API cấp độ 31) mặc định ở chế độ nhiều cửa sổ. Trên các màn hình lớn (sw >= 600 dp), tất cả ứng dụng đều chạy ở chế độ nhiều cửa sổ bất kể cấu hình ứng dụng là gì. Trên các màn hình nhỏ, hệ thống sẽ kiểm tra minWidth, minHeight của một hoạt động và chế độ cài đặt resizeableActivity để xác định xem hoạt động đó có thể chạy ở chế độ nhiều cửa sổ hay không.

resizeableActivity

Thiết lập thuộc tính này trong phần tử <activity> hoặc <application> của tệp kê khai để bật hoặc tắt tính năng hiển thị nhiều cửa sổ đối với API cấp 30 trở xuống:

<application
 android:name=".MyActivity"
 android:resizeableActivity=["true" | "false"] />

Nếu thuộc tính này được đặt thành true, hoạt động có thể được khởi chạy ở chế độ chia đôi màn hình và chế độ hình dạng tùy ý. Nếu bạn thiết lập thuộc tính này thành false, hoạt động này sẽ không hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ. Nếu giá trị này là false và người dùng cố gắng chạy hoạt động ở chế độ nhiều cửa sổ, thì hoạt động đó sẽ chiếm toàn màn hình.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến API cấp 24 trở lên, nhưng bạn không chỉ định giá trị cho thuộc tính này, thì giá trị đó sẽ mặc định là true.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến API cấp 31 trở lên, thì thuộc tính này sẽ hoạt động theo những cách khác nhau trên màn hình nhỏ và màn hình lớn:

 • Màn hình lớn (sw >= 600dp): Tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ. Thuộc tính này cho biết rằng một hoạt động có thể đổi kích thước được hay không. Nếu resizeableActivity="false", ứng dụng sẽ được đưa vào chế độ tương thích khi cần thiết để tuân thủ các thứ nguyên hiển thị.
 • Màn hình nhỏ (sw < 600dp): Nếu resizeableActivity="true" và chiều rộng tối thiểu cũng như chiều cao tối thiểu của hoạt động đáp ứng yêu cầu của chế độ nhiều cửa sổ, thì hoạt động sẽ hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ. Nếu resizeableActivity="false", thì hoạt động sẽ không hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ, bất kể chiều rộng và chiều cao tối thiểu của hoạt động.

supportsPictureInPicture

Thiết lập thuộc tính này trong nút <activity> của tệp kê khai để cho biết rằng hoạt động có hỗ trợ chế độ hình trong hình hay không.

<activity
 android:name=".MyActivity"
 android:supportsPictureInPicture=["true" | "false"] />

configChanges

Để tự xử lý các thay đổi cấu hình nhiều cửa sổ, chẳng hạn như khi người dùng đổi kích thước một cửa sổ, hãy thêm thuộc tính android:configChanges vào nút <activity> trong tệp kê khai ứng dụng với ít nhất là các giá trị sau:

<activity
 android:name=".MyActivity"
 android:configChanges="screenSize | smallestScreenSize
   | screenLayout | orientation" />

Sau khi thêm android:configChanges, hoạt động và các mảnh của bạn sẽ nhận được lệnh gọi lại đến onConfigurationChanged() thay vì bị huỷ và tạo lại. Sau đó, bạn có thể cập nhật các chế độ xem, tải lại tài nguyên và thực hiện các thao tác khác nếu cần.

<layout>

Trên Android 7.0 (API cấp 24) trở lên, phần tử tệp kê khai <layout> hỗ trợ nhiều thuộc tính ảnh hưởng đến hành vi của một hoạt động ở chế độ nhiều cửa sổ:

android:defaultHeight, android:defaultWidth
Chiều rộng và chiều cao mặc định của hoạt động khi khởi chạy ở chế độ hình dạng tuỳ ý.
android:gravity
Vị trí đầu tiên của hoạt động khi khởi chạy ở chế độ hình dạng tuỳ ý. Hãy xem Gravity để biết các giá trị phù hợp.
android:minHeight, android:minWidth
Chiều cao tối thiểu và chiều rộng tối thiểu dành cho hoạt động ở cả chế độ chia đôi màn hình và chế độ hình dáng tuỳ ý. Nếu người dùng di chuyển phần chia ở chế độ chia đôi màn hình để làm cho một hoạt động trở nên nhỏ hơn mức tối thiểu đã chỉ định, thì hệ thống sẽ cắt hoạt động theo kích thước mà người dùng yêu cầu.

Đoạn mã sau đây cho biết cách chỉ định kích thước và vị trí mặc định của hoạt động cũng như kích thước tối thiểu của hoạt động đó khi được hiển thị ở chế độ hình dáng tuỳ ý:

<activity android:name=".MyActivity">
  <layout android:defaultHeight="500dp"
     android:defaultWidth="600dp"
     android:gravity="top|end|..."
     android:minHeight="450dp"
     android:minWidth="300dp" />
</activity>

Chế độ nhiều cửa sổ trong thời gian chạy

Kể từ Android 7.0, hệ thống sẽ cung cấp chức năng hỗ trợ những ứng dụng có thể chạy ở chế độ nhiều cửa sổ.

Các tính năng bị tắt trong chế độ nhiều cửa sổ

Ở chế độ nhiều cửa sổ, Android có thể tắt hoặc bỏ qua các tính năng không áp dụng được cho hoạt động đang chia sẻ màn hình thiết bị với các hoạt động hoặc ứng dụng khác.

Ngoài ra, một số tuỳ chọn tuỳ chỉnh Giao diện người dùng hệ thống bị tắt. Chẳng hạn, các ứng dụng không thể ẩn thanh trạng thái nếu đang chạy ở chế độ nhiều cửa sổ (xem phần Kiểm soát chế độ hiển thị giao diện người dùng hệ thống).

Hệ thống sẽ bỏ qua các thay đổi đối với thuộc tính android:screenOrientation.

Các truy vấn và lệnh gọi lại của chế độ nhiều cửa sổ

Lớp Activity cung cấp các phương thức sau để hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ:

isInMultiWindowMode()
Cho biết hoạt động có ở chế độ nhiều cửa sổ hay không.
isInPictureInPictureMode()

Cho biết liệu hoạt động có ở chế độ hình trong hình hay không.

Lưu ý: Chế độ hình trong hình là trường hợp đặc biệt của chế độ nhiều cửa sổ. Nếu myActivity.isInPictureInPictureMode() trả về true, thì myActivity.isInMultiWindowMode() cũng trả về true.

onMultiWindowModeChanged()
Hệ thống sẽ gọi phương thức này mỗi khi hoạt động chuyển vào hoặc thoát khỏi chế độ nhiều cửa sổ. Hệ thống sẽ chuyển cho phương thức này một giá trị là true nếu hoạt động đang chuyển vào chế độ nhiều cửa sổ hoặc false nếu hoạt động đang thoát khỏi chế độ nhiều cửa sổ.
onPictureInPictureModeChanged()
Hệ thống sẽ gọi phương thức này bất cứ khi nào hoạt động chuyển vào hoặc thoát khỏi chế độ hình trong hình. Hệ thống sẽ chuyển vào phương thức này một giá trị là true nếu hoạt động chuyển vào chế độ hình trong hình hoặc false nếu hoạt động đó thoát khỏi chế độ hình trong hình.

Lớp Fragment sẽ hiển thị các phiên bản của nhiều phương thức trong số sau; chẳng hạn, Fragment.onMultiWindowModeChanged().

Chế độ Hình trong hình

Để đặt một hoạt động vào chế độ hình trong hình, hãy gọi enterPictureInPictureMode() Phương thức này không có hiệu lực nếu thiết bị không hỗ trợ chế độ hình trong hình , Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hỗ trợ chế độ hình trong hình.

Hoạt động mới ở chế độ nhiều cửa sổ

Khi khởi chạy một hoạt động mới, bạn có thể cho biết rằng hoạt động mới sẽ được hiển thị bên cạnh hoạt động hiện tại nếu có thể. Sử dụng cờ ý định FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT để yêu cầu hệ thống cố gắng tạo hoạt động mới trong một cửa sổ liền kề, vì vậy hai hoạt động đó sẽ chia sẻ màn hình. Hệ thống sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều này, nhưng không đảm bảo sẽ xảy ra.

Nếu thiết bị ở chế độ hình dáng tuỳ ý và bạn đang khởi chạy một hoạt động mới, bạn có thể chỉ định các thứ nguyên và vị trí màn hình của hoạt động mới bằng cách gọi ActivityOptions.setLaunchBounds(). Phương thức này không có hiệu lực nếu thiết bị không ở chế độ nhiều cửa sổ.

Trên API cấp 30 trở xuống, nếu bạn khởi chạy một hoạt động trong ngăn xếp tác vụ, hoạt động đó sẽ thay thế hoạt động trên màn hình, kế thừa tất cả các thuộc tính nhiều cửa sổ của hoạt động đó. Nếu muốn khởi chạy hoạt động mới dưới dạng một cửa sổ riêng biệt ở chế độ nhiều cửa sổ, thì bạn phải khởi chạy hoạt động đó trong ngăn xếp tác vụ mới.

Android 12 (API cấp 31) cho phép các ứng dụng phân tách một cửa sổ thao tác của ứng dụng thành nhiều hoạt động. Bạn có thể xác định cách hiển thị các hoạt động của ứng dụng – toàn màn hình, cạnh nhau hoặc xếp chồng lên nhau — bằng cách tạo một tệp cấu hình XML hoặc thực hiện các lệnh gọi API WindowManager của Jetpack.

Kéo và thả

Người dùng có thể kéo và thả dữ liệu từ một hoạt động sang một hoạt động khác trong khi hai hoạt động đang chia sẻ màn hình. (Trước Android 7.0, người dùng chỉ có thể kéo và thả dữ liệu trong một hoạt động đơn lẻ). Để nhanh chóng thêm hỗ trợ cho việc chấp nhận nội dung bị loại bỏ, hãy xem API DropHelper. Để được hướng dẫn đầy đủ về thao tác kéo và thả, vui lòng xem nội dung phần Kéo và thả.

Nhiều phiên bản

Mỗi hoạt động gốc có một tác vụ riêng, chạy trên một quá trình riêng và hiển thị trong cửa sổ riêng. Để khởi chạy một thực thể mới của ứng dụng trong một cửa sổ riêng, bạn có thể bắt đầu các hoạt động mới bằng cờ FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK. Bạn có thể kết hợp cờ này với một số thuộc tính nhiều cửa sổ để yêu cầu một vị trí cụ thể dành cho cửa sổ mới. Chẳng hạn, một ứng dụng mua sắm có thể hiển thị nhiều cửa sổ để so sánh các sản phẩm.

Android 12 (API cấp 31) cho phép bạn khởi chạy song song 2 phiên bản của một hoạt động trong cùng một cửa sổ tác vụ.

Nếu bạn muốn cho phép người dùng bắt đầu một thực thể khác của ứng dụng từ trình chạy ứng dụng hoặc thanh tác vụ, hãy đảm bảo rằng Hoạt động của trình chạy đặt android:resizeableActivity="true" và không dùng chế độ chạy ngăn nhiều thực thể. Ví dụ: hệ thống có thể tạo thực thể cho một hoạt động singleInstancePerTask nhiều lần trong các tác vụ khác nhau khi FLAG_ACTIVITY_MULTIPLE_TASK hoặc FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT được đặt.

Đừng nhầm lẫn bố cục nhiều phiên bản với một bố cục nhiều bảng điều khiển, chẳng hạn như bản trình bày danh sách-chi tiết sử dụng SlidingPaneLayout chạy bên trong một cửa sổ.

Lưu ý rằng khi nhiều phiên bản đang chạy trong các cửa sổ riêng biệt trên một thiết bị gập, một hoặc nhiều phiên bản có thể được gửi tới nền nếu tư thế của thiết bị đó thay đổi. Ví dụ: giả sử một thiết bị được mở ra và có hai thực thể ứng dụng đang chạy trong hai cửa sổ ở hai bên nếp gấp màn hình. Khi thiết bị gập lại, một trong các thực thể đó có thể bị chấm dứt thay vì cố gắng điều chỉnh các cửa sổ cho cả hai phiên bản trên màn hình nhỏ hơn.

Xác minh chế độ nhiều cửa sổ

Dù có nhắm đến API cấp 24 trở lên hay không, bạn cũng nên xác minh cách hoạt động của ứng dụng ở chế độ nhiều cửa sổ trong trường hợp người dùng cố gắng chạy ứng dụng đó ở chế độ nhiều cửa sổ trên thiết bị Android 7.0 trở lên.

Kiểm tra thiết bị

Các thiết bị chạy Android 7.0 (API cấp 24) trở lên có hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ.

API cấp 23 trở xuống

Khi người dùng cố gắng sử dụng ứng dụng ở chế độ nhiều cửa sổ, hệ thống sẽ buộc đổi kích thước ứng dụng, trừ khi ứng dụng khai báo một hướng cố định.

Nếu ứng dụng của bạn không khai báo một hướng cố định, bạn nên khởi chạy ứng dụng trên thiết bị chạy Android 7.0 trở lên và cố gắng đặt ứng dụng ở chế độ chia đôi màn hình. Xác minh rằng người dùng có trải nghiệm có thể chấp nhận được khi ứng dụng bị buộc đổi kích thước.

Nếu ứng dụng khai báo một hướng cố định, bạn nên tìm cách đặt ứng dụng ở chế độ nhiều cửa sổ. Xác minh rằng khi bạn làm như vậy thì ứng dụng sẽ ở chế độ toàn màn hình.

API cấp 24 đến 30

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến các API cấp 24 đến 30 và không tắt tính năng hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ, hãy xác minh hành vi sau đây ở cả chế độ chia đôi màn hình và chế độ hình dạng tùy ý:

 • Khởi chạy ứng dụng ở chế độ toàn màn hình, sau đó chuyển vào chế độ nhiều cửa sổ bằng cách nhấn và giữ nút Gần đây (Recents). Xác minh rằng ứng dụng chuyển đúng cách.
 • Khởi chạy ứng dụng trực tiếp ở chế độ nhiều cửa sổ và xác minh rằng ứng dụng khởi chạy đúng cách. Bạn có thể khởi chạy một ứng dụng ở chế độ nhiều cửa sổ bằng cách nhấn vào nút Gần đây (Recents), sau đó nhấn và giữ thanh tiêu đề của ứng dụng rồi kéo vào một trong các vùng được đánh dấu trên màn hình.
 • Đổi kích thước ứng dụng của bạn ở chế độ chia đôi màn hình bằng cách kéo phần chia màn hình. Xác minh rằng ứng dụng đổi kích thước mà không gặp sự cố và có thể quan sát được các phần tử giao diện người dùng cần thiết.
 • Nếu bạn đã chỉ định các thứ nguyên tối thiểu cho ứng dụng, hãy thử đổi kích thước ứng dụng ở mức dưới các thứ nguyên đó. Xác minh rằng bạn không thể đổi kích thước ứng dụng thành nhỏ hơn kích thước tối thiểu đã chỉ định.
 • Thông qua tất cả các kiểm thử, hãy xác minh rằng hiệu năng của ứng dụng ở mức chấp nhận được. Chẳng hạn, xác minh rằng việc cập nhật giao diện người dùng sau khi ứng dụng thay đổi kích thước không có độ trễ quá lâu.

API cấp 31 trở lên

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến API cấp 31 trở lên, cũng như chiều rộng và chiều cao tối thiểu của hoạt động chính nhỏ hơn hoặc bằng các kích thước tương ứng của vùng hiển thị có sẵn, hãy xác minh tất cả hành vi được liệt kê cho API cấp 24 đến 30.

Danh sách kiểm thử

Để xác minh hiệu năng của ứng dụng ở chế độ nhiều cửa sổ, hãy thử các thao tác sau. Bạn nên thử các thao tác này ở cả chế độ chia đôi màn hình và chế độ hình dạng tuỳ ý, trừ trường hợp có lưu ý khác.

 • Chuyển vào và rời khỏi chế độ nhiều cửa sổ.
 • Chuyển từ ứng dụng của bạn sang một ứng dụng khác và xác minh rằng ứng dụng của bạn vẫn thực hiện đúng hành vi khi vẫn có thể quan sát được nhưng không ở trạng hoạt động. Chẳng hạn, nếu ứng dụng của bạn đang phát video, hãy xác minh rằng video tiếp tục phát trong khi người dùng đang tương tác với một ứng dụng khác.
 • Ở chế độ chia đôi màn hình, hãy thử di chuyển phần chia màn hình để làm cho ứng dụng lớn hơn và nhỏ hơn. Hãy thử các thao tác này ở cả cấu hình cạnh nhau và cấu hình trên-dưới. Xác minh rằng ứng dụng không gặp sự cố, các chức năng thiết yếu đều có thể quan sát được, cũng như thao tác đổi kích thước không mất quá nhiều thời gian.
 • Thực hiện một số thao tác đổi kích thước một cách liên tiếp. Xác minh rằng ứng dụng của bạn không gặp sự cố hoặc rò rỉ bộ nhớ. Trình phân tích bộ nhớ của Android Studio cung cấp thông tin về mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng (xem bài viết Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng bằng Trình phân tích bộ nhớ).
 • Sử dụng ứng dụng của bạn bình thường trong một số cấu hình cửa sổ khác nhau, và xác minh rằng ứng dụng hoạt động đúng cách. Xác minh rằng văn bản có thể đọc được và các phần tử giao diện người dùng không quá nhỏ để có thể tương tác.

Đã tắt tính năng hỗ trợ nhiều cửa sổ

Ở API cấp độ 24 đến 30, nếu bạn đã tắt tính năng hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ bằng cách thiết lập android:resizeableActivity="false", bạn nên khởi chạy ứng dụng của mình trên thiết bị Android phiên bản từ 7.0 đến 11, đồng thời cố gắng đưa ứng dụng đó vào chế độ chia đôi màn hình và chế độ hình dạng tùy ý. Hãy xác minh rằng khi bạn làm như vậy, ứng dụng vẫn ở chế độ toàn màn hình.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về tính năng hỗ trợ chế độ nhiều cửa sổ trong Android, hãy xem: