Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
cú pháp:
<uses-permission-sdk-23 android:name="string"
        android:maxSdkVersion="integer" />
Có trong:
<manifest>
Mô tả:
Xác định rằng một ứng dụng muốn có một quyền cụ thể, nhưng chỉ khi ứng dụng đó được cài đặt trên một thiết bị chạy Android 6.0 (API cấp 23) trở lên. Nếu thiết bị đang chạy API cấp 22 trở xuống, thì ứng dụng không được cấp quyền.

Phần tử này hữu ích khi bạn cập nhật một ứng dụng có một tính năng mới đòi hỏi thêm quyền. Nếu người dùng cập nhật một ứng dụng trên thiết bị chạy API cấp 22 trở xuống, thì hệ thống sẽ nhắc người dùng tại thời điểm cài đặt cấp tất cả quyền mới đã khai báo trong bản cập nhật đó. Nếu tính năng mới đủ nhỏ, bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng đó trên những thiết bị như vậy để người dùng không phải cấp thêm quyền để có thể cập nhật ứng dụng. Khi sử dụng phần tử <uses-permission-sdk-23> thay vì <uses-permission>, bạn có thể yêu cầu cấp quyền chỉ khi ứng dụng đang chạy trên nền tảng hỗ trợ mô hình quyền khi bắt đầu chạy, trong đó người dùng cấp quyền cho ứng dụng trong khi ứng dụng đang chạy.

Để biết thêm thông tin về các quyền, hãy xem mục về Quyền trong phần giới thiệu cũng như hướng dẫn riêng về System Permission API. Bạn có thể xem danh sách quyền do nền tảng cơ sở xác định tại android.Manifest.permission.

Thuộc tính:
android:name
Tên quyền. Quyền này có thể được xác định bằng ứng dụng có phần tử <permission>, có thể là một quyền do một ứng dụng khác xác định hoặc có thể là một trong các quyền hệ thống tiêu chuẩn, chẳng hạn như "android.permission.CAMERA" hoặc "android.permission.READ_CONTACTS".
android:maxSdkVersion
Cấp API cao nhất mà bạn được cấp quyền này cho ứng dụng của mình. Nếu bạn cài đặt ứng dụng này trên một thiết bị có cấp độ API cao hơn, thì ứng dụng đó sẽ không được cấp quyền và cũng không thể sử dụng chức năng nào có liên quan.
ra mắt từ:
API Cấp 23
xem thêm: