< nhóm quyền>

cú pháp:
<permission-group android:description="string resource"
         android:icon="drawable resource"
         android:label="string resource"
         android:name="string" />
có trong:
<manifest>
mô tả:
Khai báo tên cho một nhóm các quyền liên quan theo logic. Các quyền riêng lẻ tham gia nhóm này thông qua thuộc tính permissionGroup của phần tử <permission>. Các thành phần của một nhóm hiển thị cùng nhau trong giao diện người dùng.

Phần tử này không khai báo một quyền cụ thể mà chỉ là một danh mục nơi có thể đặt các quyền. Để biết thông tin về cách khai báo quyền và gán quyền cho các nhóm, hãy xem phần tử <permission>.

thuộc tính:
android:description
Mô tả nhóm dưới dạng văn bản dễ đọc cho người dùng. Văn bản này dài hơn và dễ hiểu hơn so với nhãn. Thuộc tính này phải được đặt ở dạng tham chiếu đến tài nguyên chuỗi. Không giống như thuộc tính label, thuộc tính này không được là một chuỗi thô.
android:icon
Biểu tượng đại diện cho quyền. Thuộc tính này phải được thiết lập dưới dạng tham chiếu đến một tài nguyên có thể vẽ trong đó có chứa phần định nghĩa cho hình ảnh.
android:label
Tên nhóm dễ đọc đối với người dùng. Để thuận tiện, bạn có thể đặt nhãn trực tiếp ở dạng chuỗi thô trong khi phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, khi ứng dụng sẵn sàng để xuất bản, hãy đặt nhãn này ở dạng tham chiếu đến tài nguyên chuỗi, cho phép bản địa hoá nhãn này như các chuỗi khác trong giao diện người dùng.
android:name
Tên của nhóm. Đây là tên có thể dùng để gán cho thuộc tính android:permissionGroup của phần tử <permission>.
ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<permission>
<permission-tree>
<uses-permission>