Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
cú pháp:
<permission-group android:description="string resource"
         android:icon="drawable resource"
         android:label="string resource"
         android:name="string" />
được chứa trong:
<manifest>
mô tả:
Khai báo tên cho một nhóm các quyền liên quan theo logic. Một quyền riêng lẻ có thể tham gia nhóm này thông qua thuộc tính permissionGroup của phần tử <permission>. Các thành viên của một nhóm được hiển thị cùng nhau trong giao diện người dùng.

Lưu ý rằng phần tử này không khai báo quyền mà chỉ có một danh mục cho phép bạn đặt các quyền vào trong đó. Xem phần tử <permission> để biết thông tin về cách khai báo quyền và gán quyền cho các nhóm.

thuộc tính:
android:description
Mô tả nhóm dưới dạng văn bản dễ đọc cho người dùng. Văn bản này phải dài hơn và dễ hiểu hơn so với nhãn. Thuộc tính này phải được thiết lập dưới dạng tham chiếu đến tài nguyên chuỗi tương ứng. Không giống như thuộc tính label, thuộc tính này không được là một chuỗi thô.
android:icon
Biểu tượng đại diện cho quyền. Thuộc tính này phải được thiết lập dưới dạng tham chiếu đến một tài nguyên có thể vẽ trong đó có chứa phần định nghĩa cho hình ảnh.
android:label
Tên nhóm dễ đọc đối người dùng. Để thuận tiện, bạn có thể trực tiếp thiết lập nhãn dưới dạng một chuỗi thô trong quá trình phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, khi ứng dụng sẵn sàng để xuất bản, bạn phải thiết lập nhãn này dưới dạng tham chiếu đến tài nguyên chuỗi tương ứng, cho phép bản địa hoá nhãn này như các chuỗi khác trong giao diện người dùng.
android:name
Tên của nhóm. Đây là tên có thể dùng để gán cho thuộc tính <permissionGroup> của phần tử <permission>.
ra mắt từ:
API cấp 1
xem thêm:
<permission>
<permission-tree>
<uses-permission>