Skip to content

Most visited

Recently visited

navigation

Sử dụng Chủ đề Material

Chủ đề material mới cung cấp:

Bạn có thể tùy chỉnh diện mạo của chủ đề material theo nhận diện thương hiệu của mình bằng một bảng màu mà bạn kiểm soát. Bạn có thể nhuộm màu thanh hành động và thanh trạng thái bằng cách sử dụng các thuộc tính chủ đề như minh họa trong Hình 3.

Widget hệ thống có một thiết kế mới và hoạt hình phản hồi chạm. Bạn có thể tùy chỉnh bảng màu, hoạt hình phản hồi chạm và chuyển tiếp hoạt động cho ứng dụng của mình.

Chủ đề material được định nghĩa là:

Để biết danh sách các kiểu material mà bạn có thể sử dụng, hãy xem tài liệu tham chiếu API cho R.style.

Hình 1. Giao diện material tối

Hình 2. Giao diện material sáng


Lưu ý: Chủ đề material chỉ sẵn có trong Android 5.0 (API mức 21) trở lên. Thư viện Hỗ trợ v7 cung cấp chủ đề mang phong cách material design cho một số widget và hỗ trợ tùy chỉnh bảng màu. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Duy trì Tính tương thích.

Tùy chỉnh Bảng màu

Để tùy chỉnh các màu cơ bản của chủ đề cho phù hợp với nhãn hiệu của bạn, hãy định nghĩa màu tùy chỉnh của bạn bằng thuộc tính chủ đề khi bạn kế thừa từ chủ đề material:

<resources>
 <!-- inherit from the material theme -->
 <style name="AppTheme" parent="android:Theme.Material">
  <!-- Main theme colors -->
  <!--  your app branding color for the app bar -->
  <item name="android:colorPrimary">@color/primary</item>
  <!--  darker variant for the status bar and contextual app bars -->
  <item name="android:colorPrimaryDark">@color/primary_dark</item>
  <!--  theme UI controls like checkboxes and text fields -->
  <item name="android:colorAccent">@color/accent</item>
 </style>
</resources>

Hình 3. Tùy chỉnh chủ đề material.

Tùy chỉnh Thanh Trạng thái

Chủ đề material cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh thanh trạng thái để bạn có thể quy định màu cho phù hợp với nhãn hiệu của mình và đảm bảo đủ độ tương phản để hiển thị biểu tượng trạng thái màu trắng. Để đặt màu tùy chỉnh cho thanh trạng thái, hãy sử dụng thuộc tính android:statusBarColor khi bạn mở rộng chủ đề material. Theo mặc định, android:statusBarColor kế thừa giá trị của android:colorPrimaryDark.

Bạn cũng có thể tự vẽ phía sau thanh trạng thái. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị thanh trạng thái trong suốt trên một ảnh chụp, với graddien hơi tối để đảm bảo biểu tượng trạng thái màu trắng nhìn thấy được. Để làm vậy, hãy đặt thuộc tính android:statusBarColor thành @android:color/transparent và điều chỉnh cờ cửa sổ nếu cần. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức Window.setStatusBarColor() cho hoạt hình hoặc hiệu ứng mờ dần.

Lưu ý: Thanh trạng thái cần luôn có một bản vẽ rõ ràng từ thanh công cụ chính, trừ trường hợp bạn hiển thị nội dung hình ảnh hoặc phương tiện phong phú từ cạnh tới cạnh phía sau những thanh này và khi bạn sử dụng gradient để đảm bảo rằng các biểu tượng vẫn nhìn thấy được.

Khi bạn tùy chỉnh thanh điều hướng và trạng thái, hãy khiến cả hai đều trong suốt hoặc chỉ sửa đổi thanh trạng thái. Thanh điều hướng nên giữ lại màu đen trong mọi trường hợp khác.

Tạo Chủ đề Dạng xem Riêng

Những phần tử trong định nghĩa bố trí XML có thể quy định thuộc tính android:theme để tham chiếu tới một tài nguyên chủ đề. Thuộc tính này sửa đổi chủ đề cho phần tử và bất cứ phần tử con nào, điều này có ích đối với việc thay đổi bảng màu của chủ đề trong một phần cụ thể của giao diện.

This site uses cookies to store your preferences for site-specific language and display options.

Get the latest Android developer news and tips that will help you find success on Google Play.

* Required Fields

Hooray!

Theo dõi Google Developers trên WeChat

Browse this site in ?

You requested a page in , but your language preference for this site is .

Would you like to change your language preference and browse this site in ? If you want to change your language preference later, use the language menu at the bottom of each page.

This class requires API level or higher

This doc is hidden because your selected API level for the documentation is . You can change the documentation API level with the selector above the left navigation.

For more information about specifying the API level your app requires, read Supporting Different Platform Versions.

Take a short survey?
Help us improve the Android developer experience. (Dec 2017 Android Platform & Tools Survey)