<path-permission>

cú pháp:
<path-permission android:path="string"
         android:pathPrefix="string"
         android:pathPattern="string"
         android:permission="string"
         android:readPermission="string"
         android:writePermission="string" />
có trong:
<provider>
mô tả:
Xác định đường dẫn và các quyền cần thiết cho một tập hợp con dữ liệu cụ thể của một nhà cung cấp nội dung. Bạn có thể chỉ định phần tử này nhiều lần để cung cấp nhiều đường dẫn.
thuộc tính:
android:path
Một đường dẫn hoàn chỉnh của URI cho một tập hợp con dữ liệu của nhà cung cấp nội dung. Bạn chỉ có thể cấp quyền cho dữ liệu cụ thể được xác định theo đường dẫn này. Khi dùng để cung cấp nội dung cụm từ tìm kiếm được đề xuất, thì sẽ có /search_suggest_query đi kèm.
android:pathPrefix
Phần tiền tố trong đường dẫn của URI cho một tập hợp con dữ liệu của nhà cung cấp nội dung. Bạn có thể cấp quyền cho tất cả tập hợp con dữ liệu bằng đường dẫn có cùng phần tiền tố này.
android:pathPattern
Một đường dẫn hoàn chỉnh của URI cho một tập hợp con dữ liệu của nhà cung cấp nội dung, nhưng là loại có thể dùng các ký tự đại diện sau đây:
 • Dấu hoa thị (*). Ký tự này khớp một chuỗi từ 0 lần xuất hiện đến nhiều lần xuất hiện của ký tự đứng ngay trước đó.
 • Dấu chấm, theo sau là dấu hoa thị (.*). Ký tự này khớp với mọi chuỗi gồm 0 ký tự trở lên.

Vì dấu gạch chéo ngược (\) được dùng làm ký tự thoát khi chuỗi được đọc bằng XML, nên bạn sẽ cần dùng 2 ký tự thoát trước khi chuỗi được phân tích cú pháp dưới dạng mẫu. Ví dụ: * cố định sẽ được viết là "\\*" và \ cố định sẽ được viết là "\\\". Nội dung này tương tự như nội dung bạn cần viết khi xây dựng chuỗi trong ngôn ngữ lập trình Java.

Để biết thêm thông tin về các loại mẫu này, hãy xem phần mô tả về PATTERN_LITERAL, PATTERN_PREFIXPATTERN_SIMPLE_GLOB trong lớp PatternMatcher.

android:permission
Tên của một quyền mà ứng dụng cần có để đọc hoặc ghi dữ liệu của nhà cung cấp nội dung. Thuộc tính này là một cách thuận tiện để đặt một quyền duy nhất cho cả chế độ đọc và ghi. Tuy nhiên, các thuộc tính readPermissionwritePermission được ưu tiên hơn thuộc tính này.
android:readPermission
Một quyền mà ứng dụng cần có để truy vấn nhà cung cấp nội dung.
android:writePermission
Một quyền mà ứng dụng cần có để thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu do nhà cung cấp nội dung kiểm soát.
ra mắt từ:
API cấp 4
xem thêm:
SearchManager
Manifest.permission
Mẹo bảo mật